07/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

234


31985R3821


L 370/8

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТА

от 20 декември 1985 година

относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 75 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Асамблеята (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 1463/70 (4), последно изменен с Регламент № 2828/77 (5), въведе изискване за оборудване с контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт;

като има предвид, че, като се отчитат предвидените по-долу изменения, с цел по-голяма яснота, всички съответстващи разпоредби следва да бъдат обединени в единен текст и, вследствие на това, Регламент (ЕИО) № 1463/70 на Съвета да бъде отменен; като има предвид, че изключенията относно някои пътнически превози, предвидени в член 3, параграф 1, следва да продължат да действат за определен период от време;

като има предвид, че използването на контролни уреди за регистриране на данните за движението, което може да отчита периодите от време, указани в Регламент (ЕИО) № 3820/85 относно хармонизирането на някои разпоредби в социалната област, свързани с автомобилния транспорт (6), е предназначено за осигуряване на ефективния контрол върху прилагането на това социално законодателство;

като има предвид, че задължението да се използват контролни уреди за регистриране на данните за движението може да бъде наложено само по отношение на регистрирани в държавите-членки превозни средства; като има предвид, че, освен това, някои от тези превозни средства могат, без това да предизвика трудности, да бъдат изключени от обсега на настоящия регламент;

като има предвид, че държавите-членки следва да имат право, с разрешението на Комисията, в изключителни случаи да предоставят изключения от разпоредбите на настоящия регламент по отношение на някои превозни средства; като има предвид, че при изключителни обстоятелства би следвало да е възможно такива изключения да се предоставят за ограничен период от време и без предварително разрешение от Комисията;

като има предвид, че, за да се осигури ефективност на контрола, контролните уреди за регистриране на данните за движението трябва да бъдат надеждни по отношение на действието им, да са лесни за употреба и така конструирани, че да се намали до минимум възможността за злоупотреби при използването им; като има предвид, че за тази цел контролните уреди за регистриране на данните следва най-вече да могат, на отделни листове за всеки водач, да предоставят, в достатъчно точна и лесна за прочитане форма, детайлни записи на различни периоди от време;

като има предвид, че с автоматичното записване на други подробности на пътуването на дадено превозно средство, като например скорост и изминато разстояние, значително ще се допринесе за безопасността на движението по пътищата и ще се насърчи разумното управление на превозното средство; като има предвид, че, следователно, изглежда уместно да се постави изискване оборудването да произвежда запис и на тези данни;

като има предвид, че е необходимо да бъдат въведени стандарти на Общността относно производството и монтажа на контролните уреди за регистриране на данните и да се установи процедура на ЕИО за одобряване, за да се избегнат всякакви пречки при регистрацията на превозни средства, снабдени с такова оборудване, при тяхното въвеждане в експлоатация или използване, или при използването на такива контролни уреди;

като има предвид, че при различия в мненията на държавите-членки относно случаи на одобряване на тип ЕИО, Комисията следва да има правомощия да разрешава спорове в шестмесечен срок, ако заинтересованите държави не са били в състояние да постигнат съгласие;

като има предвид, че би било полезно в изпълнение на настоящия регламент и за предотвратяване на злоупотреби да се предоставят копия от регистрационните листове на водачите, които поискат това;

като има предвид, че, за да се постигнат гореуказаните цели — осъществяване на контрол относно периодите на работа и почивка, е необходимо работодателите и водачите да носят отговорност за правилното функциониране на контролните уреди и за надлежното изпълнение на препоръчаните действия от тяхна страна;

като има предвид, че разпоредбите относно броя регистрационни листове, които водачът трябва да носи със себе си, трябва да бъдат изменени поради замяната на плаващото с постоянно работно време;

като има предвид, че техническият напредък изисква приспособяване на техническите спецификации, въведени с приложенията към настоящия регламент; като има предвид, че, за да се улесни прилагането на необходимите за тази цел мерки, следва да бъде предвидена процедура за установяване на близко сътрудничество между държавите-членки и Комисията в рамките на съвещателен комитет;

като има предвид, че държавите-членки следва да обменят наличната информация относно установени нарушения;

като има предвид, че, за да се гарантира, че контролните уреди за регистриране на данните действат надеждно и правилно, е препоръчително да бъдат въведени единни изисквания относно периодичния контрол и прегледи, на които уредите подлежат след монтажа им,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

РАЗДЕЛ I

Принципи и приложно поле

Член 1

Контролните уреди за регистриране на данните по смисъла на настоящия регламент отговарят, що се отнася до производството, монтажа, използването и техническите прегледи, на изискванията на настоящия регламент и приложения I и II към него, представляващи неразделна част от настоящия регламент.

Член 2

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, въведени с член 1 от Регламент (ЕИО) № 3820/85.

Член 3

1.   Контролният уред за регистриране на данните се монтира и използва в регистрирани в една от държавите-членки превозни средства, които се използват за автомобилен превоз на пътници или товари, с изключение на превозните средства по членове 4 и 14, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 3820/85.

2.   Държавите-членки могат да освободят от прилагането на настоящия регламент превозните средства, посочени в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 3820/85. Държавите-членки уведомяват Комисията за всяко освобождаване по силата на настоящия член.

3.   Държавите-членки могат, след разрешение от Комисията, да освободят от прилагането на настоящия регламент превозни средства, използвани за транспортна дейност по член 13, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 3820/85. В спешни случаи те могат да предоставят временно освобождаване за период, не по-дълъг от 30 дни, за което незабавно уведомяват Комисията. Комисията уведомява останалите държави-членки за всяко изключение, предоставено по силата на настоящия параграф.

