13/ 09

BG

Официален вестник на Европейския съюз

210


31989L0681


L 398/27

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 21 декември 1989 година

за изменение на Директива 87/402/ЕИО относно предно монтираните защитни конструкции при преобръщане на колесните селскостопански и горски трактори, с тясна колея

(89/681/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100а от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

в сътрудничество с Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че е необходимо да се приемат мерки с цел постепенното изграждане на вътрешния пазар през периода, който изтича на 31 декември 1992 г.; като има предвид, че вътрешният пазар съставлява пространство без вътрешни граници, в коeто е осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали;

като има предвид, че член 12 от Директива 87/402/ЕИО (4) постановява, че въпросната директива се допълва с разпоредби, които въвеждат допълнителни изпитвания на удар в рамките на процедурата за динамични изпитвания;

като има предвид, че тъй като вече е предвидено провеждането на допълнително изпитване в рамките на процедурата за статични изпитвания, е също така необходимо да се предвиди възможност за допълнително изпитване в рамките на процедурата за динамични изпитвания — която отразява по-точно ситуацията в случай на преобръщане на трактора — за да може тези две изпитвателни процедури да придобият еквивалентна стойност и да се премахне съществуващото към момента несъответствие между тях;

като има предвид, че във връзка с надеждността на параметрите и изчисленията, резултатите от практическите експерименти, проведени върху задно разположените защитни конструкции, могат да бъдат отнесени към същия тип, но разположени отпред конструкции,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 87/402/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В приложение IV-A точка 1.6 се заменя със следния текст:

„1.6.   Допълнителни изпитвания

1.6.1.   Ако в хода на изпитването на удар се появят пукнатини или скъсвания, които не могат да се считат за пренебрежими, веднага след изпитванията на удар, причинили появата на въпросните пукнатини и скъсвания, се провежда второ, аналогично изпитване при височина на спускане:

Formula

където „а“ е съотношението между постоянната деформация и еластичната деформация (a = Dp/De), измерени в точката на удара.

Допълнителната постоянна деформация вследствие на втория удар не трябва да бъде по-голяма от 30 % от постоянната деформация, която е резултат на първия удар.

За да може да се проведе допълнителното изпитване, е необходимо да се измери еластичната деформация в хода на всички изпитвания на удар.

1.6.2.   Ако в рамките на изпитването на смачкване се появят съществени пукнатини или скъсвания, веднага след изпитването на смачкване, причинило появата на въпросните пукнатини и скъсвания, се провежда второ аналогично изпитване при сила равна на 1,2 Fv.“;

2.

В приложение VI се въвежда следната точка:

7.3.   Информация за и резултати от допълнителното динамично изпитване“.

Член 2

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 12 месеца след 3 януари 1990 г. Държавите-членки незабавно информират Комисията за това.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 1989 година.

За Съвета

Председател

E. CRESSON


(1)  ОВ C 305, 30.11.1988 г., стр. 7.

(2)  ОВ C 120, 16.5.1989 г., стр. 70 и

ОВ C 256, 9.10.1989 г., стр. 76.

(3)  ОВ C 102, 24.4.1989 г., стр. 6.

(4)  ОВ L 220, 8.8.1987 г., стр. 1.