31985L0337Официален вестник n° L 175 , 05/07/1985 стр. 0040 - 0048
специално финландско издание: глава 15 том 6 стр. 0226
специално испанско издание: глава 15 том 6 стр. 0009
специално шведско издание: глава 15 том 6 стр. 0226
специално португалско издание глава 15 том 6 стр. 0009
специално чешко издание глава 15 том 01 стр. 248 - 256
специално испанско издание глава 15 том 01 стр. 248 - 256
специално унгарско издание глава 15 том 01 стр. 248 - 256
специално литвийско издание глава 15 том 01 стр. 248 - 256
LV.ES глава 15 том 01 стр. 248 - 256
MT.ES глава 15 том 01 стр. 248 - 256
PL.ES глава 15 том 01 стр. 248 - 256
SK.ES глава 15 том 01 стр. 248 - 256
специално словенско издание глава 15 том 01 стр. 248 - 256


19850627

Директива на Съвета

от 27 юни 1985 година

относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда

(85/337/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално членове 100 и 235 от него,

като взе предвид предложението на Комисията [1],

като взе предвид становището на Европейския парламент [2],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [3],

като има предвид, че програмите за действие на Европейските общности от 1973 г. [4] и 1977 г. [5] за околна среда, както и програмата за действие от 1983 г. [6], чиито основни насоки бяха одобрени от Съвета на Европейските общности и представителите на правителствата на държавите-членки, подчертават, че най-добрата политика за околна среда се състои повече в предотвратяване на замърсяването и нарушенията при източника, отколкото в последващи опити да се противодейства на ефекта от тях; като има предвид, че те наблягат на нуждата от отчитане на въздействието върху околната среда на възможен най-ранен етап при всички процеси на техническо планиране и вземане на решения; като има предвид, че за тази цел те предвиждат прилагането на процедури за оценяването на такова въздействие;

като има предвид, че несъответствията между действащите закони в различните държави-членки по отношение на оценяването въздействието на публични и частни проекти върху околната среда може да създаде неблагоприятни условия за конкуренция и така пряко да се отрази върху функционирането на общия пазар; като има предвид, че поради тази причина съгласно член 100 от Договора е необходимо да се сближат националните законодателства в тази област;

като има предвид, че също така е необходимо да се постигне една от целите на Общността в сферата на опазване на околната среда и качеството на живот;

като има предвид, че тъй като Договорът не предвижда правомощия за тази цел, следва да се позове на член 235 от Договора;

като има предвид, че следва да се въведат общи принципи за оценяване въздействието върху околната среда с оглед допълване и координиране на процедурите за издаване на разрешение, на които се подчиняват публичните и частните проекти и за които има вероятност да окажат въздействие върху околната среда;

като има предвид, че разрешението за осъществяване на публичен или частен проект, за който има вероятност да окаже въздействие върху околната среда, се дава само след извършване на предварителна оценка на вероятното въздействие върху околната среда на тези проекти; като има предвид, че това оценяване се извършва на основата на подходяща информация, предоставена от възложителя, която може да се допълва от засегнатите от въпросния проект власти и лица;

като има предвид, че принципите за оценяване на въздействието върху околната среда следва да се хармонизират по-специално по отношение на проектите, които подлежат на оценка, основните задължения на инвеститорите и съдържанието на оценките;

като има предвид, че проекти от определен вид имат значително въздействие върху околната среда и тези проекти трябва по правило да подлежат на систематично оценяване;

като има предвид, че проекти от друг вид може да нямат значително въздействие върху околната среда във всеки един случай и като има предвид, че тези проекти трябва да се оценяват, когато държавите-членки решат, че характеристиките им го изискват;

като има предвид, че за проекти, които подлежат на оценка, трябва да се предостави определено минимално количество информация относно проекта и неговото въздействие;

като има предвид, че въздействието на проекта върху околната среда трябва да се оценява, за да се отчита грижата за опазване на човешкото здраве, за допринасяне чрез по-добра околна среда за по-добро качество на живот, за осигуряване поддържането на разнообразие на видовете и репродуктивната способност на екосистемата като основен ресурс за живот;

като има предвид, че все пак директивата не следва да се прилага за проекти, подробностите по които са приети със специален акт на националното законодателство, тъй като целите на настоящата директива, включително и предоставянето на информация, се постигат чрез законодателен процес;

като има предвид също така, че в изключителни случаи може да е уместно да се освободи определен проект от процедурите за оценка, постановени в настоящата директива, при условие че се предостави на Комисията необходимата информация,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1. Настоящата директива се прилага при оценка на въздействието върху околната среда на такива обществени и частни проекти, за които се предполага, че биха оказали значително въздействие върху околната среда.

