11/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

222


31989R2219


L 211/4

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2219/89 НА СЪВЕТА

от 18 юли 1989 година

относно специалните условия за износ на хранителни продукти и храни за животни след ядрена авария или при всеки друг случай на извънредна радиационна обстановка

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението от Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че Комисията трябва да бъде информирана за всяка ядрена авария или необичайно високи нива на радиоактивност, в съответствие с Решение 87/600/Евратом на Съвета от 14 декември 1987 г. относно договореностите на Общността за ранен обмен на информация в случай на извънредна радиационна обстановка (2) или съгласно Конвенцията на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) от 26 септември 1986 г. относно ранното нотифициране на ядрена авария;

като има предвид, че Съветът е приел Регламент (Евратом) № 3954/87 от 22 декември 1987 г. за определяне на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на хранителните продукти или храните за животни след ядрена авария или всеки друг случай на извънредна радиационна обстановка (3), последно изменен с Регламент (Евратом) № 2218/89 (4);

като има предвид, че максимално допустимите нива, фиксирани от гореспоменатия регламент, надлежно отчитат последните международни научни становища и отразяват необходимостта от избягване на всякакви несъответствия в международното законодателство;

като има предвид, че резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, които се срещнаха в рамките на Съвета на 22 декември 1987 г., приета по същото време като Регламент (Евратом) № 3954/87, предвижда приемането на специфични правила, които да регулират износа на хранителни продукти;

като има предвид, че след ядрена авария или във всеки случай на извънредна радиационна обстановка е неприемливо да се разрешава износ към трети страни на продукти с нива на замърсяване, надвишаващи максимално допустимите нива за продукти, предназначени за консумация в Общността; като има предвид, че при такива специални обстоятелства, практически е трудно да се третират по различен начин продуктите, в зависимост от тяхното крайно местоназначение;

като има предвид, че разпоредбите, отнасящи се до износа следва също така да се отнасят и за храните за животни, тъй като тези продукти са обхванати от Регламент (Евратом) № 3954/87 на основания, свързани с общественото здраве;

като има предвид, следователно, че е уместно да се определят специфични условия за износа на хранителни продукти и храни за животни след ядрена авария или всеки друг случай на извънредна радиационна обстановка, както и да се прилагат по отношение на тези продукти максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване, определени в Регламент (Евратом) № 3954/87,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Настоящият регламент определя условията за износ на хранителни продукти и храни за животни след ядрена авария или след всеки друг случай на извънредна радиационна обстановка, която има вероятност да доведе до значително радиоактивно замърсяване на хранителни продукти и храни за животни.

2.   За целите на настоящия регламент „хранителни продукти“ означава продукти, които са предназначени за консумация от човека, пряко или след обработка, а „храни за животни“ означава продукти, които са предназначени само за хранене на животни.

Член 2

Хранителни продукти и храни за животни, в които нивото на радиоактивно замърсяване превишава съответните максимално допустими нива, определени в членове 2 и 3 от Регламент (Евратом) № 3954/87, не могат да се изнасят.

Член 3

Държавите-членки извършват проверки, с които да гарантират, че максимално допустимите нива, упоменати в член 2, са спазени.

Член 4

Всяка държава-членка съобщава на Комисията пълната информация относно прилагането на настоящия регламент, и по-специално относно всички случаи, при които максимално допустимите нива са били превишени. Комисията изпраща тази информация на другите държави-членки.

Член 5

Правилата за прилагането на настоящия регламент се определят от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 7 от Регламент (Евратом) № 3954/87. За тази цел се създава ad hoc комитет.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юли 1989 година.

За Съвета

Председател

R. DUMAS


(1)  ОВ С 214, 16.8.1988 г., стр. 31.

(2)  ОВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 76.

(3)  ОВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 211, 22.7.1989 г., стр. 1.