03/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

53


31966L0402


P 125/2309

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 14 юни 1966 година

относно търговията със семена от зърнени култури

(66/402/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално членове 43 и 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет,

като има предвид, че производството на зърнени култури заема важно място в земеделието на Европейската икономическа общност;

като има предвид, че задоволителните резултати при отглеждането на зърнени култури зависят до голяма степен от използването на подходящи семена; като има предвид, че за тази цел някои държави-членки за известно време са ограничили търговията със семена от зърнени култури само до висококачествени семена; като има предвид, че те могат да се възползват от систематична селекция на растения, което се извършва повече от няколко десетки години, и води като резултат до създаване на достатъчно стабилно и уеднаквено разнообразие от зърнени култури, и като се имат предвид техните качества, обещават да са от голяма стойност за предвидените цели;

като има предвид, че по-голяма продуктивност може да се получи при отглеждане на зърнени култури в Общността, ако за избора на различните култури, допуснати за търговия, държавите-членки прилагат еднакви правила, които са възможно най-стриктни;

като има предвид, че въпреки това обаче, възможно е да се ограничи търговията на някои сортове, само ако стопаните могат да бъдат сигурни, че в действителност получават семена от тези различни сортове;

като има предвид, че държавите-членки за тази цел са прилагали схеми за сертификация, предназначени чрез официален контрол да гарантират идентичност и чистота на разнообразните култури;

като има предвид, че такива схеми съществуват на международно ниво; като има предвид, че Организацията по прехрана и земеделие към ООН препоръча минимални стандарти за сертификация на царевични семена в европейските страни и страните от средиземноморския регион; като има предвид, също така че Организацията за икономическо сътрудничество и развитие установи схема за сертификация на семена за пасища, предмет на международната търговия;

като има предвид, че е желателно да се създаде единна схема за сертификация за Общността, основана на придобития опит при прилагането на тези схеми;

като има предвид, че схемата следва да се прилага за търговия както в други държави-членки, така и на вътрешните пазари;

като има предвид, че като общо правило семената от зърнени култури следва да бъдат допуснати за търговия, само ако официално са прегледани и сертифицирани, в съответствие с правилата за сертификация, като основни семена или сертифицирани семена; като има предвид, че изборът на техническите термини „базови семена“ и „сертифицирани семена“ са основани на вече съществуващата международна терминология;

като има предвид, че семената от зърнени култури, които не са пуснати на пазара не би следвало с оглед на малкото икономическо значение да бъдат предмет на правилата на Общността; като има предвид, че държавите-членки следва да запазят правото да уреждат такива семена в специални разпоредби;

като има предвид, че правилата на Общността не следва да се прилагат за семена, предназначени за износ в трети страни;

като има предвид, че за да се подобри не само генетичното качество на семената от зърнени култури на Общността, а също и тяхната външна характеристика, следва да се създадат някои условия за аналитичната чистота, кълняемостта и здравното състояние;

като има предвид, че, за да се гарантира идентичността на зърното, трябва да се създадат правила на Общността за опаковка, подбор, запечатване и маркиране; като има предвид, че за тази цел етикетите следва да осигуряват подробностите, необходими както за официален контрол, така и за информация на стопаните и следва ясно да показват общностния характер на сертификацията;

като има предвид, че някои държави-членки се нуждаят от смески от семена от зърнени култури от различни сортове за специална употреба; като има предвид, че за да се вземат тези нужди предвид, на държавите-членки трябва да бъде разрешено да одобряват такива смески при някои условия;

като има предвид, че, за да се гарантира, че двете изисквания – както за качеството на семената, така и разпоредбите за съблюдаване на тяхната идентичност, са спазени по време на търговията, държавите-членки трябва да създадат разпоредби за подходящ контрол;

като има предвид, че семената, които отговарят на тези изисквания следва, без да се засяга член 36 от Договора, да не бъдат подлагани на ограничения за търговия, различни от тези, предвидени в правилата на Общността, освен в случаите, когато правилата на Общността предвиждат допустимост по отношение на вредители;

