31976L0115Официален вестник n° L 024 , 30/01/1976 стр. 0006 - 0020
специално финландско издание: глава 13 том 4 стр. 0180
специално гръцко издание: глава 13 том 3 стр. 0149
специално шведско издание: глава 13 том 4 стр. 0180
специално испанско издание: глава 13 том 4 стр. 0189
специално португалско издание глава 13 том 4 стр. 0189
специално чешко издание глава 13 том 003 стр. 52 - 66
специално испанско издание глава 13 том 003 стр. 52 - 66
специално унгарско издание глава 13 том 003 стр. 52 - 66
специално литвийско издание глава 13 том 003 стр. 52 - 66
LV.ES глава 13 том 003 стр. 52 - 66
MT.ES глава 13 том 003 стр. 52 - 66
PL.ES глава 13 том 003 стр. 52 - 66
SK.ES глава 13 том 003 стр. 52 - 66
специално словенско издание глава 13 том 003 стр. 52 - 66


19751218

Директива на Съвета

от 18 декември 1975 година

за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно анкерните закрепвания на обезопасителните колани на моторни превозни средства

(76/115/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята [1],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [2],

като има предвид, че техническите изисквания, на които моторните превозни средства трябва да отговарят съгласно националните законодателства, се отнасят inter alia до анкерните закрепвания на обезопасителните колани;

като има предвид, че тези изисквания се различават в различните държави-членки; като има предвид, че следователно е необходимо всички държави-членки да приемат същите изисквания, било в допълнение към или на мястото на съществуващите им правила, с цел по-специално да разрешат процедурата за типово одобрение на ЕИО, която беше предмет на Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета [3], да бъде въведена по отношение на всеки тип превозно средство;

като има предвид, че общите изисквания за вътрешното оборудване на пътническото отделение, разположението на устройствата за управление, покрива, облегалката и задната част на седалката бяха предвидени в Директива 74/60/ЕИО [4]; като има предвид, че общите изисквания за вътрешното оборудване относно поведението на кормилния механизъм в случай на удар бяха предвидени в Директива 74/297/ЕИО [5]; като има предвид, че общите изисквания относно устойчивостта на седалките и техните анкерни закрепвания бяха предвидени в Директива 74/408/ЕИО [6]; като има предвид, че впоследствие други изисквания ще бъдат приети относно вътрешното оборудване, и по-специално относно обезопасителните колани, облегалките за глава и идентификацията на устройствата за управление;

като има предвид, че сближаването на националните законодателства относно моторните превозни средства води до признаването от страна на държавите-членки на проверките, проведени от всяка една от тях на базата на общите изисквания; като има предвид, че за да функционира ефективно, такава система изисква прилагането на тези изисквания от всички държави-членки, считано от същата дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива се прилага за анкерните закрепвания на обезопасителните колани на моторни превозни средства, предназначени за възрастни лица, пътуващи на седалките, обърнати по посока на движението.

Член 2

За целите на настоящата директива "превозно средство" означава всяко моторно превозно средство от категория М1(дефинирана в приложение I към Директива 70/156/ЕИО), проектирано за движение по пътищата, имащо поне четири колела и максимална проектна скорост, надвишаваща 25 км/ч.

Член 3

Никоя държава-членка не може да откаже да предостави типово одобрение на ЕИО или национално типово одобрение на моторно превозно средство на основания, отнасящи се до анкерните закрепвания на обезопасителните колани, ако тези анкерни закрепвания отговарят на изискванията, определени в приложения I, III и IV.

Член 4

Никоя държава-членка не може откаже или да забрани продажбата, регистрацията или пускането в движение на моторно превозно средство на основания, отнасящи се до анкерните закрепвания на обезопасителните колани, ако тези анкерни закрепвания отговарят на изискванията, определени в приложения I, III и IV.

Член 5

Държава-членка, която е предоставила типово одобрение, взима необходимите мерки, за да бъде информирана за всяка модификация на всяка от частите или характеристиките, упоменати в приложение I, точка 1.1. Компетентните органи на тази държава-членка преценяват дали трябва да бъдат проведени нови изпитвания върху модифицирания тип превозно средство и дали трябва да бъде изготвен нов протокол. Когато такива изпитвания показват несъответствие с изискванията от настоящата директива, модификациите не се одобряват.

