02/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

54


31988R1315


L 123/2

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1315/88 НА СЪВЕТА

oт 3 май 1988 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа и Регламент (ЕИО) № 918/83 относно създаване на система на Общността за освобождаване от митни сборове

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 28 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социалния комитет (3),

като има предвид, че раздел II, буква В от предварителните разпоредби на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 (4), предвижда начисляване на единна ставка на митото 10 % ad valorem върху стоки, изпращани в малки пратки или намиращи се в личния багаж на пътници, при условие че този внос няма търговски характер и общата стойност на тези стоки не надхвърля 115 ECU на пратка или пътник;

като има предвид, че съгласно раздел II, точка С (3) от посочените предварителни разпоредби единна ставка на митото 10 % се начислява по отношение на стоките от личния багаж на пътниците само върху частта от стойността, надхвърляща стойностите, допускани без вносни митни сборове съгласно членове от 45 до 49 от Регламент (ЕИО) № 918/83 (5) изменен с Регламент (ЕИО) № 3822/85 (6); като има предвид, обаче, че по силата на трето тире от член 29, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 918/83 единна ставка на митото 10 % се начислява върху всички стоки в малки пратки, изпращани на частни лица, при което общата стойност на посочените пратки надхвърля сумата, предвидена за тяхното допускане без мито, т.е. 45 ECU;

като има предвид, че слабостта на тези правила е, че те изключват всякакво освобождаване на получателите на малки пратки, чиято стойност надхвърля, макар и с малко, сумата от 45 ECU; като има предвид, че изследването на това положение е показало, че въвеждането в този конкретен контекст на разпоредби, подобни на прилаганите по отношение на стоките, намиращи се в личния багаж на пътниците, не би трябвало да доведе до сериозни административни трудности; като има предвид, че е също така целесъобразно да бъдат променени както раздел II, точка С от предварителните разпоредби на Комбинираната номенклатура и дял VII от Регламент (ЕИО) № 918/83, за да се позволи освобождаване при вноса на малки пратки, изпращани на частни лица, до стойност от 45 ECU и да се начислява митото с единна ставка на митото 10 % само върху горницата над тази сума;

като има предвид, че в настоящия момент стойността, над която трябва да се начислява единна ставка на митото 10 % при пратки, изпращани до частни лица, трябва да бъде повишена от 115 ECU на 200 ECU, както Комисията предложи на 16 ноември 1984 г. (7); като има предвид, че от съображения за правна яснота, всички тези изменения трябва да се направят чрез преработване на раздел II, точка С от предварителните разпоредби на Комбинираната номенклатура и дял VII от Регламент (ЕИО) № 918/83;

като има предвид, че член 1, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 918/83 предвижда остров Хелголанд да се третира като трета страна; като има предвид, че в резултат на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2151/84 на Съвета от 23 юли 1984 г. относно митническата територия на Общността (8), последно изменен с Акта за присъединяване на Испания и Португалия, всички територии, изключени от митническата територия на Общността, са в същото правно положение, както и Хелголанд; като има предвид, че поради това е необходимо да се измени посоченият член 1, параграф 3;

като има предвид, че членове 137 и 138 от Регламент (ЕИО) № 918/83 определят условията, при които до въвеждане на разпоредби на Общността по този въпрос държавите-членки имат право да прилагат специално освобождаване за внос на инструменти и апарати, използвани при медицински изследвания, поставяне на медицински диагнози или осъществяване на медицинско лечение;

като има предвид, че опитът, придобит при прилагане на тези разпоредби от една държава-членка, е показал, че безмитното допускане на въпросните инструменти и апарати, при условие че равностойни инструменти и апарати не се произвеждат в Общността, не може да има неблагоприятни последици за нейната икономика; като има предвид обаче, че това би дало реален принос за откриването и лечението на сериозни заболявания, които могат да засегнат лицата, установени в Общността; като има предвид, че е желателно да се насърчават всякакви дарения на такива инструменти и апарати на медицински заведения, одобрени за целта от компетентните органи; като има предвид, че незадължителни и временни разпоредби, установени с членове 137 и 138 от Регламент (ЕИО) № 918/83 по отношение на инструменти и апарати, използвани при медицински изследвания, поставяне на медицински диагнози или осъществяване на медицинско лечение следва да бъдат превърнати в дефинитивни разпоредби, приложими в цялата Общност и за тази цел посочените членове следва да бъдат заместени от дял ХIV а, третираща този конкретен случай на освобождаване;

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 918/83 също следва да бъде допълнен, за да се отрази работата, извършена от Световната здравна организация чрез въвеждане на освобождаване от вносни митни сборове по отношение на референтните субстанции, необходими за контрол на качеството на медицинските продукти;