като има предвид, че по време на един първи етап, докато се създаде общ каталог на различни семена, разрешените ограничения трябва да включват по-специално правото на държавите-членки да ограничават търговията със сертифицирани семена до тези видове, които са годни за садене и използване на техните собствени територии;

като има предвид, че при определени условия семена, размножени в друга страна от базови семена, сертифицирани в държава-членка, трябва да бъдат признати за еквивалентни на семената, размножени в тази държава-членка;

като има предвид, че, от друга страна, следва да се създаде разпоредба за разрешаване на търговията в рамките на Общността на семена от зърнени култури, произведени в трети страни, само ако тези семена отговарят на същите условия както семената, официално сертифицирани в Общността и отговарящи на правилата на Общността;

като има предвид, че по време на периодите, през които има трудности при получаване на доставки на сертифицирани семена от различните категории, семена, които отговарят на по-малко строги изисквания следва да бъдат временно разрешени за търговия;

като има предвид, че, за да се хармонизират техническите методи на сертификация, използвани в различните държави-членки и да може да се правят сравнения в бъдеще между семена, сертифицирани в Общността и тези които идват от трети страни, следва да се създадат общностни опитни полета в държавите-членки, за да се позволи годишен контрол на семена от различни категории „сертифицирани семена“;

като има предвид, че Комисията следва да бъде натоварена със задачата да приеме някои мерки за прилагането на настоящата директива; като има предвид, че, за да се улесни въвеждането на предложените мерки, следва да се предвиди процедура за създаване на тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива се прилага за семена от зърнени култури, търгувани в рамките на Общността.

Член 2

1.   По смисъла на настоящата директива се прилагат следните дефиниции:

А.

Зърнени култури: растения от следните видове:

Avena sativa L.

овес

Hordeum distichum L.

ечемик в 2 редици

Hordeum polystichum L.

многореден ечемик

Oryza sativa L.

ориз

Secale cereale L.

ръж

Triticum aestivum L.

мека пшеница

Triticum durum L.

зимна, твърда пшеница

Triticum spelta L.

пшеница спелта

Zea majs L.

царевица

Б.

Сортове, хибриди и самоопрашени линии царевица:

а)

сортове опрашени на открито: достатъчно хомогенен и устойчив сорт;

б)

самоопрашени линии: достатъчно хомогенен и устойчив вид, получен или чрез изкуствено опрашване, придружено от селекция в продължение на няколко последователни размножения или чрез аналогични операции;

в)

прост хибрид: първо размножение от кръстоска между две самоопрашени линии, определени от селекционера;

г)

двоен хибрид: първо размножение от кръстоска между два прости хибрида, определена от селекционера;

д)

тройнокръстосан хибрид: първо размножение от кръстоска между самоопрашена линия и прост хибрид, определени от селекционера;

е)

хибриди от висша кръстоска: първо размножение от кръстоска между самоопрашена линия или прост хибрид и сортове, опрашвани на открито, определени от селекционера;

ж)

междусортов хибрид: първо размножение от кръстоска между родители на растения от базови семена на два сорта, опрашвани на открито, определени от селекционера.

В.

Базови семена (овес, ечемик, ориз, пшеница, пшеница спелта, ръж): семената,

а)

които са получени под контрола на селекционера в съответствие с приетите практики за поддържане на сортовете;

б)

които са предназначени за получаване на семена или от категорията „сертифицирани семена“, или от категориите „сертифицирани семена, първо размножение“, или „сертифицирани семена, второ размножение“;

в)

които, съгласно разпоредбите на член 4, параграф 1, буква а), отговарят на изискванията, установени в приложения I и II за базови семена; и

г)

за които чрез официално изпитване е прието, че отговарят на гореспоменатите условия.

Г.

Базови семена (царевица):

1.