Член 6

Всички изменения, необходими за привеждането на изискванията от приложенията в съответствие с техническия прогрес, се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 13 от Директива 70/156/ЕИО.

Член 7

1. Държавите-членки приемат и публикуват необходимите разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, преди 1 октомври 1976 г. и незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 януари 1977 г.

2. След като бъде нотифицирана настоящата директива, държавите-членки следят също така за това Комисията да бъде своевременно уведомена за всички проекти на законови, подзаконови и административни разпоредби, които предлагат да приемат в областта, уредена с настоящата директива, за да ѝ дадат възможност да представи забележките си.

Член 8

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 1975 година.

За Съвета

Председател

M. Toros

[1] ОВ С 5, 8.1.1975 г., стр. 41.

[2] ОВ С 47, 27.2.1975 г., стр. 45.

[3] ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.

[4] ОВ L 38, 11.2.1974 г., стр. 2.

[5] ОВ L 165, 20.6.1974 г., стр. 16.

[6] ОВ L 221, 12.8.1974 г., стр. 1.

--------------------------------------------------

19751218

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДЕФИНИЦИИ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО, ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО, СПЕЦИФИКАЦИИ, ИЗПИТВАНИЯ, СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА, ИНСТРУКЦИИ

1. ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящата директива:

1.1. "тип превозно средство", що се отнася до анкерните закрепвания на обезопасителните колани, означава категория превозно средство, което не се различава значително по отношение на:

размерите, формата и съставните материали на компонентите от устройството на превозното средство или от устройството на седалката, или до всяка друга част от превозното средство, към която анкерните закрепвания на коланите са закрепени;

1.2. "анкерни закрепвания на коланите" означава частите от устройството на превозното средство или от устройството на седалката, или всяка друга част от превозното средство, към която трябва да бъдат неподвижно прикрепени обезопасителните колани;

1.3. "обезопасителен колан" (или "колан на седалка" или "колан") означава комплект от ленти с блокираща ключалка, регулиращи устройства и подвижни приспособления, който е с възможност за анкерно закрепване към дадено превозно средство и е проектиран да намалява риска от травма на ползвателя му, в случай на сблъсък или внезапно намаляване на скоростта на превозното средство, чрез ограничаване подвижността на тялото на ползвателя. Такъв монтаж обикновено се определя като "комплект колан" — термин, обхващащ също така всяко устройство за поглъщане на енергия или за прибиране на колана;

1.4. "лентов водач" означава устройство, което променя разположението на лентата спрямо ползвателя на комплекта колан.

1.5. "ефективно анкерно закрепване на колана" означава точката, използвана за определяне, както е уточнено в точка 4.4., на ъгъла на всяка част от обезопасителния колан по отношение на ползвателя, т.е. точката, в която дадена лента би трябвало да бъде прикрепена, за да се предостави същото разположение като предвиденото, когато коланът се използва, и която може да бъде или не реалното анкерно закрепване на колана, зависещо от конфигурацията на обезопасителния колан и от начина, по който е фиксиран към анкерното закрепване, например в случая:

1.5.1. когато обезопасителен колан съдържа твърда част, която е прикрепена към долно анкерно закрепване и която е или фиксирана, или свободно въртяща се, ефективното анкерно закрепване на колана за всички позиции на регулиране на седалката е точката, в която лентата е прикрепена към тази твърда част,

1.5.2. когато водач на лентата е използван в устройството на превозното средство или в устройството на седалката, средната точка на водача в мястото, където лентата излиза от водача, от страната на ползвателя на колана, се счита за ефективното анкерно закрепване; лентата е разположена в права линия между ефективното анкерно закрепване и ползвателя,

1.5.3. когато коланът стига директно от ползвателя до устройството за прибиране на колана, прикрепено към устройството на превозното средство или към устройството на седалката без намесата на лентов водач, за ефективно анкерно закрепване се счита пресечната точка на осите на ролката за прибиране на лентата с равнината, минаваща през централната линия на лентата върху ролката;