2. За целите на настоящата директива:

"проект" означава:

- извършването на строителни работи или изграждане на инсталации или схеми,

- друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на природни ресурси;

"възложител" означава:

подател на молбата за издаване на разрешение за осъществяване на частен проект или обществен орган, който инициира проекта;

"разрешение за осъществяване" означава:

решението на компетентния орган или власти, което дава право на възложителя да развива проекта.

3. Компетентен орган е този орган, който е определен от държава-членка като отговорен за изпълнението на задълженията по настоящата директива.

4. Проекти, които обслужват целите на националната сигурност, не попадат в обхвата на настоящата директива.

5. Настоящата директива не се прилага за проекти, приети чрез отделен акт на националното законодателство, тъй като целите на настоящата директива, включително и предоставянето на информация, се постигат по законодателен път.

Член 2

1. Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че преди даване на разрешението проектите, за които е възможно да оказват значително въздействие върху околната среда по силата, inter alia, на своето естество, размери и разположение, са поставени в зависимост от изискване на разрешение за осъществяване на проекти и оценка на техните въздействия.

Тези проекти са определени в член 4.

2. Оценката на въздействието върху околната среда може да се обедини с други съществуващи процедури за издаване на разрешителни за проекти в държавите-членки или, ако няма такива, може да се обедини с други създадени процедури или с процедури, които следва да бъдат създадени в съответствие с целите на настоящата директива.

3. В изключителни случаи държавите-членки могат да освободят един проект или част от него от задълженията, създадени с разпоредбите на настоящата директива.

В тези случаи държавите-членки:

а) преценяват дали да приложат друга форма на оценка, или така събраната информация следва да се предостави на обществеността;

б) правят възможен достъпа на обществеността, засегната от проекта, до информация относно тези изключения и причините за това;

в) преди да дадат съгласие, информират Комисията за причините, оправдаващи направеното изключение, и ако е уместно, ѝ предоставят информация, която им е дадена от собствените им граждани.

Комисията незабавно изпраща получената документация на останалите държави-членки.

Комисията ежегодно докладва на Съвета за прилагането на настоящия параграф.

Член 3

Оценката на въздействието върху околната среда ще определя, описва и оценява по подходящ начин, за всеки отделен случай и в съответствие с членове от 4 до 11 преките и непреките въздействия на проекта върху следните фактори:

- хората, фауната и флората,

- почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта,

- взаимодействието между посочените фактори в първо и второ тире,

- материалните ценности и културното наследство.

Член 4

1. По силата на член 2, параграф 3 проектите от класовете, изброени в приложение I, подлежат на оценка в съответствие с членове от 5 до 10.

2. Проектите от класовете, изброени в приложение II, следва да са предмет на оценка в съответствие с членове от 5 до 10, когато държавите-членки решат, че характеристиките им го изискват.

В този смисъл държавите-членки могат inter aliа да решат определени видове проекти да бъдат предмет на оценка или могат да въведат критерии и/или необходим праг за определяне на проектите от класовете, изброени в приложение II, които следва да подлежат на оценка в съответствие с членове от 5 до 10.

Член 5

1. В случаите, в които проектите съгласно член 4 подлежат на оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с членове от 5 до 10, държавите-членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че възложителят предоставя в подходяща форма информацията, определена в приложение III, дотолкова, доколкото:

а) държавите-членки считат, че информацията се отнася за даден етап от процедурата по издаване на разрешителното и за специфичните характеристики на отделния проект или вид проект и на качествата на околната среда, които вероятно биха били засегнати;

б) държавите-членки считат, че от възложителя може, в разумни рамки, да се изисква да допълва тази информация, като вземе предвид inter alia сегашните познания и методи за оценка.

2. Предоставената от възложителя информация по параграф 1 съдържа най-малко:

- описание на проекта с информация за местоположението на архитектурния проект, вида и размера на проекта,

- описание на предвидените мерки за избягване, намаляване и, ако е възможно, за възстановяване на значителните неблагоприятни ефекти,

- данните, които се изискват за определяне и оценка на вероятните основни ефекти на проекта върху околната среда,

- резюме, което не е техническо, на информацията, посочена в предходните тирета.

3. Ако е необходимо, държавите-членки гарантират, че всички компетентни органи, притежаващи съответната информация, я предоставят на възложителя.

