03/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

195


31986L0362


L 221/37

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 24 юли 1986 година

относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури

(86/362/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално членове 43 и 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Асамблеята (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че растениевъдството е от съществено значение за Общността;

като има предвид, че продукцията от тази дейност бива постоянно засягана от влиянието на вредни организми и плевели;

като има предвид необходимостта от защита на растенията и растителните продукти от тези организми с цел не само предотвратяване намаляване на добива или причиняване вреда на произвежданите култури, но и повишаване на селскостопанската производителност;

като има предвид, че един от най-важните методи за защита на растенията и растителните продукти от влиянието на тези вредни организми е използването на химически пестициди;

като има предвид обаче, че тези пестициди оказват не само благоприятен ефект върху растениевъдството, тъй като представляват токсични вещества или препарати с опасни странични ефекти;

като има предвид, че голям брой такива пестициди и техните метаболити или разпадни продукти могат да окажат вредно въздействие върху потребителите на продукти от растителен произход;

като има предвид, че тези пестициди и замърсителите, които могат да ги съпровождат, могат да представляват опасност за околната среда;

като има предвид, че за да се справят с тази опасност, държавите-членки вече са определили максимално допустими количества на някои остатъци в и по зърнените култури;

като има предвид, че съществуващите различия между държавите-членки по отношение на максимално допустимите количества на пестицидни остатъци могат да допринесат за създаването на пречки в търговията, като по този начин възпрепятстват свободното движение на стоки в Общността;

като има предвид, че по тази причина следва да бъдат определени максимално допустими количества на някои активни вещества в зърнените култури, като тези количества следва да бъдат спазвани при пускането на такива продукти в обращение;

като има предвид освен това, че спазването на максимално допустимите количества ще осигури свободното движение на зърнените култури и надлежната здравна защита на потребителите;

като има предвид, че паралелно с това на държавите-членки следва да се осигури възможността да упълномощават мониторинга на количествата пестицидни остатъци в зърнените култури, произвеждани и консумирани на тяхна територия, посредством система за наблюдение и съответни мерки за осигуряване на защита, които да са равностойни на тези, произтичащи от постановените количества;

като има предвид, че в някои специални случаи, по-специално в случаите на летливи течни или газообразни средства за опушване, държавите-членки следва да бъдат упълномощени да разрешават по-високи от постановените количества за непредназначените за непосредствена консумация зърнени култури, при условие че се провежда надлежна проверка с цел да се осигури, че въпросните продукти не се предоставят на разположение на крайния потребител, докато тяхното съдържание на остатъци не падне под максимално допустимите количества;

като има предвид, че не е необходимо настоящата директива да се прилага за продукти, предназначени за износ в трети страни, за производството на нехранителни продукти или продукти за посев;

като има предвид, че на държавите-членки следва да се разреши временно да понижат постановените количества, в случай че те неочаквано се окажат опасни за човешкото здраве или за здравето на животните;

като има предвид, че в такива случаи е целесъобразно да се установява тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията в рамките на Постоянния фитосанитарен комитет;

като има предвид, че за да гарантират изпълнението на настоящата директива при пускането в оборот на въпросните продукти, държавите-членки следва да осигурят прилагането на подходящи контролни мерки;

като има предвид, че следва да бъдат въведени общностни методи за вземане на проби и провеждане на анализи, предназначени да бъдат ползвани поне като методи за справка;

като има предвид, че методите за вземане на проби и провеждане на анализи са предмет от техническо и научно естество и следва да бъдат определени посредством процедура, включваща тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията в рамките на Постоянния фитосанитарен комитет;

като има предвид, че е целесъобразно държавите-членки да предоставят на Комисията годишни доклади с резултатите от приетите от тях контролни мерки с цел събирането на информация относно количествата на пестицидни остатъци за Общността като цяло;

като има предвид, че Съветът следва да преразгледа настоящата директива преди 30 юни 1991 г. с цел въвеждане на еднообразна система на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива се прилага, без да се засягат разпоредбите на Директива 74/63/ЕИО на Съвета от 17 декември 1973 г. относно фиксирането на максимално допустимите количества на нежелателни вещества и продукти във фуражите (4), последно изменена с Директива 86/354/ЕИО (5), за зърнените култури, посочени в приложение I, доколкото тези продукти могат да съдържат остатъци от пестицидите, посочени в приложение II.

Член 2

1.   По смисъла на настоящата директива „пестицидни остатъци“ означава остатъци от пестицидите и техните метаболити, както и продуктите от разпад и реакции, посочени в приложение II, които са налице в или по продуктите, посочени в член 1.

2.   По смисъла на настоящата директива „пускане в обращение“ означава предаването, срещу или без възнаграждение, на продуктите, посочени в член 1.

Член 3

1.   Държавите-членки гарантират, че продуктите, посочени в член 1, не представляват опасност за човешкото здраве като резултат от наличието на пестицидни остатъци от момента на пускането им в оборот.

