10.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 184/3


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

от една страна, и

КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН,

от друга страна,

наричани заедно по-нататък „договарящите страни“,

КАТО ЖЕЛАЯТ да подобрят полицейското и съдебното сътрудничество между държавите — членки на Европейския съюз, и Княжество Лихтенщайн, без да се засягат разпоредбите за защита на личната свобода,

КАТО СЧИТАТ, че настоящите отношения между договарящите страни, и по-специално Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (1), демонстрират тясно сътрудничество в борбата срещу престъпността,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че от общ интерес на договарящите страни е да се гарантира, че полицейското сътрудничество между държавите — членки на Европейския съюз, и Княжество Лихтенщайн се осъществява по бърз и ефикасен начин, съвместим с основните принципи на техните национални правни системи, и в съответствие с личните права и принципите, предвидени в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г.,

КАТО ОТЧИТАТ, че с Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите — членки на Европейския съюз (2), вече са установени правилата, според които правоприлагащите органи на държавите — членки на Европейския съюз, и Княжество Лихтенщайн могат бързо и ефективно да обменят налична информация и сведения с цел провеждане на наказателни разследвания или на операции за събиране на сведения относно престъпността,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че възможността за бърз и ефикасен обмен на точна информация е от изключително значение за стимулиране на международното сътрудничество в областта на правоприлагането,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че целта е да се въведат процедури за насърчаване на бърз, ефикасен и нескъп начин за обмен на данни и че за целите на съвместното използване на данни тези процедури следва да подлежат на отчетност и следва да включват подходящи гаранции по отношение на точността и сигурността на данните по време на предаването и съхранението им, като се предвиждат и процедури за записване на обмена на данните и ограничения върху използването на обменената информация,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че по тази причина настоящото споразумение съдържа разпоредби, които се основават на основните разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета (3) от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност и на Решение 2008/616/ПВР на Съвета (4) от 23 юни 2008 г. за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета (5) от 30 ноември 2009 г. относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности и които са предназначени да подобрят обмена на информация, чрез който държавите — членки на Европейския съюз, и Княжество Лихтенщайн си предоставят взаимно права на достъп до своите автоматизирани файлове с ДНК анализи, автоматизирани системи за дактилоскопична идентификация и данни за регистрацията на превозните средства,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че когато става въпрос за данни от националните файлове с ДНК анализи и автоматизираните системи за дактилоскопична идентификация, система на принципа „има/няма намерено съответствие“ следва да позволява на търсещата държава, като втора стъпка, да поиска конкретни свързани лични данни от държавата, администрираща файла, и когато е необходимо, да поиска допълнителна информация чрез процедури за взаимна помощ, включително приетите по силата на Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета,

КАТО СЧИТАТ, че тези разпоредби ще ускорят значително съществуващите процедури, които дават възможност на държавите — членки на Европейския съюз, и на Княжество Лихтенщайн да установят дали някоя друга държава разполага с нужната информация и ако е така, коя от тях,

КАТО СЧИТАТ, че трансграничното сравняване на данни ще разкрие ново измерение в борбата с престъпността и че информацията, получена чрез сравняване на данните, ще предложи нови подходи за разследване и по този начин ще се превърне във важен фактор, подпомагащ дейността на правоприлагащите и съдебните органи на държавите,

КАТО СЧИТАТ, че правилата се основават на свързването в мрежа на националните бази данни на държавите,

КАТО СЧИТАТ, че при съблюдаване на определени условия държавите следва да бъдат в състояние да предоставят лични и нелични данни с оглед подобряване на обмена на информация с цел предотвратяване на престъпления и опазване на обществения ред и сигурността във връзка с големи събития с трансгранично измерение,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че в допълнение към подобряването на обмена на информация е необходимо да се регламентират и другите форми на по-тясно сътрудничество между полицейските органи, по-специално посредством съвместни операции за сигурност (например съвместни патрули),

КАТО СЧИТАТ, че системата на принципа „има/няма намерено съответствие“ предвижда структура за сравняване на анонимни профили, където допълнителните лични данни се обменят само след намерено съответствие, като предоставянето и получаването на тези данни се уреждат от националното законодателство, включително от правилата за правна помощ и че тази уредба гарантира адекватна система за защита на данните, като се има предвид, че предоставянето на лични данни на друга държава изисква подходящо ниво на защита на данните от страна на получаващата държава,

