06/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

70


31978L0687


L 233/10

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 25 юли 1978 година

относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно дейностите на практикуващите стоматолози

78/687/ЕИО

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално членове 49, 57, 66 и 235 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като има предвид, че за осъществяване на взаимното признаване на дипломите, удостоверенията и другите официални документи за практикуващи стоматолози, както постановява Директива 78/686/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за практикуващи стоматолози, включваща и мерки за улесняване на действителното упражняване на правото за установяване и на свободното предоставяне на услуги (3), сходствата в обучението в държавите-членки позволяват да се ограничи координирането в тази област до изискването за спазване на минимални норми, като за всичко останало предоставя на държавите-членки по отношение на свободата да организират преподаването им;

като има предвид, че с оглед взаимното признаване на дипломите, удостоверенията и другите официални документи за практикуващи стоматолози специалисти и за осигуряване на определена равнопоставеност в границите на Общността на всички професионалисти — граждани на държавите-членки, се появи необходимост от определено координиране на обучението на практикуващи стоматолози специалисти; като има предвид, че за тази цел следва да се предвидят някои минимални критерии, както за достъпа до специализирано стоматологично обучение, така и за минималната продължителност, формата и мястото на провеждането му, както и контрола, на който подлежи; като има предвид, че тези критерии се отнасят само до общите за множество държави-членки специалности;

като има предвид, че по причини, свързани с общественото здравеопазване, в рамките на Общността, следва да се постигне общо определение за полето на дейността на посочените специалисти; като има предвид, че настоящата директива не позволява на този етап да се постигне пълна координация по отношение на полето на дейността на практикуващи стоматолози, общи за различните държави-членки;

като има предвид, че от момента на прилагане на настоящата директива, държавите-членки осигуряват такова обучение за практикуващите стоматолози, което да им позволи да придобият необходимите умения по отношение на всички превантивни, диагностични и лечебни дейности, свързани с дефектите и заболяванията на зъбите, устната кухина, челюстите и свързаните с тях тъкани;

като има предвид, че предвиденото в настоящата директива координиране на условията за упражняване не изключва координиране на един по-късен етап;

като има предвид, че предвиденото в настоящата директива координиране се отнася до професионалното обучение на практикуващите стоматолози; че по отношение на обучението, повечето държави-членки в момента не правят разграничение между практикуващите стоматолози, които упражняват професията си като наети лица и тези на свободна практика; като има предвид, че поради този факт, за да се улесни напълно свободното движение на представителите на тази професия в Общността, се оказва необходимо прилагането на настоящата директива да обхване и практикуващите стоматолози, работещи като заети лица;

като има предвид, че в момента на уведомяването за настоящата директива, дейността на стоматолог в Италия се упражнява единствено от лекари, независимо дали са специализирали одонтология и стоматология; като има предвид че действието на настоящата директива ще задължи Италия да създаде нова категория професионалисти, които са правоспособни да упражняват дейността на стоматолог, различна от тази на лекар; като има предвид, че създаването на нова професия в Италия налага не само въвеждане на специално обучение, в съответствие с критериите на настоящата директива, но и въвеждане на структури за новата професия, като например професионално сдружение; като има предвид, че поради тези причини и с оглед обхвата на мерките, които следва да бъдат предприети, се налага да се предостави допълнителен срок, който да позволи на Италия да приведе законодателството си в съответствие с настоящата директива,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Член 1

1.   Държавите-членки изискват за достъпа до дейностите на практикуващите стоматолози, упражнявани под званията, посочени в член 1 от Директива 78/686/ЕИО и упражняването на тези дейности, диплома, удостоверение или друг официален документ за професионална квалификация, посочено в член 3 от същата директива, което гарантира, че заинтересованото лице е придобило по време на пълния курс на обучението си:

a)

необходимите знания в областта на науките, на които се основава стоматологията, както и добро познаване на научните методи и по-специално на принципите за измерване на биологичните функции, за оценяване на научно установените факти и за анализ на данните;

б)

необходимите знания за устройството на човешкото тяло, за физиологията и поведението на здравия и болния индивид, както и за въздействието на природната и обществената среда върху здравословното състояние на човека, доколкото тези елементи имат отношение към стоматологията;

в)

необходимите знания за структурата и функцията на здравите и болни зъби, устна кухина, челюсти и свързаните с тях тъкани, както и за връзката им с общото здравословно състояние и физическия и социален комфорт на пациента;

г)

необходимите знания за клиничните дисциплини и методи, които дават ясна картина за дефектите и заболяванията на зъбите, устната кухина, челюстите и свързаните с тях тъкани, както и за стоматологията в нейните превантивни, диагностични и терапевтични аспекти;

д)

подходяща клинична учебна практика, проведена под подходящо наблюдение.