1.6. "седалка" означава устройство, което може да бъде или да не бъде неразделна част от устройството на превозното средство, включително неговата тапицерия, предназначена за сядане на възрастно лице. Терминът обхваща както индивидуална седалка, така и част от седалка тип пейка, предназначена за сядане на едно лице;

1.7. "седалка тип пейка" означава цялостно устройство с тапицерията, предназначено за сядане на поне двама възрастни;

1.8. "група от седалки" означава или седалка тип пейка, или отделни седалки, но разположени една до друга (т.е фиксирани по такъв начин, че предните анкерни закрепвания на една от тези седалки да са изравнени с предните или задни анкерни закрепвания на другата или между анкерните закрепвания на другата седалка) и предназначени за сядане на един или повече възрастни;

1.9. "сгъваема седалка" означава допълнителна седалка, предназначена за временно ползване и която обикновено е сгъната;

1.10. "тип седалка" означава категория седалки, които не се различават съществено по отношение на:

1.10.1. формата, размерите и материалите на устройството на седалката,

1.10.2. типа и размерите на системите за регулиране и на всички системи за блокировка,

1.10.3. типа и размерите на анкерните закрепвания на колана към седалката, на анкерното закрепване на седалката и на засегнатите части от устройството на превозното средство;

1.11. "анкерно закрепване на седалката" означава системата за фиксиране на комплект от седалки към устройството на превозното средство, включително засегнатите части от устройството на превозното средство;

1.12. "система за регулиране" означава устройството, чрез което седалката или части от нея могат да се регулират в седнало положение, подходящо за морфологията на пътуващия; това устройство може по-специално да позволи:

1.12.1. надлъжно изместване,

1.12.2. вертикално изместване,

1.12.3. ъглово изместване;

1.13. "система за изместване" означава устройство, позволяващо седалката или части от нея да бъдат изместени под ъгъл или надлъжно, без фиксирана междинна позиция, за улесняване достъпа на пътника;

1.14. "система за блокировка" означава всяко устройство, осигуряващо поддържането на седалката и на части от нея във всяка позиция за използване, и включва и двете устройства за блокиране на облегалката спрямо седалката и на седалката спрямо превозното средство.

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО

2.1. Заявлението за типово одобрение на ЕИО за даден тип превозно средство по отношение на анкерните закрепвания на обезопасителния колан се представя от производителя на превозното средство или от негов представител.

2.2. То е придружено от посочените по-долу документи в три екземпляра и от следните подробности:

2.2.1. общи чертежи на устройството на превозното средство в подходящ мащаб, показващ местоположението на анкерните закрепвания на колана и подробни чертежи на анкерните закрепвания на колана и устройството, към което са закрепени;

2.2.2. спецификация за използваните материали, които могат да въздействат върху здравината на анкерните закрепвания на колана;

2.2.3. техническо описание на анкерните закрепвания на колана;

2.2.4. в случай на анкерни закрепвания на колана, прикрепени към устройството на седалката, подробно описание на типа превозно средство по отношение на проектирането на седалките, анкерните закрепвания на седалките и техните системи за регулиране и блокировка;

2.2.5. чертежи, в подходящ мащаб и достатъчно подробни, за седалките, тяхното анкерно закрепване към превозното средство и техните системи за регулиране и блокировка.

2.3. Производителят предоставя на техническата служба било превозно средство, представително за типа превозно средство, който трябва да бъде одобрен, или частите от превозното средство, считани за съществени за изпитванията на анкерното закрепване на колана от техническата служба, отговорна за провеждането на изпитванията за одобряване.

3. ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО

3.1. Формуляр, съответстващ на модела, фигуриращ в приложение II, се прикрепя към сертификата за типово одобрение на ЕИО.

4. СПЕЦИФИКАЦИИ

4.1. Дефиниции (виж приложение III)

4.1.1. Точката Н е еталонната точка, определена чрез процедурата, предписана в приложение IV към Директива 74/60/ЕИО.

4.1.2. Еталонната линия е права линия, минаваща през ставата на крака с таза и ставата на врата с торакса на манекена, илюстриран на фигура 2 от приложение IV към Директива 74/60/ЕИО и представителен за 50 процента от възрастните мъже.