4.   При вътрешни превози държавите-членки могат да изискват монтиране и използването на контролни уреди за регистриране на данните, в съответствие с настоящия регламент, във всяко от превозните средства, за които по параграф 1 не се изисква такова монтиране и използване.

РАЗДЕЛ II

Типово одобрение

Член 4

Заявления за типово одобрение ЕИО на тип контролни уреди за регистриране на данните или на тип тахографски лист се представят заедно със съответните спецификации от производителя или негов представител в дадена държава-членка. Не могат да бъдат представяни заявления по отношение на който и да е тип контролни уреди за регистриране на данните или тип тахографски лист в повече от една държава-членка.

Член 5

Държавите-членки предоставят типово одобрение ЕИО за всеки тип контролни уреди за регистриране на данните или на всеки тип тахографски лист, които отговарят на изискванията, поставени с приложение I към настоящия регламент, при условие че държавата-членка е в състояние да проверява дали произвежданите модели отговарят на одобрения тип.

За всякакви изменения или добавки към одобрен тип трябва да бъде получено допълнително типово одобрение ЕИО от държавата-членка, предоставила първоначалното типово одобрение ЕИО.

Член 6

За всеки тип записващо оборудване или тип тахографски лист, който одобряват в съответствие с член 5, държавите-членки издават на заявителя знак за одобрение ЕИО, който е в съответствие с образеца, показан в приложение II.

Член 7

За всеки тип уреди за регистриране на данните или тип тахографски лист, който одобрят или откажат да одобрят, компетентните власти на държавата-членка, до които е подадено заявление, изпращат в едномесечен срок до властите на другите държави-членки копие от удостоверението за одобряване, придружено от копия на съответните спецификации или, при отказ за одобряване, уведомяват посочените власти за това; в случаите на отказ те съобщават мотивите за своето решение.

Член 8

1.   Ако някоя държава-членка, която е предоставила предвиденото в член 5 типово одобрение ЕИО, счете, че определени контролни уреди за регистриране на данните или тахографски листове, на които е поставен издаденият от нея знак за типово одобрение на тип ЕИО, не съответстват на образеца, който тя е одобрила, то тя взема необходимите мерки, за да се гарантира, че произвежданите модели отговарят на одобрения прототип. Ако е необходимо, предприетите мерки могат да включат оттегляне на типовото одобрение ЕИО.

2.   Държава-членка, предоставила типово одобрение ЕИО, оттегля такова одобрение, ако одобреният контролен уред за регистриране на данните или тахографски лист не е в съответствие с настоящия регламент или приложенията към него, или в процеса на използването му показва общ дефект, който го прави неподходящ за целта, за която е предназначен.

3.   Ако държава-членка, предоставила типово одобрение ЕИО, получи уведомление от друга държава-членка в един от случаите по параграфи 1 и 2, тя, след като се консултира с тази друга държава-членка, също предприема стъпките, предвидени в тези параграфи, като се има предвид разпоредбата на параграф 5.

4.   Държава-членка, която се е уверила, че е налице един от случаите по параграф 2, може да забрани до второ нареждане продажбата и въвеждането в експлоатация на контролни уреди за регистриране на данните или тахографски листове. Същото важи за случаи по параграф 1, що се отнася до контролни уреди за регистриране на данните или тахографски листове, които са били освободени от първоначалната проверка ЕИО, ако производителят, след като е бил надлежно уведомен, не преведе оборудването в съответствие с одобрения тип или с изискванията на настоящия регламент.

Във всички случаи компетентните власти на държавите-членки се уведомяват взаимно и уведомяват и Комисията за всяко оттегляне на типово одобрение ЕИО или за всякакви други мерки, взети съгласно параграфи 1, 2 и 3, и указват мотивите за такива действия.

5.   Ако държава-членка, предоставила типово одобрение ЕИО, оспорва съществуването на което и да е от съобщените ѝ обстоятелства по параграфи 1 или 2, заинтересованите държави-членки полагат усилия да разрешат спора, като Комисията следва да бъде информирана.

Ако преговорите между държави-членки не доведат до споразумение в рамките на четири месеца от датата на уведомяването по параграф 3, Комисията, след като се консултира с експерти от държавите-членки и вземе предвид всички отнасящи се до съответния случай факти, като такива от икономическо и техническо естество, в срок от шест месеца взема решение, което съобщава на засегнатите държави-членки и, едновременно с това, на другите държави-членки. Комисията указва във всеки отделен случай срокове за прилагане на нейното решение.

Член 9

1.   В своето заявление заявителят за типово одобрение ЕИО за тип тахографски лист посочва типа или типовете уреди за регистриране на данните, за които е предназначен съответният тахографски лист, и осигурява подходящи контролни уреди от такъв тип или типове за целите на изпробване на листа.

2.   Компетентните власти на всяка от държавите-членки посочват в сертификата за типово одобряване на тахографския лист типа или типовете контролни уреди за регистриране на данните, с които може да се използва този тип тахографски лист.

Член 10

Държавите-членки не могат да отказват да регистрират превозно средство, снабдено със контролен уред за регистриране на данните, или да забраняват въвеждането в експлоатация или използването на такова превозно средство по каквато и да е причина, свързана с факта, че превозното средство е оборудвано с въпросния уред, ако уредът носи знака за одобрение за ЕИО по член 6 и табелката за монтиране по член 12.

