13/ 09

BG

Официален вестник на Европейския съюз

214


31989L0686


L 399/18

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 21 декември 1989 година

относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС)

(89/686/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100а от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

в сътрудничество с Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид необходимостта от приемане на мерки, имащи за цел прогресивно изграждане на вътрешния пазар в срок до 31 декември 1992 г.; като има предвид, че вътрешният пазар включва област без вътрешни граници, в която е гарантирано свободното движение на стоки, лица, услуги и капитал;

като има предвид, че различните държави-членки през последните години са приели разпоредби относно различни елементи от личните предпазни средства, с оглед най-вече опазването на общественото здраве, подобряването безопасността на работа и осигуряването на защита на потребителя;

като има предвид, че националните разпоредби често са много подробни по отношение на изискванията, свързани с проектирането, производството, качеството, тестването и сертифицирането на личните предпазни средства с оглед защитата на отделните хора от наранявания и болести;

като има предвид по-специално, че националните разпоредби относно безопасността на труда правят използването на лични предпазни средства задължително; като има предвид, че много изисквания задължават производителите да предоставят съответната лични предпазни средства на разположение на служителите си при отсъствие или непълнота на приоритетните мерки за обществена защита;

като има предвид, че в различните държави-членки националните разпоредби относно личните предпазни средства се различават значително; като има предвид, че по такъв начин те могат да създадат пречка за търговията с преки последици за създаването и функционирането на общия пазар;

като има предвид, че е необходимо да се хармонизират тези различни национални разпоредби, за да осигури свободно движение на тези продукти, без по никакъв начин да се намаляват действащите в момента нива на защита, които вече се изискват в държавите-членки, и да се предвиди всякакво необходимо повишаване на същите;

като има предвид, че определените в настоящата директива разпоредби относно дизайна и производството на лични предпазни средства, които са от ключово значение по-специално за усилията за осигуряване на по-безопасна работна среда, не накърняват разпоредбите относно използването на такива средства и организацията на здравето и безопасността на работещите на работното място;

като има предвид, че настоящата директива определя само основните изисквания, на които трябва да отговарят личните предпазни средства; като има предвид, че с цел улесняване доказването на съответствието с тези основни изисквания е важно да съществуват хармонизирани европейски стандарти, по-специално, за дизайна и производството, както и спецификациите и методите на тестване, приложими за личните предпазни средства, при положение, че спазването на същите налага задължителното съответствие на тези продукти на гореспоменатите изисквания; като има предвид, че такива хармонизирани европейски стандарти се изготвят от независими източници и трябва да запазят статута на незадължителни текстове; като има предвид, че за тази цел компетентните органи, упълномощени да приемат хармонизирани стандарти в съответствие с общите насоки, ръководещи сътрудничеството между Комисията и тези органи, ратифицирани на 13 ноември 1984 г., са Европейският комитет за стандартизация (CEN) и Европейският комитет за електротехническа стандартизация (Cenelec); като има предвид, че за целите на настоящата директива хармонизиран стандарт е текст, съдържащ технически спецификации (европейски стандарт или документ за хармонизация), които са приети от една или и от двете гореспоменати институции по инициатива на Комисията, в съответствие с Директива 83/189/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г. относно установяване на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и разпоредби (4), изменена с Директива 88/182/ЕИО (5) и съгласно гореспоменатите общи насоки;

като има предвид, че до приемането на хармонизираните стандарти, които ще са многобройни поради широкия обхват на приложение и подготовката на които в рамките на крайните срокове, определени за създаване на вътрешния пазар, ще изисква много работа, препоръчително е да се запази, на преходна основа и при изпълнение на изискванията на Договора, статуквото по отношение на съответствията със съществуващите национални стандарти за лични предпазни средства, които не влизат в обхвата на хармонизираните стандарти до датата на приемане на настоящата директива;

като има предвид, че при настоящата обща и хоризонтална същност на ролята, която се изпълнява от Постоянния комитет, основан в съответствие с член 5 от Директива 83/189/ЕИО в областта на политиката на стандартизация в Общността и по-специално участието му в подготовката на приложенията за стандартизация и оперирането със съществуващите европейски споразумения за стандартизация, този Постоянен комитет е особено подходящ за задачата да подпомага Комисията при контрола на спазването на хармонизираните стандарти на територията на Общността;

като има предвид, че спазването на тези технически изисквания трябва да се контролира, за да се осигури защитата на потребителя и третата страна; като има предвид, че съществуващите процедури за мониторинг могат съществено да се различават в отделните държави-членки; като има предвид, че за да се избегнат многобройните проверки, които само ще препятстват свободното движение на лични предпазни средства, следва да се предвиди разпоредба за взаимно признаване на инспекциите, проведени в държавите-членки; като че, с цел улесняване на такова признаване, необходимо е в частност да се определят хармонизирани процедури на Общността и да се хармонизират критериите, които трябва да се отчитат при избор на институции, отговорни за прегледите, контрола и проверките;

като има предвид, че законодателната структура следва да бъде подобрена, така че социалните партньори да дават ефективен и подходящ принос към процеса на стандартизация,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБХВАТ, ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ

Член 1

1.   Настоящата директива се отнася за лични предпазни средства, наричани по-долу „ЛПС“.

Тя определя условията, определящи пускането им на пазара и свободното им движение в рамките на Общността, както и основните изисквания за безопасност, които ЛПС трябва да изпълняват, за да осигурят защитата на здравето и безопасността на ползвателите.

2.   За целите на настоящата директива, ЛПС е всяко съоръжение или приспособление, проектирано за носене или държано за лична защита срещу един или повече рискове за здравето или безопасността.

ЛПС също така обхваща:

а)

единица, съставена от няколко съоръжения или приспособления, които са интегрално свързани от производителя за защита на човека срещу един или повече едновременни риска;

б)

защитно съоръжение или приспособление, комбинирано — с възможност за разделяне или неразделно — с лична незащитна екипировка, носен или държан от човек за извършване на конкретна дейност;

в)

взаимозаменяеми компоненти на ЛПС, които са основни за задоволителното им функциониране и се използват единствено за такава екипировка.

3.   Всяка система, пусната на пазара заедно с ЛПС за свързването ѝ с друг външен, допълнителен уред, се разглежда като интегрална част от тези средства, дори ако системата не е предназначена за постоянно носене или държане от потребителя за целия период на излагане на риск.

4.   Настоящата директива не се отнася за:

ЛПС, попадащи в обхвата на други директиви, предназначени да постигнат същите цели по отношение на пускането на пазара, свободно движение на стоки и безопасността, като настоящата директива,

класовете ЛПС, определени в списъка на невключени продукти в приложение I, независимо от причините за невключване, посочени в първо тире.

Член 2

1.   Държавите-членки предприемат всички съответни мерки за осигуряване ЛПС, посочени в член 1, да могат да бъдат пускани пазара и да се пуска в употреба само ако при правилна поддръжка и употреба по предназначение запазват здравето и осигуряват безопасността на потребителите без увреждане на здравето или безопасността на други лица, домашни животни или стоки.

2.   Настоящата директива не накърнява правото на държавите-членки да определят — в съответствие с Договора — всякакви изисквания, които намират за необходими за осигуряване защитата на потребителя, при условие че това не предизвиква модифициране на ЛПС, в резултат на което те да не съответстват на разпоредбите на настоящата директива.

