25.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/1


Информация относно датата на влизане в сила на споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи 1 и 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

Гореспоменатото споразумение между Европейския съюз и Кралство Мароко, подписано в Брюксел на 25 октомври 2018 г., влезе в сила на 19 юли 2019 г.