4.1.3. Точки L1 и L2 са долните ефективни анкерни закрепвания на колана.

4.1.4. Точка С е точка, разположена на 450 мм вертикално над точка Н.

4.1.5. Ъглите α1 и α2 са съответно ъглите между хоризонтална равнина и равнини, перпендикулярни на средната надлъжна равнина на превозното средство и минаващи през точка Н и точка L1 и L2.

4.1.6. S е разстоянието в милиметри на горното ефективно анкерно закрепване на колана от еталонната равнина Р, успоредна на средната надлъжна равнина на превозното средство, дефинирана, както следва:

4.1.6.1. ако мястото за сядане е добре дефинирано от формата на седалката, равнината Р е средната равнина на тази седалка;

4.1.6.2. при липсата на добре дефинирано място за сядане:

4.1.6.2.1. равнината Р за водача е вертикална равнина, успоредна на средната надлъжна равнина на превозното средство и минаваща през центъра на кормилото в неговата средна позиция, ако е регулируемо;

4.1.6.2.2. равнината Р за предния страничен пътник е симетрична с тази на водача;

4.1.6.2.3. равнината Р за задното странично място за сядане е тази, уточнена от производителя, при условие че са спазени следните ограничения за разстоянието А между средната надлъжна равнина на превозното средство и равнината Р:

А ≥ 200 мм, ако седалката тип пейка е била проектирана от производителя само за двама пътници,

А ≥ 300 мм, ако седалката тип пейка е била проектирана от производителя за двама или трима пътници.

4.2. Общи спецификации

4.2.1. Анкерните закрепвания за обезопасителен колан са така проектирани, направени и разположени, че да:

4.2.1.1. позволяват монтирането на подходящ обезопасителен колан. Анкерните закрепвания на колана на предните странични места за сядане са подходящи за обезопасителни колани с внедрено изтеглящо устройство и ролка, като се вземат предвид по-специално характеристиките за здравина на анкерните закрепвания на колана, освен ако производителят не предостави превозно средство, оборудвано с други типове обезопасителни колани с внедрени изтеглящи устройства. Ако анкерните закрепвания са подходящи само за конкретни типове обезопасителни колани, техните типове следва да бъдат уточнени във формуляра, посочен в точка 3.1 по-горе;

4.2.1.2. намаляват до минимум риска от изплъзване на колана, когато е поставен правилно;

4.2.1.3. намалява до минимум риска от повреда на лентата, дължащ се на контакт с остри твърди части от устройствата на превозното средство или седалката.

4.2.2. За анкерните закрепвания на колана, които заемат различни позиции, за да позволят на лицата да влязат в превозното средство и за да задържат пътуващите в случай на удар, спецификациите от настоящата директива се прилагат за анкерните закрепвания на колана в позицията за ефективно задържане.

4.3. Минимален брой анкерни закрепвания на колана, които трябва да бъдат предоставени

4.3.1. За предните седалки трябва да бъдат предоставени две долни анкерни закрепвания и едно горно анкерно закрепване на колана.

4.3.1.1. За предните централни седалки, две долни анкерни закрепвания на колана се считат за достатъчни, когато предното стъкло се намира извън еталонната зона, дефинирана в приложение II към Директива 74/60/ЕИО. Що се отнася до анкерните закрепвания на колана, предното стъкло се смята за част от еталонната зона, когато е възможно да влезе в статичен контакт с апаратурата за изпитване съгласно метода, описан в приложение II

4.3.1.2. Чрез дерогация от точки 4.3.1 и 4.3.1.1, и до 1 януари 1979 г., всяка централна седалка може да бъде оборудвана само с две долни анкерни закрепвания.

4.3.2. За задните странични седалки трябва да бъдат предвидени две долни анкерни закрепвания на колана и едно горно анкерно закрепване на колана, но когато не могат да бъдат монтирани никакви горни анкерни закрепвания, като при някои кабриолети или автомобили с подвижен покрив, се допускат две долни анкерни закрепвания на колана.

4.3.3. За всички други седалки, с изключение на сгъваемите седалки, трябва да има две долни анкерни закрепвания на колана.

