03/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

73


31989L0361


L 153/30

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 30 май 1989 година

относно чистопородните разплодни овце и кози

(89/361/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 43 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че отглеждането и производството на овце и кози заема важно място в селското стопанство на Общността; като има предвид, че тези дейности могат да представляват източник на доходи за част от населението, ангажирано в селското стопанство;

като има предвид, че следва да се насърчава производството на овце и кози и че постигането на задоволителни резултати в това отношение в голяма степен зависи от използването на чистопородни животни;

като има предвид, че съществуват различия по отношение на вписването в родословни книги; като има предвид, че тези различия представляват пречка за търговията в Общността; като има предвид, че пълната либерализация на търговията изисква последващо хармонизиране, особено по отношение на вписването в родословните книги;

като има предвид, че за да се премахнат тези различия, и по този начин да се допринесе за увеличаване на селскостопанската производителност в отрасъла, следва да се либерализира търговията в рамките на Общността;

като има предвид, че на държавите-членки следва да се разреши да изискват представяне на сертификати, изготвени в съответствие с процедурите в Общността;

като има предвид, че следва да се въведат разпоредби, които да възпрепятстват вноса на чистопородни разплодни овце и кози от трети страни при по-облекчени условия от приложимите в Общността;

като има предвид, че следва да се приемат мерки за прилагане по отношение на някои технически аспекти; като има предвид, че за целите на планираните мерки следва да се предвидят разпоредби за тясно сътрудничество между државите-членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по зоотехника,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Настоящата директива се отнася до зоотехническите проблеми, които могат да възникнат при търговията в Общността с чистопородни разплодни овце и кози и със сперма, яйцеклетки и ембриони от тях.

2.   До влизането в сила на съответните разпоредби на Общността, по отношение на търговията в Общността се прилагат националните ветеринарно-санитарни правила , при условие че те съответстват на общите разпоредби на Договора за ЕИО.

Член 2

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„чистопородни разплодни овце и кози“: овце или кози, чиито родители и прародители са вписани или регистрирани в родословна книга на една и съща порода и самите те са вписани или регистрирани и отговарят на условията за вписване в същата книга;

б)

„родословна книга“: всяка книга, регистър, картотека или информационен носител:

които се водят от организация или сдружение на животновъди, които са официално одобрени от държавата-членка, в която се намира седалището на съответната организация или сдружение на животновъди, или от официален орган на въпросната държава-членка и

в които се вписват или регистрират чистопородните разплодни овце и кози от дадена порода, като се посочват и техните прародители.

Член 3

1.   Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват позоотехнически причини:

търговията в Общността с чистопородни разплодни овце и кози и със сперма, яйцеклетки и ембриони от тях,

официалното одобряване на организации или сдружения на животновъди, които водят или създават родословни книги в съответствие с член 4.

2.   Въпреки това до влизането в сила на посочените в член 4 и 6 решения на Общността държавите-членки могат да продължат да прилагат националните си разпоредби, които съответстват на общите правила на Договора за ЕИО.

Член 4

Комисията определя, по предвидената в член 8 процедура, преди 1 януари 1991 г.:

критериите за одобрение на организации и сдружения на животновъди, които водят или създават родословни книги,

критериите за вписване или регистриране в родословни книги,

методите за контрол на продуктивността и за оценка на генетичната стойност на чистопородните овце и кози,

критериите за одобрение на разплодно животно с цел използване на неговата сперма, яйцеклетки или ембриони.

Член 5

Държавите-членки уведомяват Комисията и останалите държави-членки за организациите и сдруженията на животновъди, които са одобрени да водят или създават родословни книги и отговарят на определените критерии в съответствие с член 4, първо тире.

Член 6

Държавите-членки могат да изискват при предлагането на пазара на чистопородни разплодни овце и кози и на сперма, яйцеклетки и ембриони от такива животни същите да се придружават от зоотехнически сертификат, изготвен в съответствие с определения от Комисията образец по процедурата, предвидена в член 8.

Член 7

До въвеждането в действие на правила на Общността по въпроса, приложимите зоотехнически условия за внос на чистопородни разплодни овце и кози и на сперма, яйцеклетки и ембриони от тях от трети страни не трябва да бъдат по-благоприятни от тези, които регулират търговията в Общността.

Член 8

Когато се прилага предвидената в настоящия член процедура, създаденият с Решение 77/505/ЕИО (4) Постоянен комитет по зоотехника взема решения в съответствие с правилата, определени в член 11 от Директива 88/661/ЕИО (5).

Член 9

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазване на настоящата директива най-късно до 1 януари 1991 г. Те незабавно информират за това Комисията.

Член 10

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 май 1989 година.

За Съвета

Председател

C. ROMERO HERRERA


(1)  ОВ С 348, 23.12.1987 г., стр. 6.

(2)  ОВ С 94, 11.4.1988 г., стр. 182.

(3)  ОВ С 80, 28.3.1988 г., стр. 35.

(4)  ОВ L 206, 12.8.1977 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 382, 31.12.1988 г., стр. 36.