02/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

174


31989L0608


L 351/34

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 21 ноември 1989 година

относно взаимната помощ между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между тях и Комисията, за да се осигури правилното прилагане на законодателството, свързано с ветеринарните и зоотехническите въпроси

(89/608/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 43 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че в селскостопанския сектор се въведоха особено важни правила във ветеринарната и зоотехническата област,

като има предвид, че безпроблемното функциониране на Общата селскостопанска политика и на общия пазар на земеделски продукти, а също така и перспективата за премахване на ветеринарните проверки на границите, с цел постигане на вътрешен пазар на продукти, които подлежат на такива проверки, правят необходимо да се засили сътрудничеството между органите във всяка държава-членка, отговорни за прилагането на ветеринарните и зоотехническите правила;

като има предвид, че, следователно, е целесъобразно да се установят правила, съгласно които компетентните органи на държавите-членки трябва взаимно да се подпомагат една на друга и да сътрудничат с Комисията, така че да се осигури правилното прилагане на ветеринарните и зоотехническите правила, по-специално чрез предотвратяване и откриване на нарушения на тези правила и разкриване на дейност, която е или изглежда противоречаща на тях;

като има предвид, че доколкото е възможно, за да се установят тези правила, трябва да се търси мотивация от разпоредбите на Общността, въведени с Регламент № 1468/81 ЕИО на Съвета от 19 май 1981 г. относно взаимната помощ между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между тях и Комисията, за да се осигури правилното прилагане на митническото законодателство или за земеделските въпроси (4), изменен с Регламент № 945/87/ЕИО (5); като има предвид, че трябва да се отчита спецификата на здравните правила,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива определя начините, по които компетентните органи в държавите-членки, отговарящи за контрола на законодателството, свързано с ветеринарните и зоотехническите въпроси, да си сътрудничат с тези в другите държави-членки и със съответните служби на Комисията, за да се осигури спазването на това законодателство.

Член 2

1.   За целите на настоящата директива:

„законодателство, свързано с ветеринарните въпроси“ означава всички разпоредби на Общността и разпоредби, които способстват за прилагането на правила на Общността, уреждащи здравето на животните, общественото здраве, доколкото е свързано с ветеринарния сектор, здравна проверка на животни, месо и други продукти от животински произход и защита на животните,

„законодателство, свързано със зоотехническите въпроси“ означава всички разпоредби на Общността и разпоредби, които способстват за прилагането на правила на Общността по зоотехническите въпроси,

„молещ орган“ означава компетентният орган на държава-членка, който отправя искане за помощ,

„замолен орган“ означава компетентният орган на държава-членка, към който е отправено искане за помощ.

2.   Всяка държава-членка предава на останалите държави-членки и на Комисията списък на компетентните органи, посочени в член 1.

Член 3

Задължението да се оказва помощ, определено с настоящата директива, не засяга осигуряването на информация или документи, получени от компетентните органи, посочени в член 1 съгласно правомощията, упражнявани от тях, при поискване от съдебния орган.

Въпреки това, в случай на заявка за помощ, такава информация и документи се подсигуряват, без да се засяга член 14, при всички случаи, когато съдебният орган, с който трябва да се направи консултация за тази цел, дава своето съгласие.

ДЯЛ I

Помощ при поискване

Член 4

1.   По искане на молещия орган, което трябва да е подходящо мотивирано, замоленият орган:

предава на молещия орган цялата информация, атестации, документи или заверени копия от тях, които притежава, или които може да получи, както е определено в параграф 2, и които са такива, че му позволяват да провери, че разпоредбите на законодателството, свързано с ветеринарните и зоотехническите въпроси, са спазени,

извършва необходимото запитване за точността на фактите, нотифицирани от молещия орган, и го информира за резултата от тези запитвания, включително информацията, която е била необходима за тези запитвания.

2.   За да получи тази информация, замоленият орган или административният орган, към който той се е обърнал, процедира така, както би действал самостоятелно или по молба на друг орган в неговата собствена страна.

Член 5

1.   По искане на молещия орган замоленият орган, като спазва правилата в сила в държавата-членка, в която той е разположен, нотифицира молещия орган или възлага той да бъде нотифициран за всички средства или решения, които произлизат от компетентните органи и се отнасят до прилагането на законодателството, свързано с ветеринарните или зоотехническите въпроси.