Член 11

Във всички решения, взети в съответствие с настоящия регламент, за отказ за одобряване на типа или за оттегляне на одобрението на типа контролни уреди за регистриране на данните или на тип за тахографски лист подробно се указват мотивите за отказа или оттеглянето. Решението се съобщава на засегнатата страна, която трябва да бъде уведомена и за съществуващите пътища за правна защита съгласно законодателството на държавите-членки и за сроковете, в които могат да бъдат осъществени правата на защита.

РАЗДЕЛ III

Монтиране и контрол

Член 12

1.   Контролен уред за регистриране на данните може да бъде монтиран или ремонтиран само от техници или сервизи, одобрени от компетентните власти на държавите-членки за тази цел, след като последните са изслушали, ако са счели за необходимо, мненията на заинтересованите производители.

2.   Одобреният техник или сервиз слага специален знак върху пломбите, които поставя. Компетентните власти на всяка от държавите-членки водят регистър за използваните знаци.

3.   Компетентните власти на държавите-членки взаимно си изпращат списъците с одобрените от тях техници или сервизи и копия от използваните знаци.

4.   За да се удостовери, че монтирането на контролния уред за регистриране на данните е извършено в съответствие с изискванията на настоящия регламент, се използва табелка за монтиране, закрепена съгласно приложение I.

РАЗДЕЛ IV

Използване на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите

Член 13

Работодателят и водачите отговарят за осигуряване на правилното действие на контролните уреди за регистриране на данните.

Член 14

1.   Работодателят издава на водачите достатъчно количество тахографски листове, като се съобразява с факта, че по своя характер тези листове са лични, с продължителността на задачата и със задължението при необходимост да бъдат заменяни повредени листове или листове, иззети от лице, упълномощено да изпълнява контролни функции. Работодателят издава на водачите само листове от одобрен образец, който е подходящ за използване в монтираните контролни уреди за регистриране на данните в превозното средство.

2.   Предприятието съхранява тахографски листове добро състояние за срок от най-малко една година след тяхното използване и издава копия на заинтересованите водачи, които са поискали това. Листовете се показват или предоставят при поискване от страна на всяко лице, упълномощено да изпълнява контролни функции.

Член 15

1.   Водачите не могат да използват замърсени или повредени тахографски листове. Листовете следва да бъдат защитени по подходящ начин от замърсяване или повреждане.

В случай на повреждане на лист, съдържащ записани данни, водачите прикрепват повредения лист към празния лист, използван, за да замени първия.

2.   Водачите използват тахографски листове всеки ден, през който управляват превозното средство, започвайки от момента на приемането му. Тахографският лист не може да бъде изваждан преди края на дневното работно време, освен ако няма специално разрешение за това. Тахографският лист не може да бъде използван за по-дълъг период от време от този, за който е предназначен.

Когато, в резултат на това, че е извън превозното средство, водачът не е в състояние да използва монтираното на превозното средство оборудване, периодите от време, посочени в параграф 3, второ тире, букви б), в) и г) по-долу, се нанасят върху листа ръчно, чрез автоматично записване или по друг начин, четливо и без да се зацапва листът.

Когато в превозното средство има повече от един водач, водачите нанасят поправки в тахографските листове според нуждата, с цел данните по раздел II, точки 1—3 от приложение I да бъдат нанасяни върху тахографския лист на действително управляващия превозното средство водач.

3.   Водачите трябва да:

осигурят съвпадане на часовото време, записано върху листа, с официалното време в страната на регистрация на превозното средство,

задействат превключващите устройства, с които става възможно отделното и различимо записване на следните периоди от време:

а)

периоди под обозначението:

Image

„време на управление на автомобила“;

б)

периоди под обозначението:

Image

„всякакви други периоди на работа“;

в)

периоди под обозначението

Image

: „други периоди на разположение“, а именно:

време на изчакване, тоест времето, през което водачите не са задължени да останат на работното си място, с изключение на евентуално повикване за продължение на управлението на автомобила или за изпълнение на други задачи,

времето, прекарано до водача, докато превозното средство е в движение,

времето, прекарано на мястото за спане в превозното средство, докато последното е в движение;

г)

периоди под обозначението

Image

: „прекъсвания на работата и дневни почивки“.

4.   Всяка държава-членки може да разреши всички периоди, посочени в параграф 3, второ тире, букви б) и в), да бъдат обозначавани по един и същи начин със знакаImageвърху тахографските листове, използвани в регистрираните на нейната територия превозни средства.

5.   Всеки член на екипажа нанася следните данни върху своя тахографския лист:

а)

в началото на използването на листа — своята фамилия и име;

б)

датата и мястото, където започва използването на листа, и датата и мястото, където свършва използването;

в)

регистрационния номер на всяко превозно средство, на което той е назначен в началото на първото пътуване, записано върху листа, и впоследствие, в случай на смяна на превозното средство по време на използването на листа;

г)

показанието на километража:

в началото на първото пътуване, записано върху листа,

в края на последното пътуване, записано върху листа,

в случай на смяна на превозното средство по време на работния ден (показанието на километража на превозното средство, на което той е бил назначен, и показанието на превозното средство, на което ще бъде назначен);

д)

времето на всяка смяна на превозно средство.

6.   Оборудването трябва да е така конструирано, че да е възможно всяко лице, упълномощено да извършва контролни функции, да разчете, ако е необходимо, след отваряне на оборудването записите, свързани с деветте часа, предхождащи момента на проверката, без да деформира, поврежда или зацапва трайно листа.

Оборудването трябва, освен това, да е така конструирано, че да е възможно без да се отваря кутията, да се проверява дали се произвежда запис.

7.   По всяко време, когато лице, упълномощено да осъществява контролни функции, поиска това, водачът следва да е в състояние да представи тахографските листове относно текущата работа, и във всеки случай за последния ден на предишната седмица, през която е кормувал.

