31987L0101Официален вестник n° L 042 , 12/02/1987 стр. 0043 - 0047
специално финландско издание: глава 15 том 7 стр. 0197
специално шведско издание: глава 15 том 7 стр. 0197
специално чешко издание глава 15 том 01 стр. 321 - 325
специално испанско издание глава 15 том 01 стр. 321 - 325
специално унгарско издание глава 15 том 01 стр. 321 - 325
специално литвийско издание глава 15 том 01 стр. 321 - 325
LV.ES глава 15 том 01 стр. 321 - 325
MT.ES глава 15 том 01 стр. 321 - 325
PL.ES глава 15 том 01 стр. 321 - 325
SK.ES глава 15 том 01 стр. 321 - 325
специално словенско издание глава 15 том 01 стр. 321 - 325


19861222

Директива на Съвета

от 22 декември 1986 година

за изменение на Директива 75/439/ЕИО относно обезвреждането на отработени масла

(87/101/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално членове 100 и 235 от него,

като взе предвид предложението на Комисията [1],

като взе предвид становището на Европейския парламент [2],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [3],

като има предвид, че Директива 75/439/ЕИО [4] на Съвета предвижда държавите-членки да предприемат необходимите мерки за осигуряване на безопасно събиране и обезвреждане на отработени масла и за осигуряване, доколкото това е възможно, обезвреждането на отработени масла да се извършва чрез рециклиране (регенериране и/или изгаряне, различно от разрушаване);

като има предвид, че регенерирането е по принцип най-рационалният начин за повторна употреба на отработени масла с оглед икономията на енергия, която може да се постигне; като има предвид, че поради това следва да се даде приоритет на преработката на отработени масла чрез регенериране, когато техническите, икономическите и организационните ограничения го позволяват;

като има предвид, че при сегашното състояние на законодателството на Общността, държавите-членки могат, при определени условия, да забранят изгарянето на отработени масла на тяхна територия; като има предвид, че настоящата директива не е предназначена да промени това положение в законодателството;

като има предвид, че изгарянето на отработени масла произвежда отработени газове, които съдържат вещества, вредни за околната среда, когато се изпускат над дадени концентрации; като има предвид, че поради това следва да се вземат мерки за определяне на условия за изгаряне на отработени масла;

като има предвид, че е желателно да се подобри ефикасността на събиране на отработени масла и да се укрепи контролът в тази област;

като има предвид, че с оглед особено опасния характер на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ), е необходимо да се укрепи законодателството на Общността относно изгарянето или регенерирането на отработени масла, които замърсени с тези вещества;

като има предвид, че държавите-членки следва да имат възможността, зачитайки условията на Договора, да предприемат по-строги мерки за целите на опазването на околната среда,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 75/439/ЕИО се изменя, както следва:

1. Членове 1 — 6 се заменят със следното:

"Член 1

По смисъла на настоящата директива:

- "отработени масла" означава:

всички смазочни или индустриални масла на минерална основа, които са негодни за употреба по първоначалното си предназначение, и по-специално отработени моторни и трансмисионни масла, както и минерални смазочни масла, турбинни и хидравлични масла;

- "обезвреждане" означава:

преработване или унищожаване на отработени масла, както и тяхното съхранение или депониране върху или под земята;

- "преработване" означава:

процеси, които позволяват оползотворяване на отработени масла, като регенериране и изгаряне;

- "регенериране" означава:

всеки процес на получаване на базови масла чрез рафиниране на отработени масла, по-специално чрез отделяне на замърсители, продукти на окисление и добавки, които се съдържат в тях;

- "изгаряне" означава:

използването на отработени масла като гориво, като произведената топлина съответно се възстановява;

- "събиране" означава:

всички операции, чрез които отработените масла достигат от притежателите до предприятия за преработване и/или обезвреждане на такива масла.

