03/ 06

BG

Официален вестник на Европейския съюз

195


31988R0442


L 045/25

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EИО) № 442/88 НА КОМИСИЯТА

от 17 февруари 1988 година

за изменение на Регламенти (EИО) № 2315/76 и (EИО) № 2191/81 относно продажбата на масло на намалена цена и предоставянето на помощ за закупуване на масло от институции и организации с нестопанска цел

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (EИО) № 804/68 на Съвета от 27 юни 1968 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), последно изменен с Регламент (EИО) № 3904/87 (2), и по-специално член 6, параграф 7 и член 12, параграф 3 от него,

като има предвид, че Регламент (EИО) № 2191/81 на Комисията (3), последно изменен с Регламент (EИО) № 2402/86 (4), предвижда предоставяне на помощи за закупуване на масло от институции и организации с нестопанска цел; като има предвид, че, с оглед на настоящата ситуация на пазара на масло и мащаба на публичните запаси, трябва да се осигури повторна възможност за продажба на масло от публичните запаси на институции и организации с нестопанска цел, без да се ограничава възможността за предоставяне на помощите, осигурени съгласно Регламент (EИО) № 2191/81; като има предвид, че Регламент (EИО) № 2315/76 на Комисията от 24 септември 1976 г. относно продажбата на масло от публични запаси (5), последно изменен с Регламент (EИО) № 3127/87 (6), трябва да бъде съответно изменен;

като има предвид, че продажната цена на маслото и условията, на които трябва да отговаря, за да получи тази цена, както и сумата на гаранцията, чиято цел е да осигури спазването на тези условия, трябва да бъдат определени;

като има предвид, че сумата на помощта, предвидена в Регламент (EИО) № 2191/81, трябва да се определи отново; като има предвид, че, от една страна, член 2, параграф 3 от този регламент трябва, с оглед отмяната на Регламент (EИО) № 1269/79 на Съвета (7) и позоваването на новия Регламент (EИО) № 3667/83 на Съвета от 19 декември 1983 г. за продължаване на вноса на масло от Нова Зеландия в Обединеното кралство при специални условия (8), последно изменен с Регламент (EИО) № 2335/86 (9), да бъде адаптиран, а, от друга страна, с оглед натрупания опит, национално определеното максимално индивидуално количество трябва да се замени с максимален лимит на Общността;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Към Регламент (EИО) № 2315/76 се добавя следният член 4а:

„Член 4a

1.   Чрез дерогация от членове 1 и 2, маслото се продава на цена, равна на изкупната цена, прилагана от интервенционната агенция към момента на сключване на договора, намалена с 30 ECU на 100 килограма, при условие че това масло бъде използвано от институции и организации с нестопанска цел в съответствие с Регламент (EИО) № 2191/81 и отговаря на условията за предоставяне на помощта, предвидена във въпросния регламент.

2.   Интервенционната агенция продава маслото, само ако най-късно до датата на сключване на договора бъде депозирана гаранция, равна на намалението в цената, посочено в параграф 1, и увеличена с 3 ECU, за да се осигури изпълнението на основните изисквания, отнасящи се до получаването на маслото от бенефициентите и използването му съгласно Регламент (EИО) № 2191/81.“

Член 2

Регламент (EИО) № 2191/81 се изменя, както следва:

1.

В член 2:

параграф 1 „178 ECU“ се заменя със „165 ECU“,

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Помощта, постановена в параграф 1, в случая на Обединеното кралство не може да се кумулира с намалението на специалната такса, постановена в член 3, параграф 1 от Регламент (EИО) № 3667/83.

За целта сумата на помощта, посочена в параграф 1, се намалява със сумата на посоченото намаление на специалната такса.“

2.

Член 3, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Максималното количество масло, посочено в параграф 3, буква в), е 2 килограма на месец и на потребител в организацията бенефициер.“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 1 април 1988 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 1988 година.

За Комисията

Frans ANDRIESSEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 148, 28.6.1968 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 370, 30.12.1987 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 213, 1.8.1981 г., стр. 20.

(4)  ОВ L 208, 31.7.1986 г., стр. 22.

(5)  ОВ L 261, 25.9.1976 г., стр. 12.

(6)  ОВ L 296, 21.10.1987 г., стр. 8.

(7)  ОВ L 161, 29.6.1979 г., стр. 8.

(8)  ОВ L 366, 8.12.1983 г., стр. 16.

(9)  ОВ L 203, 26.7.1986 г., стр. 7.