Член 6

1. Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че на органите, които поради техните специфични отговорности в областта на околната среда вероятно биха били посочени в проекта, е дадена възможност да изразят мнение по предоставената от възложителя информация и по искането за разрешение за осъществяване на проект. С тази цел държавите-членки посочват компетентен орган за общи консултации или за консултации за всеки отделен случай. Събраната по член 5 информация се предава на тези органи. Съответните задължения по консултациите се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки гарантират, че:

- всяко искане за осъществяване на проект и всяка информация, събрана по реда на член 5, се предоставят на обществеността,

- се дава възможност на обществеността да изрази мнение преди издаването на разрешението.

3. Подробните задължения за такава информация и консултации се определят от държавите-членки, които в зависимост от характеристиките на проекта или местоположението могат по-специално да:

- определят тази част от обществеността, за която се отнасят,

- установят местата, където информацията може да се получи,

- установят начина, по който да се информира обществеността, например чрез афиши в определен радиус, публикации в местни вестници, организиране на изложби с планове, чертежи, таблици, графики, модели,

- определят начина за допитване до обществеността, например чрез подписка или проучване на общественото мнение,

- посочат подходящи срокове за различните етапи от процедурата, за да се гарантира, че решението е взето в разумен срок.

Член 7

Когато държавата-членка е наясно, че проектът вероятно би оказал значително въздействие върху околната среда на друга държава-членка, или по искане на държавата-членка, която вероятно би могла да бъде значително засегната, държавата-членка, на чиято територия се очаква извършването на проекта, следва да изпрати информацията, събрана съгласно член 5, до другите държави-членки в същото време, в което предоставя тази информация на собствените си граждани. Тази информация служи за основа на всяка взаимна равностойна консултация, необходима в рамките на двустранните отношения между държавите-членки.

Член 8

Резултатите от консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5,6 и 7, трябва да се вземат предвид при процедурата по издаването на разрешението.

Член 9

Когато е взето решение за даване или отказ за даване на съгласие, компетентният орган или органи информират обществеността за:

- съдържанието на решението и всички условия към него,

- основните причини и съображения, на които е основано решението, когато законодателството на държавите-членки изисква това.

Подробни уговорки за такава информация следва да бъдат определени от държавите-членки.

Ако друга държава-членка е била информирана съгласно член 7, тя също така ще бъде информирана и за въпросното решение.

Член 10

Разпоредбите на настоящата директива не се отразяват на задължението на компетентните органи да спазват ограниченията, налагани от националните и административните разпоредби и възприетите правни практики по отношение на промишлената и търговската тайна и защитата на обществения интерес.

Когато се прилага член 7, при предаването на информация на друга държава-членка и приемането на информация от друга държава-членка се съблюдават ограниченията, които са в сила в държавата-членка, където се прави предложението за проекта.

Член 11

1. Държавите-членки и Комисията обменят информация по отношение на придобития опит при прилагането на настоящата директива.

2. По-специално държавите-членки информират Комисията за всеки критерий и/или прагове, с които е направен изборът на въпросните проекти в съответствие с член 4, параграф 2, или за видовете проекти, които съгласно член 4, параграф 2 са предмет на оценка в съответствие с членове от 5 до 10.

3. Пет години след нотифицирането на настоящата директива Комисията изпраща на Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането и ефективността ѝ. Този доклад се основава на обмяната на информацията, осигурена по начина, посочен по-горе.

4. На основата на такъв обмен на информация Комисията, ако е необходимо, представя на Съвета допълнителни предложения с оглед гарантиране на по-нататъшна координация при прилагането на настоящата директива.

Член 12

1. Държавите-членки предприемат мерки, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 3 години от нейното нотифициране [7].

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното си законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 13

Разпоредбите на настоящата директива не засягат правото на държавите-членки за установяване на по-стриктни правила по отношение на приложното поле и процедурите, когато се оценява ефектът върху околната среда.

Член 14

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 27 юни 1985 година.

За Съвета

Председател

A. Biondi

[1] ОВ C 169, 9.7.1980 г., стр. 14.

[2] ОВ C 66, 15.3.1982 г., стр. 89.

[3] ОВ C 185, 27.7.1981 г., стр. 8.

[4] ОВ C 112, 20.12.1973 г., стр. 1.

[5] ОВ C 139, 13.6.1977 г., стр. 1.

[6] ОВ C 46, 17.2.1983 г., стр. 1.

