03/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

100


31985R3791


L 367/6

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3791/85 НА СЪВЕТА

от 20 декември 1985 година

за адаптиране на някои регламенти, които се отнасят до сектор яйца и птиче месо, вследствие на присъединяването на Испания и Португалия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Акта за присъединяване на Испания и Португалия, и по-специално член 396, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че съгласно член 396 от Акта за присъединяване вследствие на присъединяването на Испания и Португалия в сектор яйца и птиче месо трябва да се направи адаптиране на Регламент (ЕИО) № 2772/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно стандартите за търговия с яйца (1), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 3341/84 (2), и на Регламент (ЕИО) № 2782/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно производството и търговията с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми (3), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 3485/80 (4);

като има предвид, че съгласно член 2, параграф 3 от Договора за присъединяване институциите на Общността могат да приемат, преди присъединяването, мерките, посочени в член 396 от Акта за присъединяване, като такива мерки влизат в сила, само при условие че посоченият договор влезе в сила и на датата, на която същият влезе в сила; като има предвид, че съгласно член 261 от Акта за присъединяване прилагането на мерките, отнасящи се до Португалия, трябва да бъде отложено до края на първия етап,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Към член 17, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 2772/75 се добавят следните тирета:

„—

PERIODO DE EMBALAGE DE … AL …“,

„—

PERIODO DE EMBALAGEM DE … A …“.

2.   Към член 17, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕИО) № 2772/75 се добавят следните тирета:

„—

EMBALADO EL …“,

„—

EMBALADO EM …“.

Член 2

1.   В член 5, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2782/75 след термините „uova de cova“ се добавят термините „huevo para incubar, ovos para incubaçao“.

2.   В член 6 от Регламент (ЕИО) № 2782/75 след термина „cova“ се добавят термините „para incubar“, „para incubaçao“.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 1986 г., при условие че Договорът за присъединяване на Испания и Португалия влезе в сила.

Той се прилага от 1 март 1986 г., с изключение на измененията на португалски език, чието прилагане се отлага до края на първия етап, посочен в член 260 от Акта за присъединяване.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 1985 година.

За Съвета

Председател

R. STEICHEN


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 56.

(2)  ОВ L 312, 30.11.1984 г., стр. 7.

(3)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 100.

(4)  ОВ L 365, 31.12.1980 г., стр. 1.