7.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/37


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 90/2017

от 5 май 2017 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2019/202]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2016/1726 на Комисията от 27 септември 2016 г. за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на карвон, диамониев фосфат, Saccharomyces cerevisiae щам LAS02 и суроватка (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателство относно фуражите и хранителните продукти. Законодателството относно фуражите и хранителните продукти не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I и въведението на глава XII на приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(3)

Поради това приложения I и II към Споразумението за ЕИП следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 40 (Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета) от глава II на приложение I към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 R 1726: Регламент (ЕС) 2016/1726 на Комисията от 27 септември 2016 г. (ОВ L 261, 28.9.2016 г., стр. 3).“

Член 2

В точка 54щщш (Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета) от глава XII на приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 R 1726: Регламент (ЕС) 2016/1726 на Комисията от 27 септември 2016 г. (ОВ L 261, 28.9.2016 г., стр. 3).“

Член 3

Текстът на Регламент (ЕС) 2016/1726 на исландски и норвежки език, който ще бъде публикуван в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, е автентичен.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 6 май 2017 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 май 2017 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Claude MAERTEN


(1)  ОВ L 261, 28.9.2016 г., стр. 3.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.