[7] Настоящата директива бе нотифицирана на държавите членки на 3 юли 1985 г.

--------------------------------------------------

19850627

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОЕКТИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1

1. Рафинерии за суров нефт (с изключение на производството само на смазочни материали от суров нефт) и инсталации за газификация и втечняване на въглища или битуминозни шисти с капацитет, равен или по-голям от 500 тона на ден.

2. Топлоелектрически централи и други горивни инсталации с топлинна мощност 300 MW или повече и ядрени електроцентрали и други ядрени реактори (с изключение на инсталации за производство и преработване на делящите се или обогатени материали, чиято максимална мощност не надвишава 1 kW непрекъснато топлинно натоварване).

3. Инсталации, предназначени изключително за трайно съхранение или за окончателно погребване на радиоактивни отпадъци.

4. Координирани действия по първичното производство на чугун и стомана.

5. Инсталации за добив и преработка на азбест и производство на продукти, съдържащи азбест: за азбестоциментови продукти с годишно производство над 20000 тона крайна продукция, за фрикционни материали с годишно производство повече от 50 тона крайна продукция или за други производства, използващи азбест над 200 тона годишно.

6. Интегрирани химически инсталации.

7. Строителство на експресни пътища [1], железопътни линии за далечни превози и на летища [2] с дължина на основната писта 2100 м или повече.

8. Търговски пристанища и вътрешни водни пътища и пристанища за вътрешен воден транспорт, които позволяват приемане на съдове с тонаж повече от 1350 бруто регистър тона.

9. Инсталации за изгаряне, химическо третиране или депониране на токсични и опасни отпадъци.

[1] За целите на директивата "експресни пътища" означава пътища, които отговарят на определението в Европейското споразумение за главните международни пътни артерии от 15 ноември 1975 г.

[2] За целите на директивата "летища" означава летища, които отговарят на определението в Чикагската конвенция за международна гражданска авиация от 1944 г. (приложение 14).

--------------------------------------------------

19850627

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОЕКТИ, ПРЕДМЕТ НА ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 2

1. Селско стопанство

а) проекти за комасация на селскостопански земи;

б) проекти за използване на необработваеми или полупустеещи земи за интензивни селскостопански цели;

в) мелиоративни дейности в селското стопанство;

г) първично залесяване, когато то може да доведе до значителни екологични промени и обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята;

д) инсталации за отглеждане на домашни птици;

е) инсталации за отглеждане на свине;

ж) развъждане на сьомга;

з) пресушаване на земи от морето.

2. Минно дело

а) добив на торф;

б) дълбоки сондажи, с изключение на тези за изследване на стабилността на почвата, и по-специално:

- геотермални сондажи,

- за добив и съхранение на ядрени отпадъци,

- сондажи за водоснабдяване;

в) добив на минерални суровини, различни от минерали за производство на електроенергия, като например мрамор, пясък, чакъл, шисти, сол, фосфат и поташ;

г) добив на въглища и лигнитни въглища от подземни мини;

д) добив на въглища и лигнитни въглища от отворени мини;

е) добив на нефт;

ж) добив на природен газ;

з) добив на руди;

и) добив на битуминозни шисти;

й) добив на минерали от отворени мини, различни от минерали за производство на електроенергия;

к) промишлени повърхностни инсталации за добив на въглища, нефт, природен газ и руда, както и на битуминозни шисти;

л) коксови пещи;

м) съоръжения за производство на цимент.

3. Енергийно стопанство

а) промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (освен ако са включени в приложение I);

б) промишлени инсталации за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели;

в) инсталации за надземно складиране на природен газ;

г) инсталации за подземно складиране на горими газове;

д) инсталации за надземно складиране на горива;

е) промишлено брикетиране на въглища;

ж) инсталации за производство или обогатяване на ядрено гориво;

з) инсталации за производство на отработено ядрено гориво;

и) инсталации за събиране и производство на радиоактивен отпадък (освен ако са включени в приложение I);

й) инсталации за производство на водноелектрическа енергия.

4. Производство на метали

а) чугун и стомана, включително непрекъснато леене, коване и валцови мелници (освен ако са включени в приложение I);

б) инсталации за преработка на черни метали: горещо валцуване, ковашко-пресова обработка, защитни покрития от разтопен метал;

в) леярни за черни метали;

г) инсталации за топене на цветни метали, вкл. производство на сплави (с изключение на благородните метали), изтегляне, формоване и валцуване на изделия от цветни метали и сплави;

д) инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси;

е) производство и монтаж на моторни превозни средства и производство на автомобилни двигатели;

ж) корабостроителници;

з) производство и ремонт на самолети;

и) производство на жп съоръжения;

й) изкопни работи с взривни вещества;

к) инсталации за пържене и агломерация на руди.