Базови семена от сортове, опрашвани на открито: са семена,

а)

които са получени под контрола на селекционера в съответствие с възприетите практики за поддържане на сортовете;

б)

които са предназначени за получаване на семена от този сорт от категорията „сертифицирани семена“ или от висши кръстосани хибриди или от кръстосване на висши хибриди;

в)

които, съгласно разпоредбите на член 4, отговарят на условията, посочени в приложения I и II за базови семена; и

г)

за които чрез официално изпитване е прието, че отговарят на гореспоменатите условия.

2.

Базови семена от самоопрашени линии: са семена,

а)

които при спазване на разпоредбите, съдържащи се в член 4, отговарят на условията, посочени в приложения I и II за базови семена; и

б)

за които чрез официално изпитване е прието, че отговарят на гореспоменатите условия.

3.

Базови семена от прости хибриди: са семена,

а)

които са предназначени за получаване на двойни хибриди, на тройно кръстосани хибриди или на кръстосване на висши хибриди;

б)

които, съгласно разпоредбите на член 4, отговарят на условията, посочени в приложения I и II за базови семена; и

в)

за които чрез официално изпитване е прието, че отговарят на гореспоменатите условия.

Д.

Сертифицирани семена (ръж, царевица): са семена,

а)

които произхождат директно по низходяща линия от базови семена;

б)

които са предназначени за цели, различни от тези за получаване на семена от зърнени култури;

в)

които, съгласно разпоредбите, съдържащи се в член 4, параграф 1, буква б) и параграф 2, отговарят на условията, посочени в приложения I и II за сертифицирани семена; и

г)

за които чрез официално изпитване е прието, че отговарят на гореспоменатите условия.

Е.

Сертифицирани семена от първо размножение (овес, ечемик, ориз, пшеница, пшеница спелта): са семена,

а)

които са получени пряко по низходяща линия от базови семена от даден сорт;

б)

които са предназначени за получаване на семена или от категорията на „сертифицирани семена, второ размножение“, или за цели, различни от тези за получаване на семена от зърнени култури;

в)

които отговарят на условията, посочени в приложения I и II за сертифицирани семена първо размножение; и

г)

за които чрез официално изпитване е прието, че отговарят на гореспоменатите условия.

Ж.

Сертифицирани семена от второ размножение (овес, ечемик, ориз, пшеница и пшеница спелта): са семена,

а)

които са получени пряко от базови семена или от сертифицирани семена от даден сорт от първо размножение;

б)

които са предназначени за цели, различни от тези за получаване на семена от зърнени култури;

в)

които отговарят на изискванията за сертифицирани семена от второ размножение, посочени в приложения I и II; и

г)

за които чрез официално изпитване е прието, че отговарят на гореспоменатите условия.

З.

Официални мерки: са мерките, предприемани:

а)

от държавните органи, или

б)

от всяко юридическо лице, регулирано от публичното или частното право, действащо под отговорност на държавата;

в)

в случай на допълнителни дейности, които също са подчинени на контрола на държавата, от което и да е физическо лице, официално определено за тази цел, при условие че лицата, посочени в букви б) и в), не се облагодетелстват лично от такива мерки.

2.   Държавите-членки могат:

а)

да включват няколко размножения в категорията на базовите семена и да подразделят тази категория по размножения;

б)

да гарантират, че провеждането на официални изпитвания по отношение на кълняемостта и аналитичната чистота не се извършват за всички партиди по време на сертификацията, освен ако съществува съмнение дали са изпълнени условията, посочени в приложение II;

Член 3

1.   Държавите-членки гарантират, че семена от зърнени култури не могат да бъдат търгувани, преди те да бъдат официално сертифицирани като „базови семена“ или като „сертифицирани семена“, като „сертифицирани семена от първо размножение“ или „сертифицирани семена, второ размножение“ и ако не отговарят на условията, посочени в приложение II.