2.   Държавите-членки не могат да забраняват или възпрепятстват пускането в обращение на тяхна територия на продуктите, посочени в приложение I, под предлог, че съдържат пестицидни остатъци, ако количеството на такива остатъци не надвишава максимално допустимите количества, посочени в приложение II.

Член 4

1.   Държавите-членки постановяват, че продуктите, посочени в член 1, от момента на пускането им в обращение, не могат да съдържат количества на пестицидни остатъци, по-големи от посочените в приложение II.

2.   Държавите-членки приемат всички необходими мерки, за да осигурят, най-малкото чрез вземане на проби за проверка, съблюдаването на максимално допустимите количества, установени в съответствие с параграф 1.

Член 5

1.   В случай на продукти, посочени в член 1, различни от продуктите, внесени от трети страни или предназначени за други държави членки, държавите-членки могат, чрез дерогация от член 4, да продължат да прилагат системата за мониторинг на пестицидни остатъци, която вече е в сила на тяхна територия, заедно с всякакви други мерки с цел да се гарантира постигането на ефект, равностоен на установените в приложение II количества пестицидни остатъци, и за да се направи оценка на общото за тяхното население излагане на тези остатъци чрез храната, независимо от източника им. Такива мерки включват редовни представителни изследвания на количествата на тези пестицидни остатъци в типичната за населението храна.

2.   Държавите-членки информират останалите държави-членки и Комисията за изпълнението на параграф 1.

Член 6

Държавите-членки могат да разрешат наличието в и по продуктите, посочени в член 1, на включените в част Б от приложение II пестицидни остатъци в по-големи от посочените в него количества, при условие че въпросните продукти не са предназначени за непосредствена консумация и че подходяща контролна система гарантира, че те не могат да бъдат достъпни за крайния потребител или консуматора, ако се доставят директно на последния, докато съдържанието на остатъци не падне под максимално допустимите количества, посочени в част Б. Те информират останалите държави-членки и Комисията относно приетите мерки. Тези мерки са приложими за всички продукти, които са обхванати от тях, независимо от произхода на продуктите.

Член 7

Държавите-членки изготвят доклад за Комисията всяка година преди 1 август относно резултатите от официалните проверки, мониторинга и другите мерки, приети през последната година съгласно член 4 и, когато е приложимо, член 5.

Член 8

1.   Методите за вземане на проби и анализ, които са необходими за провеждане на проверките, мониторинга и други мерки, предвидени в член 4 и, когато е приложимо, член 5, се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 12. Наличието на методи за анализ на Общността, предназначени за ползване в случаи на спор, не възпрепятства ползването от страна на държавите-членки на други научно валидни методи, способни да доведат до сравними резултати.

2.   Държавите-членки уведомяват останалите държави-членки и Комисията относно ползването на други методи в съответствие с параграф 1.

Член 9

1.   В случай че една държава-членка счете, че дадено фиксирано в приложение II максимално допустимо количество застрашава човешкото здраве и следователно налага вземането на спешни мерки, държавата-членка има правото временно да понижи количеството за своята територия. В такъв случай тя незабавно уведомява останалите държави членки и Комисията за взетите мерки, като прилага заявление с причините за последните.

2.   При възникване на обстоятелствата, предвидени в параграф 1, съгласно установената в член 13 процедура, се решава дали предвидените в приложение II максимално допустими количества следва да бъдат променени. До вземане решение съгласно горепосочената процедура от страна на Съвета или Комисията, държавата-членка може да запази приетите и прилагани от нея мерки.

Член 10

Без да се засягат разпоредбите на член 9, изменения на максимално допустимите количества, установени в приложение II, като резултат на развитие в областта на научните и техническите познания, се приемат, като Съветът заседава при наличието на квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.

Член 11

Съветът, като действа единодушно по предложение на Комисията, приема посредством директиви всеки нов списък от продукти или всеки нов списък от пестицидни остатъци в и по продуктите, посочени в член 1, и максималните стойности на тези остатъци.

Член 12

1.   Когато се прави позоваване на предвидената в настоящия член процедура, въпросът незабавно се отнася до Постоянния фитосанитарен комитет, наричан по-нататък „Комитетът“, от неговия председател или по негова собствена инициатива, или по искане на дадена държава-членка.

2.   В рамките на Комитета претеглянето на гласовете на държавите-членки се определя съгласно член 148, параграф 2 от Договора. Председателят не гласува.

3.   Представителят на Комисията представя проект на мерките, които предстои да бъдат приети. Комитетът представя своето становище относно тези мерки в рамките на срока, определен от председателя, като взема предвид спешността на разглежданите мерки. Становището се представя при наличието на мнозинство от 54 гласа.

4.   Комисията приема и осъществява незабавно мерките, когато те са в съответствие със становището на комитета. В случай че мерките не са в съответствие със становището на Комитета или ако такова не е представено, Комисията незабавно представя на Съвета предложение за вземането на мерките. Съветът приема мерките с квалифицирано мнозинство.