2.   Исканията за нотификация, посочваща предмета на акта или решението, за което ще се съобщава, по искане на ответния орган се придружават от превод на официалния език или на един от официалните езици на държавата-членка, в която замоленият орган е разположен.

Член 6

Когато са налице подозрения за нередности, по искане на молещия орган замоленият орган наблюдава или урежда да се наблюдават или да бъде засилено наблюдението в рамките на неговата област на действие, по-специално на:

а)

предприятия;

б)

места, където са събрани запаси от стоки;

в)

движения на стоки, за които е нотифицирано;

г)

транспортни средства.

Член 7

По искане на молещия орган замоленият орган му предоставя съответната информация, с която разполага, или която получава в съответствие с член 4, параграф 2, по-специално под формата на доклади или други документи или заверени копия или части от такива доклади или документи, отнасящи се до действително разкрити операции, които молещият орган счита за противоречащи на законодателството, свързано с ветеринарните и зоотехническите въпроси.

ДЯЛ II

Доброволна помощ

Член 8

1.   Компетентните органи на всяка държава-членка подпомагат доброволно, както е посочено в параграф 2, компетентните органи на останалите държави-членки без предварително искане от страна на последните.

2.   Когато те считат за целесъобразно във връзка със съответствието със законодателството, свързано с ветеринарните и зоотехническите въпроси, компетентните органи на всяка държава-членка:

а)

доколкото е възможно, извършват наблюдението, посочено в член 6, или уреждат да се извършва такова наблюдение;

б)

съобщават на компетентните органи на останалите въпросни държави-членки, колкото е възможно по-скоро, цялата налична информация, по-специално под формата на доклади или други документи или копия или части от такива доклади или документи, отнасящи се до операции, които са, или които те считат за противоречащи на законодателството, свързано с ветеринарните и зоотехническите въпроси, и по-специално използваните начини и методи за провеждане на тези операции.

ДЯЛ III

Заключителни разпоредби

Член 9

1.   Компетентните органи на всяка държава-членка предават на Комисията веднага щом разполагат с такава:

а)

всяка информация, която те считат за полезна, отнасяща се до:

стоки, които са или за които има подозрения, че са предмет на операции, противоречащи на законодателството, свързано с ветеринарните и зоотехническите въпроси,

методите или процесите, използвани, или за които се подозира, че са били използвани, противоречащи на това законодателство;

б)

всяка информация относно недостатъци или пропуски в посоченото законодателство, които неговото прилагане е показало или предполага.

2.   Комисията предава на компетентните органи на всяка държава-членка, веднага щом разполага с нея, всяка информация, която позволява да бъде осигурено спазването на законодателството, свързано с ветеринарните и зоотехническите въпроси.

Член 10

1.   Когато компетентните органи на дадена държава-членка разберат за операции, които са или изглежда да са в противоречие с правилата, свързани с ветеринарните и зоотехническите въпроси, и които са от определен интерес на общностно равнище, и по-специално:

когато те имат или може да имат последици в други държави-членки, или

когато посочените органи считат за вероятно подобни операции да са били извършвани в други държави-членки,

тези органи предават на Комисията, колкото е възможно по-бързо, или по тяхна инициатива или по мотивирано искане на Комисията, цялата необходима информация, когато е целесъобразно във вид на документи или копия или части от документи, необходими за установяване на фактите, така че да дадат възможност на Комисията да координира действието, предприето от държавите-членки.

Комисията предава тази информация към компетентните органи на останалите държави-членки.

2.   Когато предаваната информация, посочена в параграф 1, отнасяща се до случаи, които е възможно да причинят рискове за здравето на хората, и при липса на други методи за предотвратяване, след контакт между страните и Комисията, въпросната информация може да стане предмет на мотивирано извествяване на обществеността.

3.   Информацията, свързана с физически или юридически лица, се съобщава, както е предвидено в параграф 1, само в степен строго необходима, за да позволи констатирането на операциите, противоречащи на законодателството, свързано с ветеринарните и зоотехническите въпроси.