2.   Държавите-членки, за целите на сертификацията и търговията, определят максималното съдържание на влага, съдържаща се в базовите семена и сертифицираните семена от всички видове.

3.   Държавите-членки гарантират, че са проведени официални проверки на семената в съответствие с действащите международни методи, доколкото такива методи съществуват.

4.   Държавите-членки могат да предвиждат дерогации от разпоредбите на параграфи 1 и 2 за:

а)

отгледани семена от размножения, предхождащи базовите семена;

б)

изпитвания или научни опити;

в)

подбор;

г)

семена, така както са отгледани, търгувани с цел преработка, при условие че идентичността на семената е гарантирана.

Член 4

1.   Държавите-членки могат обаче чрез дерогация от разпоредбите, предвидени в член 3:

а)

да разрешат официалната сертификация и търговията с базови семена, които не отговарят на изискванията, определени в приложение II по отношение на кълняемостта; във връзка с това, трябва да се вземат всички необходими мерки доставчикът да гарантира специфичната кълняемост на семената, като я посочи на специален етикет, носещ името, адреса му и референтния номер на партидата семена;

б)

с оглед на бързата доставка на царевичните семена на пазара, независимо от факта, че официалната проверка относно изпълнението на условията, посочени в приложение II по отношение на кълняемостта не е завършила, да разрешат официалната сертификация и търговия до първия купувач със семена от категориите „базови семена“ или „сертифицирани семена“. Сертифициране се предоставя само при представянето на предварителен доклад за анализ на семената и при условие че са посочени името и адреса на първия получател; вземат се всички необходими мерки, за да бъде сигурно, че доставчикът гарантира кълняемостта, посочена в предварителния анализ; тази кълняемост се декларира за целите на търговията и трябва да бъде обозначена върху специален етикет с името и адреса на доставчика и референтния номер на партидата.

Тези разпоредби не се прилагат по отношение на семената, внесени от трети страни, освен ако не е предвидено друго в член 15 по отношение на размножаването извън Общността.

2.   По отношение на царевичното семе, държавите-членки могат да намалят до 85 % минималната кълняемост, изискуема съгласно приложение II.

Член 5

Държавите-членки могат съгласно условията, посочени в приложения I и II, да налагат допълнителни или по-строги изисквания за сертификацията на семена, произведени на собствените им територии.

Член 6

1.   Всяка държава-членка създава списък на зърнените култури, официално приети за сертификация на нейна територия.

2.   Сортове се приемат за сертификация, само ако бъде установено чрез официални или официално контролирани изпитвания, извършени именно при отглеждането, в продължение на две последователни години и при ръжта и царевицата за три последователни години, че:

а)

при овеса, ечемика, ориза, пшеница и пшеница спелта, сортовете са достатъчно хомогенни и стабилни; списъкът посочва главните морфологични и физиологични характеристики, чрез които сортовете могат да бъдат идентифицирани;

б)

при ечемик и сортовете царевица, опрашвани на открито, сортовете са достатъчно хомогенни и стабилни; списъкът посочва главните морфологични или физиологични характеристики, чрез които сортовете от растения, пряко произлезли от семена на категориите „сертифицирани семена“ могат да бъдат разграничавани едни от други;

в)

при хибридните сортове царевица, видовете са достатъчно хомогенни и стабилни и тези сортове са резултат от кръстоски, които са определени от стопанина; списъкът посочва главните морфологични или физиологични характеристики, чрез които сортовете от растенията, пряко произлезли от семена на категориите „сертифицирани семена“ могат да се разграничат едни от други; ако за генеологичните компоненти от хибридни или синтетични и подобни сортове се изисква сертификация като базови семена, главните морфологични или физиологични характеристики на тези компоненти следва да бъдат посочени.

3.   При хибридните и синтетични сортове, отговорните органи за приемането и сертификацията трябва да бъдат информирани за генеологичните компоненти. Държавите-членки гарантират, че резултатите от изпитването и описанието на генеологичните компоненти се третират като конфиденциални, ако селекционерът желае това.