Това обучение трябва да осигури на лицето необходимите умения за извършване на всички превантивни, диагностични и терапевтични дейности, свързани с дефектите и заболяванията на зъбите, устата, челюстите и свързаните с тях тъкани.

2.   Това обучение по стоматология е с обща продължителност от най-малко пет години теоретична и практическа подготовка по изброените в приложението учебни предмети и се провежда при редовно обучение в университет или във висш институт с признато равностойно ниво или под надзора на университет.

3.   Приемът за това обучение предполага притежаване на диплома или удостоверение, даващи достъп, по отношение на това обучение, до университетите или висшите институти с признато равностойно ниво в държава-членка.

4.   Настоящата директива по никакъв начин не нарушава възможността на държавите-членки да разрешават на тяхна територия, съгласно тяхната правна уредба, достъпа до дейността на практикуващ стоматолог и упражняването им от лица, притежаващи дипломи, удостоверения или други официални документи за професионална квалификация, които не са придобити в държава-членка.

Член 2

1.   Държавите-членки се грижат за това обучението за придобиване на диплома, удостоверение или друг официален документ за практикуващ стоматолог специалист да отговаря най-малко на следните минимални условия:

а)

да предполага успешно завършен петгодишен курс на теоретично и практическо редовно обучение в рамките на цикъла на обучение, посочен в член 1 или притежаване на документите, посочени в член 7, параграф 1 от Директива 78/686/ЕИО;

б)

да включва теоретично и практическо обучение;

в)

да се извършва при редовна форма на обучение, за срок от най-малко три години и под контрола на компетентните власти или органи;

г)

да се извършва в университетски център, в образователно-изследователски здравен център или, при необходимост, в здравно заведение, акредитирано за тази цел от компетентните власти или органи;

д)

да включва личното участие на кандидат-практикуващия стоматолог специалист в дейността и отговорностите на съответните звена.

2.   Държавите-членки изискват за издаването на диплома, удостоверение или друг официален документ за практикуващ стоматолог специалист да се притежава една от дипломите, удостоверенията и другите официални документи за практикуващ стоматологспециалист, посочени в член 1 или от документите, посочени в член 7, параграф 1 от Директива 78/686/ЕИО.

3.   Държавите-членки в срока, предвиден в член 8, определят властите или органите, компетентни за издаването на посочените в параграф 1 дипломи, удостоверения и други официални документи.

4.   Държавите-членки могат да изключат приложението на параграф 1, буква а). Ползващите това изключение не могат да се позовават на член 4 от Директива 78/686/ЕИО.

Член 3

1.   Без да се засяга принципа на редовната форма на обучение, посочен в член 2, параграф 1, буква в) и докато Съветът приеме решенията в съответствие с параграф 3, държавите-членки могат да разрешат специалното обучение да се извърши под формата на задочно обучение, при посочени от компетентните национални власти условия, ако по основателни причини то не може да се проведе под редовна форма.

2.   Общата продължителност на специалното обучение не може да се съкрати при прилагане на параграф 1. Равнището на подготовката не може да се занижава нито поради формата на задочно обучение, нито поради упражняване на платена професионална дейност от частен характер.

3.   В срок от четири години след уведомяването за настоящата директива, при преразглеждане на положението и по предложение на Комисията, с оглед на това, че възможността за задочна форма на обучение би трябвало да съществува при определени обстоятелства, които следва да се разглеждат за всяка специалност поотделно, Съветът решава дали е уместно разпоредбите на параграфи 1 и 2 да се запазят или изменят.

Член 4

На преходно основание и чрез дерогация от разпоредбите на член 2, параграф 1, буква в) и на член 3, държавите-членки, чиито законови, подзаконови и административни разпоредби предвиждат алтернативна задочна форма на специално обучение към датата на уведомяването за настоящата директива, могат да запазят прилагането на тези разпоредби по отношение на кандидатите, които са започнали обучението си за придобиване на специалност не по-късно от четири години след уведомяването за настоящата директива. Този период може да се удължи, ако Съветът не е взел решение в съответствие с член 3, параграф 3.