4.3.4. За сгъваеми седалки няма изисквания за анкерните закрепвания на колана. Ако обаче превозното средство е оборудвано с анкерни закрепвания на колана за такива седалки, тези анкерни закрепвания трябва да удовлетворяват разпоредбите на настоящата директива.

4.4. Местоположение на анкерните закрепвания на колана

4.4.1. Местоположението на анкерните закрепвания на колана, предвидени в точка 4.3, трябва да съответстват на следните изисквания.

4.4.2. Общи изисквания

4.4.2.1. Анкерните закрепвания на колана за всеки един колан могат да бъдат разположени изцяло в устройството на превозното средство, в устройството на седалката или във всяка друга част от превозното средство, или могат да бъдат разделени между тези местоположения.

4.4.2.2. Всяко анкерно закрепване на колана може да се използва за закрепване на краищата на два близко стоящи обезопасителни колана, при условие че отговарят на изискванията за изпитване.

4.4.2.3. В случай на седалка тип пейка, оборудвана с анкерни закрепвания на колана за две или повече места за сядане, долните анкерни закрепвания на колана трябва всички или да бъдат неразделна част от седалката, или да бъдат монтирани в устройството на превозното средство. Сходно изискване се прилага също така и за горните анкерни закрепвания на колана.

4.4.3. Местоположение на ефективните долни анкерни закрепвания на колана

4.4.3.1. Ъглите α1 и α2 са в диапазона от 30° до 80° във всяка нормална позиция при движение на седалката. Когато в случай на предни седалки няма регулиране на седалката или когато анкерните закрепвания на колана са монтирани към самата седалка, ъглите α1 и α2 са 60° ± 10°.

4.4.3.2. В случай на задни седалки ъглите α1 и α2 могат да бъдат по-малки от указания в точка 4.4.3.1 минимум, при условие че не са по-малки от 20°.

4.4.3.3. Разстоянието между двете вертикални равнини, успоредни на средната надлъжна равнина на седалката и всяка от тях, минаваща през двете различни долни анкерни закрепвания L1 и L2 на същата седалка, не трябва да бъде по-малко от 350 мм.

Средната надлъжна равнина на седалката минава между точките L1 и L2 и е на разстояние поне на 120 мм от тези точки.

4.4.4. Местоположение на ефективното горно анкерно закрепване на колана

4.4.4.1. В случай, когато е използван водач за лентите или сходно устройство, които влияят на местоположението на ефективното горно анкерно закрепване на колана, това местоположение ще бъде определено по общоприет начин, като се вземе предвид позицията на анкерното закрепване, когато надлъжната централна линия на лентата минава през точка J, дефинирана последователно от точка Н към следните три сегмента:

HZ който е сегмент от еталонната линия, измерена в посока нагоре от точка Н, и е с дължина 530 мм;

ZX който е сегмент, перпендикулярен на средната надлъжна равнина на превозното средство, измерен от точка Z по посока на анкерното закрепване, и е с дължина 120 мм;

XJ който е сегмент, перпендикулярен на равнината, дефинирана от сегменти HZ и ZX, измерени в посока напред от точка Х, и е с дължина 60 мм.

4.4.4.2. Ако е разположено зад равнина, перпендикулярна на средната надлъжна равнина на седалката и минаваща през еталонната линия, ефективното горно анкерно закрепване на колана трябва да се намира под равнината FN, перпендикулярна на средната надлъжна равнина на седалката и формираща ъгъл от 65° с еталонната линия. В случая на задни седалки този ъгъл може да се намали до 60°. Равнината FN е така разположена, че да пресича еталонната линия в точка D, така че DH да е равна на 315 мм + 1,6 S.

Ако е разположено във или пред равнина, перпендикулярна на средната надлъжна равнина на седалката и минаваща през еталонната линия, ефективното горно анкерно закрепване на колана е под равнината F1N1, перпендикулярна на средната надлъжна равнина на седалката и формираща ъгъл от 65° с еталонната линия. В случай на задни седалки този ъгъл може да се намали до 60°. Равнината F1N1 е така разположена, че да пресича еталонната линия в точка D′, така че D′H да е равна на 315 мм + 1,8 S.

