03/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

154


31989D0507


L 247/43

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 юли 1989 година

за определяне на методите за наблюдение и контрол на продуктивността и за оценка на генетичната стойност на чистокръвни и хибридни свине за разплод

(89/507/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 88/661/ЕИО на Съвета от 19 декември 1988 г. относно зоотехническите стандарти, приложими за животни за разплод от рода на свинете (1), и по-специално член 6, параграф 1, първо тире и член 10, параграф 1, първо тире от него,

като има предвид, че вече прилаганите в държавите-членки методи за наблюдение и контрол на продуктивността и за оценка на генетичната стойност на свинете за разплод са в общи линии сходни;

като има предвид, че поради това е необходимо подробните правила на тези методи да се приведат в по-тясно съответствие, така че резултатите да бъдат съпоставими;

като има предвид, че предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по зоотехника,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Методите за наблюдение и контрол на продуктивността и методите за оценка на генетичната стойност на чистокръвни и хибридни свине за разплод са определени в приложението.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юли 1989 година.

За Комисията

Ray MAC SHARRY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 382, 31.12.1988 г., стр. 36.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Генетичните качества на животно от свинска порода могат да се определят с помощта на един или комбинация от следните методи. Компетентният орган трябва да има достъп до всички получени данни от резултатите от изпитванията. Окончателните резултати трябва да бъдат достъпни.

1.   Изпитване за продуктивност

i)   Изпитване за продуктивност в станция

а)

Посочва се наименованието на органа, който отговаря за станцията и наименованието на компетентния орган за изчисляване и публикуване на резултатите.

б)

Посочва се моделът на изпитването.

в)

Ясно се посочва следното:

условия за приемане в станцията, и особено максималната възраст на младите животни за разплод в началото на изпитването,

продължителност на периода на изпитване в станцията,

вид диета и система на хранене.

г)

Посочват се регистрираните характерни белези (например, живо тегло, преобразуване на фуража, оценител на състава на тялото и всякакви други данни от значение за изпитването).

д)

Използваният метод за оценка на генетичната стойност трябва да бъде научно приемлив съгласно установените зоотехнически принципи. Генетичните качества на изпитвано животно за разплод трябва да се посочват като развъдна стойност или като съпоставка на всеки характерен белег между животни на една и съща възраст.

ii)   Изпитване за продуктивност във ферма

Може да се провежда изпитване във ферма, при условие че в края на изпитването може да се изчисли развъдна стойност съгласно установените зоотехнически принципи.

2.   Изпитване на потомство и/или родственици по съребрена линия

А.   Посочва се наименованието на органа, който отговаря за изпитването и наименованието на компетентния орган за изчисляване и публикуване на резултатите.

Б.   Генетичните качества на животното за разплод следва да се определят чрез оценка на качествата на подходящ брой животни от потомството и/или родствениците по съребрена линия по отношение на производствените характеристики:

трябва да се посочи или цитира подробно описание на метода за изпитване,

поколението и/или родствениците по съребрена линия не могат да се третират селективно,

следва да се признават три типа изпитвания на потомство и/или родственици по съребрена линия:

а)

централно изпитване на потомство и/или родственици по съребрена линия в изпитвателна станция;

б)

планирано изпитване на потомство и/или родственици по съребрена линия във ферма. Потомството и/или родствениците по съребрена линия следва да бъдат така разпределени измежду стадата, че да бъде възможно да се направи валидна съпоставка между животните за разплод;

в)

събиране на данни за идентифицирани кланични трупове на потомство и/или родственици по съребрена линия.

В.   Потомството и/или родствениците по съребрена линия трябва да се избират безпристрастно. При оценяване на развъдната стойност на животните за разплод трябва да се използват всички данни, които са от значение за изпитването. При определяне на развъдната стойност трябва с подходящи процедури да се отстраняват влиянията, различни от генетични качества.

Г.   Трябва да се посочат регистрираните характерни белези (например, наддаване на живо тегло, преобразуване на фуража, качество на кланичния труп, възпроизводствени характеристики, плодовитост, фертилност, жизнеспособност на потомството и/или родствениците по съребрена линия и всякакви други данни от значение за изпитването).

Д.   Използваният метод за оценка на генетичните качества трябва да бъде научно приемлив съгласно установените зоотехнически принципи.

3.   Изпитване на животни за разплод от хибридни линии на една и съща възраст

За животните за разплод от хибридни линии на една и съща възраст се прилагат, с необходимите изменения, приложимите условия за потомството и/или родствениците по съребрена линия, определени в точка 2, букви А, Б, В, Г и Д.