07/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

96


31979R0954


L 121/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 954/79 НА СЪВЕТА

от 15 май 1979 година

относно ратификацията от държавите-членки на или тяхното присъединяване към Конвенцията на ООН за Професионален кодекс на линейни конференции

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 84, параграф 2 от него,

като взе предвид представения от Комисията проект на регламент,

като взе предвид становището на Асамблеята (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като има предвид, че на свикана под егидата на Обединените нации Конференция за търговия и развитие е изготвена Конвенция за Професионален кодекс на линейни конференции, която е отворена за ратификация или присъединяване;

като има предвид, че включените в Професионалния кодекс въпроси са от значение не само за държавите-членки, но и за Общността, по-специално от гледна точка на морските превози и търговията, поради което е важно да се приеме обща позиция по отношение на професионалния кодекс;

като има предвид, че тази обща позиция следва да зачита принципите и целите на Договора и в максимална степен да допринася за осъществяване на стремежите на развиващите се страни в областта на морските превози, като същевременно да преследва постигането на целта за по-нататъшното прилагане в тази област на търговските принципи, които се прилагат от редовните морски превозвачи от страните от ОИСР, както и в търговското корабоплаване между тези страни;

като има предвид, че за да се гарантира спазването на тези принципи и цели, тъй като Кодексът не съдържа разпоредба, позволяваща присъединяването на Общността като такава, е важно държавите-членки да ратифицират или да се присъединят към Професионалния кодекс при определени условия и ред, предвидени в настоящия регламент;

като има предвид, че се признава стабилизиращата роля на сдруженията при осигуряването на надеждни услуги на товародателите, но независимо от това е необходимо да се избегнат възможните нарушения от страна на сдруженията на предвидените в Договора правила на конкуренция; като има предвид, че Комисията съответно ще изпрати на Съвета предложение за регламент относно прилагането на тези правила за морските превози,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   При ратифициране на Конвенцията на ООН за Професионален кодекс на линейни конференции или при присъединяването си към нея държавите-членки писмено уведомяват Генералния секретар на ООН, че извършената ратификация или присъединяване са в съответствие с настоящия регламент.

2.   Инструментът за ратификация или присъединяване се придружава от посочените в Приложение I резерви.

Член 2

1.   При съществуваща конференция, всяка група морски превозвачи от една и съща националност, членуващи в конференцията, определят чрез търговски преговори с друг редовен превозвач от същата националност възможността последният да участва в конференцията като национален редовен морски превозвач.

При създаването на нова конференция редовните морски превозвачи от една и съща националност определят чрез търговски преговори кой от тях да участва в конференцията като национален редовен морски превозвач.

2.   Когато посочените в параграф 1 преговори не успеят да доведат до споразумение, всяка държава-членка може, по искане на един от заинтересованите превозвачи и след като изслуша становищата на всички, да предприеме необходимите стъпки за уреждане на спора.

3.   Всяка държава-членка гарантира, че всички опериращи с плавателни съдове редовни морски превозвачи, които са установени на нейна територия съгласно Договора за създаване на Европейската икономическа общност, се третират по същия начин като редовни морски превозвачи, чието главно управление се намира на нейна територия, където се осъществява и техният фактически контрол.

Член 3

1.   Когато линейна конференция управлява пул или споразумение за акостиране, за обслужване и/или споразумение за разпределяне на товарите в съответствие с член 2 от Професионалния кодекс, обемът на товарите, на който имат право съгласно професионалния кодекс групата национални редовни превозвачи на всяка държава-членка, участващи в съответната търговия, или редовните морски превозвачи на държавите-членки, участващи в търговията като превозвачи от трета страна, се преразпределя, освен ако не е взето решение в противоположен смисъл от всички превозвачи, които са членове на конференцията и страни по настоящите правила за преразпределение. Това преразпределение на дяловете от товари се извършва въз основа на единодушно решение на превозвачите, членуващи в конференцията и участващи в преразпределението, с оглед осигуряването на справедлив дял от търговията на конференцията за всеки от превозвачите.

2.   Окончателно разпределеният на всеки дял се определя чрез прилагане на търговски принципи, при отчитане по-специално:

а)

обема на товарите, които се превозват в рамките на конференцията и които се създават от държавите-членки, чиято търговия се обслужва от него;

б)

резултатите от минали периоди, отчетени от превозвачите в рамките на пула;

в)

обемът на товарите, които са превозвани в рамките на конференцията и се обработват на пристанища на държавите-членки;

г)

потребностите на товародателите, чиито товари се превозват от конференцията.

3.   Ако не се постигне споразумение относно посоченото в параграф 1 преразпределение на товарите, по искане на една от страните въпросът се отнася за разрешаване чрез помирителна процедура по реда, предвиден в Приложение II. Всички неразрешени чрез помирителната процедура спорове могат със съгласието на страните да се отнасят до арбитраж. В този случай арбитражното решение е задължително за страните.

4.   Разпределените в съответствие с параграф 1, 2 и 3 дялове се преразглеждат редовно на предварително определени интервали, като се отчитат предвидените в параграф 2 критерии, и по-специално от гледна точка на адекватното и ефективно обслужване на товародателите.

