13/ 06

BG

Официален вестник на Европейския съюз

197


31984L0500


L 277/12

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 15 октомври 1984 година

за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно керамичните предмети, предназначени за контакт с храни

(84/500/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 76/893/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни (1), и по-специално член 3 от нея,

като взе предвид предложението от Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3)

като има предвид, че член 2 от Директива 76/893/ЕИО предвижда материалите и предметите да не предават на хранителните продукти съставките си в количества, които могат да застрашат човешкото здраве;

като има предвид, че член 3 от същата директива предвижда Съветът в съответствие с процедурата по член 100 от Договора посредством директиви да приема специални разпоредби, които се прилагат за определени групи материали и предмети (специални директиви);

като има предвид, че в повечето държави-членки керамичните предмети, предназначени за контакт с храни, подлежат на задължителни изисквания за защита на човешкото здраве, които установяват ограниченията за отделяните количества олово и кадмий;

като има предвид, че тези изисквания са различни за отделните държави-членки и така се създават пречки за изграждането и функционирането на общия пазар;

като има предвид, че тези пречки могат да се отстранят, когато пласирането на тези керамични предмети на пазара на Общността започне да се урежда с унифицирани правила; като има предвид, че следователно е необходимо да се съгласуват пределните стойности и методите за изпитване и анализиране на такива предмети;

като има предвид, че подходящият инструмент за постигане на тази цел е специална директива по смисъла на член 3 от Директива 76/893/ЕИО, общите условия на която също се прилагат за този конкретен случай;

като има предвид, че привеждането в съответствие с техническия прогрес на определени мерки за проверка и анализ, предвидени в директивата, е мярка за изпълнение, приемането на която трябва да се повери на Комисията, за да се опрости и ускори процедурата;

като има предвид, че във всички случаи, когато Съветът предоставя пълномощия на Комисията да прилага изискванията към материалите и предметите, които са предназначени за контакт с храни, трябва да се установи процедура, която гарантира близко сътрудничество между държавите-членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по храните, създаден с Решение на Съвета на 13 ноември 1969 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Настоящата директива е специална директива по смисъла на член 3 от Директива 76/893/ЕИО.

2.   Настоящата директива се отнася до възможното отделяне на олово и кадмий от керамични предмети, които в завършено състояние са предназначени за контакт с храни или са в контакт с храни в съответствие на тяхното предназначение.

3.   „Керамични предмети“ означава изделия, произведени от смес на неорганични материали с общо високо съдържание на глина или силикат, към която могат да се прибавят малки количества органични материали. Тези изделия първо се формират и така получената форма се втвърдява окончателно чрез изпичане. Те могат да бъдат глазирани, емайлирани и/или украсени.

Член 2

1.   Количествата олово и кадмий, които се предават от керамичните предмети, не следва да превишат границите, посочени по-долу.

2.   Количествата олово и кадмий, които се предават от керамичните предмети, се определят посредством изпитване, чиито условия са посочени в приложение I, като се използва методът на анализ описан в приложение II.

3.   Когато даден керамичен предмет се състои от съд с керамичен похлупак, стойността на оловото и/или кадмия, която не трябва да бъде надвишавана (mg/dm2 или mg/литър), е тази, която се отнася само до съда.

Самият съд и вътрешната повърхност на похлупака се изпитват отделно и при еднакви условия.

Така получената сума на двете нива на извличане на олово и/или кадмий се счита за допустима за повърхността или за обема само на съда.

4.   За керамичен предмет се счита този, който отговаря на изискванията на настоящата директива, когато количествата олово и/или кадмий, извлечени по време на изпитването, проведено в условията, предвидени в приложения I и II, не превишават следите стойности:

 

Pb

Cd

—   

Категория 1:

Предмети, които не могат да се пълнят и предмети, които могат да се пълнят, вътрешната дълбочина на които, измерена от най-ниската точка към хоризонталната плоскост преминаваща през горния ръб не надвишава 25 мм

0,8 мг/дм2

0,07 мг/дм2

—   

Категория 2:

Всички останали предмети, които могат да се пълнят

4,0 мг/л

0,3 мг/л

—   

Категория 3:

Съдове за готвене; съдове за пакетиране и съхраняване с капацитет не повече от три литра

1,5 мг/л

0,1 мг/л

5.   Когато даден керамичен предмет обаче не надвишава горните стойности с повече от 50 %, този предмет въпреки това се признава, че отговаря на изискванията на настоящата директива, ако най-малко три други предмета със същата форма, размери, украшение и глазура са подложени на изпитване, което е проведено при условията, указани в приложения I и II, и средните количества на олово и/или кадмий, извлечени от тези предмети не превишават определените граници, като при никой от тези предмети тези граници не се надвишават с повече от 50 %.

Член 3

Измененията, които трябва да се направят към приложенията в светлината на научно-техническия прогрес, с изключение на раздели 1 и 2 от приложение I, се приемат в съответствие с процедурата, установена в член 10 от Директива 76/893/ЕИО.

Член 4

1.   В срок от три години от нотификацията (4) на настоящата директива, Съветът определя в съответствие с процедурата, установена в член 100 от Договора:

a)

ограниченията, които трябва да бъдат наложени върху тези повърхности за керамичните предмети, които са предназначени за контакт с устата;

б)

методите на проверка за спазването на ограниченията, предвидени в буква a).