4.4.4.3. Ако е разположено зад равнина, перпендикулярна на средната надлъжна равнина на седалката и минаваща през еталонната линия, ефективното горно анкерно закрепване на колана трябва да се намира зад равнината FK, перпендикулярна на средната надлъжна равнина на седалката, пресичаща еталонната линия под ъгъл от 120° в точка В, така че ВH да е равна на 260 мм + 1,2 S.

Ако е разположено във или пред равнина, перпендикулярна на средната надлъжна равнина на седалката и минаваща през еталонната линия, ефективното горно анкерно закрепване на колана трябва да се намира зад равнината F1K1, перпендикулярна на средната надлъжна равнина на седалката, пресичаща еталонната линия под ъгъл от 120° в точка В′, така че В′H да е равна на 260 мм + S.

4.4.4.4. Стойността на S не трябва да бъде по-малка от 140 мм.

4.4.4.5. Ефективното горно анкерно закрепване на колана е разположено зад вертикална равнина, перпендикулярна на средната надлъжна равнина на превозното средство и минаваща през точка Н, както е показано в приложение III.

4.4.4.6. Ефективното горно анкерно закрепване на колана е разположено над хоризонталната равнина, минаваща през точка С.

4.4.4.7. Чрез дерогация от изискванията по точка 4.4.4.6 и до 1 януари 1979 г., ефективното горно анкерно закрепване на колана може да бъде разположено в областта, намираща се между хоризонтална равнина CY и равнина CM, перпендикулярна на средната надлъжна равнина на превозното средство и формираща ъгъл от 20° с равнината CY, когато конфигурацията на превозното средство не позволява разполагането на това анкерно закрепване над равнината CY. Облегалката на седалката не може да е по-ниска от височината на хоризонталната равнина, минаваща през точка С и трябва да бъде предвиден водач за лентата, за да се предотврати изплъзване на лентата от рамото. При изпитване в съответствие с точка 5 точката, поддържаща лентата към облегалката на седалката, остава над равнината СМ.

4.5. Размери на резбованите отвори за анкерното закрепване на колана

4.5.1. Анкерното закрепване на колана трябва да има резбован отвор от 11,11 мм (7/16) 20 UNF 2B.

5. ИЗПИТВАНЕ

5.1. Общи положения

5.1.1. Като предмет на прилагане на разпоредбите на точка 5.2 и по молба на производителя:

5.1.1.1. изпитванията могат да се проведат било върху устройство на превозното средство или върху напълно завършено превозно средство;

5.1.1.2. прозорците и вратите могат да бъдат или да не бъдат монтирани и/или затворени;

5.1.1.3. всяко оборудване, предвидено за типа превозно средство и което би могло да допринесе за устойчивостта на устройството на превозното средство, може да бъде монтирано.

5.1.2. Седалките са монтирани и поставени в позиция за шофиране или използване, избрана от техническата служба, провеждаща изпитванията за одобряване, като най-неблагоприятната от гледна точка на устойчивостта. Позицията на седалките трябва да бъде посочена в протокола. Ако ъгълът между облегалката на седалката и основата на седалката е регулируем, трябва да бъде определен, както е уточнено в приложение IV, точка 2.2 от Директива 74/60/ЕИО.

5.2. Обезопасяване на превозното средство

5.2.1. Методът, използван за обезопасяване на превозното средство по време на изпитването, не трябва да е такъв, че да подсилва анкерните закрепвания на колана или областите около анкерните закрепвания, или да намалява нормалната деформация на устройството.

5.2.2. Обезопасяващо устройство се счита за достатъчно, ако не влияе върху област, простираща се над цялата ширина на устройството и ако превозното средство или устройството е блокирано или закрепено отпред на разстояние не по-малко от 500 мм от анкерното закрепване на колана, което трябва да се изпитва и е задържано или закрепено отзад на не по-малко от 300 мм от това анкерно закрепване.

5.2.3. Препоръчва се устройството да лежи на подпори, разположени приблизително в отвесно положение с осите на колелата или ако това не е възможно — в отвесно положение с точките на закрепване на окачването.

5.3. Общи спецификации на изпитването

5.3.1. Всички анкерни закрепвания от същата група седалки се изпитват едновременно.