3.   Държавите-членки не възпрепятстват представянето на търговски панаири, изложения и др. на ЛПС, които не са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, при условие че се предоставя подходяща информация, привличаща вниманието към този факт и към това, че придобиването и използването за всякакви цели на тези предпазни средства са забранени, докато те не бъдат приведени в съответствие от производителя или представителя му в Общността.

Член 3

ЛПС, посочени в член 1, трябва да удовлетворяват основните изисквания за здраве и безопасност, определени в приложение II.

Член 4

1.   Държавите-членки не забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара на ЛПС или компоненти на ЛПС, които удовлетворяват разпоредбите на настоящата директива и които носят маркировка на ЕО.

2.   Държавите-членки не забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара на компоненти на ЛПС, които не носят маркировка на ЕО и които са предназначени за включване в ЛПС, при условие че те не са основни за задоволителното ѝ функциониране.

Член 5

1.   Държавите-членки разглеждат ЛПС, разгледана в член 8, параграф 3, носещи маркировка на ЕО и по отношение на която производителят е в състояние при поискване да представи декларацията за съответствие, разгледана в член 12, като съответстващи на основните изисквания, разгледани в член 3.

2.   Държавите-членки приемат за дадено, че ЛПС, разгледана в член 8, параграф 2, удовлетворява основните изисквания на член 3, ако носи маркировка на ЕО, по отношение на която производителят е в състояние при поискване да представи не само декларацията за съответствие, посочена в член 12, но и сертификата, издаден от органа, за който е дадена нотификация в съответствие с член 9, удостоверяващ изпълнението на съответните национални стандарти, транспониращи хармонизираните стандарти, оценени на ниво изследване на типа ЕО в съответствие с първо тире на член 10, параграф 4, букви а) и б).

В случаите, когато производителят не е приложил или е приложил само частично хармонизираните стандарти, или където такива стандарти не съществуват, сертификатът, издаден от органа, за който е дадена нотификация, трябва да удостовери съответствието с основните изисквания в съответствие с второто тире от член 10, параграф 4, букви а) и б).

3.   ЛПС, посочени в член 8, параграф 2, за които няма налични хармонизирани стандарти, може на преходно основа, най-късно до 31 декември 1992 г., да продължават да бъдат предмет на международни разпоредби, които вече са в сила към датата на приемане на настоящата директива, при условие че тези разпоредби са съвместими с разпоредбите от Договора.

4.   Комисията публикува позоваванията на хармонизираните стандарти в Официален вестник на Европейските общности.

Държавите-членки публикуват националните стандарти, с които се транспонират хармонизираните стандарти.

5.   Държавите-членки осигуряват до 30 юни 1991 г. да бъдат взети съответните мерки, които да дадат възможност на социалните партньори да имат влияние на национално равнище върху процеса на формулиране на националните стандарти и тяхното преглеждане.

Член 6

1.   Ако държава-членка или Комисията решат, че хармонизираните стандарти, разгледани в член 5, не удовлетворяват напълно съответните основни изисквания от член 3, Комисията и засегнатата държава-членка могат да отнесат въпроса до комитета, създаден съгласно директива 83/189/ЕИО (4), като посочат причините за това. Комитетът незабавно дава становището си.

В контекста на становището на комитета, Комисията нотифицира държавата-членка дали е необходимо съответните стандарти да бъдат изтеглени от публикациите, направени в изпълнение на член 5.

2.   Постоянният комитет, учреден съгласно член 6, параграф 2 от Директива 89/392/ЕИО (6), може да бъде известен според процедурата, описана по-долу, за всеки въпрос, възникнал във връзка с въвеждането и практическото прилагане на настоящата директива.

Представителят на Комисията представя пред комитета вариант на мерките, които ще се вземат. Комитетът дава становището си по разглеждания вариант в рамките на срок, определен от председателя в зависимост от спешността на въпроса, ако е необходимо чрез гласуване.

Становището се протоколира най-подробно; освен това, всяка държава-членка има право да поиска становището ѝ да се протоколира подробно.

Комисията взема предвид в най-голяма степен становището на комитета. Тя информира комитета за начина, по който е възприето становището му.

Член 7

1.   Ако държава-членка открие, че ЛПС, носещи маркировка на ЕО и използвани по предназначение, може да застрашат безопасността на хора, домашни животни или имущество, тя взема всички необходими мерки за изтегляне на тази екипировка от пазара и забрана на пускането ѝ на пазара или свободното ѝ движение.

Засегнатата държава-членка незабавно уведомява Комисията за тези действия, като посочва причините за решението си и по-специално, като посочва дали несъответствието се дължи на:

а)

неизпълнение на основните изисквания, посочени в член 3;

б)

неудовлетворително прилагане на стандартите, посочени в член 5;

в)

недостатъци в стандартите, посочени в член 5.

2.   Комисията възможно най-скоро провежда обсъждания със засегнатите страни. Ако след такива консултации Комисията реши, че предприетите действия са оправдани, тя незабавно уведомява за това засегнатата държава-членка и всички останали държави-членки. Ако след такива консултации Комисията реши, че предприетите действия не са оправдани, тя незабавно уведомява за това засегнатата държава-членка и производителя или упълномощения му представител в Общността. Ако решението, посочено в параграф 1, е в отговор на недостатъци в стандартите, Комисията отправя въпроса към Комитета, посочен в член 6, параграф 1, в случай че засегнатата държава-членка възнамерява да се придържа към решението си и да предприеме процедурите, посочени в член 6, параграф 2.

3.   Ако неотговарящите на съответните изисквания ЛПС носят маркировка на ЕО, засегнатата държава-членка взема подходящи мерки по отношение на отговорните за нанасянето на маркировката и съответно информира Комисията и останалите държави-членки.

4.   Комисията осигурява държавите-членки да се информират за развитието и резултатите от процедурата, предвидена в настоящия член.

ГЛАВА II

ПРОЦЕДУРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

Член 8

1.   Преди пускане на ЛПС на пазара, производителят или упълномощеният му представител в Общността събират техническата документация, посочена в приложение III, така че да може при необходимост тя да се представи на компетентните органи.

2.   Преди пускането в серийно производство на веки тип ЛПС, различен от посочените в параграф 3, производителят или упълномощеният му представител в Общността представят модел за изследване на типа ЕО, както е посочено в член 10.

3.   Изследване на типа ЕО не се изисква в случаите на модели ЛПС с прост дизайн, при които проектантът приема, че потребителят може самостоятелно да прецени предлаганото ниво на защита срещу засегнатите минимални рискове, ефектът от които, когато е постепенен, може безопасно и навреме да се определи от потребителя.

Тази категория обхваща единствено ЛПС, предназначена да предпазва потребителя от:

механично действие, ефектът от който е повърхностен (градинарски ръкавици, напръстници и др.),

почистващи материали със слабо действие и лесно обратим ефект (ръкавици, предпазващи от разредени разтвори на почистващи препарати и др.),

рискове, свързани с работа с горещи части, които не излагат потребителя на температура над 50 °С или на опасни удари (ръкавици, престилки за професионална употреба и др.),

атмосферни агенти, които не са от извънреден или екстремен характер (шапки и др. екипировка за глава, сезонно облекло, обувки и др.),

незначителни удари и вибрации, които не засягат жизненоважни части на тялото и ефектите от които не могат да причинят необратими поражения (леки каски, ръкавици, леки обувки и др.)

слънчева светлина (слънчеви очила).

