31974L0347Официален вестник n° L 191 , 15/07/1974 стр. 0005 - 0010
специално финландско издание: глава 13 том 4 стр. 0034
специално гръцко издание: глава 13 том 2 стр. 0266
специално шведско издание: глава 13 том 4 стр. 0034
специално испанско издание: глава 13 том 4 стр. 0007
специално португалско издание глава 13 том 4 стр. 0007
специално чешко издание глава 13 том 002 стр. 119 - 124
специално испанско издание глава 13 том 002 стр. 119 - 124
специално унгарско издание глава 13 том 002 стр. 119 - 124
специално литвийско издание глава 13 том 002 стр. 119 - 124
LV.ES глава 13 том 002 стр. 119 - 124
MT.ES глава 13 том 002 стр. 119 - 124
PL.ES глава 13 том 002 стр. 119 - 124
SK.ES глава 13 том 002 стр. 119 - 124
специално словенско издание глава 13 том 002 стр. 119 - 124


19740625

Директива на Съвета

от 25 юни 1974 година

за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно полето на видимост и чистачките на предното стъкло на колесните селскостопански или горски трактори

(74/347/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент [1],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [2];

като има предвид, че техническите изисквания, на които трябва да отговарят тракторите в съответствие с националните законодателства, се отнасят, inter alia, до полето на видимост и чистачките на предното стъкло;

като има предвид, че тези изисквания са различни във всяка една държава-членка; като има предвид, че следователно е необходимо всички държави-членки да приемат еднакви изисквания, които допълват или заменят действащите понастоящем норми, по-специално с оглед процедурата за типово одобрение на ЕИО, която е предмет на Директива 74/150/ЕИО на Съвета [3] от 4 март 1974 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на колесните селскостопански или горски трактори, да може да се прилага за всеки тип трактор,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1. "Селскостопански или горски трактор" е всяко моторно превозно средство с колела или гъсенични вериги имащо поне две оси, основно предназначение на което се определя от неговата теглителна сила и което е специално конструирано да тегли, да бута, да превозва или да привежда в движение определени инструменти, машини или ремаркета, предназначени за използване в селското или горското стопанство. То може да е оборудвано за превоз на товари и пътници.

2. Настоящата директива се прилага само за тракторите, определени в параграф 1, които са оборудвани с пневматични гуми, имат две оси и максимална проектна скорост между 6 и 25 км/ч.

Член 2

Държавите-членки не могат да отказват да издават типово одобрение на ЕИО или национално типово одобрение на трактор по причини, свързани с полето на видимост и с чистачките на предното стъкло, ако те отговарят на изискванията, посочени в приложението.

Член 3

Държавите-членки не могат да отказват регистрирането или да забраняват продажбата, пускането в употреба или използването на трактори по причини, свързани с полето на видимост или с чистачките на предното стъкло, ако те отговарят на изискванията, посочени в приложението.

Член 4

Измененията, необходими за привеждане в съответствие с техническия прогрес на изискванията от приложението, се приемат съгласно процедурата по член 13 от Директива 74/150/ЕИО.

Член 5

1. Държавите-членки въвеждат в действие разпоредбите, необходими за спазването на настоящата директива, в срок до осемнадесет месеца след нотифицирането ѝ. Те незабавно ин формират Комисията за това.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена от настоящата директива.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 25 юни 1974 година.

За Съвета

Председател

H. D. Genscher

[1] ОВ 28, 17.2.1967 г., стр. 462/67.

[2] ОВ 42, 7.3.1967 г., стр. 620/67.

[3] ОВ L 84, 28.3.1974 г., стр. 10.

--------------------------------------------------

19740625

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЛЕ НА ВИДИМОСТ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Поле на видимост

"Поле на видимост" означава всички предни и странични посоки, в които водачът на трактора може да вижда.

1.2. Референтна точка

"Референтна точка" означава условно прието положение на погледа на водача на трактора, абстрактно насочен в една точка. Референтната точка е разположена в равнината, успоредна на надлъжната равнина на симетрия на трактора и минаваща през центъра на седалката, на 700 мм вертикално над линията на пресичане на тази равнина с повърхността на седалката и на 270 мм — по посока на облегалката — от вертикалната равнина, минаваща през предния ръб на повърхността на седалката и перпендикулярна на надлъжната равнина на симетрия на трактора (фигура 1). Така определената референтна точка се отнася до незаета седалка, поставена в централната позиция, определена от производителя на трактори.

1.3. Полукръг на видимост

"Полукръг на видимост" означава полукръг, описан в радиус от 12 м около точка, разположена в хоризонталната равнина на пътя, вертикално под референтната точка, така че, гледайки по посока на движението, дъгата на полукръга да лежи пред трактора, докато диаметърът, ограничаващ полукръга, е перпендикулярен на надлъжната ос на трактора (фигура 2).

1.4. Ненаблюдаем участък

"Ненаблюдаем участък" е зоната зад хордите на секторите на полукръга на видимост, които не могат да бъдат видени поради конструктивни компоненти, като например колоните на покрива.