5.3.2. Теглителната сила се прилага в посока напред под ъгъл от 10° ± 5° над хоризонталата в равнина, паралелна на средната надлъжна равнина на превозното средство.

5.3.3. Пълно натоварване се постига, колкото е възможно най-бързо. Анкерните закрепвания на колана трябва да издържат на натоварването, уточнено за не по-малко от 0,2 секунди.

5.3.4. Устройствата за изтегляне, които трябва да бъдат използвани при изпитванията, описани в точка 5.4 по-долу, са показани в приложение IV.

5.3.5. Анкерните закрепвания на колана за седалки, за които са предвидени горни анкерни закрепвания на колана, се изпитват при следните условия:

5.3.5.1. Предни странични седалки:

Анкерните закрепвания на колана се подлагат на изпитването, предписано в точка 5.4.1, при което натоварванията са предават върху тях с помощта на устройство, възпроизвеждащо геометрията на триточков обезопасителен колан, оборудван с устройство за прибиране на колана, имащо ролка или водач за лентата в горното анкерно закрепване.

5.3.5.1.1. В случай, когато устройство за прибиране на колана не е прикрепено към предписаното долно странично анкерно закрепване на колана или в случай, когато устройство за прибиране на колана е прикрепено към горното анкерно закрепване на колана, долните анкерни закрепвания на колана също се подлагат на изпитването, предписано в точка 5.4.3.

5.3.5.1.2. В случаите, предвидени в точка 5.3.5.1.1, изпитванията, предписани в точки 5.4.1 и 5.4.3, могат да се извършат върху две различни устройства, ако производителят поиска това.

5.3.5.2. Задни странични седалки и всички централни седалки:

Анкерните закрепвания на колана са подложени на изпитването, предписано в точка 5.4.2, при което натоварванията се предават върху тях с помощта на устройство, възпроизвеждащо геометрията на триточков обезопасителен колан без устройство за прибиране на колана, и на изпитването, предписано в точка 5.4.3, при което натоварванията се предават към двете долни анкерни закрепвания на колана с помощта на устройство, възпроизвеждащо геометрията на надбедрен колан. Двете изпитвания могат да се проведат върху две различни устройства, ако производителят поиска това.

5.3.5.3. Чрез дерогация от точки 5.3.5.1 и 5.3.5.2, когато даден производител предостави своето превозно средство с обезопасителни колани с вградени устройства за прибиране на колана, съответните анкерни закрепвания на колана се подлагат на изпитване, при което натоварванията се предават към тях посредством устройство, възпроизвеждащо геометрията на обезопасителни колани, за които тези анкерни закрепвания трябва да бъдат одобрени.

5.3.6. Ако не са предвидени горни анкерни закрепвания на колана за задните странични и централни седалки, долните анкерни закрепвания на колана се подлагат на изпитанието, предписано в точка 5.4.3, при което натоварванията се предават към тези анкерни закрепвания посредством устройство, възпроизвеждащо геометрията на надбедрен колан.

5.3.7. Ако превозното средство е проектирано да приема други устройства, които не дават възможност на колана да бъде директно прикрепен към анкерните закрепвания на колана без намесата на макари или други сходни устройства, или които изискват допълнителни анкерни закрепвания към онези, споменати в точка 4.3, обезопасителен колан или комплект от жици, макари или други сходни устройства, представляващи оборудването на обезопасителния колан, са прикрепени с такова устройство към анкерните закрепвания на колана в превозното средство и анкерните закрепвания на колана са подложени на изпитванията, предписани в точка 5.4, в зависимост от случая.

5.3.8. Може да се използва метод за провеждане на изпитването, различен от предписаните в точка 5.3, но трябва да се представи доказателство за неговата еквивалентност.

5.4. Конкретни спецификации за изпитването

5.4.1. Конфигурация за изпитване от триточков колан с вградено устройство за прибиране на колана, имащо ролка или водач за лентата в горното анкерно закрепване на колана

5.4.1.1. Специална ролка или водач за кабела или лентата, пригодна да предава натоварването от устройството за изтегляне на колана, или ролката или водача на лентата, предоставени от производителя, се монтират към горното анкерно закрепване на колана.