2.   В рамките на същия период Комисията, на базата на токсикологичните и технологични данни, преразглежда граничните стойности, установени в член 2 с оглед на тяхното намаляване, както и условията за осветяване по време на провеждане на изпитването, посочени в приложение I и, ако е уместно, предоставя на Съвета предложения за изменения на директивата.

Член 5

1.   При необходимост държавите-членки изменят националните си законодателства в съответствие с настоящата директива така, че:

три години след нотификацията на настоящата директива да се разрешава търговията с керамичните предмети, които отговарят на изискванията ѝ,

пет години след нотификацията на настоящата директива, да се забрани пускането на пазара на керамичните предмети, които не отговарят на изискванията ѝ.

Те незабавно информират Комисията за това.

2.   Без да се засяга параграф 1, държавите-членки забраняват или продължават да забраняват производството на керамичните предмети, които не отговарят на разпоредбите на настоящата директива.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 15 октомври 1984 година.

За Съвета

Председател

J. BRUTON


(1)  ОВ L 340, 9.12.1976 г., стр. 19.

(2)  ОВ C 95, 28.4.1975 г., стр. 41.

(3)  ОВ C 263, 17.11.1975, стр. 66.

(4)  Настоящата директива е нотифицирана на държавите-членки на 17 октомври 1984 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОТДЕЛЯНЕТО НА ОЛОВО И КАДМИЙ

1.   Изпитвателна течност („симулатор“)

4 % (v/v) оцетна киселина в прясно приготвен воден разтвор.

2.   Изпитвателни условия

2.1.   Изпитването се провежда при температура от 22 ± 2 °C в продължение на 24 ± 0,5 часа.

2.2.   При определяне отделянето само на олово пробата се покрива с подходящо предпазно средство и се излага на обичайните за лаборатория светлинни условия.

Когато се определя отделянето на кадмий или на олово и кадмий, пробата се покрива така, че да се осигури изпитваната повърхността да бъде съхранявана в пълен мрак.

3.   Пълнене

3.1.   Проби, които могат да се пълнят

Предметът се пълни с 4 % (v/v) разтвор на оцетната киселина до ниво не повече от 1 мм от точката на преливане; разстоянието се измерва от горния ръб на пробата.

Пробите с плосък или леко наклонен ръб трябва да се запълнят така че разстоянието между повърхността на течността и точката на преливане да е не повече от 6 мм, измерени по наклонения ръб.

3.2.   Проби, които не могат да се пълнят

Повърхността на пробата, която не е предназначена за контакт с храни, най-напред се покрива с подходящ предпазен слой, който може да защитава от действието на 4 % (v/v) разтвор на оцетната киселина. След това пробата се потапя в приемник, който съдържа известно количество разтвор на оцетната киселина, така че повърхността, определена да влезе в контакта с хранителни продукти, изцяло да се покрие от изпитвателната течност.

4.   Определяне на площта на повърхността

Площта на повърхността на предметите от категория 1 е равна на площта на повърхността на менискуса, образувана от свободната повърхност на течността, която се получава при спазване изискванията за пълнене, посочени в раздел 3 по-горе.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОТДЕЛЯНЕТО НА ОЛОВО И КАДМИЙ

1.   Предмет и приложно поле

Методът позволява да се определи специфичното отделяне на олово и/или кадмий.

2.   Принцип

Определянето на специфичното отделяне на олово и/или кадмий се извършва с атомноабсорбционна спектрофотометрия.

3.   Реактиви

Всички реактиви трябва да са с аналитично качество, ако не е указано друго.

Когато се споменава вода, това винаги означава дестилирана вода или вода със сходно качество.

3.1.   4 % (v/v) оцетна киселина във воден разтвор

Прибавят се 40 ml ледена оцетна киселина към вода и се допълва до 1 000 ml.

3.2.   Изходни разтвори

Приготвят се изходни разтвори, които съдържат 1 000 мг/литър олово и най-малко 500 mg/литър кадмий, съответно в 4 % разтвор на оцетна киселина (3.1).

4.   Инструменти

4.1.   Атомноабсорбционен спектрофотометър

Нормата на разделителната способност на уреда за определяне нивото на олово и кадмий трябва да е равна на или по-малка от:

0,1 mg/литър за олово,

0,01 mg/литър за кадмий.

Нормата на разделителната способност се определя като концентрацията на елемента в 4 % оцетна киселина (3.1), при която се издава сигнал равен на два пъти фоновия шум на инструмента.

5.   Метод

5.1.   Подготовка на пробата

Пробата трябва да бъде чиста и без мазнини или други материи, които могат да повлияят върху изпитването.

Пробата се измива в разтвор от домашно течно средство за почистване при температура от приблизително 40 °C. Пробата се изплаква първо в чешмяна и след това в дестилирана вода или във вода със сходно качество. Изцежда се и се изсушава без да остават петна. Повърхността, която ще се изпитва, не трябва да се пипа, след като е почистена.

5.2.   Определяне оловото и/или кадмия

Така подготвената проба се изпитва при условията посочени в приложение I.

Преди да се вземе изпитвателния разтвор за определяне на оловото и/или кадмия, съдържанието на пробата се хомогенизира посредством подходящ метод, който не допуска изтичане на разтвора или изтриване на изпитваната повърхност.

Извършва се контролно изпитване на използвания реактив за всяка определителна серия.

Определя се нивото на оловото и/или кадмия при подходящи условия с атомноабсорбционна спектрофотометрия.