13/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

246


31987L0357


L 192/49

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 25 юни 1987 година

относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с продукти, чийто външен вид се различава от съдържанието им и които застрашават здравето или безопасността на потребителите

(87/357/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като има предвид, че в много държави-членки съществуват законови или подзаконови разпоредби, свързани с продукти, чийто външен вид се различава от съдържанието им и които застрашават здравето или безопасността на потребителите; като има предвид освен това, че тези разпоредби се различават по съдържание, обхват и приложно поле; като има предвид, че тези разпоредби в различните държави-членки се отнасят до всички продукти, които по външност наподобяват хранителни стоки, без да са такива, а в други държави-членки се отнасят до продукти, които могат да бъдат объркани с хранителни стоки, в частност сладкарски произведения;

като има предвид, че подобно положение представлява значителна бариера за свободното движение на стоки и създава неравни условия за конкуренция в рамките на Общността, без при това да гарантира ефективна защита на потребителите, и в частност децата;

като има предвид, че тези бариери пред установяването и функционирането на общия пазар трябва да бъдат премахнати и че на потребителите следва да се осигури подходяща защита съобразно резолюции на Съвета от 14 април 1975 г. и от 19 май 1981 г., съответно отнасящи се до първа (3) и втора програми (4) на Европейската икономическа общност относно политиката за защита на потребителите и предоставянето им на информация и резолюции на Съвета от 23 юни 1986 г. относно новия импулс за защита на потребителите (5);

като има предвид, че здравето и сигурността на потребителите изисква еднакво равнище на защита в различните държави-членки;

като има предвид, че за тази цел е необходима забрана на пускането на пазара, вноса и производството и износа на продукти, които тъй като могат да бъдат объркани с хранителни стоки, могат да представляват заплаха за здравето или безопасността на потребителите;

като има предвид, че следва да се приемат разпоредби от подобен характер за упражняване на контрол от компетентните органи на държавите-членки;

като има предвид, че съгласно приетите принципи в резолюции на Съвета относно защита на потребителите, опасните продукти следва да бъдат изтеглени от пазара;

като има предвид, че следва да се приемат разпоредби относно възможностите дискусии и проверка на мерките, предприемани от държавите-членки относно забраната или изтеглянето на подобни продукти от пазара, така че да се осигури еднообразното прилагане на принципите, установени в настоящата директива, в цялата Общност; като има предвид, че упоменатите дискусии и проверки се провеждат в рамките на Консултативния комитет по реда на Решение 84/133/ЕИО (6);

като има предвид, че е налице възможност за разширяване в бъдеще на обхвата на включените вредни имитации на хранителни стоки, както и преоценка и преглед на определените в настоящата директива процедури, трябва да се приемат разпоредби за Съвета, който след двугодишен срок от прилагане на настоящата директива и въз основа на доклад на Комисията относно натрупания опит в тази област, да вземе решение за възможните изменения на разпоредбите в настоящата директива,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Настоящата директива се прилага за продукти, които според определението им в параграф 2, чиито външен вид се различава от съдържанието им и които застрашават здравето или безопасността на потребителите.

2.   Под продукти, посочени в параграф 1, се разбират такива, които макар да не са хранителни стоки, притежават елементи като форма, мирис, цвят, външен вид, опаковка, етикетиране, обем или размер, които могат да доведат в заблуда потребители, и особено деца, че става дума за хранителни стоки, в резултат на което да ги поставят в устата си, да ги смучат или преглъщат, което действие може да създаде заплаха и да причини, например, задушаване, натравяне, или перфорация или запушване на храносмилателния им тракт.

Член 2

Държавите-членки предприемат всички необходими мерки за забрана на пускането на пазара, вноса и/или пускането на пазара или износ на предвидените в настоящата директива продукти.

Член 3

В частност държавите-членки се задължават да осигурят извършване на редовни проверки на предлаганите на пазара продукти, така че нито един продукт, попадащ в обхвата на настоящата директива, да не се пуска на пазара, както и да предприемат всички необходими мерки, за да гарантира, че техните компетентни органи изтеглят или причиняват изтеглянето на категорията продукти по реда на настоящата директива от пазарите им.

Член 4

1.   Всяка държава-членка известява Комисията, когато предприема конкретни мерки, по реда на членове 2 и 3. Държавата-членка предоставя описание на съответния продукт и посочва мотивите за нейното решение.

Когато по силата на Решение 84/133/ЕИО се изискват данни за продукта, не се налага допълнително известяване по реда на настоящата директива.

В най-кратки срокове Комисията изпраща данните до останалите държави-членки.

2.   Комисията или държава-членка може да се допитва до учредения по силата на Решение 84/133/ЕИО Комитет с оглед обмен на мнения по въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива.

Член 5

Две години след посочената в член 6 дата, въз основа на доклад на Комисията за натрупания опит, придружен със съответните предложения, Съветът взема решение относно възможните изменения на настоящата директива, в частност с оглед разширяване на обхванатите вредни за здравето и безопасността имитации, различни от имитации на хранителни стоки и преглед на процедурите, установени по реда на член 4.

Член 6

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 26 юни 1989 г. Те незабавно информират Комисията за това.

2.   Държавите-членки предават на Комисията текстовете от разпоредбите на вътрешното си законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 25 юни 1987 година.

За Съвета

Председател

H. DE CROO


(1)  ОВ C 156, 15.6.1987 г.

(2)  ОВ C 150, 9.6.1987 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 92, 25.4.1975 г., стр. 1.

(4)  ОВ С 133, 3.6.1981 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 167, 5.7.1986 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 70, 13.3.1984 г., стр. 16.