03/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

84


31975R2759


L 282/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2759/75 НА СЪВЕТА

от 29 октомври 1975 година

относно общата организация на пазара на свинско месо

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално членове 42 и 43 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята (1),

като има предвид, че основните разпоредби относно организацията на пазара на свинско месо са изменяни многократно след тяхното приемане; като има предвид, че поради техния брой, тяхната сложност и разпокъсаността им в различни броеве на Официалeн вестник, съответните текстове са трудно използваеми и поради това губят яснотата, която трябва да бъде основна черта на всяко законодателство; като има предвид, че поради това те следва да бъдат обединени в един текст;

като има предвид, че функционирането и развитието на общия пазар за селскостопански продукти трябва да е съпроводено с установяване на обща селскостопанска политика, която включва в частност обща организация на селскостопанските пазари, които могат да приемат различни форми в зависимост от продукта;

като има предвид, че целта на Общата селскостопанска политика е да се постигнат целите, определени в член 39 от Договора; като има предвид, че в сектора на свинското месо, с оглед стабилизиране на пазарите и за да се осигури справедлив жизнен стандарт на съответната селскостопанска общност, следва да се предвидят мерки, които да улеснят приспособяването на предлагането към изискванията на пазара, както и интервенционни мерки; като има предвид, че интервенционните мерки могат да приемат формата на изкупуване от страна на интервенционни агенции; като има предвид, че все пак трябва да се предоставя също помощ за частното складиране, тъй като такава помощ в най-малка степен смущава нормалната продажба на продуктите и може да помогне за намаляване обема на изкупуване от интервенционните агенции; като има предвид, че за тази цел трябва да се предвидят мерки, по-специално за определяне на базисна цена, при която да влизат в сила интервенционни мерки, и да се определят условията, които уреждат интервенцията;

като има предвид, че създаването на единен пазар на Общността на свинско месо предвижда въвеждането на Обща търговска система на външните граници на Общността; като има предвид, че търговската система включваща такси и възстановявания при износ, съчетани с интервенционни мерки, също служи за стабилизиране на пазара на Общността, по-специално като не допуска ценовите колебания на световния пазар да окажат влияние върху цените в рамките на Общността;

като има предвид, че по принцип за постигане на тази цел е достатъчно да се въведат такси по отношение на внос от трети страни, които отчитат влиянието върху разходите за фураж на разликата между цените на фуражното зърно в рамките на Общността и тези на световния пазар, както и необходимостта да се защити преработвателната промишленост на Общността;

като има предвид, че е необходимо да се избегнат сътресения на пазара на Общността, причинени от предлагане на световния пазар на необичайно ниски цени; като има предвид, че за тази цел трябва да бъдат фиксирани шлюзови цени и таксите да бъдат увеличени с допълнителна сума, когато предлаганите цени франко граница са по-ниски от тези цени; като има предвид обаче, че системата на шлюзовите цени няма да действа, когато е трудно да се определи достатъчно представителна предлагана цена за всички продукти, включени в една тарифна позиция; като има предвид, че трябва да се предвиди разпоредба за метода на изчисляване на допълнителната сума в тези случаи;

като има предвид, че за да може да се контролира обемът на вноса, трябва да се предвиди система от вносни лицензии, която предвижда предоставянето на гаранция като обезпечение, че вносът ще бъде извършен;

като има предвид, че разпоредби за възстановявания при износ за трети страни, равняващи се на разликата между цените вътре в Общността и на световния пазар, ще служат за гаранция на участието на Общността в международната търговия със свинско месо; като има предвид, че за да се дадат на износителите от Общността известна сигурност относно стабилността на възстановяванията при износ, трябва да се предвиди възстановяванията в сектора на свинско месо да могат да се фиксират предварително;

като има предвид, че в допълнение към гореописаната система, трябва да се предвиди забрана изцяло или частично, когато ситуацията на пазара го налага, на използването на режим на активно усъвършенстване;

като има предвид, че системата от такси позволява да се премахнат всички други предпазни мерки на външните граници на Общността; като има предвид, че все пак общата цена и механизмът на облагане с таксите могат, при изключителни обстоятелства, да покажат недостатъци; като има предвид, че в такива случаи, за да не се остави пазарът на Общността без защита срещу сътресенията, които могат да възникнат от това, след като бариерите спрямо вноса, съществували преди, са били премахнати, Общността трябва да може да вземе незабавно всички необходими мерки;

