05/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

190


31977L0486


L 199/32

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 25 юли 1977 година

относно образованието на децата на мигриращи работници

(77/486/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската икономическа общност и по-специално член 49 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като има предвид, че в резолюцията си от 21 януари 1974 г. относно социалната програма за действие (3) Съветът включи сред своите приоритети мерките за подобряване на условията за свободно движение на работници, по-конкретно във връзка с приемането и образованието на техните деца;

като има предвид, че за да се допусне интегрирането на тези деца в учебната среда и училищната система на държавата приемник, те следва да имат възможност да получат подходящо образование, включително преподаване езика на държавата-приемник;

като има предвид, че държавите-членки приемници следва да предприемат подходящи мерки съвместно с държавите-членки на произход за насърчаване на преподаването на майчиния език и културата на страната на произход на горепосочените деца главно с оглед на по-лесното им евентуално реинтегриране в държавата-членка на произход,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива се отнася до децата, за които посещаването на училище е задължително съгласно законите на държавата приемник и които са членове на семейството на работник – гражданин на друга държава-членка, когато тези деца пребивават на територията на държавата-членка, в която съответният гражданин извършва или е извършвал трудова дейност.

Член 2

В съответствие с националните си особености и правни системи, държавите-членки предприемат подходящи мерки, за да осигурят безплатно обучение за улесняване на първоначалния прием на тяхната територия на децата по член 1, включително, по-конкретно преподаване на официалния език или на един от официалните езици на държавата-приемник, съобразено със специфичните потребности на децата.

Държавите-членки предприемат необходимите мерки за подготовка и повишаване на квалификацията на учителите, които извършват това обучение.

Член 3

В съответствие с националните си особености и правни системи и в сътрудничество с държавите на произход, държавите-членки предприемат подходящи мерки за насърчаване успоредно с редовното обучение на преподаването на майчиния език и културата на страната на произход за децата по член 1.

Член 4

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива в четиригодишен срок от нейното нотифициране и незабавно информират за това Комисията.

Държавите-членки информират също така Комисията за всички законови, подзаконови, административни и други разпоредби, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Държавите-членки предоставят на Комисията в петгодишен срок от нотифицирането на настоящата директива и впоследствие редовно, по искане на Комисията, цялата информация, от която тя се нуждае, за да докладва на Съвета относно прцпагането на настоящата директива.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 25 юли 1977 година.

За Съвета

Председател

H. SIMONET


(1)  ОВ С 280, 8.12.1975 г., стр. 48.

(2)  ОВ С 45, 27.2.1976 г., стр. 6.

(3)  ОВ С 13, 12.2.1974 г., стр. 1.