5.4.1.2. Натоварване за изпитването от 1350 daN ± 20 daN се прилага към устройството за изтегляне на колана (виж приложение IV, фигура 2), прикрепено към анкерните закрепвания на същия колан посредством устройство, възпроизвеждащо геометрията на горния колан, разположен в горната част на тялото.

5.4.1.3. В същия момент се прилага теглителна сила от 1350 daN ± 20 daN върху устройство за изтегляне на колана (виж приложение IV, фигура 1), прикрепено към двете долни анкерни закрепвания на колана.

5.4.2. Конфигурация за изпитване от триточков колан с или без устройство за прибиране на колана в горното анкерно закрепване на колана

5.4.2.1. Натоварване за изпитването от 1350 daN ± 20 daN се прилага към устройството за изтегляне на колана (виж приложение IV, фигура 2), прикрепено към горното анкерното закрепване и към противоположното долно анкерно закрепване на същия колан, използвайки, ако е предоставено от производителя, устройство за прибиране на колана, фиксирано в горното анкерно закрепване.

5.4.2.2. В същия момент се прилага теглителна сила от 1350 daN ± 20 daN върху устройство за изтегляне на колана (виж приложение IV, фигура 1), прикрепен към двете долни анкерни закрепвания на колана.

5.4.3. Конфигурация за изпитване от надбедрен колан

Натоварване за изпитването от 2225 daN ± 20 daN се прилага към устройство за изтегляне на колана (виж приложение IV, фигура 1), прикрепено към двете долни анкерни закрепвания на колана.

5.4.4. Изпитване за анкерни закрепвания, разположени изцяло в устройството на седалката или разпределени между устройството на превозното средство и устройството на седалката

5.4.4.1. Изпитванията, уточнени в точки 5.4.1, 5.4.2 и 5.4.3, се извършват, в зависимост от случая, като се добавя за всяка седалка и група от седалки допълнителната сила, посочена по-долу.

5.4.4.2. Към натоварванията, посочени в точки 5.4.1, 5.4.2 и 5.4.3, допълнителна сила, равна на 20 пъти теглото на цялата седалка, се прилага по хоризонтала и надлъжно през центъра на тежестта на седалката.

5.5. Резултати от изпитванията

5.5.1. Всички анкерни закрепвания трябва да могат да издържат на изпитването, предвидено в точки 5.3 и 5.4. Перманентни деформации, включително частично разкъсване или счупване на дадено анкерно закрепване или обкръжаващата го област, не се смятат за отклонение, при условие че предписаната сила е била поддържана по време на предвидения период. По време на изпитването минималните разстояния за долните ефективни анкерни закрепвания на колана, уточнени в точка 4.4.3.3, и изискванията от точки 4.4.4.6 и 4.4.4.7 за ефективни горни анкерни закрепвания трябва да бъдат спазени.

5.5.2. В случай на превозни средства с две врати системата за изместване и блокировка, даваща възможност на пътуващите на задните седалки да излязат от превозното средство, трябва все още да могат да се задействат ръчно след премахването на теглителната сила.

5.5.3. След изпитването всички повреди по анкерните закрепвания на колана и устройствата, поддържащи натоварването по време на изпитванията, се отбелязват.

6. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

6.1. С цел да се провери съответствието с одобрения тип, достатъчен брой проучвателни проверки следва да бъдат извършени при серийно произвежданите превозни средства.

6.2. По-принцип тези проверки са ограничени до взимането на размери. Ако е необходимо обаче, превозните средства се подлагат на изпитвания съгласно изискванията по точка 5.

7. ИНСТРУКЦИИ

За всяко превозно средство, съответстващо на одобрения тип, производителят ясно посочва в инструкциите за експлоатация на превозното средство:

- къде са разположени анкерните закрепвания на колана,

- типовете обезопасителни колани, за които са предназначени.

--------------------------------------------------

19751218

ПРИЛОЖЕНИЕ II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

19751218

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБЛАСТИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНИТЕ АНКЕРНИ ЗАКРЕПВАНИЯ НА КОЛАНА

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

19751218

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

УСТРОЙСТВО ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА КОЛАНА

Фигура 1

+++++ TIFF +++++

Фигура 2

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------