като има предвид, че ограниченията на свободното движение, които произтичат от прилагането на мерки, предназначени да предотвратят разпространението на болести по животните, могат да причинят трудности на пазара на една или повече държави-членки; като има предвид, че трябва да се предвиди въвеждане на изключителни мерки за поддържане на пазара с цел коригиране на такава ситуация;

като има предвид, че за да улесни прилагането на предложените мерки, трябва да се предвиди процедура за установяване на тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията в рамките на Управителен комитет;

като има предвид, че създаването на единен пазар, основан на обща ценова система, ще бъде подложен на риск от предоставянето на определени помощи; като има предвид, че поради това разпоредбите на Договора, които позволяват оценката на помощи, предоставени от държавите-членки и забраната на онези помощи, които са несъвместими с общия пазар, трябва да се прилагат за свинското месо;

като има предвид, че общата организация на пазара на свинско месо трябва да отчита своевременното и надлежното постигане на целите, определени в член 39 и член 110 от Договора;

като има предвид, че разходите, направени от държавите-членки в резултат от задълженията, които произтичат от прилагането на този регламент, се поемат от Общността в съответствие с разпоредбите на членове 2 и 3 от Регламент (ЕИО) № 729/70 на Съвета (2) от 21 април 1970 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика, изменен с Регламент (ЕИО) № 1566/72 (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Общата организация на пазара на свинско месо обхваща ценова и търговска система и включва следните продукти:

Позиция № по ОМТ

Описание на стоките

а)   01.03 А II

Живи домашни свине, без чистокръвни животни за разплод

б)   02.01 A III a)

Месо от домашни свине – прясно, охладено или замразено

02.01 Б II в)

Вътрешности от домашни свине – пресни, охладени или замразени

02.05 A и Б

Сланина, без примеси на постно месо, нетопена или извлечена посредством разтворител – прясна, охладена, замразена, осолена, в саламура, сушена или пушена

02.06 Б

Месо и ядливи вътрешности на домашни свине – пресни, охладени или замразени

15.01 А

Мас или друга мазнина, топена или извлечена посредством разтворител

в)   16.01

Салами и подобните им от вътрешности или кръв

16.02 A II

Други преработени или консервирани меса или вътрешности, съдържащи черен дроб, различен от гъши или патешки черен дроб

16.02 Б III a)

Други, неупоменати, преработени или консервирани меса или вътрешности, съдържащи месо или вътрешности от домашни свине

2.   За целите на настоящия регламент, „тримесечие“ означава период от три месеца, който започва на 1 февруари, 1 май, 1 август или 1 ноември.

ДЯЛ I

Цени

Член 2

За да се насърчи дейността чрез професионални и междупрофесионални организации за улесняване на приспособяването на предлагането към изискванията на пазара, могат да бъдат взети следните мерки от Общността по отношение на продуктите, изброени в член 1, параграф 1:

мерки за насърчаване на по-добра организация на производството, преработката и търговията,

мерки за подобряване на качеството,

мерки за разрешаване създаването на краткосрочни и дългосрочни прогнози на базата на използваните средства за производство,

мерки за улесняване на отчитането на ценовите тенденции на пазара.

Общите правила относно тези мерки се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 43, параграф 2 от Договора.

Член 3

Следните интервенционни мерки могат да бъдат взети за предотвратяване или смекчаване на чувствителен спад на цените;

помощ за частно складиране,

изкупуване от интервенционни агенции.

Помощта за частно складиране може да бъде предоставена за продукти, които се определят в съответствие с правилата на член 5.

Интервенционните агенции изкупуват цели или половинки кланични трупове, пресни или охладени (Обща митническа тарифа, подпозиция ex 02.01 А III а) 1; те могат да изкупуват свински гърди (шарено месо), пресни или охладени (Обща митническа тарифа подпозиция ex 02.01 А III a) 5, и нетопена свинска сланина, прясна или охладена (Обща митническа тарифа, подпозиция ex 02.05 А I).

Член 4

1.   Преди 1 август всяка година се фиксира базисна цена, валидна от 1 ноември на същата година, за месо от домашни свине на цели или половинки кланични трупове (наречени по-долу кланични трупове на свине) от стандартно качество, определено в съответствие със скалата на Общността за класификация на кланични трупове на свине.

