13.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/140


РЕШЕНИЕ № 2/2020 НА КОМИТЕТА ПО ТЪРГОВИЯТА ЕС — СИНГАПУР

от 27 април 2020 година

относно тълкуването, съгласно член 16.1, параграф 4, буква г), на членове 10.17 и 10.22 от Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур по отношение на промените в закрилата на регистрираните в Сингапур географски означения за вина, спиртни напитки, селскостопански и хранителни продукти [2020/644]

КОМИТЕТЪТ ПО ТЪРГОВИЯТА,

като взе предвид Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур, и по-специално член 10.17, член 10.22 и член 16.1, параграф 4, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур (наричано по-нататък „споразумението“) влезе в сила на 21 ноември 2019 г.

(2)

Съгласно член 16.1 от споразумението се създава Комитет по търговията, който наред с другото, осъществява надзор и улеснява изпълнението и прилагането на споразумението и може да приема тълкувания на неговите разпоредби.

(3)

В член 10.17, параграф 3 от споразумението се предвижда, че географските означения с произход от територията на една от страните, регистрирани в другата страна съгласно нейното вътрешно законодателство, трябва да бъдат изброени в приложение 10-Б към споразумението.

(4)

В член 10.18 от споразумението се предвижда възможността за изменение на списъка на изброените в приложение 10-Б към споразумението географски означения за вина, спиртни напитки, селскостопански и хранителни продукти, за които всяка страна следва да осигури закрила съгласно подраздел В (Географски означения).

(5)

В член 10.17, параграф 2 от споразумението се предвижда, наред с другото, процедура за повдигане на възражения и правни средства, които позволяват поправката и заличаването на данни в националния регистър с цел да бъдат взети под внимание законните интереси на трети страни.

(6)

В член 10.22 от споразумението се определят общите правила за закрилата на географските означения, включващи изброените в приложение 10-Б към споразумението.

(7)

Целесъобразно е да се уточни начинът за съвместното действие на член 10.17 и член 10.22. По-конкретно с приемането на решение относно настоящото обвързващо тълкуване е необходимо да се изясни връзката между равнището на закрила, установена съгласно член 10.22 от споразумението, и системата за регистрация и закрила на географските означения, установена от всяка страна съгласно член 10.17 от споразумението при влизането му в сила.

(8)

В този контекст Сингапур и Съюзът споделят разбирането, че исканията, подадени чрез заявления за ограничаване на правата по отношение на промени в закрилата на регистрирани в Сингапур географски означения, които заявления са подадени на 21 ноември 2019 г. или на по-късна дата, на основанията, посочени в член 10.22, параграф 5 от споразумението, или на основания, различни от посочените в член 10.22 от споразумението, не следва да променят закрилата, предоставена на географските означения, изброени в приложение 10-Б към споразумението, преди Комитетът по търговията да може да обсъди целесъобразността на промените, които може да произтекат за изброените в приложение 10-Б географски означения в резултат от приемането на подобни искания.

(9)

Страните споделят разбирането, че настоящото обвързващо тълкуване е приложимо от влизането в сила на споразумението,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Всякакви промени в закрилата на регистрирани в Сингапур географски означения за вина, спиртни напитки, селскостопански и хранителни продукти, които са изброени в приложение 10-Б към споразумението, които промени възникват в резултат от заявление за ограничаване на правата на основанията, посочени в член 10.22, параграф 5 от споразумението, и които са подадени на 21 ноември 2019 г. или на по-късна дата, не могат да се извършват без Комитетът по търговията да издаде положително решение във връзка със съответното изменение на приложение 10-Б към споразумението.

Член 2

Тълкуването по член 1 се прилага и по отношение на промените в закрилата на регистрираните в Сингапур географски означения за вина, спиртни напитки, селскостопански и хранителни продукти, които са изброени в приложение 10-Б към споразумението, които промени произтичат от заявление за ограничаване на правата, подадено на 21 ноември 2019 г. или по-късно на основания, различни от предвидените в член 10.22 от споразумението.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.