В случай че след изтичането на срок от три месеца от датата на отнасяне на въпроса до Съвета последният не е приел никакви мерки, Комисията приема предложените мерки, освен ако Съветът е гласувал с обикновено мнозинство против тях.

Член 13

1.   Когато се прави позоваване на предвидената в настоящия член процедура, въпросът незабавно се отнася до Комитета от неговия председател или по негова собствена инициатива, или по искане на дадена държава-членка.

2.   В рамките на Комитета претеглянето на гласовете на държавите-членки се определя съгласно член 148, параграф 2 от Договора. Председателят не гласува.

3.   Представителят на Комисията представя проект на мерките, които предстои да бъдат приети. Комитетът представя своето становище в следващите два дни. Становището се представя при наличието на мнозинство от 54 гласа.

4.   Комисията приема и осъществява незабавно мерките, ако те са в съответствие със становището на Комитета. Ако мерките не са в съответствие със становището на Комитета или ако такова не е представено, Комисията незабавно представя на Съвета предложение за вземането на мерките. Съветът приема мерките с квалифицирано мнозинство.

В случай че след изтичането на срок от 15 дни от датата на отнасяне на въпроса до Съвета последният не е приел никакви мерки, Комисията приема предложените мерки, освен ако Съветът е гласувал с обикновено мнозинство против тях.

Член 14

Настоящата директива не се прилага за продуктите, посочени в член 1, ако е възможно да се установи посредством съответните доказателства, че те са предназначени за:

a)

износ в трети страни;

б)

производство на нехранителни продукти;

в)

посев.

Член 15

С цел подобряване системата на Общността, въведена с настоящата директива, Съветът, въз основа на доклад от Комисията, по възможност съпроводен от подходящи предложения, преразглежда настоящата директива най-късно до 30 юни 1991 г.

Член 16

Държавите-членки приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 30 юни 1988 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 17

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 1986 година.

За Съвета

Председател

A. CLARK


(1)  ОВ C 56, 6.3.1980 г., стр. 14.

(2)  ОВ C 28, 9.2.1981 г., стр. 64.

(3)  ОВ C 300, 18.11.1980 г., стр. 29.

(4)  ОВ L 38, 11.2.1974 г., стр. 31.

(5)  ОВ L 212, 2.8.1986 г., стр. 27.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Номер на позиция по Общата митническа тарифа

Описание

ex 10.01

Пшеница

10.02

Ръж

10.03

Ечемик

10.04

Овес

ex 10.05

Царевица

ex 10.06

Ориз

ex 10.07

Елда, просо, зърно от сорго, тритикале и други зърнени култури


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ А

Остатъци от пестициди

Максимално допустими количества в mg/kg (ppm)

1.

алдрин

поотделно или в комбинация, изразен като диелдрин (HEOD)

 

2.

диелдрин (HEOD)

0,01

3.

общ неорганичен бромид, изразен като Br йони

50

4.

карбарил

1: ориз

0,5: други зърнени култури

5.

хлордан (сбор от цис- и трансизомери)

0,02

6.

ДДТ (сбор от ДДТ-, ТДЕ- и ДДЕ-изомери, изразен като ДДТ)

0,05

7.

диацинон

0,05

8.

1,2-диброметан (eтилен дибромид)

0,01 (1)

9.

дихлорвос

2

10.

ендосулфан (сбор от алфа- и бета-изомери и ендосулфансулфат, изразен като ендосулфан)

0,2: царевица

0,1: други зърнени култури

11.

ендрин

0,01

12.

хептахлор (сбор от хептахлор и хептахлорепоксид, изразен като хептахлор)

0,01

13.

хексахлоробензен, (HCB)

0,01

14.   

хексахлорциклохексан (HCH)

14.1

алфа-изомер

сбор

0,02

14.2

бета-изомер

14.3

гама-изомер (линдан)

0,1 (2)

15.

малатион (сбор от малатион и малаоксон, изразен като малатион)

8

16.

фосфамидон

0,05

17.

пиретрини (сбор от пиретрини I и II, цинерини I и II, ясмолини I и II)

3

18.

трихлорфон

0,1


ЧАСТ Б

Остатъци от пестициди

Максимално допустими количества в mg/kg (ppm)

1.

бромометан (метилбромид)

0,1

2.

въглероден дисулфид

0,1

3.

въглероден тетрахлорид

0,1

4.

циановодород, цианиди под формата на циановодород

15

5.

фосфин, фосфиди под формата на фосфин

0,1


(1)  По време на преходен период, изтичащ най-късно до 30 юни 1991 г., държавите-членки, чиито наблюдаващи органи още не са в състояние да установят по рутинен начин уреденото за остатъците количество от 0,01 mg/kg, имат право да използват методи с определителни граници не повече от 0,05 mg/kg.

(2)  От 1 януари 1990 г.