Когато се определя базисната цена, се отчита:

шлюзовата цена и таксата, прилагани през тримесечието, което започва на 1 август на всяка година;

необходимостта да се фиксира тази цена на ниво, което допринася за стабилизиране на пазарните цени, без все пак да води до формирането на структурни излишъци в рамките на Общността.

2.   Интервенционни мерки могат да се вземат, когато пазарната цена за кланични трупове на свине в Общността, установена на основата на цените, регистрирани във всяка държава-членка на представителните пазари на Общността и претеглени посредством коефициенти, които отразяват относителния брой на поголовието свине във всяка държава-членка, е по-малко от 103 % от базисната цена и е вероятно да остане на това ниво.

3.   Интервенционните агенции, посочени от държавите-членки, вземат интервенционни мерки при условията, определени в членове 5–7.

4.   Процедурата по член 43, параграф 2 от Договора се прилага за целите на:

определяне на базисната цена,

определяне на стандартно качество за кланични трупове на свине.

5.   Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията:

приема списък с представителни пазари,

определя скала на Общността за класификация на кланичните трупове на свине.

6.   Процедурата по член 24 се прилага за целите на:

решения за вземане на интервенционни мерки и датата, на която прилагането им се прекратява,

приемане на подробни правила за прилагане на настоящия член.

Член 5

1.   Изкупната цена за кланични трупове на свине от стандартно качество не може да бъде по-висока от 92 % и по-ниска от 85 % от базисната цена.

2.   За продукти със стандартно качество освен кланичните трупове на свине, изкупните цени произлизат от изкупните цени за кланични трупове на свине на основата на съотношението между всяка от шлюзовите цени за тези продукти и шлюзовите цени за кланични трупове на свине.

3.   За продукти освен тези със стандартното качество, изкупните цени произлизат от тези, които са в сила за съответните стандартни качества, като се отчитат различията в качеството по отношение на стандартното качество. Тези цени се прилагат за определените качества.

4.   Процедурата по член 24 се прилага за целите на:

а)

определяне на продуктите, за които да се прилагат интервенционни мерки и по отношение на изкупуването - определяне на качествата на тези продукти; нещо повече, по отношение на някои региони от Общността, някои тегловни категории могат да бъдат изключени от интервенция, когато те не са представителни за производството на свинско месо в този регион;

б)

фиксиране на изкупните цени и сумата на помощта за частно складиране;

в)

приемане на подробни правила за прилагане на настоящия член, по-специално условията, уреждащи изкупуването и складирането на продуктите, по отношение на които се прилагат интервенционните мерки, предвидени в член 3.

Член 6

1.   Пласирането на продуктите, изкупени от интервенционните агенции в съответствие с членове 3, 4 и 5, се осъществява по такъв начин, че да се избегне сътресение на пазара и да се осигури еднакъв достъп до стоките и равно третиране на купувачите.

2.   Подробни правила за прилагането на настоящия член, по-специално по отношение на продажните цени, условията за освобождаване от склад и, когато се наложи, преработката на продуктите, изкупени от интервенционните агенции, се приемат в съответствие с процедурата, определена в член 24.

Член 7

1.   Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията приема общи правила за отпускане на помощи за частно складиране.

2.   Подробните правила за прилагане се приемат в съответствие с процедурата по член 24.

ДЯЛ II

Търговия с трети страни

Член 8

Таксата, фиксирана предварително за всяко тримесечие в съответствие с процедурата по член 24, се налага върху вноса в Общността на продуктите, посочени в член 1, параграф 1.

Член 9

1.   Таксата за кланични трупове на свине се състои от:

а)

един компонент, равен на разликата между цените вътре в Общността и тези на световния пазар за количеството фуражно зърно, необходимо за производството на килограм свинско месо в Общността.

Цените за фуражно зърно в Общността се определят веднъж годишно за период от 12 месеца, считано от 1 август, на базата на праговите цени за такова зърно и месечното им увеличение.

Цените за фуражно зърно на световния пазар се определят всяко тримесечие на базата на цените за такова зърно за шестте месеца, които предхождат тримесечието, през което посочения компонент е изчислен.