като има предвид, че на база на работата, извършена в рамките на Комитета по безмитните договорености след влизане в сила на Регламент (ЕИО) № 918/83 е било установено, че определен брой от временните разпоредби, предвидени в член 136, биха могли, при определени условия, да бъдат преобразувани в дефинитивни разпоредби или ограничени във времето, или заличени; като има предвид, че членове 133 до 136 следва, съответно, да бъдат изменени, за да се отстрани доколкото е възможно несигурността относно техния обхват и евентуални разминавания при прилагането на системата на Общността за освобождаване от митни сборове, създадена с Регламент (ЕИО) № 918/83;

като има предвид, че е целесъобразно да се използва възможността, произтичаща от тези различни изменения в Регламент (ЕИО) № 918/83, за да се изменят и някои други разпоредби, така че приложението им да бъде повече в съответствие с преследваните цели, или да се осигури спазване на разпоредбите, приети в рамките на някои международни организации, специално Решение на Съвета-Препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), приети на 27 ноември 1985 г. относно политиката в областта на международния туризъм,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Раздел II, точка С от от предварителните разпоредби на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, се заменя със следното:

„С.

Стандартна ставка на митото

1.

Митото ще се начислява с единната ставка от 10 % ad valorem върху стоки:

намиращи се в пратки, изпращани от едно частно лице до друго,

намиращи се в личния багаж на пътниците,

при условие че този внос няма търговски характер.

Тази единна ставка на митото 10 % се прилага, при условие че стойността на стоките, подлежащи на облагане с вносно мито, не надхвърля 200 ECU на пратка или пътник.

Начислението с единна ставка няма да се прилага по отношение на стоки, попадащи в обхвата на глава 24, които се намират в пратки или в личния багаж на пътници, в количества, надхвърлящи тези, записани в член 31 или член 46 от Регламент (ЕИО) № 918/83 (9).

2.

Вносът се третира като нямащ търговски характер, когато:

а)

в случаи на стоки, намиращи се в пратки, изпращани от едно частно лице до друго, тези пратки:

са от случаен характер,

съдържат стоки изключително стоки за лично ползване от получателя или семейството му; които по своето естество или количество не показват търговски интерес,

се изпращат от изпращача на получателя без заплащане от какъвто и да било вид;

б)

в случаи на стоки, намиращи се в личния багаж на пътници, те

са от случаен характер,

съдържат стоки изключително стоки за лично ползване от пътниците или семействата им или стоки, предназначени за подаръци; естеството и количеството им не трябва подсказват, че те се внасят по търговски причини.

3.

Единната ставка на митото няма да важи по отношение на стоки, внасяни при условията, описани в параграфи 1 и 2, ако имащото такова право лице не поиска, преди въпросната единна ставка на митото да бъде приложена към тях, те да бъдат обложени с митните сборове, определени за тях. Всички стоки, съставляващи пратката, тогава ще бъдат обложени с вносни митни сборове, които са определени за тях, без да се накърнява безмитното допускане, предвидено по силата на членове от 29 до 31 и от 45 до 49 от Регламент (ЕИО) № 918/83.

За целите на първа алинея вносни митни сборове означава както митни сборове, така и такси с равностоен ефект и други облагания и такси по вноса, предвидени в рамките на общата селскостопанска политика или други специфични режими, приложими по отношение на определени стоки, получени чрез преработка на селскостопански продукти.

4.

Държавите-членки имат право да закръгляват сумата в националните валути, получена при преизчисляване на сумата от 200 ECU.

5.

Държавите-членки имат право да запазят непроменена сумата в национална валута, равностойна на сумата от 200 ECU, ако по времето на ежегодната корекция, предвидена в първи параграф от член 2, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2779/78, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 289/84 (10), преобразуването на посочената сума преди закръгляването, предвидено в параграф 4, води до промяна, по-малка от 5 % от равностойността в национална валута или до нейното намаляване.

Член 2

Регламент (ЕИО) № 918/83 се изменя, както следва:

1.

Член 1, параграф 3 се заменя със следното:

„3.

Освен доколкото в настоящия регламент не е предвидено друго за прилагането на глава I, понятието за трети страни включва също тези части от териториите на държавите-членки, които са изключени от митническата територия на Общността по силата на Регламент (ЕИО) № 2151/84 (11)

2.

Член 11, параграф 2 се заменя със следното:

„2.