5. Производство на стъкло

6. Химическа промишленост

а) инсталации за производство на химикали и междинни продукти (освен ако са включени в приложение I);

б) инсталации за производство на пестициди и фармацевтични продукти, бои и лакове, еластомери и пероксиди;

в) съоръжения за съхранение на нефт, нефтопродукти и химически вещества.

7. Хранителна промишленост

а) производство на растителни и животински масла и мазнини;

б) консервиране на растителни и животински продукти;

в) производство на млечни продукти;

г) производство на бира и малц;

д) производство на захарни изделия и сиропи;

е) кланици;

ж) промишлено производство на нишесте;

з) предприятия за производство на рибно брашно и рибно масло;

и) предприятия за производство на захар.

8. Текстилна, кожарска, дървообработваща и хартиена промишленост

а) предприятия за пране, изсушаване и избелване;

б) промишлени инсталации за производство на хартия и картон;

в) производство на целулоза, хартия и картон;

г) предприятия за боядисване на влакна;

д) инсталации за производство и преработване на целулоза;

е) предприятия за щавене и текстил.

9. Каучукова промишленост

Производство и преработка на продукти на базата на еластомери.

10. Инфраструктурни проекти

а) устройствени проекти за индустриални зони;

б) градоустройствени проекти;

в) ски писти и лифтове;

г) строителство на пътища, пристанища и пристанищни съоръжения, включително рибарски пристани (проекти, които не са изброени в приложение I);

д) канализационни съоръжения и аварийни съоръжения срещу наводнения;

е) язовири и други съоръжения за събиране и съхранение на вода за продължителен период от време;

ж) трамвайни трасета, подземни и надземни железници, висящи линии и подобни железници за превоз изключително или главно на пътници;

з) нефтопроводи и газопроводи;

и) аквадукти за далечен пренос;

й) морски яхти.

11. Други проекти

а) ваканционни селища, хотелски комплекси

б) постоянни състезателни писти и писти за изпитване на моторни превозни средства

в) инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци (освен ако са включени в приложение I)

г) пречиствателни станции за отпадъчни води

д) депа за утайки от пречиствателни станции

е) съхраняване на метален скрап

ж) съоръжения за изпитване на двигатели, турбини или реактори

з) производство на изкуствени минерални влакна

и) съоръжения за обезвреждане или унищожаване на взривни вещества

й) складове за събиране на материал

12. Изменения на проектите, включени в приложение I, и проектите в приложение I, предназначени изключително или главно за развитието или тестването на новите методи или продукти и които не са използвани повече от една година.

--------------------------------------------------

19850627

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1

1. Описание на проекта, включващо по-специално:

- описание на физическите характеристики на целия проект и на изискванията за използване на земята по време на етапите на строителство и експлоатация,

- описание на главните характеристики на процесите на производство, например произход и количество на използваните суровини и материали,

- оценка по вид и количество на очакваните остатъци и емисии (замърсяване на вода, въздух и почва; шум, вибрации, светлини и топлинни лъчения, радиация и др.) в резултат от действието на предложения проект.

2. Проучените от възложителя алтернативи и описание на главните причини за неговия избор, като се вземе предвид въздействието върху околната среда.

3. Описание и анализ на компоненти и фактори на околната среда, които биха могли да бъдат засегнати значително от проекта, в т.ч. население, растителен, животински свят, почва, води, въздух, отпадъци, климатични фактори, културно наследство, ландшафт, както и взаимовръзките между тях.

4. Описание [1] на предполагаемите значителни въздействия върху околната среда в резултат от:

- реализация на проекта,

- ползване на природни ресурси,

- емисии на вредни вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации и ликвидирането на отпадъци,

и описание на използваните методики за оценка и прогноза за въздействието върху околната среда.

5. Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят, където е възможно да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда.

6. Резюме, което не е техническо, на информацията, представена в предишните точки.

7. Посочване на трудности (технически причини, недостиг или липса на данни) при събиране на информация за изготвяне на доклада.

[1] Това описание следва да обхване директното въздействие и всяко индиректно, допълнително, кратко, средно или продължително, постоянно или временно, положително или негативно въздействие върху проекта.

--------------------------------------------------