4.   Производството на ЛПС е предмет на:

а)

по избор на производителя, на една от двете процедури, посочени в член 11, в случай на ЛПС със сложен дизайн, предназначена за защита от смъртоносна опасност или от опасности, които могат сериозно и необратимо да увредят здравето, непосредствения ефект от които, според проектанта, потребителят няма да може да оцени достатъчно бързо. Тази категория обхваща изключително:

филтриращи дихателни апарати за защита от твърди или течни аерозоли или дразнещи, опасни, токсични или радиотоксични газове,

апарати за защита на дишането, предоставящи пълна изолация от атмосферата, включително тези за употреба при подводна работа,

ЛПС, предоставящи само ограничена защита срещу химични атаки или йонизираща радиация,

предпазни средства за спешни случаи, използвана при високотемпературна среда, ефектът от която и сравним с този на температура на въздуха от 100°С или повече и които могат да се характеризират или да не се характеризират с наличие на инфрачервена радиация, пламъци или изхвърляне на големи количества разтопен материал,

предпазни средства за спешни случаи, използван при нискотемпературна среда, ефектът от която са сравними с тези на температура на въздуха от 50°С или по-малко,

ЛПС за защита от падане от височини,

ЛПС за защита от електрически рискове и опасни напрежения или такава използвана за изолация при работа с високо напрежение,

мотоциклетни каски и очила;

б)

декларацията за съответствие на ЕО, посочена в член 12 за всякакви ЛПС.

Член 9

1.   Всяка държава-членка информира Комисията и останалите държави-членки за органите, одобрени за извършване на процедурите за сертифициране, посочени в член 8. Комисията публикува с информационна цел в Официален вестник на Европейските общности и редовно да актуализира списък с имената на тези органи, както и предоставените им отличителни номера.

2.   Държавите-членки прилагат критериите, определени в приложение V при оценяване на органите, които да бъдат посочени в такава нотификация. Органите, които изпълняват критериите за оценяване, определени в съответните хармонизирани стандарти, се разглеждат като отговарящи на тези критерии.

3.   Държава-членка оттегля одобрението си от такава институция, ако констатира, че последната вече не изпълнява критериите, посочени в приложение V. Тя незабавно уведомява Комисията и останалите държави-членки за действията си.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА ЕО

Член 10

1.   Типовото изпитване ЕО е процедура, при която одобреният инспектиращ орган установява и сертифицира, че разглежданият модел ЛПС изпълнява съответните разпоредби от настоящата Директива.

2.   Молба за изследване на типа ЕО се подава от производителя или от упълномощения му представител само до един одобрен инспектиращ орган по отношение на разглеждания модел. Оторизираният представител е установен в Общността.

3.   Молбата съдържа:

име и адрес на производителя или оторизирания му представител и на завода-производител на въпросните ЛПС,

техническа документация на производителя, разгледана в приложение III.

Тя се придружава от подходящ брой образци за одобрение.

4.   Инспектиращият орган, за който е дадена нотификация, провежда изследване на типа ЕО съгласно със следните процедури:

а)

Проверка на техническата документация на производителя

Той провери техническата документация на производителя, за да установи съответствието ѝ по отношение на хармонизираните стандарти, посочени в член 5.

Когато производителят не е приложил, или е приложил само частично хармонизираните стандарти или когато няма такива стандарти, органът, за който е дадена нотификация, проверява съответствието на техническите спецификации, използвани от производителя по отношение на основните изисквания, преди да провери техническата документация на производителя, за да установи съответствието ѝ по отношение на тези технически спецификации.

б)

Изпитване на модела

При изпитването на модела инспектиращият орган потвърждава, че той е произведен съгласно техническата документация на производителя и че може да се използва по предназначението си напълно безопасно.

Той провежда всички необходими изпитвания и тестове, за да установи съответствието на модела с хармонизираните стандарти.

Когато производителят не е приложил, или е приложил само частично хармонизираните стандарти или когато няма такива стандарти, упълномощената институция, за която е дадена нотификация, провежда необходимите изпитвания и тестове, за да установи съответствието на модела с техническите спецификации, използвани от производителя, от гледна точка на това дали удовлетворяват тези основни изисквания.

5.   Ако моделът удовлетворява съответните разпоредби, инспектиращият орган издава сертификат за изследване на типа ЕО и уведомява за това подателя. Този сертификат възпроизвежда заключенията от проверките, отбелязва всички условия, свързани с издаването му и включва описанията и чертежите, необходими за идентифициране на одобрения модел.

Комисията, останалите одобрени инспектиращи органи и останалите държави-членки могат да получат копия от сертификата и при обосновано поискване - екземпляр от техническата документация на производителя и отчетите от проведените изпитвания и тестове.

Документацията се намира на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години от пускането на ЛПС на пазара.

6.   Всеки инспектиращ орган, който откаже да издаде сертификат за изследване на типа ЕО, информира за този факт останалите одобрени инспектиращи органи. Инспектиращ орган, който оттегля сертификат за изследване на типа ЕО, информира за това одобрилата го държава-членка. Тази държава-членка тогава информира останалите държави-членки и Комисията, като посочва причините за решението.

ПРОВЕРКА НА ПРОИЗВЕДЕНА ЛПС

Член 11

1.   Производителят предприема всички необходими стъпки, за да осигури, производственият процес, включително изпитванията на ЛПС и тестовете, да гарантира хомогенността на продукцията и съответствието на ЛПС с типа, описан в сертификата за типово одобрение ЕО и със съответните основни изисквания на настоящата директива.

2.   Избраният от производителя орган, за който е направена нотификация провежда необходимите проверки. Тези проверки се извършват произволно, обикновено на интервали от най-малко една година.

3.   Органът, за който е направена нотификация прави преглед и провежда съответните тестове, определени в хармонизираните стандарти или необходими за установяване съответствието с основните изисквания на настоящата директива, на подходящ образец ЛПС с цел проверяване съответствието им.

4.   Когато органът не е същият, който е издал съответния сертификат за типово одобрение ЕО, той се свързва с органа, за който е направена нотификация в случай на възникване на трудности във връзка с оценката на съответствието на образците.

5.   Органът, за който е направена нотификация предоставя на производителя отчет за тестовете. Ако в отчета се заключава, че продукцията не е хомогенна или че проверената ЛПС не съответства на сертификата за типово одобрение ЕО или на съответните основни изисквания, органът взема подходящи за природата на отчетения недостатък или недостатъци мерки и информира по съответен начин държавата-членка, дала нотификацията.

6.   Производителят трябва да е в състояние при поискване да представи отчета от органа, за който е направена нотификация.

1.   Система

а)

Според тази процедура, производителят подава заявление за одобрение на системата му за контрол на качеството пред орган, за който е направена нотификация по негов избор.

Това заявление включва:

цялата информация, свързана с категорията на разглежданата ЛПС, включително, където е подходящо, документацията за одобрения модел,

документация за системата за контрол на качеството,

предприетото за спазване на задълженията, свързани със системата за контрол на качеството и за поддържане на нейната достатъчност и ефикасност.

б)

По системата за контрол на качеството, за всяка единица ЛПС се провежда изпитване и съответните тестове, разгледани в раздел А, параграф 3, за проверяване спазването на съответните основни изисквания на настоящата директива.

Документацията за системата за контрол на качеството по-специално включва подходящи описания на:

целите по отношение на качеството, организационния график, отговорностите на ръководството и техните правомощия по отношение на качеството на продукцията,

проверките и тестовете, които трябва да се проведат след производството,

използваните средства за проверка на ефикасната работа на системата за контрол на качеството.