ГЛАВА II

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Член 5

Държавите-членки гарантират, че практикуващите стоматолози имат обща правоспособност, осигуряваща им достъп до превантивните, диагностичните и терапевтични дейности, свързани с дефектите и заболяванията на зъбите, устата, челюстите и свързаните с тях тъкани, както и за упражняването на тези дейности, при съблюдаване на нормативните разпоредби и действащите правила за професионална етика, уреждащи професията към момента на уведомяването за настоящата директива.

Държавите-членки, в които не са в сила такива разпоредби и правила, могат да въведат уточнения или ограничения за упражняването на някои от дейностите, посочени в първия параграф, в степен, сравнима с тази, която съществува в другите държави-членки.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 6

За отговарящи на условията, предвидени в член 2, параграф 1, буква а), се считат лицата, обхванати от действието на член 19 от Директива 78/686/ЕИО.

За прилагането на член 2, параграф 2, лицата, обхванати от действието на член 19 от Директива 78/686/ЕИО се приравняват на лицата, притежаващи диплома, удостоверение или друг официален документ за практикуващ стоматолог, посочени в член 1.

Член 7

Настоящата директива се прилага също така и за гражданите на държавите-членки, които в съответствие с Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета от 15 октомври 1968 г. за свободното движение на работници в Общността (4), упражняват или ще упражняват по трудово правоотношение една от дейностите, посочени в член 1 от Директива 78/686/ЕИО.

Член 8

1.   Държавите-членки предприемат мерките, необходими, за да се съобразят с настоящата директива в срок от осемнадесет месеца от уведомяването и незабавно информират за това Комисията. Въпреки това Италия въвежда тези мерки в максимален срок от шест години.

2.   Държавите-членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които приемат в областта на материята, обхваната от настоящата директива.

Член 9

В случай, че при прилагането на настоящата директива възникнат значителни затруднения в някои области за някоя държава-членка, Комисията разглежда тези затруднения в сътрудничество с тази държава и взема предвид становището на Комитета на висшите чиновници по обществено здравеопазване, създаден с Решение 75/365/ЕИО (5), последно изменено с Решение 78/689/ЕИО (6).

При необходимост Комисията внася в Съвета подходящи предложения.

Член 10

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 25 юли 1978 година.

За Съвета

Председател

K. von DOHNANYI


(1)  ОВ C 101, 4.8.1970 г., стр. 19.

(2)  ОВ C 36, 28.3.1970 г., стр. 19.

(3)  ОВ L 233,24.8.1978 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 257, 19.10.1968 г., стр. 2.

(5)  ОВ L 167, 30.6.1975 г., стр. 19.

(6)  ОВ L 233, 24.8.1978 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Учебна програма за обучение на практикуващи стоматолози

Учебната програма на обучението за придобиване на диплома, удостоверение или друг официален документ за практикуващ стоматолог включва най-малко изброените по-долу учебни предмети. Изучаването на един или повече от тези предмети може да се извърши в рамките на другите дисциплини или във връзка с тях.

а)   Основни предмети

 

Химия

 

Физика

 

Биология

б)   Медико-биологични и общо-медицински предмети

 

Анатомия

 

Ембриология

 

Хистология, включително и цитология

 

Физиология

 

Биохимия (или физиологична химия)

 

Патоанатомия

 

Обща патология

 

Фармакология

 

Микробиология

 

Хигиена

 

Профилактика и епидемиология

 

Рентгенология

 

Физиотерапия

 

Обща хирургия

 

Вътрешни болести, включително и педиатрия

 

Оториноларингология

 

Дермато-венерология

 

Обща психология — психопатология — невропатология

 

Анестезиология

в)   Специални предмети по одонтология и стоматология

 

Протетична стоматология

 

Материалознание

 

Консервативно зъболечение

 

Превантивна стоматология

 

Анестезия и болкоуспокояващи средства в стоматологията

 

Хирургична стоматология (Специална хирургия)

 

Специална патология

 

Клинична практика по зъботехника и стоматология

 

Детска стоматология

 

Ортодонтия

 

Пародонтология

 

Стоматологична рентгенография

 

Дъвкателна функция

 

Професионална организация, професионална етика, законодателство

 

Социални аспекти на стоматологичната практика.