03/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

119


31975R3279


L 326/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3279/75 НА СЪВЕТА

от 16 декември 1975 година

относно стандартизиране на режима, прилаган от отделните държави-членки по отношение на вноса от страни, които не са членки, на живи дървета и други растения, луковици, корени и подобни на тях, рязани цветя и декоративна зеленина

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 234/68 на Съвета от 27 февруари 1968 г. за създаване на обща организация на пазара на живи дървета и други растения, луковици, корени и подобни на тях, рязани цветя и декоративна зеленина (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 234/68 се определя, че ще се приемат разпоредби, необходими за координацията и стандартизацията на системите за внос, прилагани от всяка държава-членка по отношение на страните, които не са членки;

като има предвид, че създаването на обща система на внос за живи дървета и други растения, луковици, корени и подобни на тях, рязани цветя и декоративна зеленина, предвидена в горепосочения регламент, изисква премахване на количествените ограничения, на мерките с равностоен ефект и таксите с равностоен на мито ефект по отношение на вноса от страни, които не са членки;

като има предвид, че независимо от това е необходимо да се ограничат рисковете, които могат да произтекат от премахване на всички количествени ограничения или мерки с равностоен ефект в търговията със страни, които не са членки; като има предвид, че поради това въпросните продукти следва да се включат в приложното поле на Регламент (ЕИО) № 109/70 на Съвета от 19 декември 1969 г. относно създаване на общи правила за внос от страни с държавна регулирана търговия (2) и на Регламент (ЕИО) № 1439/74 на Съвета от 4 юни 1974 г. за общи правила на внос от страни, които не са членки (3);

като има предвид, че освен това трябва да се предвиди създаването на система на лицензии за внос по отношение на особено чувствителни продукти, която изисква представяне на гаранция, обезпечаваща изпълнението на задължението за внос по време на срока на валидност на лицензията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Освен ако не е предвидено друго в Регламент (ЕИО) № 234/68 и в настоящия регламент или ако е решено друго от Съвета по предложение на Комисията в съответствие с процедурата за гласуване, предвидена в член 43, параграф 2 от Договора, се забранява, за продукти, попадащи в глава 6 от Общата митническа тарифа, внесени от страни, които не са членки:

начисляване на каквато и да е такса с равностоен на мито ефект,

прилагане на каквото и да е количествено ограничение или мярка с равностоен ефект.

2.   Въпреки това, за рози и карамфили, попадащи в подпозиция ех 06.03 А от Общата митническа тарифа, държавите-членки могат до 31 декември 1977 г. да запазят мерките, които са били приложими на 1 януари 1974 г. по отношение на вноса на тези продукти, произхождащи от страни, които не са членки, но не могат да направят тези мерки по-рестриктивни.

3.   За невкоренени лозови калеми и ластари и за присадени или вкоренени лозови насаждения, попадащи в подпозиция № ех 06.02 от Общата митническа тарифа, държавите-членки могат да запазят мерките, които са били приложими на 1 януари 1974 г. по отношение на вноса на тези продукти, произхождащи от страни, които не са членки, но не могат да направят тези мерки по-рестриктивни. Настоящата разпоредба се прилага до крайния срок, посочен за влизането в сила в държавите-членки на мерките, необходими за спазване на Директива 74/649/ЕИО на Съвета от 9 декември 1974 г. относно продажбата на материал за вегетативно размножаване на лози, произведен в трети страни (4).

4.   Държавите-членки, които възнамеряват да запазят мерките, посочени в параграфи 2 и 3, нотифицират Комисията за това преди датата на влизането им в сила.

Член 2

1.   Приложението към Регламент (ЕИО) № 109/70 разширява обхвата си и включва всички продукти, попадащи в глава 6 на Общата митническа тарифа, внасяни от страните, посочени в цитираното приложение, освен продуктите, упоменати в приложението към настоящия регламент, за сроковете, отнасящи се до него.

2.   Продукти, попадащи в глава 6 на Общата митническа тарифа, с изключение на продуктите, упоменати в приложението към настоящия регламент, за сроковете, отнасящи се до него, се включват в общия списък на либерализираните продукти, съдържащи се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 1439/74.

3.   Без да се засяга никоя от мерките, поддържани от държавите-членки съгласно член 1, параграфи 2 или 3, по отношение на продуктите, упоменати в приложението към настоящия регламент, за сроковете, посочени в него, се прилагат раздели II и III от Регламент (ЕИО) № 109/70 и Регламент (ЕИО) № 1439/74. Въпреки това, когато даден продукт, обект на национални рестриктивни мерки съгласно член 1, параграфи 2 или 3, се внесе в държава-членка, приложимостта на документи за внос в тази държава-членка, издадени по силата на Регламенти (ЕИО) № 109/70 и (ЕИО) № 1439/74, зависи от представянето на национален документ, съответстващ на предходно разрешение за внос.

Член 3

1.   Целият внос в Общността на продукти, подлежащи на мерки за наблюдение съгласно дял III от Регламент (ЕИО) № 109/70 и Регламент (ЕИО) № 1439/74, може да бъде подчинен съгласно процедурата, предвидена в член 14 на Регламент (ЕИО) № 234/68, на представянето на лицензия за внос, която държавата-членка издава на всяка заинтересована страна, кандидатстваща за такава лицензия, независимо от мястото си на установяване в Общността. Тези лицензии са валидни за една сделка, извършена в Общността. Въпреки това, за вноса на продукт, който съгласно член 1, параграфи 2 или 3, подлежи на национални рестриктивни мерки в държава-членка, приложимостта на лицензията в тази държава-членка зависи от представянето на национален документ, съответстващ на предходно разрешение за внос.

2.   Издаването на лицензия за внос зависи от предоставянето на гаранция, която обезпечава изпълнението на задължението за извършване на вноса през периода на валидност на лицензията. Гаранцията се задържа, изцяло или частично, в случай че вносът не се извърши през този период или се извърши само частично.

3.   Когато се прилага параграф 1, действието на мерките за наблюдение, прилагани за даден продукт по силата на Регламент (ЕИО) № 109/70 и Регламент (ЕИО) № 1439/74, се прекратява.

Член 4

Срокът на валидност на лицензиите и други правила за прилагането на член 3 се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 14 от Регламент (ЕИО) № 234/68.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 януари 1976 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 1975 година.

За Съвета

Председател

G. MARCORA


(1)  ОВ L 55, 2.3.1968 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 19, 26.1.1970 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 159, 15.6.1974 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 352, 28.12.1974 г., стр. 45.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на позиция по ОМТ

Описание на продукта

Период

ex 06.03 A

Рози

до 31 декември 1977 г.

ex 06.03 A

Карамфили

до 31 декември 1977 г.

ex 06.02 A

06.02 B

Невкоренени калеми и ластари на лози

Лози, вкоренени или лозови калеми

До крайния срок, определен за влизането в сила в държави-членки, на мерките, необходими за спазването на Директива 74/649/ЕИО.