При изпълнение на същите условия подаръците, каквито обикновено се поднасят по повод сватба, които се получават от лице, отговарящо на условията, записани в параграф 1, от лица, които обикновено са постоянно пребиваващи в трета страна, също се допускат без облагане с вносни митни сборове. Стойността на всеки подарък, допуснат безмитно, не може обаче да надхвърля 1 000 ECU .“

3.

Дял VII се заменя със следното:

„ДЯЛ VII

Пратки, изпращани от едно частно лице до друго

Член 29

1.   При изпълнение условията на членове 30 и 31 стоките, съдържащи се в пратки, изпратени от трета страна от частно лице до друго частно лице, живеещо на митническата територия на Общността, се допускат без вносни митни сборове, при условие че този внос няма търговски характер.

Освобождаването, предвидено според настоящия параграф, няма да важи по отношение стоки в пратки, изпратени от остров Хелголанд.

2.   За целите на параграф 1 вносните пратки „нямат търговски характер“, когато:

са от случаен характер,

съдържат стоки изключително за лично ползване от получателя или семейството му; които по своето естество или количество не показват търговски интерес,

се изпращат от изпращача на получателя без заплащане от какъвто и да било вид.

Член 30

Освобождаването, упоменато в член 29, параграф 1, важи до стойност от 45 ECU на пратка, включително стойността на стоките, упоменати в член 31.

Ако общата стойност на пратка от два или повече артикула надхвърли сумата, упомената в първа алинея, одобрява се освобождаване за всеки от артикулите до такава сума, за каквато то би било одобрено, ако те се внасяха поотделно, като се подразбира, че стойността на отделен артикул не може да се дели.

Член 31

Освобождаването, упоменато в член 29, параграф 1, ще бъде ограничено, за всяка пратка до количествата, изписани срещу всяка от стоките, изброени по-долу:

а)

тютюневи продукти:

50 цигари, или

25 пурети (пури с максимално тегло от 3 g всяка), или

10 пури, или

50 g тютюн за лула, или

пропорционално коригиран набор от тези различни продукти;

б)

алкохол и алкохолни напитки:

дестилирани напитки и спиртни с алкохолен градус, надхвърлящ 22 % обемни; неденатуриран етилов алкохол от 80 % обемни и повече: един литър, или

дестилирани напитки и спиртни и аперитиви на винена или алкохолна основа, тафиа, саке и подобни напитки, с алкохолен градус, ненадхвърлящ 22 % обемни; пенливи вина, ликьорни вина: един литър или пропорционално коригиран набор от тези различни продукти, и

обикновени вина: два литра;

в)

парфюми: 50 g, или

тоалетни води: 0,25 l.“

4.

Член 46, параграф 1 се заменя със следното:

„1.

Освобождаването, упоменато в член 45, параграф 1, ще важи по отношение на стоките, изброени по-долу, при условие на следните количествени ограничения на един пътник:

а)

тютюневи продукти:

200 цигари, или

100 пурети (пури с максимално тегло от 3 g всяка), или

50 пури, или

250 g тютюн за лула, или

пропорционално коригиран набор от тези различни продукти;

б)

алкохол и алкохолни напитки:

дестилирани напитки и спиртни с алкохолен градус, надхвърлящ 22 % обемни; неденатуриран етилов алкохол от 80 % обемни и повече: един литър, или

дестилирани напитки и спиртни и аперитиви на винена или алкохолна основа, тафиа, саке и подобни напитки, с алкохолен градус, ненадхвърлящ 22 % обемни; пенливи вина, ликьорни вина: два литра или пропорционално коригиран набор от тези различни продукти, и

обикновени вина: два литра;

в)

парфюми: 50 g, или

тоалетни води: 0,25 l;

г)

медицински продукти: в количество, необходимо за личните нужди на пътника.“

5.

Към член 49, параграф 2, първо тире се добавя следното:

„Държавите-членки имат право да разрешават изключения от горното.“

6.

Член 60 се заменя със следното:

„Член 60

1.   Освобождаване от вносни митни сборове се одобрява за следните:

а)

животни, специално подготвени за лабораторни нужди;

б)

биологични или химични вещества, включени в списък, съставен съгласно процедурата, описана в член 143, параграфи 2 и 3, които се внасят изключително с нетърговска цел.

2.   Освобождаването, упоменато в параграф 1, се ограничава до животни и биологични или химични вещества, които са предназначени:

или за държавни заведения, основно занимаващи се с образование или научни изследвания и тези катедри на държавни заведения, които основно се занимават с образование или научни изследвания, или

частни заведения, основно занимаващи се с образование или научни изследвания и одобрени от компетентните органи на държавите-членки да получават безмитно такива артикули.