Член 16

1.   В случай на повреда или неправилна работа на оборудването работодателят извършва поправката му при одобрен техник или в одобрен сервиз веднага, щом обстоятелствата позволят това.

Ако превозното средство не може да бъде върнато в помещенията в срок от една седмица, считано от деня на повредата или откриването на дефектите в работата, поправката се извършва по пътя.

С мерките, взети от държавите-членки съгласно член 19, компетентните органи могат да бъдат оторизирани да забраняват използването на превозното средство, когато повредата или неправилната работа не са били отстранени по начина, предвиден в предходните алинеи.

2.   Докато оборудването не работи или работи неправилно, водачите отбелязват върху тахографския лист или тахографските листове, или на временно служещ лист, прикрепен към тахографския лист, всички данни относно различните периоди от време, които не са записани правилно от оборудването.

РАЗДЕЛ V

Заключителни разпоредби

Член 17

Измененията, които са необходими за привеждане в съответствие с техническия прогрес, се приемат в съответствие с процедурата по член 18.

Член 18

1.   Създава се комитет по привеждане в съответствие на настоящия регламент с техническия прогрес (наричан тук по-долу „Комитет“); той се състои от представители на държавите-членки и се председателства от представител на Комисията.

2.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

3.   Когато е необходимо да бъде следвана процедурата по настоящия член, въпросът се отнася до Комитета от председателстващия било по инициатива на последния, или по искане на представителя на държава-членка.

4.   Представителят на Комисията представя на Комитета проект за набелязаните мерки. Комитетът дава становище по проекта в срок, определен от председателя в зависимост от спешността на въпроса. Мненията се дават с квалифицирано мнозинство, в съответствие с член 148, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност. Председателят не гласува.

5.

а)

Комисията приема набелязаните мерки, ако те са в съответствие със становището на Комитета;

б)

ако набелязаните мерки не са в съответствие със становището на Комитета или ако Комитетът не даде становище, Комисията без забавяне представя на Съвета предложение относно мерките, които следва да бъдат приети. Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство;

в)

Ако в срок от три месеца от поставянето на въпроса пред него Съветът не е взел решение, предложените мерки се приемат от Комисията.

Член 19

1.   Държавите-членки своевременно и след консултации с Комисията приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за прилагането на настоящия регламент.

Такива мерки обхващат, наред с другото, реорганизацията на проверките за съответствие, процедурата и начините за осъществяването им, и наказанията, които се налагат в случай на нарушение.

2.   Държавите-членки взаимно се подпомагат при изпълнението на настоящия регламент и при проверките за съответствие с неговите разпоредби.

3.   В рамките на взаимопомощта компетентните власти на държавите-членки си изпращат редовно и на взаимна основа всички сведения, касаещи:

нарушенията по настоящия регламент, извършени от лица, които не пребивават или не са установени в тях, и наказанията, наложени за такива нарушения,

наказанията, наложени от една от държавите-членки на лицата, които пребивават или са установени в тях, за извършени в други държави-членки нарушения.

Член 20

Регламент (ЕИО) № 1463/70 се отменя.

Член 3, параграф 1 от посочения регламент обаче, продължава да се прилага до 31 декември 1989 г. по отношение на превозни средства и водачи, наети за извършване на редовни международни пътнически превози, доколкото използваните за такива услуги превозни средства не са оборудвани с контролни уреди за регистриране на данните, използвано съгласно предписанията на настоящия регламент.

Член 21

Настоящият регламент влиза в сила на 29 септември 1986 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в Брюксел на 20 декември 1985 година.

За Съвета

Председател

R. KRIEPS


(1)  ОВ С 100, 12.4.1984 г., стр. 3, и

ОВ С 223, 3.9.1985 г., стр. 5.

(2)  ОВ С 122, 20.5.1985 г., стр. 168.

(3)  ОВ С 104, 25.4.1985 г., стр. 4, и

ОВ С 303, 25.11.1985 г. стр. 29.

(4)  ОВ L 164, 27.7.1970 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 334, 24.12.1977 г., стр. 11.

(6)  ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО, ИЗПИТВАНИЯТА, МОНТАЖА И КОНТРОЛА

I.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящото приложение:

а)

„контролни уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите“ означава:

уредите, предназначени да бъдат монтирани в пътни превозни средства, които показват и записват автоматично или полуавтоматично подробности за движението на тези превозни средства и за някои периоди на работа на техните водачи;

б)

„тахографски лист“ означава:

лист, приспособен да приема и задържа записани данни, който се поставя в контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите, като неговите записващи части произвеждат непрекъснат запис на данните, които трябва да бъдат регистрирани;

в)

„константа на контролния уред за регистриране на данните“ означава:

цифровата характеристика, даваща стойността на входящия сигнал, който позволява да бъде показано и записано изминатото разстояние от един километър; тази константа следва да бъде изразена в обороти за километър (к =… об/км) или в импулси за километър (к =… имп/км);

г)

„характеристичен коефициент на превозното средство“ означава:

цифровата характеристика, даваща стойността на входящия сигнал, който е излъчен от тази част на превозното средство, която го свързва с контролния уред за регистриране на данните за движението на автомобилите (предавателния вал или полуоската), докато превозното средство пропътува разстояние от един километър при нормални условия на изпитване (вж. раздел VI, точка 4 от настоящото приложение). Характеристичният коефициент се изразява в обороти за километър (w =… об/км) или в импулси за километър (w =… имп/км);

д)

„действителна обиколка на гумите“ означава:

средната стойност на разстоянията, изминати от няколкото гуми, придвижващи превозното средство (водещи колела), в хода на едно пълно завъртане. Измерването на тези разстояния трябва да бъде направено при нормални условия на изпитване (вж. раздел VI, точка 4 от настоящото приложение) и се изразява в следния вид: 1 =… мм.