в)

Органът оценява системата за контрол на качеството, за да определи дали тя изпълнява разпоредбите на параграф 1, буква б). Тя приема, че системите за контрол на качеството, при които се прилагат съответните хармонизирани стандарти, изпълняват тези разпоредби.

Органите, които извършват одита, правят всички необходими обективни оценки на компонентите на системите за контрол на качеството и по-специално проверяват дали системата осигурява съответствие на произвежданите ЛПС с одобрения модел.

Решението трябва да се изпраща на производителя. То трябва да включва заключенията от проверката и обосновано решение по оценката.

г)

Производителят информира органа, който е одобрила системата за контрол на качеството, относно всички планове за промяна в системата за контрол на качеството.

Органът преглежда предлаганите промени и решава дали променената система за контрол на качеството удовлетворява съответните разпоредби. Тя изпраща решението си на производителя. Това включва заключенията от проверката и обосновано решение по оценката.

2.   Надзор

а)

Целта на надзора е да осигури производителят да изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрените системи за контрол на качеството.

б)

Производителят упълномощава институцията за инспекционни цели да има достъп до районите на инспекция, тестване и съхранение на ЛПС и да предостави на органа цялата изисквана информация, по-специално:

документация за системата за контрол на качеството,

техническа документация,

инструкции за контрол на качеството.

в)

Органът периодично прави проверки за да осигури производителят да поддържа и прилага одобрената система за контрол на качеството и да снабдява производителя с екземпляр от отчета от проверката.

г)

Освен това, органът може да прави посещения на производителя без предварително предизвестяване. В хода на такива посещения органът предоставя на производителя отчет за посещението и ако е подходящо, отчета от проверката.

д)

Производителят трябва да е в състояние при поискване да представи отчетите от упълномощения орган.

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

Член 12

ЕО декларация за съответствие е процедура, при която производителят:

1.

попълва декларация, като използва образеца, посочен в приложение VI, удостоверяваща, че пуснатите на пазара ЛПС отговарят на разпоредбите на настоящата директива, с оглед представянето ѝ пред компетентните власти;

2.

нанася маркировката на ЕО за съответствие, предвидена в член 13, на всички ЛПС.

ГЛАВА III

МАРКИРОВКА НА ЕО

Член 13

1.   Маркировката на ЕО се състои от буквите „СЕ“, последвани от последните две цифри от годината, през която е нанесена маркировката и в случай на участие на упълномощен орган, извършил ЕО изследване на типа, посочено в член 10, се добави отличителният му номер.

Формата на маркировката, която следва да се използва, е показана в приложение IV.

2.   Маркировката на ЕО се нанася на всички произведени ЛПС и на тяхната опаковка така че да бъде видима, различима и незаличима по време на предвидимия експлоатационен срок на тези ЛПС.

3.   Маркировка или надписи, които могат да се сбъркат с маркировка на ЕО, не могат да бъдат нанасяни на ЛПС.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Всяко решение, взето при прилагане на настоящата директива и водещо до ограничения в търговията с ЛПС, се придружава с подробни обяснения на основанията за него. Заинтересованата страна се нотифицира незабавно за решението и се информира за възможностите за обжалване съгласно действащото законодателство в засегнатата държава-членка, както и за всички крайни срокове за такова апелиране.

Член 15

Комисията предприеме необходимите стъпки за осигуряване на достъпността на данните, засягащи всички съответни решения във връзка с прилагането на настоящата директива.

Член 16

1.   До 31 декември 1991 г., държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби от 1 юли 1992 г.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното си законодателство в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 17

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 1989 година.

За Съвета

Председател

E. CRESSON


(1)  ОВ С 141, 30.5.1988 г., стр. 14.

(2)  ОВ С 12, 16.1.1989 г., стр. 109,

ОВ С 304, 4.12.1989 г., стр. 29.

(3)  ОВ С 337, 31.12.1988 г., стр. 37.

(4)  ОВ L 109, 26.4.1983 г., стр. 8.

(5)  ОВ L 81, 26.3.1988 г., стр. 75.

(6)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗЧЕРПАТЕЛЕН СПИСЪК НА КЛАСОВЕТЕ ЛПС, НЕПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

1.   ЛПС, проектирани и произведени конкретно за употреба от въоръжените сили или при поддържане на реда и закона (каски, щитове и др.).

2.   ЛПС за самоотбрана (аерозолни спрейове, оръжия за самозащита и др.).

3.   ЛПС, проектирани и разработени за лична ползване против:

неблагоприятни атмосферни условия (шапки, сезонно облекло, обувки, чадъри и др.),

влага и вода (ръкавици за миене на чинии и др.),

топлина (ръкавици и др.).

4.   ЛПС, предназначени за защита или спасяване на хора на кораби или въздушни апарати, които не се носят през цялото време.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

1.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ВСИЧКИ ЛПС

ЛПС трябва да предоставя достатъчна защита срещу всички срещани рискове.

1.1.   Принципи на разработване

1.1.1.   Ергономика

ЛПС трябва да бъдат разработени и произведени така че при предвидимите условия на употреба, за които са предназначени, потребителят да може нормално да изпълнява свързаната с риск дейност при подходяща защита на възможно най-високо ниво.

1.1.2.   Нива и класи на защита

1.1.2.1.   Възможно най-високо ниво на защита

Оптималното ниво на защита, което трябва да се взема предвид при разработването, е това, над което неудобствата, предизвикани от носенето на ЛПС биха направили невъзможна ефективната им употреба по време на периода на излагане на риск или нормално изпълняване на дейността.

1.1..2.2.   Класове на защита, подходящи за различни нива на риск

Когато различните предвидими условия на употреба са такива, че могат да се разграничат различни нива на един и същ риск, при разработването на ЛПС трябва да се взимат предвид съответни класове на защита.

1.2.   Безвредност на ЛПС

1.2.1.   Липса на рискове и други присъщи недостатъци

ЛПС трябва да са разработени и произведени така че да изключват рискове и други присъщи недостатъци при предвидимите условия на употреба.

1.2.1.1.   Подходящи съставни материали

Материалите и частите на ЛПС, включително и продуктите от разграждането им, не трябва да имат неблагоприятно влияние върху хигиената или здравето на потребителя.

1.2.1.2.   Задоволително състояние на повърхностите на всички части на ЛПС, имащи допир с потребителя.

Всички части на ЛПС в допир или потенциален допир с потребителя при носенето на такива предпазни средства не трябва да са грапави, с остри ръбове, с издатини и др. такива, които могат да причинят прекалено дразнене или наранявания.

1.2.1.3.   Максимално допустимо възпрепятстване на потребителя

Всяко възпрепятстване на движения, заемани пози и сетивни възприятия, причинено от ЛПС, трябва да бъде сведено до минимум; ЛПС също така не трябва да предизвиква движения, застрашаващи потребителя или други лица.

1.3.   Удобство и ефикасност

1.3.1.   Адаптация на ЛПС към физическите характеристики на потребителя

ЛПС трябва да бъдат разработени и произведени така че да улесняват правилното поставяне върху потребителя и да остава на мястото си за предвидимия период на употреба, отчитайки факторите на околната среда, извършваните движения и заеманите пози. За тази цел трябва да е възможно оптимизирането на приспособяването на ЛПС за физическите характеристики на потребителя с всички възможни средства, като задоволителни системи за регулиране и прикрепяне или предлагането на задоволителна поредица различни размери.