3.   Списъкът, упоменат в параграф 1, буква б), може да включва само биологични или химични вещества, за които няма равностойно производство на митническата територия на Общността, и които, поради тяхната специфика или степен на пречистване, са пригодени основно или изключително за научни изследвания.“

7.

Добавят се следните дялове:

„ДЯЛ ХIVа

Инструменти и апарати, предназначени за медицински изследвания, поставяне на медицински диагнози или осъществяване на медицинско лечение

Член 63а

1.   Инструментите и апаратите, предназначени за медицински изследвания, поставяне на медицински диагнози или осъществяване на медицинско лечение, които са дарени от благотворителна или от филантропска организация или от частно лице на здравните власти, болнични заведения или медицински изследователски институти, одобрени от компетентните органи на държавите-членки да получават безмитно такива артикули, или които са закупени от тези здравни власти, болнични заведения или медицински изследователски институти изцяло със средства, получени от благотворителна или от филантропска организация или от доброволни дарения, се допускат без облагане с вносни митни сборове, винаги с изискването да се докаже, че:

а)

в момента на митническата територия на Общността не се произвеждат равностойни инструменти и апарати;

б)

даряването на въпросните инструменти и апарати не прикрива някакво търговско намерение от страна на дарителя; и

в)

дарителят по никакъв начин не е свързан с производителя на инструментите и апаратите, които са обект на прилаганото освобождаване от митни сборове.

2.   Освобождаването от митни сборове ще важи, при същите условия, и за:

а)

резервни части, компоненти или принадлежности конкретно за инструментите и апаратите, при условие че тези резервни части, компоненти или принадлежности се внасят по същото време, както инструментите и апаратите или, в случай че се внасят по-късно, ако могат да бъдат идентифицирани като предназначени за инструментите и апаратите, внесени безмитно преди това;

б)

инструменти, които трябва да се използват за поддръжка, проверка, настройка или ремонт на инструментите или апаратите или, в случай че се внасят по-късно, ако могат да бъдат идентифицирани като предназначени за инструментите и апаратите, внесени безмитно преди това.

Член 63б

За целите на прилагането на член 63а, и в частност по отношение на инструментите и апаратите и получаващите организации, упоменати в него, член 54, четвърто тире, както и членове 55, 57 и 58, се прилагат mutatis mutandis.

ДЯЛ Vб

Референтни субстанции, необходими за контрол на качеството на медицинските продукти

Член 63в

Пратките, които съдържат мостри от референтни субстанции, одобрени от Световната здравна организация за контрол на качеството на материалите, използвани в производството на медицински продукти, и които са адресирани до получатели, одобрени от компетентните органи на държавите-членки да получават безмитно такива пратки, се допускат без облагане с вносни митни сборове.“

8.

Към член 86 се добавя следната буква:

„г)

Награди, трофеи и сувенири със символичен характер и ограничена стойност, предназначени за безплатно разпространение сред лица, които обикновено живеят в трети страни, на делови конференции и подобни международни прояви; тяхното естество, единична стойност и други характеристики не трябва подсказват, че те се внасят по търговски причини.“

9.

Към член 109 се добавя следната буква:

„р)

Таксови и други подобни марки, доказващи плащане на такси в трети страни.“

10.

Заглавието на дял ХХVII се заменя със следното:

„Горива и смазочни материали, намиращи се в сухопътни превозни средства и специални контейнери“.

11.

Членове 112 и 113 се заменят със следното:

„Член 112

1.   При условие на изпълнение на разпоредбите на членове от 113 до 115:

а)

гориво, намиращо се в стандартните резервоари на:

частни и търговски моторни превозни средства и мотоциклети,

специални контейнери,

влизащи на митническата територия на Общността;

б)

гориво, намиращо се в преносими вместимости, намиращо се в частни моторни превозни средства и мотоциклети, максимум до 10 l на превозно средство, и без да се накърняват националните разпоредби за съхранение и превоз на гориво;

се допускат без облагане с вносни митни сборове.

2.   За целите на параграф 1:

а)

„търговско превозно средство“ означава всяко моторизирано пътно превозно средство (включително влекачи със или без ремаркета), което по своя вид или конструкция и своето оборудване е предназначено и годно за превоз, независимо срещу заплащане или не:

на повече от девет лица, включително водача,

стоки,

и всякакво пътно превозно средство със специална цел, различна от транспорт като такъв;

в)

„частно моторно превозно средство“ означава всяко моторно превозно средство, което не попада под определението, изложено в буква а);

г)

„стандартни резервоари“ означава:

резервоари, които са постоянно фиксирани от производителя върху всички моторни превозни средства от вида, както въпросното превозно средство, и чието постоянно оборудване позволява горивото да се използва направо както за задвижване, така и, където е целесъобразно, за експлоатация по време на превоза на хладилни и други системи.

