7.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/5


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 70/2017

от 5 май 2017 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2019/182]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1840 на Комисията от 14 октомври 2016 г. за изменение на приложение IV към Директива 2009/156/ЕО на Съвета по отношение на методите за диагностициране на болестта африканска чума по конете (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/9 на Комисията от 4 януари 2017 г. за разрешаване на някои лаборатории в Мароко и Тайван да извършват серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс при кучета, котки и порове (2) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(3)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно живи животни, различни от рибите и аквакултурните животни. Законодателството по тези въпроси не се прилага по отношение на Исландия, както е посочено в параграф 2 от уводната част на глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП. Поради това настоящото решение не се прилага по отношение на Исландия.

(4)

Настоящото решение се отнася до законодателството по ветеринарните въпроси. Законодателството по ветеринарните въпроси не се прилага по отношение на Лихтенщайн, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Поради това настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(5)

Поради това приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точка 3 (Директива 2009/156/ЕО на Съвета) в част 4.1 се добавя следното:

„, изменен със:

32016 D 1840: Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1840 на Комисията от 14 октомври 2016 г. (ОВ L 280, 18.10.2016 г., стр. 33).“

2.

В точка 2 (Директива 2009/156/ЕО на Съвета) в част 8.1 се добавя следното тире:

„—

32016 D 1840: Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1840 на Комисията от 14 октомври 2016 г. (ОВ L 280, 18.10.2016 г., стр. 33).“

3.

След точка 102 (Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1235 на Комисията) от част 4.2 се вмъква следната точка:

„103.

32017 D 0009: Решение за изпълнение (ЕС) 2017/9 на Комисията от 4 януари 2017 г. за разрешаване на някои лаборатории в Мароко и Тайван да извършват серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс при кучета, котки и порове (ОВ L 3, 6.1.2017 г., стр. 32).

Този акт не се прилага за Исландия.“

Член 2

Текстовете на решения за изпълнение (ЕС) 2016/1840 и (ЕС) 2017/9 на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 6 май 2017 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 май 2017 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Claude MAERTEN


(1)  ОВ L 280, 18.10.2016 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 3, 6.1.2017 г., стр. 32.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.