27.10.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 279/28


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 123/2019

от 8 май 2019 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2022/2021]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2018/1847 на Комисията от 26 ноември 2018 г. за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 1а (Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета) от глава XVI от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32018 R 1847: Регламент (ЕС) № 2018/1847 на Комисията от 26 ноември 2018 г. (ОВ L 300, 27.11.2018 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) 2018/1847 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 1 юни 2019 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 май 2019 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Claude MAERTEN


(1)  OB L 300, 27.11.2018 г., стр. 1.

(*)  Без отбелязани конституционни изисквания.