1.3.2.   Лекота и здравина на дизайна

ЛПС трябва да бъдат възможно най-леки, без това да е в ущърб на здравината и ефикасността на дизайна.

Освен допълнителните специфични изисквания, които ЛПС трябва да изпълняват, за да осигуряват достатъчна защита срещу съответните рискове (вж. 3), те трябва да са устойчиви на въздействието на явления от околната среда, възможни при предвидимите условия на експлоатация.

1.3.3.   Съвместимост на различни класове или типове ЛПС, предвидени за едновременна употреба

Ако един и същ производител пусне на пазара няколко модела ЛПС от различни класове или типове, за да осигури едновременна защита на съседни части на тялото срещу комбинирани рискове, те трябва да са съвместими.

1.4.   Информация, предоставяна от производителя

Освен името и адреса на производителя и (или) неговия упълномощен представител в Общността, информацията, която трябва да бъде подготвена и представена от първия при пускане на пазара на ЛПС, трябва да съдържа цялата информация относно:

а)

съхранението, употребата, почистването, поддръжката, обслужването и дезинфекцията. Препоръчаните от производителя продукти за почистване, поддръжка или дезинфекция не трябва да имат неблагоприятно въздействие върху ЛПС или потребителите при употреба според съответните инструкции;

б)

характеристиките (производителността), както са отчетени при техническите тестове за проверка на нивата или класовете защита, предлагани от въпросната ЛПС;

в)

подходящите аксесоари за ЛПС и характеристиките на подходящите резервни части;

г)

класовете на защита по отношение на различните нива на риск и съответните граници на употреба;

д)

крайните срокове на годност при употреба или периода на износване на ЛПС или определени нейни компоненти;

е)

типа опаковка, подходяща за транспортиране;

ж)

значението на маркировките (виж 2.12).

Тази информация, която трябва да бъде точна и разбираема, трябва да бъде представена най-малко на официалния/те език/езици на държавата-членка, за която е предназначена екипировката.

2.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, ОБЩИ ЗА НЯКОЛКО КЛАСА ИЛИ ТИПА ЛПС

2.1.   ЛПС със системи за регулиране

Ако ЛПС включва системи за регулиране, последните трябва да са разработени и произведени така че при предвидимите условия на употреба да не се регулират неправилно без знанието на потребителя.

2.2.   ЛПС, „обхващащи“ защитаваните части на тялото

Доколкото е възможно, ЛПС, „обхващащи“ защитаваните части на тялото трябва да са достатъчно добре вентилирани за ограничаване на изпотяването при употреба; ако случаят не е такъв, те по възможност трябва да са оборудвана със системи за абсорбиране на изпотяването.

2.3.   ЛПС за лице, очи и дихателни пътища

Всяко ограничение на зрителното поле на потребителя при ЛПС за лице, очи или дихателни пътища трябва да бъде сведено до минимум.

Степента на оптичната неутралност на зрителните системи на тези класове ЛПС трябва да е съвместима с типовете относително точни и (или) продължителни дейности на потребителя.

Ако е необходимо, те трябва да се третират или снабдяват със средства за предотвратяване на образуването на влага.

Моделите ЛПС, предназначени за потребители, нуждаещи се от корекция на зрението, трябва да са съвместими с носенето на очила или контактни лещи.

2.4.   ЛПС, подложени на стареене

Ако е известно, че първоначалните конструктивни характеристики на новите ЛПС могат да бъдат сериозно засегнати от процес на стареене, датата на производство и/или, ако е възможно, срокът на годност трябва да се нанесат незаличимо на всяка единица ЛПС или взаимозаменяем компонент, пуснат на пазара, по такъв начин, че да се предотврати всякаква грешна интерпретация; тази информация трябва също така да е незаличимо нанесена на опаковката.

Ако производителят не е в състояние да посочи конкретни срокове на годност на ЛПС, в инструкциите му трябва да предостави цялата информация, необходима на купувача или потребителя, за да определи разумен срок на годност, отчитайки качеството на модела и реалните условия на съхранение, употреба, почистване, обслужване и поддръжка.

Когато забележимо и бързо влошаване на характеристиките на ЛПС е вероятно да бъде причинено от стареене вследствие на периодична потребност от почистване, препоръчано от производителя, последният трябва, при възможност, да нанесе на всяка единица ЛПС маркировка, показваща максималния брой почистващи операции, които могат да се направят, преди да е необходим преглед или изхвърляне на екипировката; ако това не бъде спазено, производителят трябва да посочи тази информация в инструкциите си.

2.5.   ЛПС, което може да се скъса при употреба

Когато предвидимите условия на употреба включват конкретен риск, предпазното средство да бъде скъсано от движещ се предмет и по такъв начин да създаде опасност за потребителя, това ЛПС трябва да притежава подходящ праг на издръжливост, над който част от него да се разруши и да елиминира опасността.

2.6.   ЛПС за употреба в експлозивна атмосфера

ЛПС, предназначено за употреба в експлозивна атмосфера, трябва да е разработено и произведено така че да не може да стане източник на електрическа, електростатична или предизвикана от удар дъга или искра, която да възпламени експлозивна смес.

2.7.   ЛПС, предназначено за употреба в аварийни ситуации или за бързо поставяне и/или сваляне

Тези класове ЛПС трябва да са разработени и произведени така че да свеждат до минимум времето, необходимо за поставяне и (или) сваляне.

Всяка интегрирана система, предвиждаща правилно поставяне или сваляне от потребителя, трябва да позволява бързо и лесно опериране с нея.

2.8.   ЛПС за употреба в много опасни ситуации

Информацията, предоставяна от производителя заедно с ЛПС за употреба в много опасни ситуации, посочена в член 8, параграф 4, буква а) трябва да включва в частност данни, предназначени изключително за компетентни обучени лица, които са квалифицирани да ги интерпретират и осигурят прилагането им от страна на потребителя.

Те трябва също така да описват процедурата за проверяване на правилното регулиране и функциониране на ЛПС при носене от потребителя.

Ако ЛПС има вградена сигнализация, която се задейства при липса на обичайното ниво на защита, тя трябва да е разработена и поставена така че да се възприема от потребителя при предвидените условия на експлоатация на ЛПС.

2.9.   ЛПС, включващо компоненти, които могат да се регулират или отстраняват от потребителя

Всички компоненти на ЛПС, които могат да се регулират или отстраняват от потребителя с цел да бъдат заменени, трябва да са разработени и произведени така че да улесняват регулирането, прикрепването и отстраняването без инструменти.

2.10.   ЛПС за свързване с друго външно допълнително оборудване

Ако ЛПС включва система, позволяваща свързване с друго допълнително оборудване, механизмът за свързване трябва да е разработен и произведен така че да позволява свързване само с подходящо оборудване.

2.11.   ЛПС, включващо система за рециркулация на флуиди

Ако ЛПС включва система за рециркулация на флуиди, последната трябва да бъде подбрана или разработена и вградена така че да позволява достатъчното обновяване на флуида около всички защитени части на тялото, независимо от жестовете, позата или движенията на потребителя при предвидимите условия на експлоатация.