4.   Когато компетентните органи на дадена държава-членка използват параграф 1, не е необходимо те да съобщават информацията, както е предвидено в член 8, параграф 2, буква б) и член 9, на компетентните органи на останалите заинтересовани държави-членки.

Член 11

Комисията и държавите-членки, като се срещат се в рамките на Постоянния ветеринарен комитет и Постоянния зоотехнически комитет:

разглеждат в общи линии действието на разпоредбите за взаимна помощ, предвидени в настоящата директива,

проучват съответната информация, съобщена на Комисията съгласно член 9 и 10 и процедурите за това предаване на информация с цел стигане до заключения.

Като се има предвид това проучване, Комисията предлага, ако е необходимо, изменения към съществуващи разпоредби на Общността или изготвянето на допълнителни разпоредби.

Член 12

За целите на прилагането на настоящата директива, държавите-членки предприемат всички необходими стъпки, за да:

а)

осигурят безпроблемно вътрешно сътрудничество между компетентните органи, посочени в член 1;

б)

установят, при техните съвместни отношения и както се изисква, пряко сътрудничество между органите, които те оправомощават специално за тази цел.

Член 13

1.   Настоящата директива не задължава компетентните органи на държавите-членки да си оказват помощ един на друг, когато това би могло да засегне обществения ред или други фундаментални интереси на държавата, в която те са разположени.

2.   За всеки отказ да се окаже помощ се посочват причините.

Член 14

Предоставянето на документите, предвидени в настоящата директива, може да бъде заменено с предоставянето на компютъризирана информация, представена под каквато и да е форма за същата цел.

Член 15

1.   Всяка информация, предадена в какъвто и да е вид съгласно настоящата директива, е от поверителен характер. Тя влиза в обхвата на задължението за спазване на професионална тайна и се ползва от защита, включваща и подобна информация съгласно националния закон на държавата-членка, която я е получила, както и съответните разпоредби, отнасящи се до органи на Общността.

Информацията, посочена в първа алинея, не може да се изпраща, по-специално, до лица, различни от тези в държавите-членки, или в рамките на институциите на Общността, чиито задължения изискват те да имат достъп до нея. Също така тя не може да се използва за цели, различни от тези, предвидени в настоящата директива, освен ако органът, който я предоставя, не се е съгласил изрично и доколкото действащите разпоредби в държавата-членка, където е разположен органът, който я е получил, не противоречат на предаването или използването на такава информация.

Информацията, предвидена съгласно настоящата директива, се предава на молещия орган в степен, която по никакъв начин не противоречи на действащите разпоредби в държавата-членка или замоления орган.

Държавите-членки осигуряват, че информацията, получена съгласно схемата за взаимно помощ, остава поверителна дори след като случаят е приключен.

2.   Параграф 1 не възпрепятства използването на информация, получена съгласно настоящата директива, при съдебни дела или производства, започнати впоследствие за неспазване на законодателството, свързано с ветеринарните и зоотехническите въпроси или при предотвратяването и откриването на нередности в ущърб на средствата на Общността.

Компетентният орган на държавата-членка, който е предоставил тази информация, се информира незабавно за това използване.

Член 16

Държавите-членки съобщават на Комисията и на другите държави-членки за сключените с трети страни двустранни споразумения за взаимна помощ между ветеринарните администрации.

Комисията, от своя страна, съобщава на държавите-членки за споразумения от същия характер, които тя сключва с трети страни.

Член 17

Държавите-членки взаимно се отказват от искове за възстановяване на разходи, направени в съответствие с настоящата директива, с изключение, когато е подходящо, по отношение на изплатените възнаграждения на експертите.

Член 18

Настоящата директива не засяга прилагането в държавите-членки на правилата за взаимна помощ по наказателноправни въпроси.

Член 19

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 юли 1991 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 20

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 ноември 1989 година.

За Съвета

Председател

H. NALLET


(1)  ОВ С 225, 31.8.1988 г., стр. 4.

(2)  ОВ С 326, 19.12.1988 г., стр. 28.

(3)  ОВ С 56, 6.3.1989 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 144, 2.6.1981 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 90, 2.4.1987 г., стр. 3.