03/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

119


31969L0060


L 048/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 18 февруари 1969 година

за изменение на Директива на Съвета от 14 юни 1966 година относно търговията със семена на зърнени култури

(69/60/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид договора за създаване на Европейската икономическа общност и по-специално членове 43 и 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята (1),

като взе пред вид становището на Икономическия и социален комитет,

като има предвид, че някои разпоредби на Директивата на Съвета от 14 юни 1966 г. (2) относно търговията със семена на зърнени култури следва да бъдат изменени;

като има предвид, че е необходимо да се разширят временните мерки и да се разреши използването на семена от поколения, предходни на базовите семена;

като има предвид, че е необходимо да се включи нов вид зърнена култура в директивата и да се определят минималните изисквания към нея;

като има предвид, че когато семена от определени видове обикновено не се размножават или търгуват на територията на държава-членка, следва да се вземат мерки за освобождаването на тази държава-членка, съгласно процедурата на Постоянния комитет по семената и размножителния материал за селското стопанство, градинарството и горите, от задължението да прилага посочената директива по отношение на въпросните видове;

като има предвид, че по отношение на семена, отговарящи на понижени изисквания, следва да се намалят някои изисквания, свързани с маркировката, и да се смени цветът на етикета,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА,

Член 1

В Директивата на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията на семена на зърнени култури се изменят следните членове.

Член 2

1.   В член 2, параграф 1, част А, след израза „Oryza sativa L. Ориз“ се добавя изразът „Phalaris canariensis L. Семе за канарчета.“

2.   В член 2, параграф 1, част В, след израза „лимец, ръж“, както и в член 2, параграф 1, част Д, след израза „ръж, царевица“, се добавя запетайка и изразът „семе за канарчета“.

3.   Член 2, параграф 1, част Д, буква a) се заменя със следното:

„а)

които имат пряк произход от базовите семена или, по желание на растениевъда, от семена от поколение, предходно на базовите семена, които могат да отговорят и за които след официална проверка е установено, че отговарят на изискванията за базови семена, определени в приложения I и II;“

4.   Член 2, параграф 1, част Е, буква a) се заменя със следното:

„а)

които имат пряк произход от базовите семена или, по желание на растениевъда, от семена от поколение, предходно на базовите семена, за което, след официална проверка, е установено, че отговарят на изискванията за базови семена, определени в приложения I и II;“

5.   Член 2, параграф 1 част Ж, буква a) се заменя със следното:

„а)

които имат пряк произход от базови семена или от сертифицирани семена, първо поколение, или, по желание на растениевъда, от семена от поколение, предходно на базовите семена, за които, след официална проверка, е установено, че отговарят на изискванията за базови семена, определени в приложения I и II;“

6.   Към член 2, параграф 2 се добавя следната буква в):

„в)

през преходен период не по-дълъг от три години след влизането в сила на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за привеждане на законодателството си в съответствие с изискванията на настоящата директива, и чрез дерогацията от параграф 1, части Д, Е и Ж, заверяват като „сертифицирани семена“ семената, които има пряк произход от семената, които официално се контролират от държавата-членка, съгласно оперативната схема за дадения момент и е със същите гаранции като базовите семена, сертифицирани в съответствие с принципите на настоящата директива; тази разпоредба се прилага съответно към сертифицираните семена от първо поколение, посочени в параграф 1, част Ж.“

Член 3

В член 4, параграф 1, буква б) думите „от царевица“ се заличават.

Член 4

В член 8, параграф 1 думата „пратки“ се заменя с думата „партиди“.