4.   Приетите сортове се проверяват официално на редовни интервали. Ако някое от условията за приемане за сертификация вече не се спазва, приемането се отказва и сортът се премахва от списъка. Ако една или повече вторични характеристики на даден сорт от ръж или царевица, опрашван на открито, са променени, описанието в списъка се променя съответно.

5.   Тези списъци и измененията, направени в тях, се изпращат на Комисията, която съобщава за тях на другите държави-членки.

Член 7

1.   Държавите-членки изискват при процедурите за контрол на сортовете и при самоопрашените линии царевица и за контрола на семена за сертификация, пробите да се взимат официално, съгласно подходящи методи.

2.   За проверката на семена за сертификация пробите се взимат от хомогенни партиди; максималното тегло на партида и минималното тегло на проба са дадени в приложение III.

Член 8

1.   Държавите-членки изискват базовите семена и сертифицираните семена от всички категории да се търгуват само на достатъчно хомогенни партиди и в затворени опаковки, както е предвидено в членове 9 и 10, със затварящо устройство и маркиране.

2.   Държавите-членки могат, при търговията на малки количества за крайния потребител, да предвиждат дерогации от разпоредбите на параграф 1 по отношение на опаковането, запечатването и маркирането.

Член 9

1.   Държавите-членки изискват опаковките на базовите семена и на сертифицираните семена от всички видове да бъдат запечатани официално по начин, по който да не бъдат отворени без нарушаване системата на затваряне и така, че да не могат да бъдат използвани повторно.

2.   Опаковките не се запечатват повторно, освен по официален път. При повторно запечатване на опаковките съгласно член 10, параграф 1, това трябва да се посочи на етикета, както и дата на повторното запечатване и отговорния орган.

Член 10

1.   Държавите-членки изискват по отношение на тези опаковки базовите и сертифицирани семена от всички категории:

а.)

да бъдат с официален етикет от външната страна, съответстващ на условията, определени в приложение IV, както и надписите да бъдат на един от официалните езици на Общността. Цветът на етикета трябва да е бял за базовите семена, син за сертифицираните семена и за сертифицирани семена първо размножение и червен за сертифицирани семена от второ размножение; при търговията между държавите-членки на етикета се посочва датата, на която е сложен официалният печат; ако при случаи, предвидени в член 4, параграф 1, буква а) и параграф 2, базовите семена от царевица не отговарят на условията, посочени в приложение II по отношение на кълняемостта, този факт трябва да е отбелязан на етикета.

б)

да съдържат официален документ с цвят, който е същият като цвета на етикета, съдържащ същата информация като тази, изискуема съгласно приложение IV за етикета; такъв документ не е необходим, ако информацията е напечатана по неизличим начин на опаковката.

2.   Държавите-членки могат:

а)

да изискват във всички случаи датата, на която официалният печат е бил положен, да бъде поставена на етикета;

б)

да гарантират, че за малките опаковки са предвидени дерогации от разпоредбите на параграф 1.

Член 11

Настоящата директива не засяга правото на държавите-членки да изискват в случаи, различни от предвидените в член 4, контейнерите с базови или сертифицирани семена от всички категории, независимо дали семената са били произведени на собствената им територия или внесени, да носят етикет на доставчика, ако е нужно семената да бъдат търгувани в границите на тяхната територия.

Член 12

Държавите-членки изискват на официалния етикет или на етикета на доставчика, както на контейнера или в него, да бъде отбелязано всяко химическо третиране, на което са били подложени базовите семена или сертифицираните семена.

Член 13

1.   Държавите-членки могат да разрешат семената от зърнените култури да се търгуват под формата на специфични смески семена от различни сортове, при положение, че компонентите от смеските преди смесването, са съобразени с правилата за търговията, прилагани към тях.

2.   Разпоредбите на членове 8, 9 и 11 се прилагат, както и тези от член 10, с изключение на тези за смеските семена, чийто етикет е зелен.