II.   ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА КОНТРОЛНИЯ УРЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛИТЕ

Контролният уред следва да може да записва следното:

1.

изминатото от превозното средство разстояние;

2.

скорост на превозното средство;

3.

време на кормуване;

4.

други периоди на работа или прекъсване;

5.

прекъсвания на работата и периоди на почивка;

6.

отваряне на касетата, съдържаща тахографския лист.

За превозни средства, използвани от двама водачи, контролният уред за регистриране на данните следва да може да записва едновременно, но на два отделни листа, данни за периодите, посочени в точки 3, 4 и 5.

III.   ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО КОНСТУКЦИЯТА НА КОНТРОЛНИЯ УРЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛИТЕ

а)   Общи положения

Контролният уред за регистриране на данните включва следното:

1.1.   Индикатори, показващи:

изминатото разстояние (устройство за записване на разстояние),

скоростта (скоростомер),

времето (часовник).

1.2.   Контролните уреди за регистриране на данните, включващи:

устройство, записващо изминатото разстояние,

устройство, записващо скоростта,

едно или повече записващи времето устройства, които удовлетворяват изискванията, установени с раздел III, буква в), точка 4.

1.3.   Устройство за отбелязване върху тахографския лист на всяко отваряне на касетата, съдържаща този лист.

2.   Всяко включване в контролният уред за регистриране на данните на допълнителни устройства, различни от изброените по-горе, не следва да смущават правилното функциониране на задължителните устройства или на разчитането на техните данни.

Контролният уред се представя за одобряване комплектован с всички такива допълнителни устройства.

3.   Материали

3.1.   Всички съставни части на записващото оборудване трябва да са направени от материали с достатъчна здравина и устойчивост на механично въздействие и с устойчиви електрически и магнитни характеристики.

3.2.   Всякакво изменение на съставна част на контролния уред или на естеството на използваните за неговото производство материали трябва, преди да бъдат приложени в производството, да бъдат представени за одобряване на органа, дал одобрението на типа за контролния уред за регистриране на данните.

4.   Измерване на изминатото разстояние

Изминатите разстояния могат да бъдат измерени и записани:

така че да включват движението както на преден ход, така и на заден ход, или

така че да включват движението само на преден ход.

Всяко записване на движение на заден ход не трябва по никакъв начин да засяга яснотата и точността на другите записи.

5.   Измерване на скоростта

5.1.   Обхватът на измерване на скоростта се посочва в сертификата за типово одобрение.

5.2.   Собствената честота и затихване на измервателното устройство трябва да бъдат такива, че в рамките на обхвата на измерването уредите, показващи и записващи скоростта, да могат да отразяват промени в ускоряването от най-малко 2 м/сек, в границите на допустимите отклонения.

6.   Измерване на периодите от време (часовник)

6.1.   Контролното устройство за настройка на часовника трябва да бъде разположено в корпуса, съдържащ тахографския лист, като всяко отваряне на тази касета трябва да бъде автоматично отразявано върху тахографския лист.

6.2.   Ако устройството за постъпателното движение на тахографския лист е контролирано чрез часовника, периодът, през който часовникът върви точно, след като е бил навит до крайна степен, трябва да бъде по-голям с най-малко 10 % от периода на записване, съответстващ на максималното запълване на тахографския лист с устройството.

7.   Осветление и защита

7.1.   Индикаторите на оборудването трябва да бъдат снабдени със съответното незаслепяващо осветление.

7.2.   За обичайните условия на използване всички вътрешни части на оборудването трябва да бъдат защитени против влага и прах. В допълнение, те трябва да са осигурени против външна намеса чрез кутии, които могат да бъдат запечатвани с пломби.

б)   Индикатори

1.   Индикатор за изминатото разстояние (устройство за отразяване на разстоянието)

1.1.   Стойността на най-малкото деление върху скалата на индикатора за изминатото разстояние трябва да е 0,1 километра. Цифрите, показващи хектометрите, трябва да бъдат ясно различаващи се от тези, показващи цели километри.

1.2.   Цифрите на устройството за отразяване на разстоянието следва да бъдат ясно четливи и да имат видима височина от най-малко 4 милиметра.

1.3.   Устройството за отразяване на разстоянието трябва да може да показва най-малко 99 999,9 км.

2.   Индикатори за скоростта (скоростомер)

2.1.   В обхвата на измерването скалата за скоростта трябва да бъде еднообразно разделена на интервали от 1, 2, 5 или 10 километра в час. Стойността на интервалите на скоростта (интервалът между две последователни стойности) не трябва да надхвърля 10 % от максималната скорост, показана върху скалата.

2.2.   Обхватът на скоростомера извън показаните стойности може да не е означен с цифри.

2.3.   Дължината на всяко разстояние върху скалата, представляващо разлика в скоростта от 10 километра в час, трябва да е най-малко 10 милиметра.

2.4.   При индикатори със стрелка разстоянието между стрелката и повърхността на индикатора не трябва да надхвърля 3 милиметра.

3.   Индикатор за времето (часовник)

Индикаторът за времето трябва да е видим извън оборудването и да дава ясни, понятни и недвусмислени показания.