2.12.   ЛПС, носещо един или повече отличителни или разпознавателни знаци, пряко или непряко отнасящи се до здравето и безопасността

Отличителните или разпознавателните знаци, отнасящи се пряко или непряко до здравето и безопасността, нанесени на тези типове или класове ЛПС, е за предпочитане да са под формата на хармонизирани пиктограми или идеограми и трябва да остават абсолютно четливи по време на предвидимия полезен живот на ЛПС. Освен това, тези маркировки трябва да са завършени, точни и разбираеми, така че да не позволяват погрешна интерпретация; в частност, когато такива маркировки включват думи или изречения, последните трябва да са нанесени на официалния език(езици) на държавата-членка, в която ще се използва екипировката.

Ако ЛПС (или компонент на ЛПС) е прекалено малък за да е възможно пълно или частично нанасяне на необходимата маркировка, съответната информация трябва да бъде посочена върху опаковката и в инструкциите на производителя.

2.13.   ЛПС под формата на облекло, което визуално сигнализира за присъствието на потребителя

ЛПС под формата на облекло, предназначено при предвидимите условия на употреба, при които присъствието на потребителя трябва да бъде сигнализирано визуално и индивидуално, трябва да има едно (или повече) разумно разположени средства или приспособления за излъчване на пряко или отразено видимо излъчване с подходяща сила на светлината и фотометрични свойства и цветова гама.

2.14.   ЛПС за комбинирани рискове

Всяко ЛПС, предназначено да защитава потребителя от няколко потенциално едновременни риска трябва да бъде разработено и произведено така че по-специално да изпълнява основните изисквания, специфични за всеки от тези рискове (вж. 3).

3.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА КОНКРЕТНИ РИСКОВЕ

3.1.   Защита от механичен сблъсък

3.1.1.   Удар, причинен от падащи или стърчащи предмети и сблъсък на части от тялото с препятствие

Подходящото за такъв тип риск ЛПС трябва в достатъчна степен да поема енергията от удара, за да предотвратява наранявания вследствие по-специално на смачкване или проникване в защитената част, най-малкото до ниво на енергия от удара, над което размерите или масата на абсорбиращото приспособление биха възпрепятствали ефективното използване на ЛПС за предвидимия период на носене.

3.1.2.   Падания

3.1.2.1.   Предотвратяване на падане, дължащо се на подхлъзване

Външната страна на подметката на обувките, предназначени за предотвратяване на подхлъзване, трябва да е разработена така че да осигурява задоволително сцепление посредством захващане и триене по отношение на естеството или състоянието на повърхността.

3.1.2.2.   Предотвратяване на падане от височини

ЛПС, предназначена за предотвратяване на падане от височини или следствията от него, трябва да включва сбруя за тялото и система за закрепване, която може да се свързва със сигурна точка на закрепване. Тя трябва да бъде проектирана така че при предвидимите условия на употреба вертикалното падане на потребителя да бъде сведено до минимум, с оглед предотвратяване на сблъсък с предмети, а от друга страна, спирачната сила да не достига прагови стойности, при които може да се очаква физическо нараняване или скъсване или повреда на който и да е компонент на ЛПС, което може да причини падането на потребителя.

Тя също така трябва да осигурява след спирането потребителят да се удържа в правилна позиция, в която при необходимост може да чака помощ.

Инструкциите на производителя трябва в частност да определят цялата съответна информация по отношение на

характеристиките, необходими за сигурна точка на закрепване и необходимото минимално пространство под потребителя;

правилният начин за поставяне на сбруята и на свързване на системата за закрепване към сигурната точка на закрепване.

3.1.3.   Механични вибрации

ЛПС, предназначена за предотвратяване на ефектите от механични вибрации, трябва да осигуряват достатъчно смекчаване на вредните вибрационни компоненти за изложените на риск части на тялото.

Действителната стойност на ускоренията, предавани на потребителя от тези вибрации, при никакви обстоятелства не трябва да надвишават пределните стойности, препоръчани от гледна точка на предвидимото ежедневно излагане на риск на частта на тялото.

3.2.   Защита на част на тялото от (статичен) натиск

ЛПС, предназначена да защитава част на тялото от (статично) натоварване от натиск трябва в достатъчна степен да смекчава ефектите от него за предотвратяване на сериозни наранявания или хронични оплаквания.

3.3.   Зашита срещу физически наранявания (протриване, пробиване, порязвания, захапвания)

Съставните материали на ЛПС, както и другите компоненти, разработени да защитават цялото тяло или части от него от повърхностни наранявания, предизвиквани от машинно оборудване, като протривания, пробиване, порязвания или захапвания, трябва да са подбрани или разработени и вградени така че да осигуряват тези класове ЛПС да предлагат достатъчна устойчивост на протриване, пробиване и разрези (вж.също 3.1.) при предвидимите условия на употреба.

3.4.   Предотвратяване на удавяне (спасителни жилетки, наръкавници и спасителни костюми)

ЛПС, предназначено да предотвратява удавяне, трябва да връща на повърхността възможно най-бързо, без опасност за здравето му, потребителя, който може да е изтощен или в безсъзнание след попадане в течна среда, както и да поддържа позиция над водата, която позволява дишане, докато се чака помощ.

ЛПС трябва изцяло или частично да притежава собствена плавателност или да се напълва с газ, който да се изпуска ръчно или автоматично, или да се надува с уста.

При предвидимите условия на употреба:

ЛПС трябва да е устойчиво на ефектите от удар с течната среда и факторите на тази среда, без това да е в ущърб на задоволителното му функциониране,

надуваемото ЛПС трябва да се надува бързо и изцяло.

Някои видове ЛПС също така трябва да удовлетворяват едно или повече от следните допълнителни изисквания, когато това е необходимо поради конкретните предвидими условия на експлоатация:

то трябва да притежава всички средства за надуване, разгледани във втора алинея и (или) устройство за светлинна или звукова сигнализация,

то трябва да притежава устройство за закачване и закрепване на тялото така че потребителят да може да бъде изваден от течната среда,

то трябва да е подходящо за продължително употреба по време на продължителността на дейността, излагаща потребителя, евентуално екипиран, на риск от падане в течната среда или изискваща потапяне в нея.

3.4.1.   Плаващи средства

Облекло, което осигурява достатъчна степен на плавателност, в зависимост от предвидимата употреба, което е безопасно при носене и което предоставя опора във водата. При предвидимите условия на употреба, това ЛПС не трябва да ограничава свободата на движенията на потребителя, но трябва да му дава възможност по-специално да плува или да предприема действия за избягване на опасност или спасяване на други хора.

3.5.   Защита срещу вредните ефекти на шума

ЛПС, предназначено за предотвратяване на вредните ефекти на шума, трябва да е в състояние да смекчава последните до такава степен, че еквивалентните нива на шум, поемани от потребителя, при никакви обстоятелства да не превишават ежедневните пределни стойности, определени в Директива 86/188/ЕИО на Съвета от 12 май 1986 г. относно защитата на работещите от рискове, свързани с излагане на шум по време на работа (1).

Всички ЛПС трябва да носят маркировка, показваща нивото на защита от шума и стойността на показателя за комфорт, осигуряван от ЛПС; ако това не е възможно, маркировката трябва да се прикрепи към опаковката.

3.6.   Зашита срещу топлина и (или) огън

ЛПС, предназначено да предпазва тялото или част от тялото срещу въздействието на топлина и (или) огън, трябва да притежават подходящи за предвидимите условия на употреба термична изолационна способност и механична здравина.

3.6.1.   Съставни материали и други компоненти на ЛПС

Съставните материали и другите компоненти, подходящи за предпазване от излъчвана и конвекторна топлина, трябва да притежават достатъчен коефициент на предаване на инцидентен топлинен поток и да са в достатъчна степен невъзпламеними, за да изключат всякакъв риск от спонтанно възпламеняване при предвидимите условия на употреба.