Член 14

1.   Държавите-членки гарантират, че базовите семена и сертифицираните семена от всички видове, които са били официално сертифицирани и чиито контейнери са били официално маркирани и запечатани съгласно настоящата директива, не са предмет на ограниченията за търговията по отношение на характеристиките им, условията за изпитването им, търговията и запечатването им, различни от тези, които са посочени в настоящата директива.

2.   Държавите членки могат:

а)

да ограничат търговията със сертифицирани семена от овес, ечемик, ориз, пшеница или пшеница спелта до тази на първо размножение;

б)

до въвеждането на общ каталог на сортовете, което трябва да стане не по-късно от 1 януари 1970 г., да ограничат търговията със семена от зърнени култури до тези сортове, които са включени в национален списък, основан на значението им за отглеждане и използване на тяхна територия; условията за включване в този списък са същите за сортовете, които идват от други държави-членки, както за вътрешните сортове.

Член 15

Държавите-членки предвиждат, че семената от зърнени култури, получени пряко от базови семена или от сертифицирани семена от първо размножение, сертифицирани в една държава-членка и добити в друга държава-членка или в трета страна, трябва да се считат за еквивалентни на сертифицирани семена или на сертифицирани семена от първо или второ размножение, ако тези семена са добити в държавата, която е произвела базовите семена или сертифицирани семена от първо размножение и ако те са били инспектирани в съответствие с условията, посочени в приложение I и ако официалните изпитвания са показали, че условията, съдържащи се в приложение II за сертифицирани семена или сертифицирани семена от първо или второ размножение, са спазени.

Член 16

1.   Съветът с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, решава дали:

а)

в случая, предвиден в член 15, полевите инспекции в трети страни отговарят на условията, съдържащи се в приложение I;

б)

реколтата от семена от зърнени култури, получени в трета страна, която може да даде същите гаранции относно характеристиките им и условията за тяхното изпитване, за гарантиране на идентичността им, маркировката и контрола, са еквивалентни по отношение на тези показатели спрямо базовите семена, сертифицираните семена или сертифицирани семена първо или второ размножение, получени в Общността и отговарящи на разпоредбите на настоящата директива.

2.   До вземането на решение съгласно параграф 1 от страна на Съвета, държавите-членки могат да вземат сами такива решения. Това право се погасява на 1 юли 1969 г.

Член 17

1.   С цел премахване на всякакви временни затруднения в общото снабдяване с базови или сертифицирани семена от всички видове, които настъпват в една или повече държави-членки и които не могат да бъдат преодолени в Общността, Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 21, разрешава на една или повече от държавите-членки да допускат за определен период търговията със семена в такива количества, които отговарят на по-малко строги изисквания.

2.   За категориите семена от всеки даден сорт или самоопрашена линия официалният етикет е този, предвиден за съответната категория; във всички останали случаи цветът на официалния етикет трябва да бъде тъмно жълт. Етикетът винаги съдържа информация в потвърждение на това, че въпросните семена са от категория, която отговаря на по-малко строги изисквания.

Член 18

Настоящата директива не се прилага по отношение на зърнените култури, предназначени за износ в трети страни.

Член 19

Държавите-членки вземат подходящите мерки за провеждане на официални инспекции на семената от зърнени култури по време на търговията с тях, най-малко чрез вземане на проби, с цел удостоверяване спазването на изискванията на настоящата директива.

Член 20

1.   В рамките на Общността се определят сравнителни опитни полета, върху които всяка година се извършва последваща проверка на пробите от базови семена и сертифицирани семена от всички видове, взети по време на контролно пробовземане; тези полета подлежат на инспекция от Комитета, предвиден в член 21.

2.   Тези сравнителни изпитвания трябва, през първия етап, да се ползват за хармонизиране на техническите методи за сертификация, за да се получат еквивалентни резултати. С постигането на тази цел, годишни доклади за постигнатия напредък се изготвят за сравнителните изпитвания и се изпращат като поверителни до държавите-членки и до Комисията. Комисията, в съответствие с процедурата, установена в член 21, определя дата за първия доклад.