Член 2

Без да се засягат разпоредбите на Директива 78/319/ЕИО [5], държавите-членки предприемат необходимите мерки за осигуряване събирането и обезвреждането на отработени масла да се извършва без причиняване на вреди на човека и околната среда, които могат да се избегнат.

Член 3

1. Когато техническите, икономическите и организационните ограничения го позволяват, държавите-членки предприемат необходимите мерки за приоритетно преработване на отработени масла чрез регенериране

2. Когато отработените масла не се регенерират, поради ограниченията, упоменати в параграф 1 по-горе, държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че всяко изгаряне на отработени масла се извършва при приемливи за околната среда условия, в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, при условие че такова изгаряне е технически, икономически и организационно осъществимо.

3. Когато отработените масла не се регенерират, нито изгарят, поради ограниченията, упоменати в параграфи 1 и 2, държавите-членки предприемат необходимите мерки за осигуряване на тяхното безопасно обезвреждане или контролирано съхранение или депониране.

Член 4

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират забраната на:

а) обезвреждането на отработени масла в повърхностните води и подземните води, в териториалното море и в канализационните системи;

б) съхраняването (натрупването) и/или обезвреждането на отработени масла, водещо до замърсяване на почвата, и неконтролираното обезвреждане на остатъците, отделени при преработването на отработени масла;

в) преработването на отработени масла, което води до замърсяване на въздуха и превишава нивото, предписано в съществуващи разпоредби.

Член 5

1. Когато е необходимо за постигането на целите на настоящата директива и без да се засягат разпоредбите на член 2, държавите-членки провеждат обществено-информационни и насърчителни кампании, за да гарантират отработените масла да се съхраняват правилно и да се събират, доколкото е възможно.

2. Когато целите, определени в членове 2, 3 и 4, не могат да бъдат постигнати по друг начин, държавите-членки предприемат необходимите мерки за осигуряване едно или повече предприятия да извършват събирането и/или обезвреждането на отработени масла, предлагани им от притежатели, когато е подходящо в област, която им е възложена от компетентните органи.

3. За да постигнат целите, определени в членове 2 и 4, държави-членки могат да решат да разпределят отработените масла между всички начини на преработване, посочени в член 3. За тази цел, те могат да извършват подходящи проверки.

4. За да се осигури съответствие с мерките, взети по член 4, всяко предприятие, което събира отработени масла, трябва да подлежи на регистрация и подходящ надзор от компетентните национални органи, по възможност обхващаща система от разрешения.

Член 6

1. За да се осигури съответствие с мерките, взети по член 4, всяко предприятие, което обезврежда отработени масла, трябва да получи разрешение. Когато е необходимо, това разрешение се предоставя след проверка на инсталациите.

2. Без да се засягат изискванията, постановени от националните и общностните разпоредби с различна цел от тази на настоящата директива, разрешение може да се даде на предприятие, което регенерира отработени масла или използва отработени масла като гориво, само когато компетентният орган е удовлетворен, че са взети всички подходящи мерки за опазване на околната среда и здравето, включително използване на най-добрата налична технология, когато разходът за това не е прекалено голям.

Член 7

Когато се регенерират отработени масла, държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че:

а) работата на инсталацията за регенериране няма да причини вреди на околната среда, които могат да се избегнат.

За тази цел държавите-членки гарантират, че рисковете, свързани с количеството остатъци от регенерирането и с техния токсичен и опасен характер, са намалени до минимум и че остатъците се обезвреждат в съответствие с член 9 от Директива 78/319/ЕИО;

б) базовите масла, извлечени при регенериране, не представляват токсични и опасни отпадъци, както са определени в член 1, буква б) от Директива 78/319/ЕИО, и не съдържат полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) в концентрации над границите, постановени в член 10.

Държавите-членки информират Комисията за тези мерки. Въз основа на тази информация, Комисията, в срок от пет години от датата на нотифицирането на настоящата директива, представя доклад до Съвета, придружен, ако е необходимо, с подходящи предложения.