Член 4

1.   При търговия в рамките на конференцията между държава-членка на Общността и държава, която е страна по Професионалния кодекс, но не е страна от ОИСР, редовен морски превозвач от друга държава-членка на ОИСР, желаещ да участва в преразпределението по член 3 от настоящия регламент, може да участва при условията на взаимност, които са определени на правителствено равнище или на равнище на корабособствениците.

2.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 3 на настоящия член, член 2 от Кодекса не се прилага при търговия в рамките на конференция между държави-членки или на взаимна основа между такива държави и другите страни от ОИСР, които са страни по Професионалния кодекс.

3.   Разпоредбата на параграф 2 от настоящия член не засяга възможностите за участие в такава търговия в съответствие с принципите, отразени в член 2 от Професионалния кодекс, на превозвачите от развиваща се страна като редовни морски превозвачи от трета страна, при условие че същите са признати за национални морски превозвачи съгласно Професионалния кодекс и че:

а)

вече членуват в конференция, обслужваща съответната търговия; или

б)

са допуснати в такава конференция съгласно член 1, параграф 3 от Професионалния кодекс.

4.   Член 3 и член 14, параграф 9 от Професионалния кодекс не се прилагат за търговия в рамките на конференция между държави-членки или на взаимна основа между такива държави и други страни от ОИСР, които са страни по Професионалния кодекс.

5.   При търговия в рамките на конференция между държави-членки, както и между такива държави и други страни от ОИСР, които са страни по Професионалния кодекс, товародателите и корабособствениците от държавите-членки не настояват за прилагането на предвидените в Глава VI от Професионалния кодекс процедури за разрешаване на спорове в отношенията помежду си или на взаимна основа по отношение на товародатели и корабособственици от други страни от ОИСР, когато са се споразумели за прилагането на друг ред за разрешаване на спорове. По-специално, те изцяло се възползват от възможностите, предвидени в член 25, параграфи 1 и 2 от Професионалния кодекс, за разрешаване на споровете по друг начин, освен предвидения в Глава VI от Професионалния кодекс ред.

Член 5

Във връзка с приемането на решения по въпроси, посочени в споразумението за сдружаване, относно търговията на държава-членка, освен посочените в член 3 от настоящия регламент, националните редовни морски превозвачи от държавата-членка се консултират с всички останали превозвачи от Общността, които са членове на конференцията, преди да дадат или откажат съгласието си.

Член 6

Държавите-членки, своевременно и след провеждане на консултации с Комисията, приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за прилагане на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 1979 година.

За Съвета

Председател

R. BOULIN


(1)  ОВ, С 131, 5.6.1978 г., стр. 34.

(2)  ОВ, С 269, 13.11.1978 г., стр. 46.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

РЕЗЕРВИ

При ратифициране или присъединяване към конвенцията държавите-членки правят следните три резерви и тълкувателна резерва:

1.

По смисъла на Професионалния кодекс терминът „национален редовен морски превозвач“ може, в случай на държава—членка на Общността, да включва всеки опериращ с плавателни съдове редовен морски превозвач, който е установен на територията на държавата-членка в съответствие с Договора за ЕИО.

2.

а)

без да се засяга буква б) от настоящата резерва, член 2 от Професионалния кодекс не се прилага при търговия в рамките на конференция между държави-членки на Общността или на взаимна основа между такива държави и други страни от ОИСР, които са страни по Професионалния кодекс;

б)

буква а) не засяга възможностите за участие в такава търговия като трета страна в съответствие с принципите, отразени в член 2 от Професионалния кодекс, на превозвачите от развиваща се страна, при условие че същите са признати за национални морски превозвачи съгласно Професионалния кодекс, и:

i)

вече членуват в конференция, обслужваща съответната търговия; или

ii)

са допуснати в такава конференция съгласно член 1, параграф 3 от Професионалния кодекс.

3.

Член 3 и член 14, параграф 9 от Професионалния кодекс не се прилагат за търговия в рамките на конференция между държави-членки или на взаимна основа между такива държави и други страни от ОИСР, които са страни по Професионалния кодекс.

4.

При търговия, за която се прилагат разпоредбите на член 3 от Професионалния кодекс, последното изречение на същия член се тълкува в смисъл, че:

а)

двете групи национални редовни морски превозвачи ще съгласуват позициите си, преди да гласуват по въпроси, засягащи търговията между техните две страни;

б)

настоящото изречение се прилага единствено за въпроси, за които съгласно споразумението за сдружаване се изисква съгласието на двете групи национални редовни морски превозвачи, а не за всички въпроси в обхвата на споразумението за сдружаване.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПОМИРЕНИЕ ПО ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 3

Страните по спора посочват един или двама помирители.

Ако не постигнат споразумение по въпроса, всяка от страните по спора посочва помирител, а така определените помирители посочват трети помирител, който да председателства състава. Ако някоя от страните не посочи помирител или ако посочените от всяка от страните помирители не се споразумеят за председател, по искане на една от страните председателят на Международната търговска палата извършва необходимите назначения.

Помирителите полагат всички усилия за разрешаване на спора. Те определят приложимата процедура. Тяхното възнаграждение се поема от страните по спора.