1.5. Участък на видимост

"Участък на видимост" означава онази част от полето на видимост, която е ограничена:

1.5.1. отгоре,

от хоризонталната равнина, преминаваща през референтната точка;

1.5.2. в равнината на пътя,

от зоната, лежаща извън полукръга на видимост, и образуваща продължението на сектора на полукръга на видимост, чиято хорда е с дължина 9,5 м; тази зона е перпендикулярна на равнината, успоредна на надлъжната равнина на симетрия на трактора, преминаваща през центъра на седалката на водача, и се пресича от тази равнина.

1.6. Площ, почиствана от чистачките на предното стъкло

"Площ, почиствана от чистачките на предното стъкло" означава площта на външната повърхност на стъклото, почиствана от чистачките на предното стъкло.

2. ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Общи положения

Тракторът трябва да бъде конструиран и оборудван по такъв начин, че при движение по пътя и при използване в селското или горското стопанство водачът да има достатъчно поле на видимост при всички обичайни условия, отнасящи се до движението по пътя и до работата на полето и в гората. Полето на видимост се счита за достатъчно, когато водачът има колкото е възможно по-далечна видимост към частта на всяко предно колело и когато са изпълнени следните изисквания.

2.2. Проверка на полето на видимост

2.2.1. Процедура за разграничаване на ненаблюдаемите участъци

2.2.1.1. Тракторът трябва да е поставен на хоризонтална повърхност, както е показано на фигура 2. На хоризонтална платформа, разположена на нивото на референтната точка трябва да се поставят два точкови светлинни източника на разстояние 65 мм един от друг, симетрично разположени спрямо референтната точка. Платформата трябва да се върти около централната си точка по вертикална ос, преминаваща през референтната точка. С оглед измерването на ненаблюдаемите участъци, платформата трябва да е така насочена, че линията, съединяваща двата светлинни източника, да е перпендикулярна на линията, свързваща компонента, пречещ на видимостта, и референтната точка. Припокриването на сенките, хвърляни върху полукръга на видимост от компонента, пречещ на видимостта, в резултат на последователното превключване на светлинните източници, трябва да се отчита в съответствие с точка 1.4 (фигура 3).

2.2.1.2. Ненаблюдаемите участъци не трябва да превишават 600 мм.

2.2.1.3. Ненаблюдаемите участъци, дължащи се на съседни конструктивни компоненти с ширина над 80 мм, трябва да бъдат разположени по такъв начин, че линията, свързваща центровете на невидимите хорди на секторите на полукръга на видимост, да е с дължина не по-малко от 2,5 м.

2.2.1.4. В полукръга на видимост не може да има повече от шест ненаблюдаеми участъка и не повече от два, вътре в участъка на видимост, определен в точка 1.5.

2.2.1.5. Ненаблюдаемите участъци над 600 мм, но под 1200 мм, са допустими, ако създаващите ги конструктивни компоненти не могат да бъдат наново проектирани или поставени. Не трябва да има повече от два такива ненаблюдаеми участъка и те трябва да лежат извън участъка на видимост;

2.2.1.6. Невидимите петна, създавани от типово одобрените огледала за обратно виждане, могат да не се вземат под внимание, ако конструкцията на тези огледала е такава, че те не могат да бъдат поставени по друг начин.

2.2.2. Математическо определяне на ненаблюдаемите участъци при бинокулярно зрение:

2.2.2.1. вместо процедурата, посочена в точка 2.2.1, допустимостта на отделни ненаблюдаеми участъци може да се определи математически. Изискванията от точки 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 и 2.2.1.6 се прилагат в съответствие с размера, разпределението и броя на ненаблюдаемите участъци;

2.2.2.2. за бинокулярно зрение при разстояние между очите 65 мм, ненаблюдаемият участък, изразен в мм, се определя по формулата:

v =

× 12 000 + 65

където:

а е разстоянието, изразено в милиметри, между компонента, пречещ на видимостта, и референтната точка, измерено по зрителния радиус, съединяващ референтната точка, центъра на компонента и периметъра на полукръга на видимост;

b е широчината, изразена в милиметри, на компонента, пречещ на видимостта, измерена хоризонтално и перпендикулярно на зрителния радиус.

2.3. Методите за проверка, посочени в точка 2.2, могат да се заменят с други, ако за последните може да бъде показано, че са равностойни.

2.4. Когато за ненаблюдаеми участъци се прилага член 8, параграф 3 от Директива 74/150/ЕИО, трябва да се използва процедурата, определена в точка 2.2.2.

2.5. Прозрачна зона на предното стъкло

Ако тракторът е оборудван с предно стъкло, прозрачната му зона трябва да бъде такава, че да са изпълнени изискванията от точка 2.2.

2.6. Чистачки на предното стъкло

2.6.1. Тракторите, оборудвани с предно стъкло, трябва да са снабдени също с чистачки, задвижвани от електромотор, като зоната, почиствана от тези чистачки, трябва да осигурява безпрепятствена видимост напред, съответстваща на хорда на полукръга на видимост, с дължина най-малко 8 м вътре в участъка на видимост.

2.6.2. Скоростта на движение на чистачките на предното стъкло трябва да е най-малко 20 цикъла в минута.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------