Въпреки това, когато се определят такси, приложими от 1 ноември, 1 февруари и 1 май, се отчитат тенденциите в цените на световния пазар за фуражно зърно, само ако в същото време се определя и нова шлюзова цена.

б)

един компонент, равен на 7 % от средната шлюзова цена в сила през четирите тримесечия преди 1 май всяка година.

Този компонент се изчислява веднъж годишно за период от 12 месеца, считано от 1 август.

2.   Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията:

определя количеството фуражно зърно, необходимо за производството в Общността на килограм свинско месо, и процентите от различните фуражни култури, включени в това количество,

приема правила за прилагането на настоящия член.

Член 10

1.   По отношение на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, букви а) и б), различни от кланични трупове на свине, таксата се получава от таксата за кланични трупове на свине на основата на съотношението в Общността на цените за такива продукти и цената за кланични трупове на свине.

2.   По отношение на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква в), таксата е равна на сумата от следните компоненти:

а)

един компонент, получен от таксата за кланични трупове на свине на основата на съотношението между цените за такива продукти в Общността и цената за кланични трупове на свине;

б)

втори компонент, равен на 7 % от средната предлагана цена, определена на основата на вноса, осъществен през последните 12 месеца, предхождащи 1 май всяка година. Въпреки това, за продукти, попадащи в позиция № ex 16.02 от Общата митническа тарифа, горепосоченият процент е 10 %.

Този компонент се изчислява веднъж годишно за 12-те месеца, считано от 1 август.

3.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграфи 1 и 2, за продукти, попадащи в някоя от подпозициите ex 02.01 Б II, ex 15.01 А, ex 16.01 А и ex 16.02 А II от Общата митническа тарифа, по отношение на които размерът на митото е обвързан в рамките на ГАТТ, таксите се ограничават до сумата, получена от това обвързване.

4.   Коефициентите, които изразяват съотношенията, посочени в параграфи 1 и 2, се определят в съответствие с процедурата по член 24.

Член 11

Когато е отбелязано значително увеличение на цените на пазара на Общността и е вероятно това положение да продължи, като по този начин е предизвикано сътресение или съществува заплаха от такова сътресение на пазара, могат да бъдат взети необходимите мерки.

Съветът, по предложение на Комисията, приема с квалифицирано мнозинство общите правила за прилагането на настоящия член.

Член 12

1.   Шлюзови цени за кланични трупове на свине се определят предварително за всяко тримесечие в съответствие с процедурата по член 24.

2.   Шлюзовата цена за кланични трупове на свине се състои от:

а)

сума, равна на стойността на световния пазар на количеството фуражно зърно, равно на количеството храни за животни, необходимо за производството на килограм свинско месо в трети страни;

б)

фиксирана сума, съответстваща на допълнителните разходи, по отношение на тези за фуражното зърно, за храните за животни, с изключение на зърнените култури, които са необходими за производството на килограм свинско месо;

в)

фиксирана сума, представляваща режийни разходи за производство и търговия.

Стойността на количеството фуражно зърно се определя всяко тримесечие на основата на цените на световния пазар за зърнени култури, регистрирани през шестте месеца, предхождащи тримесечието, през което шлюзовата цена е определена.

Въпреки това, когато се определя шлюзовата цена, приложима от 1 ноември, 1 февруари и 1 май, тенденциите на цените на фуражно зърно на световния пазар се вземат под внимание, само ако стойността на количеството фуражно зърно варира с поне определен минимум спрямо този, използван при изчисляване на шлюзовата цена за предходното тримесечие.

3.   Шлюзови цени се определят само за някои от продуктите, различни от кланичните трупове на свине, посочени в член 1, параграф 1. Такива шлюзови цени произлизат от шлюзовата цена за кланични трупове на свине на основата на съотношението, определено за такива продукти в член 10, параграф 4.

4.   Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията:

определя количеството фуражно зърно, посочено в параграф 2, буква а) и процентите на различните видове фуражно зърно, включени в това количество,

приема списък на продуктите, за които се фиксира шлюзова цена,

приема правила за изчисляване на шлюзовата цена за кланичните трупове на свине.

Член 13

1.   Когато предлаганата цена франко граница за даден продукт пада под шлюзовата цена, таксата за този продукт се увеличава с допълнителна сума, равна на разликата между шлюзовата цена и предлаганата цена франко граница.