3.   Комисията, в съответствие с процедурата, установена в член 21, приема нужните разпоредби за организиране провеждането на сравнителни изпитвания. Семената за зърнени култури, добити в трети страни, могат да бъдат включени в провежданите сравнителни изпитвания.

Член 21

1.   Когато трябва да се следва процедурата, посочена в този член, въпросите се отнасят от председателя, по негова собствена инициатива или по молба на представител на държавата-членка, до Постоянния комитет по семена и посадъчен материалза земеделие, градинарство и горско стопанство (оттук нататък наричан „Комитета“), създаден с Решение на Съвета от 14 юни 1966 г. (2).

2.   В рамките на Комитета гласовете на държавите-членки се претеглят съгласно член 148, параграф 2 от Договора. Председателят не гласува.

3.   Представителите на Комисията изпращат проект на мерките, които трябва да бъдат приети. Комитетът представя становище относно тези мерки в рамките на срок, определен от председателя в зависимост от спешността на проблема. За становището е необходимо мнозинство от 12 гласа.

4.   Комисията приема мерки, които се прилагат незабавно. Все пак, ако те не съответстват на становището на Комитета, те незабавно се съобщават от Комисията на Съвета. В такъв случай Комисията може да отсрочи прилагането на приетите от нея мерки за не повече от един месец от датата на това съобщаване.

Съветът с квалифицирано мнозинство може да вземе различно решение в рамките на един месец.

Член 22

Освен ако не е предвидено друго в приложение II, параграф 2 по отношение на устойчивостта към вредителите, настоящата директива не засяга разпоредбите от националното законодателство, обосновани с оглед защитата на здравето и живота на хората и животните, защитата на растенията, или закрилата на индустриалната и търговската собственост.

Член 23

Държавите-членки не по-късно от 1 юли 1968 г. въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с разпоредбите на член 14, параграф 1 и не по-късно от 1 юли 1969 г. – тези, които са необходими, за да се съобразят с другите разпоредби на настоящата директива и нейните приложения. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 24

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 1966 година.

За Съвета

Председател

P. WERNER


(1)  ОВ 109, 9.7.1964 г., стр. 1760/64.

(2)  ОВ 125, 11.7.1966 г. стр. 2289/66.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Условия за сертификация на зърнените култури

1.   Зърнените култури следва да имат достатъчна идентичност и чистота на видовете. Това условие се прилага и за самоопрашените линии царевица.

2.   Най-малко следният брой официални полеви инспекции се провеждат:

A.   За овес, ечемик,ориз, пшеница, лимец и ръж.

1

B.   За царевица, по време на цветния сезон

 

a)   опрашвани видове на открито

1

б)   за производство на сертифицирани семена от хибридни видове

3

в)   за производство на прости хибридни базови семена

4

г)   самоопрашени линии

4

3.   Полето се обработва по такъв начин и растението е на такъв етап на развитие, който да позволява адекватна проверка на идентичността и чистота на вида, на здравния статус и при царевицата, на идентичността и чистотата на самоопрашените линии и стерилност за производство на семена от хибридни видове.

4.   За ръж и царевица, минималните разстояния от съседните растения на други видове или самопрашени линии на едни и същи сортове и от растения от същия вид или самоопрашени линии, които не съответстват на условията за чистота за производство на семена от същата категория, са:

 

базови семена

сертифицирани семена

a)   царевица

200 m

200 m

б)   ръж

300 m

250 m

Тези разстояния може да не се спазват, ако има достатъчна защита от нежелано чуждо опрашване.

5.   Болестите, които намаляват полезността на семената, по-специално Ustilagineae, следва да са на възможно най-ниско ниво.

6.   Специални условия за царевица:

A.