в)   Записващи устройства

1.   Общи положения

1.1.   На всяко оборудване трябва да бъде поставен знак, позволяващ правилното въвеждане на регистрационния лист, независимо от вида на регистрационния лист (лента или диск), по такъв начин, че да се гарантира, че времето, показвано от часовника, и отбелязванията на времето върху листа си съответстват.

1.2.   Устройството за подаване на регистрационния лист трябва да е такова, че да гарантира, че листът се движи без разместване и може лесно да бъде въвеждан и изваждан.

1.3.   За регистрационни листове под формата на диск устройството за постъпателно придвижване трябва да бъде контролирано от часовниковия механизъм. В този случай въртеливото движение на листа следва да е непрекъснато и еднообразно, при минимална бързина седем милиметра в час, измерени по вътрешната граница на кръга, обозначаващ ръба на областта за записване на скоростта.

Когато при оборудване с използване на ленти устройството за постъпателно придвижване на листовете се контролира от часовниковия механизъм, бързината на праволинейното постъпателно движение трябва да бъде най-малко 10 милиметра в час.

1.4.   Записването на изминатото разстояние, на скоростта на превозното средство и на всяко отваряне на касетата, съдържаща регистрационния лист или листове, следва да бъде автоматично.

2.   Записване на изминатото разстояние

2.1.   Всеки километър от изминатото разстояние трябва да бъде отразен върху записа с амплитуда от най-малко един милиметър по съответната координата.

2.2.   Даже и при скорост, достигаща горната граница на обхвата на измерването, записите на разстоянията трябва да останат ясно разчитащи се.

3.   Бързина на записването

3.1.   Независимо от вида на регистрационния лист, писецът за записване на скоростта обикновено трябва да се движи в права линия и да изменя посоката си под прав ъгъл спрямо посоката на движение на регистрационния лист.

Движението на писеца може обаче, да бъде дъгообразно, при условие че са изпълнени следните условия:

следата от писеца трябва да бъде перпендикулярна на средната обиколка (в случай на листове под формата на диск) или на оста (в случай на листове под формата на лента) на областта, предназначена за записване на скоростта,

съотношението между радиуса на дъгата, очертана от писеца, и ширината на областта, предназначена за записване на скоростта, трябва да бъде не по-малко от 2,4:1, независимо от вида на регистрационния лист,

отбелязванията върху скалата за времето трябва да пресичат областта за записване дъгообразно, със същия радиус като този на следата от писеца. Разстоянията между отбелязванията върху скалата за времето трябва да представляват период, не по-голям от един час.

3.2.   Всяко колебание на скоростта от 10 километра в час трябва да бъде отбелязано върху записа с амплитуда от най-малко 1,5 милиметра по съответната координата.

4.   Запис на времето

4.1.   Записващото оборудване трябва да е така конструирано, че да е възможно, посредством задействането, когато това е необходимо, на превключващо устройство, да бъдат записвани автоматично и поотделно четири периода, съгласно посочените в член 15 от регламента.

4.2.   Различните периоди трябва да могат да бъдат различавани ясно, като се изхожда от характеристиките на следите, относителното разположение на следите и, ако е необходимо, обозначенията по член 15 от регламента.

Различните периоди следва да бъдат разграничени един от друг на записа чрез разлики в дебелината на съответните следи или посредством всеки друг начин с най-малко същата ефективност от гледна точка на четливостта и лесното разчитане на записа.

4.3.   В случай на превозни средства с екипаж, състоящ се от повече от един водач, записите, предвидени в точка 4.1., следва да бъдат направени на два отделни листа — по един лист за всеки водач. В този случай постъпателното движение на отделните листове трябва да бъде осъществявано било посредством общо устройство, или чрез отделни синхронизирани устройства.

г)   Приспособление за заключване

1.   Касетата, съдържаща регистрационния лист или листове и контролното устройство за нагласяне на часовника, трябва да бъде снабдена с ключалка.

2.   Всяко отваряне на касетата, съдържаща регистрационния лист или листове и контролното устройство за нагласяне на часовника, трябва да бъде автоматично записвано върху листа или листовете.

д)   Обозначения

1.   Следните обозначения трябва да бъдат поставени на лицевата страна на индикаторите на оборудването:

в близост до цифрата, показвана от индикатора за разстоянието — единицата за измерване на разстояние, посочена чрез съкращението „km“,

в близост до скалата за скоростта — „km/h“,

обхватът на измерването на скоростомера се обозначава под формата „Vmin… km/h, Vmax… km/h“. Това обозначаване не е необходимо, ако е посочено върху информационната табелка на оборудването.

Тези изисквания обаче, не се прилагат по отношение на уреди за регистриране на данните, одобрени преди 10 август 1970 г.

2.   Информационната табела трябва да бъде вградена в оборудването и върху нея да бъдат поставени следните обозначения, които трябва да се виждат върху монтираните уреди за регистриране на данните:

име и адрес на производителя на уредите за регистриране на данните,

номер на производителя и година на производство,

знак за одобрение на тип уред за регистриране на данните,

константата на уреда под формата „к =…об/мин“ или „к =…имп/км“,

факултативно — обхвата на измерването на скоростта, във формата, указана в точка 1.,

ако поради чувствителността на съответното устройство към ъгъла на наклон могат да бъдат засегнати показанията на оборудването извън рамките на допустимите отклонения — допустимият ъгъл, изразен като

Image

където „α“ е ъгълът, измерен по отношение на хоризонталното положение на лицевата повърхност (монтирана в правилно положение) на оборудването, за което е приспособено устройството, а „β“ и „γ“ съответно представляват максимално допустимите отклонения в положителна и отрицателна насока от ъгъла на настройка „α“.