Член 8

1. Без да се засягат разпоредбите на Директива 84/360/ЕИО [6] и член 3, параграф 1 от настоящата директива, когато отработени масла се използват като гориво, държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че експлоатацията на инсталацията няма да причини значително ниво на замърсяване на въздух, по-специално с емисии на веществата, изброени в приложението. За тази цел:

а) държавите-членки са убедени, че при изгарянето на масла в инсталации с топлинна мощност от 3 МW или повече, основана на най-ниската топлина на изгаряне на горивото (LHV), граничните стойности на емисиите, постановени в това приложение, се спазват.

Държавите-членки могат по всяко време да установяват по-строги гранични стойности от дадените в приложението. Те могат също така да определят гранични стойности за вещества и параметри, различни от изброените в приложението;

б) държавите-членки предприемат такива мерки, каквито те считат за необходими, за да осигурят изгарянето на отработени масла в инсталациите с топлинна мощност по-малка от 3 МW, основана на най-ниската топлина на изгаряне на горивото (LHV) да бъде подложено на подходящ контрол.

Те информират Комисията за тези мерки. Въз основа на тази информация Комисията, в срок от пет години от датата на нотифицирането на настоящата директива, представя доклад до Съвета, който ако е необходимо е придружен с подходящи предложения.

2. Държавите-членки допълнително гарантират, че:

а) остатъците от изгарянето на отработени масла се обезвреждат в съответствие с член 9 на Директива 78/319/ЕИО;

б) използваните като гориво отработени масла не представляват токсични и вредни отпадъци, както са дефинирани в член 1, буква б) от Директива 78/319/ЕИО, и не съдържат ПХБ/ПХТ в концентрации над 50 ppm;

3. Спазването на граничните стойности, постановени в приложението, може да се гарантира по друг начин с помощта на подходяща система за контрол на концентрациите на замърсители в отработени масла или смеси на отработени масла и други горива, предназначени за изгаряне, като се отчитат техническите характеристики на инсталацията.

При инсталации, в които емисии на веществата, които са изброени в приложението, могат да възникнат допълнително от нагряващите продукти, държавите-членки гарантират чрез създадена контролна система, че процентът на веществата, който възникват от изгарянето на отработени масла, не надвишава граничните стойности, определени в приложението.

2. Член 7 става член 9.

3. Членове 8 и 9 се заличават.

4. Добавя се нов член 10 със следния текст:

"Член 10

1. По време на съхраняване и събиране притежателите и събирачите не трябва да смесват отработени масла с ПХБ и ПХТ по смисъла на Директива 76/403/ЕИО [7] с токсични и опасни отпадъци по смисъла на Директива 78/319/ЕИО.

2. Освен както е предвидено в параграф 3, разпоредбите на Директива 76/403/ЕИО се прилагат за отработени масла, които съдържат над 50 ppm ПХБ/ПХТ.

Държавите-членки допълнително предприемат такива специални технически мерки, каквито са необходими, за да гарантират, че всички отработени масла, съдържащи ПХБ/ПХТ, се обезвреждат без вреди за човека и околната среда, които могат да се избегнат.

3. Регенерирането на отработени масла, съдържащи ПХБ или ПХТ, може да се разреши, ако процесът на регенериране позволява разрушаването на ПХБ и ПХТ или тяхното намаляване, така че регенерираните масла да не съдържат ПХБ/ПХТ над максималната граница, която в никой случай не може да надвишава 50 ppm.

4. Референтният метод на измерване за определяне на съдържанието на ПХБ/ПХТ в отработени масла се определя от Комисията след консултация с Комитета по адаптиране към техническия прогрес, създаден съгласно член 18 на Директива 78/319/ЕИО.

5. Отработени масла, замърсени с вещества, които попадат под обхвата на дефиницията за токсични и опасни отпадъци, както е постановена в член 1, буква б) от Директива 78/319/ЕИО, се обезвреждат в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.

5. Член 10 става член 11.