Член 5

Член 9, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Пакетите, които са официално запечатани, не се презапечатват еднократно или многократно, освен ако това не се прави официално. Ако пакетите са презапечатани, фактът на презапечатване, датата на последното презапечатване и органът, който носи отговорност за това, се изписват върху етикета, който се изисква съгласно член 10, параграф 1.“

Член 6

Член 10, параграф 1, буква б) се заменя със следното:

„б)

съдържат официален документ в същия цвят като този на етикета, който дава същата информация като тази, която се изисква съгласно приложение IV, част A, буква a), точки 3, 4 и 5 за етикета; документът не е необходим, ако информацията е трайно отпечатана върху контейнера.“

Член 7

Член 15 се заменя със следното:

„Член 15

1.   Държавите-членки вземат мерки, за да разрешат за семена на зърнените култури, произведени директно от базови семена или от сертифицирани семена, първо поколение, сертифицирани в една държава-членка и произведени в друга държава-членка или в трета страна, да бъдат сертифицирани в държавата, в която са произведени базовите семена или са сертифицирани семената, първо поколение, ако тези семена са минали през проверка на място, която отговаря на условията, посочени в приложение I, и ако в резултат на официалната проверка се установи, че са изпълнени условията за сертифицирани семена, посочени в приложение II.

2.   Параграф 1 се прилага по същия начин към сертификацията на сертифицираните семена, произведени директно от поколение, предходно на базовите семена, които могат да отговорят и за които, след официална проверка, е установено, че отговарят на изискванията за базови семена, определени в приложения I и II.“

Член 8

Датата, дадена в последното изречение на член 16, параграф 2, се заменя с датата „1 юли 1970 г.“

Член 9

В член 17, параграф 2 изразът „тъмно жълт“ се заменя с думата „кафяв“.

Член 10

Добавя се следният член 23а:

„Член 23a

След подаване на молба от държава-членка, която се разглежда в съответствие с изискванията на член 21, държавата може да бъде изцяло или частично освободена от задължението да прилага настоящата директива за някои видове, ако семена на тези видове обикновено не се размножават или търгуват на нейната територия.“

Член 11

В приложение I, точка 2, част A и точка 4), всеки път след думата „ръж“ се добавя запетайка и изразът „семе за канарчета.“

Член 12

1.   Второто изречение в приложение II, точка 2, се заменя със следното:

„Когато става въпрос за базовите семена, се допуска наличието на едно семе от Claviceps purpurea на 500 грама, а когато става въпрос за сертифицирани семена, се допуска наличието на три семена от Claviceps purpurea на 500 грама.“

2.   Номер „5“ се заменя с номер „7“ в седмата колона в Приложение II, точка 3, част A), буква a), бб) и (вв), както и в буква в), бб).

3.   Седмата колона в приложение II, точка 3, част А, буква б) се изменя както следва:

а)

в aa): изразът „1 червено семе“ се заменя с „2 червени семена“;

б)

в бб): номер „2“ се заменя с номер „5“;

в)

в вв): номер „3“ се заменя с номер „5“;

4.   В приложение II, точка 3, част A, буква г), аа), шеста колона след „0“ се добавя:

„(в 250 g)“.

5.   Към приложение II, точка 3, част А, се добавя следната буква д):

д)   Семе за канарчета

аа)   Базови семена

 

75

98

4

1

0

от Avena fatua,

Avena sterilis

 

бб)   Сертифицирани семена

 

75

98

10

5

 

Avena ludoviciana, или Lolium temulentum“

6.   Към приложение II, точка 3 се добавя следната част В:

В.   Специални условия относно максималното съдържание на семена от вида Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana и Lolium temulentum:

Наличието на едно семе на Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana и Lolium temulentum в проба от 500 грама не се счита за замърсяване, ако във втората проба няма Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana и Lolium temulentum.“

Член 13

1.   Формулировката на приложение IV, част A, буква a), точки 1 и 2 се заменя със следното:

1.   Правила и стандарти на ЕИО.

2.   Сертификационен орган и държава-членка или техните инициали.“

2.   Етикетите, на които е дадена информацията, изисквана по Приложение IV, част A, буква a), точка 1 към Директива на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена на зърнени култури, могат, обаче, да се използват, но не по-късно от 30 юни 1970 г.

Член 14

Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да приведат законодателството си в съответствие с настоящата директива преди 1 юли 1969 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Член 15

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 1969 година

За Съвета

Председател

J. P. BUCHLER


(1)  ОВ C 108, 19.10.1968 г., стр. 30.

(2)  ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2309/66.