е)   Максимално допустими отклонения (индикатори и записващи устройства)

1.   При изпитване преди монтаж:

а)

изминато разстояние:

1 % повече или по-малко от действителното разстояние, като това разстояние трябва да е най-малко един километър;

б)

скорост:

3 км/ч повече или по-малко от действителната скорост;

в)

време:

± две минути на ден, но не повече от десет минути за седем дни, като периодът, през който часовникът върви след неговото нагласяне, трябва да е не по-къс от седем дни.

2.   При монтиране:

а)

изминато разстояние:

2 % повече или по-малко от действителното разстояние, като това разстояние трябва да е най-малко един километър;

б)

скорост:

4 км/ч повече или по-малко от действителната скорост;

в)

време:

 

± две минути на ден или

 

± десет минути за седем дни.

3.   При работа:

а)

изминато разстояние:

4 % повече или по-малко от действителното разстояние, като това разстояние трябва да е най-малко един километър;

б)

скорост:

6 км/ч повече или по-малко от действителната скорост;

в)

време:

 

± две минути на ден или

 

± десет минути за седем дни.

4.   Максимално допустимите отклонения, посочени в точки 1, 2 и 3, са валидни за температури между 0° и 40 °С, като температурите се измерват в непосредствена близост до оборудването.

5.   Измерването на максимално допустимите отклонения, посочени в точки 2 и 3, се извършва в съответствие с условията по раздел VI.

IV.   ТАХОГРАФСКИ ЛИСТОВЕ

а)   Общи положения

1.   Тахографските листове трябва да са такива, че да не затрудняват нормалното функциониране на устройството, а записите, които съдържат, да са незаличими, да могат лесно да бъдат разчетени и да са разграничими.

При обичайната влажност и температура регистрационните листове трябва да запазват размерите си и всички направени върху тях записи.

В допълнение, следва да е възможно данните по член 15, параграф 5 от регламента да бъдат записвани върху листовете, без те да се повреждат и да се наврежда на четливостта на записите.

При обичайните условия за съхраняване записите следва да остават ясно четливи в продължение на не по-малко от една година.

2.   Минималният обем на запис върху листовете, независимо от техния вид, трябва да е 24 часа.

Ако няколко диска са свързани помежду си за увеличаване на обема на непрекъснатия запис, който може да бъде произведен без намеса на персонала, връзките между отделните дискове трябва да бъдат направени по такъв начин, че да няма прекъсване или застъпване на записа при прехвърляне от един диск на друг.

б)   Области за записване и разграфяването им

1.   Тахографските листове включват следните области за записване:

област, запазена изключително за данни, свързани със скоростта,

област, запазена изключително за данни, свързани с изминатото разстояние,

една или повече области за данни, свързани с времето на кормуване, други периоди на работа и присъствие, прекъсвания на работата и периоди на почивка на водачите.

2.   Областта за записване относно скоростта следва да бъде разграфена на сектори от 20 километра в час или по-малко. Скоростта, съответстваща на деление на скалата, трябва да бъде указана с цифри срещу съответното деление. Символът „km/h“ трябва да бъде указан върху скалата най-малко веднъж. Последното деление на скалата трябва да съвпада с горната граница на обхвата на измерването.

3.   Областта за записване относно изминатото разстояние трябва да бъде установена по такъв начин, че числото на изминатите километри да може да бъде разчетена без затруднения.

4.   Областта или областите, запазени за записване относно периодите, посочени в точка 1, следва да бъдат така обозначени, че да е възможно да бъде правена ясна разлика между различните периоди.

в)   Данни, които следва да бъдат отпечатани върху тахографските листове

Върху всеки лист трябва да е отпечатана следната информация:

име и адрес или търговско наименование на производителя,

знак за одобрение на образеца на лист,

знак за одобрение на типа или типовете уреди за регистриране на данните, с които може да бъде използван листът,

горната граница на обхвата на измерване на скоростта, отпечатана в километри в час.

Като допълнителни минимални изисквания, върху всеки лист трябва да бъде отпечатана времева скала, разграфена по такъв начин, че времето да може да бъде директно разчетено на интервали от петнадесет минути, като при това всеки петминутен интервал да може да бъде определен без затруднения.

г)   Свободно поле за ръчно вписани допълнения

Върху листовете трябва да бъде предвидено свободно поле, така че водачите да могат като минимум да вписват подробности относно следните данни:

фамилия и име на водача,

дата и място на начало на използването на листа и дата и място на завършване на използването,

регистрационен номер или номера на превозното средство или средства, на които е назначен водачът за времето на използване на листа,

показания на километража или километражите на превозното средство или средства, на които е назначен водачът за времето на използване на листа,

момента на всяка смяна на превозното средство.

V.   ИНСТАЛИРАНЕ НА ЗАПИСВАЩО ОБОРУДВАНЕ

1.   Записващото оборудване трябва да бъде поставено в превозното средство по такъв начин, че водачът да вижда ясно от своето място скоростомера, устройството, отчитащо разстоянието, и часовника, като в същото време всички части от тези устройства, включително задвижващите части, следва да бъдат защитени против случайна повреда.

2.   Следва да е възможно константата на записващото оборудване да бъде приспособена към коефициента на характеристиката на превозното средство с помощта на подходящо устройство, наричано адаптер.

Превозни средства с две или повече задни предавки следва да бъдат оборудвани с превключвател, позволяващ тези две предавки да бъдат автоматично приведени в съответствие с предавката, към която оборудването на съответното превозно средство е приспособено.

