13/ 09

BG

Официален вестник на Европейския съюз

209


31989L0680


L 398/26

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 21 декември 1989 година

за изменение на Директива 77/536/ЕИО за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно защитните конструкции при преобръщане на колесни селскостопански и горски трактори

(89/680/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

като взе предвид Договора за основаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100а от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

в сътрудничество с Европейският парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че е необходимо да се приемат мерки, съобразени с целта на постепенното изграждане на вътрешния пазар през периода, който изтича на 31 декември 1992 г.; като има предвид, че вътрешният пазар съставлява пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали;

като има предвид, че член 9 от Директива 77/536/ЕИО (4), последно изменена с Директива 87/354/ЕИО (5), ограничава обхвата на цитираната директива за колесни селскостопански и горски трактори с маса между 1,5 и 4,5 тона; като има предвид, че нарастване от 1,5 тона за максималната маса, както е предвидена до сега не би имало някакви съществени недостатъци от гледна точка на безопасността при движение по пътищата и безопасността при работа на полето;

като има предвид, че защитните конструкции при преобръщане на трактори с маса между 4,5 и 6 тона могат да бъдат третирани по същия начин, както тези на трактори с маса между 1,5 и 4,5 тона и следователно може да се съгласува ползата от същите правила,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В член 9, четвъртото тире от Директива 77/536/ЕИО, „маса между 1,5 и 4,5 тона“ се замества с „маса между 1,5 и 6 тона“.

Член 2

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива в срок до дванадесет месеца, считано от 3 януари 1990 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 1989 година.

За Съвета

Председател

E. CRESSON


(1)  ОВ С 324, 17.12.1988 г., стр. 14.

(2)  ОВ С 120, 16.5.1989 г., стр. 17 и

ОВ С 256, 9.10.1989, стр. 75.

(3)  ОВ С 102, 24.4.1989 г., стр. 8.

(4)  ОВ L 220, 29.8.1989 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 192, 11.7.1987, стр. 43.