За някои продукти, за които не е фиксирана шлюзова цена, се определя система от „пилотни продукти“ и „производни продукти“, която да позволява определянето на допълнителни суми.

2.   Въпреки това, таксата не се увеличава с горепосочената допълнителна сума по отношение на трети страни, които са подготвени и в състояние да гарантират, че цената за внос в Общността на продукти с произход от и идващи от тяхна територия, няма да бъде по-ниска от шлюзовата цена за въпросния продукт, и че ще бъде избегнато отклонение на търговския поток.

3.   Предлаганата цена франко граница се определя за всеки внос от всички трети страни.

Въпреки това, ако износът от една или повече трети страни се осъществява по необичайно ниски цени, по-ниски от цените, определени в други страни, втора предлагана цена франко граница се определя за износ от тези други страни.

4.   Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, приема общи правила относно системата, предвидена във втората алинея на параграф 1.

5.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по член 24.

Когато са необходими допълнителни суми, те се определят в съответствие със същата процедура.

Член 14

1.   Вносът в Общността на който и да е от продуктите, изброени в член 1, параграф 1, може да се обуславя от представянето на вносна лицензия, издавана от държавите-членки на всеки заявител, независимо от мястото на установяването му в Общността.

Такава лицензия е валидна за внос, който се извършва навсякъде в Общността.

Издаването на такива лицензии се обуславя от представянето на гаранция като обезпечение, че вносът ще бъде извършен през периода на валидност на лицензията; гаранцията се задържа изцяло или частично, ако вносът не е извършен, или само частично извършен, в рамките на периода.

2.   Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, приема списък на продуктите, за които се изискват вносни лицензии.

3.   Периодът на валидност на лицензиите и други подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по член 24.

Член 15

1.   Доколкото е необходимо да се създаде възможност износът на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, да се осъществява на основата на котировките или цените за тези продукти на световния пазар, разликата между тези котировки или цени и цените вътре в Общността може да бъде покрита от възстановявания при износ.

2.   Възстановяването е еднакво за цялата Общност. То може да варира в зависимост от използването и предназначението.

Възстановяването се предоставя въз основа на заявление на заинтересованата страна.

3.   Когато се определя възстановяването, се обръща особено внимание на необходимостта от установяване на баланс между използването на основни продукти на Общността за производството на преработени продукти за износ за трети страни и използването на продукти на трети страни, допуснати до режима за активно усъвършенстване.

4.   Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията приема общи правила за отпускане и предварително определяне на възстановявания при износ и критериите за определяне на сумата на такива възстановявания.

5.   Възстановяванията се определят регулярно в съответствие с процедурата по член 24. Когато е необходимо, Комисията може, по искане на държава-членка или по своя собствена инициатива, да променя възстановяванията в периода на интервенция.

6.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по член 24.

Член 16

Доколкото е необходимо за правилното функциониране на общата организация на пазара на свинско месо, Съветът, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, може да забрани, изцяло или частично, използването на режима за активно усъвършенстване по отношение на продуктите, посочени в член 1, параграф 1, които са предназначени за производството на други продукти, изброени в този параграф.

Член 17

1.   Общите правила за тълкуване на Общата митническа тарифа и специалните правила за нейното прилагане се прилагат към тарифната класификация на продуктите, обхванати от настоящия регламент; тарифната номенклатура произтичаща от прилагането на настоящия регламент съставлява част от Общата митническа тарифа.

2.   Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент или когато е взето решение за дерогация от настоящия регламент от Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, се забранява:

облагането с всякакво мито или такса, която има равностоен ефект,

прилагането на количествени ограничения или мерки, които имат равностоен ефект.

Всяка мярка, която ограничава издаването на вносни лицензии до определена категория лица, се разглежда като мярка, която има ефект равностоен на количествено ограничение.

Член 18

1.   Ако поради внос или износ пазарът на Общността на един или повече продукти, изброени в член 1, параграф 1, изпитва или е заплашен от сериозни сътресения, които могат да застрашат постигането на целите, посочени в член 39 от Договора, до преустановяването на такова сътресение или заплахата от него могат да бъдат въведени необходимите мерки при търговията с трети страни.

Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, приема подробни правила за прилагането на настоящия параграф и определя случаите, както и границите, в рамките на които държавите-членки могат да вземат защитни мерки.