3.   След проверка на уреда за регистриране на данните при монтажа, в превозното средство до уреда или на него се прикрепя табелка, по такъв начин че да се вижда ясно. След всеки преглед от одобрен техник или ателие, когато се поставя изискване за промяна в настройката на монтирания уред за регистриране на данните, следва да бъде прикрепена нова табелка на мястото на предишната.

На табелката следва да са отбелязани най-малко следните данни:

име и адрес или търговско наименование на одобрения техник или ателие,

коефициент на характеристиката на превозното средство, изразен под формата „w =… об/км“ или „w =… имп/км“,

действителната обиколка на гумите, изразена под формата „1 =… мм“,

датите, на които са били определени коефициентът на характеристиката на превозното средство и действителната обиколка на гумите.

4.   Пломби

Пломби се поставят върху следните части:

а)

табелката, освен ако тя е прикрепена по такъв начин, че да не може да бъде демонтирана, без да се нарушат обозначенията върху нея;

б)

двата края на свръзката между записващото оборудване и превозното средство;

в)

адаптера и точката на неговото включване към системата;

г)

превключвателя — за превозни средства с две или повече предавателни отношения;

д)

свръзките между адаптера и превключвателя, от една страна, и останалата част от оборудването;

е)

кутиите, изискващи се по раздел III, буква а), точка 7.2.

В особени случаи при одобряването на типа уреди за регистриране на данните могат да се изискват други пломби, като върху удостоверението за одобряване може да бъде вписана забележка относно разполагането на такива пломби.

В спешни случаи могат да бъдат сваляни само пломбите, указани в букви б), в) и д); във всеки отделен случай на разрушаване на пломбите за мотивите за това действие се подготвя писмено заявление и се представя на компетентния орган.

VI.   ПРОВЕРКИ И ПРЕГЛЕДИ

Държавите-членки определят органите, които извършват проверки и прегледи.

1.   Сертифициране на нови или поправени устройства

Всяко отделно устройство, било ново или поправено, се сертифицира, що се отнася до правилното му функциониране и точността на неговите показания и записи, в границите, установени в раздел III, буква е), точка 1, чрез поставяне на пломби съгласно раздел V, точка 4, буква е).

За тази цел държавите-членки могат да изискват да бъде осъществен първоначален контрол, състоящ се от проверка и потвърждение на съответствието на ново или поправено устройство с одобрения на типа модел и/или с изискванията на регламента и приложенията, или могат да дадат правомощия на производителите или техни упълномощени представители да извършват изпитването.

2.   Инсталиране

При монтажа му на превозно средство, уредът за регистриране на данните, заедно с всички устройства, трябва да е в съответствие с максимално допустимите отклонения, установени в раздел III, буква е), точка 2.

Прегледите се извършват от одобрен техник или ателие, на тяхна отговорност.

3.   Периодични прегледи

а)

периодични прегледи на оборудването, поставено на превозни средства, се извършват не по-рядко от веднъж на всеки две години и могат да бъдат осъществявани заедно с техническите прегледи на превозните средства.

Прегледите на оборудването включват следните проверки:

дали оборудването функционира правилно,

дали върху уреда за регистриране на данните е поставен знакът за одобрение на типа вид,

дали е прикрепена табелката,

дали пломбите на оборудването и на всички устройства са непокътнати,

действителна обиколка на гумите;

б)

проверките за съответствие с разпоредбата на раздел III, буква е), точка 3 относно максимално допустимите отклонения при използване се извършват не по-рядко от веднъж на всеки шест години, въпреки че по отношение на превозни средства, регистрирани на нейна територия, всяка от държавите-членки може да въведе по-кратък интервал за такава проверка. Тези проверки трябва да включват подмяна на табелката.

4.   Изчисляване на грешки

Изчисляването на грешки при монтажа и по време на използване се осъществява при следните условия, които следва да бъдат разглеждани като съставляващи обичайните условия за изпитване:

ненатоварено превозно средство, при обичайните ход и състояние,

налягане в гумите в съответствие с указанията на производителя,

износване на гумите в нормативно разрешените граници,

движение на превозното средство: превозното средство трябва да се движи на собствена тяга в права линия и на равна повърхност със скорост 50 км/ч ± 5 км/ч; при условие, че е със сравнима точност, изпитването може да се извърши и на подходящ стенд.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЗНАК ЗА ОДОБРЕНИЕ И УДОСТОВЕРЕНИЕ

I.   ЗНАК ЗА ОДОБРЕНИЕ

1.   Знакът за одобрение се състои от:

правоъгълник, в който е разположена буквата „е“, последвана от отличителен номер или буква на страната, която е дала одобрението, в съответствие със следните общоприети знаци:


Белгия:

6

Германия:

1

Гърция:

GR

Дания:

18

Ирландия:

IRL

Испания:

9

Италия:

3

Люксембург:

13

Нидерландия:

4

Обединеното кралство:

11

Португалия:

21

Франция:

2,

и

номер на одобрението, съответстващ на номера на удостоверението за одобряване, издадено за образеца на записващото оборудване или на регистрационния лист, който се поставя в непосредствена близост до посочения правоъгълник.

2.   Знакът за одобрение се изписва на информационната табелка на всеки комплект оборудване и на всеки регистрационен лист. Той следва да бъде незаличим и трайно да остава ясно четлив.

3.   Посочените по-долу размери на знака за одобрение са изразени в милиметри, като това са минимални стойности. Съотношението между размерите трябва да бъде запазено.

Image

II.   СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ

Държавата, дала одобрение, издава на заявителя сертификат за одобрение съгласно образеца по-долу. Когато уведомява останалите държави-членки за дадени одобрения или, съответно, за оттеглянето им, държавата-членка използва копия от този сертификат.

Image