6. Член 11 става член 12 и се изменя, като гласи следното:

"Член 12

Всяко предприятие, което събира, притежава и/или обезврежда отработени масла, трябва да предава на компетентните органи, при поискване от тяхна страна, всякаква информация относно събирането и/или обезвреждането на отработени масла или техните остатъци.".

7. Член 12 става член 13 и се изменя, като гласи следното:

"Член 13

1. Предприятията, посочени в член 6, се инспектират периодично от държавите-членки, по-специално по отношение спазването на условията в техните разрешения.

2. Компетентните органи проучват тенденциите по отношение на техническото развитие и/или на околната среда, за да преразглеждат, когато е необходимо, разрешения, дадени на предприятия в съответствие с настоящата директива.".

8. Членове 13 и 14 стават съответно членове 14 и 15.

9. Добавя се нов член 16, който гласи следното:

"Член 16

Държавите-членки могат, като спазват разпоредбите на Договора, да вземат мерки с цел опазване на околната среда, които са по-строги от предвидените в настоящата директива.

Такива мерки могат, в рамките на същите разпоредби, да включват, inter alia, забраната за изгаряне на отработени масла.".

10. Членове 15 и 16 стават съответно членове 17 и 18.

11. Добавя се приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки въвеждат в сила мерките, необходими, за да се съобразят с настоящата директива считано от 1 януари 1990 г. и незабавно информират Комисията за това.

Член 3

Приетите от държавите-членки в съответствие с настоящата директива мерки могат да се прилагат постепенно за предприятията, които са посочени в член 6 на Директива 75/439/ЕИО, които съществуват към датата на нотифициране на настоящата директива, в срок от седем години от нотифицирането [8].

Член 4

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, което те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 1986 година.

За Съвета

Председател

G. Shaw

[1] ОВ C 58, 6.3.1985 г., стр. 3.

[2] ОВ C 255, 13.10.1986 г., стр. 269.

[3] ОВ C 330, 20.12.1985 г., стр. 32.

[4] ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 23.

[5] ОВ L 84, 31.3.1973 г., стр. 43.

[6] ОВ L 188, 16.7.1984 г., стр. 10."

[7] ОВ L 108, 26. 4. 1976 г., стр. 41."

[8] Настоящата директива е нотифицирана на държавите-членки на 13 януари 1987 г.

--------------------------------------------------

19861222

ПРИЛОЖЕНИЕ

Емисионни гранични стойности [1] за някои вещества, които са емитирани в резултат на изгаряне на отработени масла в инсталации с топлинна мощност от 3 МW (LHV) или повече

Замърсител | Гранична стойност mg/Nm3 |

Cd | 0,5 |

Ni | 1 |

| или [2] | или [2] |

Cr | 1,5 | Cr | 5 |

Cu | Cu |

V | V |

Pb | 5 | Pb |

Cl [3] | 100 |

F [4] | 5 |

SO2 [5] | — |

Прах (общо) [5] | — |

[1] Тези гранични стойности, които не могат да бъдат надвишавани при изгаряне на отработени масла, посочват масовата концентрация на емисии от упоменатите по-горе вещества в отработения газ, по отношение на обема на отработения газ в стандартно състояние (273 К; 1013 hPa), след приспадане на съдържанието на влага във водните пари и на 3 % обемно съдържание на кислород в отработения газ.В случая на член 8, параграф 3, втора алинея съдържанието на кислород ще бъде това, което съответства на нормални работни условия в конкретния съответен процес.

[2] Държавите-членки решават кои от възможностите да прилагат в своята страна.

[3] Неорганични газообразни съединения на хлора, изразени като хлороводород.

[4] Неорганични газообразни съединения на флуора, изразени като флуороводород.

[5] На този етап не е възможно да се определят граничните стойности за тези вещества. Държавите-членки ще определят самостоятелно емисионни стандарти за изпускането на тези вещества, като отчитат изискванията на Директива 80/779/ЕИО (ОВ L 229, 30.8.1980 г., стр. 30).

--------------------------------------------------