26.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/227


РЕШЕНИЕ № 1/2021 НА СЪВЕТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО, СЪЗДАДЕН ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА

от 23 февруари 2021 година

относно датата, на която временното прилагане съгласно Споразумението за търговия и сътрудничество трябва да бъде прекратено [2021/356]

СЪВЕТЪТ ЗА ПАРТНЬОРСТВО,

Като взе предвид Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и по-специално член FINPROV.11, параграф 2, буква а) [Влизане в сила и временно прилагане] от него,

като има предвид, че:

1)

Съгласно член FINPROV.11, параграф 2 [Влизане в сила и временно прилагане] на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна (1) („Споразумението за търговия и сътрудничество“), страните се споразумяха да прилагат временно Споразумението за търговия и сътрудничество от 1 януари 2021 г., при условие че преди тази дата са се уведомили взаимно, че съответните им вътрешни изисквания и процедури, необходими за временното прилагане, са изпълнени. Временното прилагане се прекратява на една от следните дати, в зависимост от това коя от двете настъпи по-рано: 28 февруари 2021 г. или друга дата, определена от Съвета за партньорство; или първия ден от месеца, следващ месеца, през който двете страни са се уведомили взаимно, че са изпълнили съответните си вътрешни изисквания и процедури за установяване на съгласието си да бъдат обвързани.

2)

Тъй като Европейският съюз няма да бъде в състояние, поради вътрешни процедурни изисквания, да сключи Споразумението за търговия и сътрудничество до 28 февруари 2021 г., Съветът за партньорство следва да определи 30 април 2021 г. за датата, на която временното прилагане трябва да бъде прекратено съгласно член FINPROV.11, параграф 2, буква а) [Влизане в сила и временно прилагане] на Споразумението за търговия и сътрудничество,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Датата, на която временното прилагане трябва да бъде прекратено съгласно член FINPROV.11, параграф 2, буква а) [Влизане в сила и временно прилагане] на Споразумението за търговия и сътрудничество, е 30 април 2021 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на датата на приемането му.

Съставено в Брюксел и Лондон на 23 февруари 2021 година.

За Съвета за партньорство

Съпредседатели

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  ОВ L 444, 31.12.2020 г., стр. 14.