Когато външната част на тези материали и компоненти трябва да е отражателна,отражателната ѝ сила трябва да е подходяща спрямо силата на топлинния поток, дължащ се на лъчене в инфрачервен обхват.

Материалите и другите компоненти на екипировка, предназначена за кратка употреба във високотемпературна среда и ЛПС, което може да бъде залято от горещи продукти като големи количества разтопен материал, също така трябва да притежават достатъчен термичен капацитет да задържат по-голямата част от събраната топлина, докато потребителят не напусне опасния район и не свали своето ЛПС.

Материалите и другите компоненти на ЛПС, които могат да са залети от големи количества горещи продукти също така трябва да притежават достатъчна поглъщателна способност за механичен удар (виж 3.1).

Материалите и другите компоненти на ЛПС, които могат случайно да се окажат в допир с огън, и използваните за производство на противопожарна екипировка, също така трябва да притежават степен на незапалимост, отговаряща на класа риск, свързан с предвидимите условия на употреба. Те не трябва да се разтапят при излагане на пламък или да допринасят за разпространението на пламъка.

3.6.2.   Напълно комплектована ЛПС, готова за употреба

При предвидимите условия на употреба:

1.

количеството топлина, предавано от ЛПС на потребителя, трябва да е достатъчно ниско за предотвратяване топлината, акумулирана по време на носене в застрашената част от тялото, да достигне при каквито и да е обстоятелства границата на болка или нарушаване на здравето.

2.

ЛПС трябва при необходимост да предотвратява проникването на течност или пара и да не причинява изгаряния в резултат от контакт между защитната ѝ обвивка и потребителя.

Ако ЛПС включва охладителни устройства за поемане на инцидентна топлина поради, предизвикана от изпаряване на течност или сублимация на твърдо вещество, дизайнът ѝ трябва да е такъв, че всички отделящи се летливи вещества да се изхвърлят извън външната защитна обвивка, а не по направление към потребителя.

Ако ЛПС включва устройство за дишане, последното трябва достатъчно добре да изпълнява защитната си функция, определена за него при предвидимите условия на употреба.

Бележките на производителя, съпровождащи всеки модел ЛПС, предназначен за кратка употреба при високотемпературни среди, трябва в частност да предоставят всички необходими данни за определяне на максималното допустимо излагане на потребителя на топлината, предавана от екипировката, когато тя се използва по предназначение.

3.7.   Защита от студ

ЛПС, предназначено защита на тялото или част от тялото от въздействието на студа, трябва да притежава термична изолационна способност и механична здравина, подходящи за предвижданите условия на потреба, за които е произведени.

3.7.1.   ЛПС съставни материали и други компоненти

Съставните материали и другите компоненти, подходящи за предпазване от студ, трябва да притежават достатъчно нисък според изискванията на предвидимите условия на експлоатация коефициент на предаване на инцидентен термичен поток. Гъвкавите материали и другите компоненти на ЛПС, предназначено за употреба в нискотемпературна среда, трябва да притежават степен на гъвкавост, изисквана от необходимите жестове и пози.

Материалите и компонентите на ЛПС, които могат да бъдат залети от големи количества студени продукти, също така трябва да притежават достатъчна способност за амортизиране на механични удари (вж. 3.1).

3.7.2.   Напълно комплектована ЛПС, готова за употреба

При предвидимите условия на употреба:

1.

потокът, предаван от ЛПС на потребителя, трябва да е достатъчно слаб, за да предотврати студът, акумулиран по време на носене в защитената част от тялото, в това число и върховете на пръстите на ръцете и краката, да достигне при каквито и да е обстоятелства границата на болка или нарушение на здравето.

2.

ЛПС трябва доколкото е възможно да предотвратява проникването на течности като дъждовна вода и да не причинява наранявания в резултат от контакт между защитната ѝ обвивка и потребителя.

Ако ЛПС включва устройство за дишане, последното трябва достатъчно добре да изпълнява защитната си функция, определена за него при предвидимите условия на употреба.

Бележките на производителя, придружаващи всеки модел ЛПС, предназначен за кратка употреба при нискотемпературни среди, трябва в частност да предоставят всички необходими данни за определяне на максималното допустимо излагане на потребителя на студа, предаван от екипировката, когато тя се използва по предназначение.

3.8.   Защита срещу токов удар

ЛПС, предназначена да защитава тялото или част от тялото срещу ефектите от електрически ток, трябва в достатъчна степен да е изолирана срещу напреженията, на които потребителят е вероятно да бъде изложен при най-неблагоприятни предвидими условия.

За тази цел, съставните материали и другите компоненти на тези класове ЛПС трябва да са подбрани или разработени и вградени така че да гарантират проникващото напрежение, измерено през защитната обвивка при тестови условия за напрежения, подобни на тези, които могат да се срещнат, да е сведено до минимум и при всички положения да е под максимално допустимата конвенционална стойност, която отговаря на границата на допуск.

Заедно с опаковката си, видовете ЛПС, предназначени изключително за употреба при работа или дейности по електрически инсталации, които са или могат да бъдат под напрежение, трябва да носят маркировка, показваща по-специално степента на защита и (или) съответното работно електрическо напрежение, серийният им номер и датата на производство; трябва също така да се остави място на външната страна на защитната обвивка на такава ЛПС за последващо записване на датата на влизане в употреба и тези на периодичните тестове или инспекции или за инспекциите, които трябва да се направят.

Бележките на производителя по-специално трябва да посочват изключителното предназначение на тези видове ЛПС, както и природата и честотата на диелектричните тестове, на които те трябва да се подлагат по време на полезния си живот.

3.9.   Защита от радиация

3.9.1.   Нейонизираща радиация

ЛПС, предназначена за защита от интензивно или хронично увреждане на очите от източници на нейонизиращо лъчене трябва да притежава способността за поглъщане или отразяване на по-голямата част от енергията, излъчена в спектъра на вредните дължини на вълната, без прекомерно да засяга предаването на безвредната част на видимия спектър, възприемането на контрастите и способността за различаване на цветовете, когато това се изисква от предвидимите условия на употреба.

За тази цел защитните очила трябва да са проектирани и произведени така че за всяка вредна вълна да притежават такъв фактор за спектрално предаване, че силата на лъчистата енергия на светлината, достигаща до очите на потребителя през филтъра, да е сведена до минимум и при никакви обстоятелства да не превишава максималните допустими стойности за въздействие.

Освен това очилата не трябва да се разрушават или да губят свойствата си в резултат от ефектите на лъченето, излъчено при предвидимите условия на употреба и всички пуснати на пазара образци трябва да носят стойностите на защитния фактор, отговарящо на кривата на спектрално разпределение от фактора на предаване.

Очилата, подходящи за източници на лъчене от един и същи тип трябва да се класифицират по възходящ ред на защитните им фактори и бележките на производителя трябва да посочват в частност кривите на предаване, което да позволява избирането на най-подходяща ЛПС, като се има предвид такива присъщи за ефективните условия на употреба фактори като разстояние до източника и спектрално разпределение на енергията, излъчена на това разстояние.

Съответната стойност на защитния фактор трябва да бъде нанесено от производителя на всички образци филтриращи очила.

