7.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/8


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 72/2017

от 5 май 2017 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2019/184]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2016/1396 на Комисията от 18 август 2016 г. за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1) трябва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателството по ветеринарните въпроси. Законодателството по ветеринарните въпроси не се прилага по отношение на Лихтенщайн, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Поради това настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(3)

Поради това приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава I от приложение I към Споразумението се изменя, както следва:

1.

В точка 12 (Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета) в част 7.1 се добавя следното тире:

„—

32016 R 1396: Регламент (ЕС) 2016/1396 на Комисията от 18 август 2016 г. (ОВ L 225, 19.8.2016 г., стр. 76).“

2.

В точка 12 (Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета) в част 7.1 се заличава текстът на адаптацията З.:

Член 2

Текстовете на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1396 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 май 2017 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 май 2017 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Claude MAERTEN


(1)  ОВ L 225, 19.8.2016 г., стр. 76.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.