Газовите резервоари, прикрепени на моторни превозни средства, проектирани за пряко използване на газ като гориво и резервоарите, прикрепени на другите системи, с които може да е снабдено превозното средство, също ще се смятат за стандартни резервоари,

резервоари, които са постоянно фиксирани от производителя върху всички контейнери, както е въпросният контейнер, и чието постоянно оборудване позволява горивото да се използва направо за експлоатация, по време на превоза, на хладилни и други системи, с които специалните контейнери са снабдени;

г)

„специален контейнер“ означава всеки контейнер, снабден със специално проектирана апаратура за хладилни системи, системи за обогатяване с кислород, за топлинна изолация или други системи.

Член 113

Що се отнася до горивата, намиращи се в стандартните резервоари на търговските моторни превозни средства и специалните контейнери, държавите-членки имат право да ограничат освобождаването до 200 l на превозно средство, специален контейнер или пътуване.“

12.

Член 132, втора алинея се заменя със следното:

„Държавите-членки имат също правото да запазят непроменени обменните стойности в национална валута на сумата, определена в екю, ако по времето на ежегодната корекция, предвидена в предходната алинея от член 2, параграф 2 от Регламент ЕИО) № 2779/78 (12), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 289/84 (13) преобразуването на посочената сума, преди закръгляването, предвидено в предходната алинея, води до промяна, по-малка от 5 % от равностойността в национална валута или до нейното намаляване.

13.

Към член 133, параграф 1, се добавя следната буква:

„ж)

освобождаване в контекста на споразуменията, сключени на база взаимност трети страни, които са договарящи страни по Конвенцията за международна гражданска авиация (Чикаго, 1944 г.) с цел прилагане на препоръчвани практики 4.42 и 4.44 от приложение 9 към Конвенцията (осмо издание, юли 1980 г.).“

14.

Член 134, параграф 1 се заменя със следното:

„1.

Държавите-членки нотифицират Комисията за митническите разпоредби, съдържащи се в международни конвенции и споразумения от вида, упоменат в член 133, параграф 1, букви б), в), г), д),е) и ж) и член 133, параграф 3, сключени след влизане в сила на настоящия регламент.“

15.

Членове 135 и 136 се заменят със следното:

„Член 135

Настоящият регламент не изключва запазване:

а)

от Гърция на специалния статут на планината Атон, както е гарантирано от член 105 от гръцката конституция;

б)

от Испания и Франция до влизане в сила на договорености относно търговските отношения между Общността и Андора, на освобождаването, произтичащо от Конвенцията от 13 юли 1867 г. и 22 и 23 ноември 1867 г. съответно между тези страни и Андора;

в)

от държавите-членки и до максимум 210 ECU на освобождаването, ако такова има, вповече от описаното в член 47, което те са одобрявали към 1 януари 1983 г. за моряците от търговския флот, участващи в далечно плаване.

Член 136

1.   До приемане на разпоредби на Общността във въпросната област държавите-членки имат право да одобряват специално освобождаване за въоръжените сили, които не служат под техните знамена, които са разположени на техни територии по силата на международни споразумения.

2.   До приемане на разпоредби на Общността във въпросната област настоящият регламент няма да препятства държавите-членки да запазят освобождаванията, одобрявани за работници, връщащи се в родината си, след като постоянно са пребивавали поне шест месеца извън митническата територия на Общността поради естеството на занятията си.“

16.

Членове 137 и 138 се заличават.

17.

В членове 1, 4, 22, 45, от 52 до 56, 65, 72, 73, 86, 87, 117 и 120 от Регламент (ЕИО) 918/83 „Общността“ се заменя с „митническата територия на Общността“.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила от 1 януари 1989 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 май 1988 година.

За Съвета

Председател

M. BANGEMANN


(1)  ОВ С 254, 11.10.1986 г., стр. 7.

(2)  ОВ С 13, 18.1.1988 г., стр. 173.

(3)  ОВ С 105, 21.4.1987 г., стр. 4.

(4)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 105, 23.4.1983 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 22.

(7)  ОВ С 324, 5.12.1984 г., стр. 5.

(8)  ОВ L 197, 27.7.1984 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 105, 23.4.1983 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 33, 4.2.1984 г., стр. 2.“

(11)  ОВ L 197, 27.7.1984 г., стр. 1.“

(12)  ОВ L 333, 30.11.1978 г., стр. 5.

(13)  ОВ L 33, 4.2.1984 г., стр. 2.“