3.9.2.   Йонизираща радиация

3.9.2.1.   Защита срещу външно радиоактивно заразяване

Съставните материали и другите компоненти на ЛПС, предназначено за защита на тялото или част от тялото от радиоактивен прах, газове, течности или смеси трябва да бъдат подбрани или разработени и вградени така че да осигуряват, това предпазно средство ефективно да предотвратява проникването на заразяващи субстанции при предвидимите условия на употреба.

В зависимост от естеството или състоянието на тези радиоактивни замърсители, необходимата устойчивост срещу проникване може да се осигури от непроницаемостта на защитната обвивка и (или) по всякакъв друг подходящ начин, като вентилационни системи и системи за поддържане на повишено налягане, предназначени за предотвратяване на обратно проникване на тези замърсители.

Всички дезактивиращи мерки, в сила за ЛПС, не трябва да са в ущърб на евентуална повторна употреба през предвидимия срок на годност на тези класове екипировка.

3.9.2.2.   Ограничена защита срещу външна радиация

ЛПС, предназначена за пълна защита на потребителя от външна радиация или ако това не е възможно, достатъчно намаляване на същата, трябва да е предназначена за работа само при слаба електронна (напр. бета) или слаба фотонна (напр. Х, гама) радиация.

Съставните материали и другите компоненти на тези класове ЛПС трябва да бъдат подбрани или разработени и вградени така че да осигуряват нивото на защита на потребителя, изисквано от предвидимите условия на употреба, без това да води до увеличение на времето за излагане в резултат на оказваното съпротивление на жестове, пози или движения на потребителя (вж. 1.3.2).

ЛПС трябва да носи маркировка, показваща типа и дебелината на съставния материал (материали), подходящ за предвидимите условия на употреба.

3.10.   Защита срещу опасни вещества и инфекциозни агенти

3.10.1.   Защита на дишането

ЛПС, предназначена за защита на дихателните пътища, трябва да дава възможност на потребителя да се снабдява с въздух, годен за дишане, когато той е изложен на замърсена атмосфера и (или) атмосфера с недостатъчна концентрация на кислород.

Годният за дишане въздух, доставян на потребителя от ЛПС, трябва да се получава с подходящи средства, например след филтрация на замърсения въздух през защитното устройство или приспособление или посредством тръби от незамърсен източник.

Съставните материали и другите компоненти на тези класове ЛПС трябва да бъдат подбрани или разработени и вградени така че да осигуряват на потребителя нормално дишане и хигиена на дишането за периода на носене при предвидимите условия на употреба.

Херметичността на лицевия маркуч, падането на налягането при вдишване и, в случая с филтриращите устройства, пречиствателната способност трябва да са такива, че да поддържат проникването на опасни вещества от замърсената атмосфера на достатъчно ниско равнище, което да не е в ущърб на здравето или хигиената на потребителя.

ЛПС трябва да носи отличителната маркировка на производителя и подробностите за специфичните характеристики на този тип оборудване, които в съчетание с инструкциите за употреба ще дадат възможност на обучен и квалифициран потребител правилно да използва ЛПС.

Бележките на производителя в случай на наличие на филтриращи средства също така трябва да показват крайния срок на годност за съхранение на нови филтри, съхранявани в оригиналните им опаковки.

3.10.2.   Защита от контакт с кожата и очите

ЛПС, предназначена за предотвратяване на повърхностен контакт на тялото или част от тялото с опасни вещества и инфекциозни агенти трябва да е в състояние да предотвратява проникването на такива вещества през защитния слой при предвидимите условия на употреба, за които ЛПС е пусната на пазара.

За тази цел съставните материали и другите компоненти на тези класове ЛПС трябва да бъдат подбрани или разработени и вградени така че доколкото е възможно да осигуряват пълна непроницаемост, която ще позволи при необходимост продължителна ежедневна употреба или, ако това не е възможно, ограничена проницаемост, изискваща ограничаване на срока за носене.

Когато поради естеството и предвидимите условия на употреба, определени опасни вещества или инфекциозни агенти могат да притежават висока проницателна способност, която ограничава продължителността на защитата, осигурявана от въпросната ЛПС, последната трябва да бъде подложена на стандартни тестове, с оглед класификацията ѝ от гледна точка на ефикасността. ЛПС, която се смята за съответстваща на тестовите спецификации, трябва да носи маркировка, показваща в частност имената или кодовете на веществата, използвани при тестовете и съответстващия стандартен срок на защита. Бележките на производителя също така трябва да съдържат в частност обяснение на кодовете (ако е необходимо), подробно описание на стандартните тестове и цялата подходяща информация за определяне на максималния допустим срок на носене при различните предвидими условия на употреба.

3.11.   Осигурителни средства за подводно оборудване

1.   Оборудване за дишане

Оборудването за дишане трябва да дава на потребителя възможност да получава газообразна смес за дишане при предвидимите условия на употреба и по-специално като се отчита максималната дълбочина на потапяне.

2.   Където това се налага от предвидимите условия на употреба, екипировката трябва да включва:

а)

костюм, който защитава потребителя от налягането, породено от дълбочината на потапяне (вж. 3.2) и/или студ (вж. 3.7);

б)

сигнализация, разработена така че да дава на потребителя незабавно предупреждение за възможно прекъсване на доставянето на газообразна дихателна смес (вж. 2.8);

в)

спасителен костюм, позволяващ на потребителя да се върне на повърхността (вж. 3.4.1).


(1)  ОВ L 137, 24.5.1986 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДСТАВЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Документацията, посочена в член 8, параграф 1, трябва да съдържа цялата съответна информация за средствата, с които производителят осигурява ЛПС да съответства на отнасящите се за нея основни изисквания.

В случая с моделите ЛПС, посочени в член 8, параграф 2, документацията трябва да съдържа по-специално:

1.

Техническа документация на производителя, състояща се от:

а)

общи и подробни планове на ЛПС, придружени, където е подходящо, от числени данни и резултати от тестове на прототипите до момента, необходими за потвърждаване съответствието с основните изисквания;

б)

пълен списък на основните изисквания за безопасност и на хармонизираните стандарти или други технически спецификации, посочени в членове 3 и 5, съобразно дизайна на модела;

2.

описание на контролните и тестови устройства, които ще се използват в завода на производителя за проверка на съответствието на произвежданата ЛПС с хармонизираните стандарти или други технически спецификации и за поддържане на техническото равнище;

3.

екземпляр от информационните бележки, посочени в приложение II, точка 1.4.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЕО МАРКИРОВКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ЕО маркировката за съответствие се състои от посочения по-долу символ.

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ V

УСЛОВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОРГАНИ, ЗА КОИТО Е НАПРАВЕНА НОТИФИКАЦИЯ

(член 9, параграф 2)

Определените от държавите-членки институции трябва да изпълнят следните минимални условия:

1.

наличие на заети лица и необходимите средства и оборудване;

2.

техническа компетентност и професионален интегритет на заетите лица

3.

независимост на заетите лица и техническия персонал по отношение на всякакви кръгове, групи или лица, пряко или непряко заинтересовани от ЛПС, при провеждане на тестовете, подготвяне на отчетите, издаване на сертификатите и провеждане на наблюдението, определени в директивата;

4.

запазване от заетите лица на професионална тайна;

5.

сключване на застраховка „гражданска отговорност“, освен ако застраховката не се покрива от държавата по силата на националното право.

Изпълнението на условията съгласно параграфи 1 и 2 се удостоверява от компетентните власти на държавите-членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ОБРАЗЕЦ НА ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Image