2.   Ако възникне ситуацията, посочена в параграф 1, Комисията, по искане на държава-членка или по своя собствена инициатива, приема необходимите мерки; мерките се съобщават на държавите-членки и подлежат на незабавно приложение. Ако Комисията получи искане от една държава-членка, тя взема решение по него в рамките на 24 часа след получаването му.

3.   Мерките, приети от Комисията, могат бъдат отнесени към Съвета от всяка държава-членка в срок от три работни дни след деня, в който те са били съобщени. Съветът се свиква незабавно. Той може с квалифицирано мнозинство да измени или отхвърли въпросните мерки.

ДЯЛ III

Общи разпоредби

Член 19

Продуктите, посочени в член 1, параграф 1, които са изработени или получени от продукти, които не попадат в член 9, параграф 2 и член 10, параграф 1 от Договора, не се допускат за свободно движение в Общността.

Член 20

За да отчете всяко ограничение на свободното движение, наложено вследствие на мерки за предотвратяване на разпространението на болести по животните, могат да бъдат взети изключителни мерки съгласно процедурата по член 24, за да се подпомогне всеки пазар, засегнат от такива ограничения. Тези мерки могат да бъдат взети само в степента и за срока, крайно необходими за оказване на подкрепа на този пазар.

Член 21

Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, членове 92–94 от Договора се прилагат за производство и търговия с продуктите, посочени в член 1, параграф 1.

Член 22

Държавите-членки и Комисията взаимно си обменят необходимата информация за прилагането на настоящия регламент.

Правила за съобщаване и разпространение на такава информация се приемат в съответствие с процедурата по член 24.

Член 23

1.   Създава се Управителен комитет по свинското месо (по-долу наречен „Комитетът“), който се състои от представители на държавите-членки, и се председателства от представител на Комисията.

2.   В рамките на комитета гласовете на държавите-членки се претеглят в съответствие с член 148, параграф 2 от Договора. Председателят не гласува.

Член 24

1.   Когато трябва да бъде следвана процедурата, предвидена в настоящия член, председателят отнася въпроса до комитета по своя собствена инициатива или по искане на представителя на държава-членка.

2.   Представителят на Комисията предлага проект на мерките, които трябва да бъдат взети. Комитетът представя становище по тези мерки в срок, определен от председателя съобразно спешността на въпроса. Становищата се приемат с мнозинство от 41 гласа.

3.   Комисията приема мерки, които се прилагат незабавно. Въпреки това, ако тези мерки не са в съответствие със становището на комитета, те незабавно се съобщават от Комисията на Съвета. В такъв случай Комисията може, за не повече от месец от датата на такова съобщение, да отложи прилагането на мерките, които е приела.

Съветът, с квалифицирано мнозинство, може да вземе различно решение в срок от един месец.

Член 25

Комитетът може да разглежда всички отнесени до него въпроси от председателя, по негова собствена инициатива или по искане на представител на държава-членка.

Член 26

Настоящият регламент се прилага по начин, който отчита своевременното и надлежно постигане на целите, определени в членове 39 и 110 от Договора.

Член 27

Ако Италия приложи разпоредбите на член 23 от Регламент (ЕИО) № 2727/75 на Съвета (4) от 29 октомври 1975 г. за общата организация на пазара на зърнени култури, Съветът, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, взема необходимите мерки да избегне нарушаване на конкуренцията.

Член 28

1.   Настоящият регламент отменя Регламент № 121/67/ЕИО на Съвета (5) от 13 юни 1967 г. относно общата организация на пазара на свинско месо, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1861/74 (6).

2.   Позоваванията на регламента, отменен с параграф 1, се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

Позоваванията на членовете на отменения регламент трябва да се тълкуват съгласно таблицата за съответствие, посочена в приложението.

Член 29

Настоящият регламент влиза в сила на 1 ноември 1975 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 29 октомври 1975 година.

За Съвета

Председател

G. MARCORA


(1)  ОВ С 60, 13.3.1975 г., стр. 42.

(2)  ОВ L 94, 28.4.1970 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 167, 25.7.1972 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 281, 1.11.1975 г., стр. 1.

(5)  ОВ 117, 19.6.1967 г., стр. 2283/67.

(6)  ОВ L 197, 19.7.1974 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица на съответствие

Регламент № 121/67/ЕИО

Настоящият регламент

Член 27

Член 26

Член 29

Член 27