Процентът по брой на растенията, показващи типично отклонение не надвишава:

a)   за базови семена

0,1 %

б)   за производство на сертифицирани семена на хибридни видове

0,2 %

в)   за производство на семена от видове, опрашвани на открито

0,5 %

Б.

По отношение на стерилността за производство на семена от хибридни видове процентът на растения от женския родител, който е опрашил, не надвишава 1 при всяка официална полева инспекция и не надвишава 2 при всички проведени официални полеви инспекции;

B.

При производство на семена от хибридни видове всички растения цъфтят напълно едновременно.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Условия, на които трябва да отговарят семената

1.   Семената следва да имат достатъчна идентичност и чистота на видовете. Това условие се прилага към самоопрашени линии от царевица.

2.   Болестите, които намаляват полезността на семената, следва да са на възможно най-ниско ниво. При сертифицирани семена се допускат два фрагмента от Claviceps purpurea на 500 g.

A.

семената отговарят на следните стандарти:

 

Аналитична чистота

Сортове

Kaтегория

Mинимална чистота на вид

(%)

Mинимална кълняемост

(% чисти семена

Mинимална аналитична чистота (% тегло)

Максимално съдържание на семена от друг растителен вид (брой на семена на 500 g)

Общо

други зърнени сортове

Други растителни сортове

a)   овес,

ечемик,

пшеница,

лимец

aa)   базови семена

99,9

85

98

4

1

3, включително

1

от Raphanus raphanistrum или Agrostemma githago,

0

от Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana или Lolium temulentum

 

бб)   сертифицирани семена, първо размножение

99,7

85

98

10

5

7, включително

3

от Raphanus raphanistrum или Agrostemma githago,

0

от Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana или Lolium temulentum

 

вв)   Сертифицирани семена, второ размножение

99

85

98

10

5

7, включително

3

от Raphanus raphanistrum или Agrostemma githago,

0

от Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana или Lolium temulentum

б)   Ориз

aa)   базови семена

99,9

80

98

4

1 червени семена

1 от Panicum

 

бб)   сертифици рани семена, първо размножение

99,7

80

98

10

2 червени семена

3 от Panicum

 

вв)   сертифици рани семена, второ размножение

99

80

98

10

3 червени семена

3 от Panicum

в)   ръж

aa)   базови семена

 

85

98

4

1

3, включително

1

от Raphanus raphanistrum или Agrostemma githago,

0

от Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana или Lolium temulentum

 

бб)   сертифицирано семе

 

85

98

10

5

7, включително

3

от Raphanus raphanistrum или Agrostemma githago,

0

от Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana или Lolium temulentum

г)   царевица

aa)   базови семена

 

90

98

0

 

 

 

бб)   сертифици рани семена от хибридни видвое

 

90

98

0

 

 

 

вв)   сертифици рани семена от открито-опрашени видове

 

90

98

0

 

 

Б.

Спазването на условията по отношение на минимална видова чистота се проверява главно на полето.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Maксимално тегло на партида семе:

20 метрични тона

Mинимално тегло на проба:

1 000 g

250 g за самоопрашена линия царевица


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Eтикет

A.   Необходима информация

a)

За базови семена и сертифицирани семена:

1.

„Семена, сертифицирани в съответствие с правилата на Европейската икономическа общност“

2.

Сертифициращ орган и държава-членка

3.

Референтен номер на партидата

4.

Видове

5.

Сорт или самоопрашена линия царевица

6.

Kатегория

7.

Страна производител

8.

Декларирано нето или бруто тегло.

9.

При хибридни видове царевица: думата „хибрид“.

б)

За смески от семена:

1.   „смеска …“

 

(видове)

2.   Орган, отговорен за запечатване и държава-членка

3.   Референтен номер на партидата

4.   Видове, категория, вид, страна на производство и пропорция по тегло на всеки компонент

5.   Декларирано нето или бруто тегло.

B.   Mинимални размери

110 mm × 67 mm