КАТО СЧИТАТ, че Княжество Лихтенщайн следва да поема разходите, направени от неговите органи във връзка с прилагането на настоящото споразумение,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че тъй като акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности, е важна стъпка към по-безопасен и по-ефективен обмен на информация относно криминалистичните анализи, някои разпоредби на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета следва да бъдат спазвани от Княжество Лихтенщайн,

КАТО СЧИТАТ, че по отношение на обработването на лични данни съгласно настоящото споразумение от органите на Княжество Лихтенщайн за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на тероризма и трансграничната престъпност следва да се прилага стандарт за защита на личните данни според националното право на Княжество Лихтенщайн, който да съответства на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (6),

КАТО СЕ ОСНОВАВАТ на взаимното доверие на държавите — членки на Европейския съюз, и на Княжество Лихтенщайн в структурата и функционирането на техните правни системи,

КАТО ОТЧИТАТ, че съгласно Споразумението между Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно сътрудничеството в рамките на швейцарската информационна система за дактилоскопични данни и ДНК профили (7) двете държави споделят едни и същи база данни и системи за обмена на информация, съответно за данните за ДНК и дактилоскопичните данни,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че разпоредбите на двустранните и многостранните споразумения остават приложими по всички въпроси, които не са обхванати от настоящото споразумение,

РЕШИХА ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

Член 1

Предмет и цел

1.   При спазване на настоящото споразумение, членове 1—24, член 25, параграф 1, членове 26—32 и член 34 от Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, са приложими в двустранните отношения между Княжество Лихтенщайн и всяка от държавите членки.

2.   При спазване на настоящото споразумение, членове 1—19 и член 21 от Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и приложението към него, с изключение на глава 4, точка 1 от него, са приложими в двустранните отношения между Княжество Лихтенщайн всяка от държавите членки.

3.   Декларациите, направени от държавите членки в съответствие с решения 2008/615/ПВР и 2008/616/ПВР на Съвета, са приложими и в техните двустранни отношения с Княжество Лихтенщайн.

4.   При спазване на настоящото споразумение, членове 1—5 и член 6, параграф 1 от Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности, са приложими в двустранните отношения между Княжество Лихтенщайн всяка от държавите членки.

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение се прилагат следните определения:

1)

„Договарящи страни“ означава Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн;

2)

„Държава членка“ означава държава — членка на Европейския съюз;

3)

„Държава“ означава държава членка или Княжество Лихтенщайн.

Член 3

Еднообразно прилагане и тълкуване

1.   За да се гарантира, че посочените в член 1 разпоредби се прилагат и тълкуват по възможно най-единен начин, договарящите страни наблюдават постоянно развитието на свързаната с тези разпоредби съдебна практика на Съда на Европейския съюз и на компетентните съдилища на Княжество Лихтенщайн. За тази цел се създава механизъм за осигуряване на редовен взаимен обмен на такава съдебна практика.

2.   Княжество Лихтенщайн има право да представя изявления или писмени бележки пред Съда на Европейския съюз в случаите, когато юрисдикция на държава членка е отправила към този съд искане за преюдициално заключение относно тълкуването на някоя разпоредба, посочена в член 1.

Член 4

Уреждане на спорове

Всеки спор между Княжество Лихтенщайн и държава членка, свързан с тълкуването или прилагането на настоящото споразумение или на някоя от разпоредбите, посочени в член 1, и техните изменения, може да бъде предаден от страна по спора за разглеждане на заседание на представители на правителствата на държавите членки и на Княжество Лихтенщайн с оглед на бързото му уреждане.

Член 5

Изменения

1.   Когато е необходимо да бъдат изменени разпоредбите, посочени в член 1, Европейският съюз уведомява Княжество Лихтенщайн на възможно най-ранен етап и събира всички коментари, които то може да представи.

2.   Европейският съюз уведомява Княжество Лихтенщайн за всяко изменение на разпоредбите, посочени в член 1, незабавно след приемането на изменението.

Княжество Лихтенщайн решава самостоятелно дали да приеме съдържанието на изменението и дали да го приложи в своя вътрешен правен ред. Това решение се съобщава на Европейския съюз в рамките на три месеца от датата на уведомяването, посочено в първа алинея.

3.   Ако съдържанието на изменението може да бъде обвързващо за Княжество Лихтенщайн едва след като бъдат изпълнени определени конституционни изисквания, Княжество Лихтенщайн информира Европейския съюз за това в момента на уведомяването му. Княжество Лихтенщайн незабавно информира Европейския съюз в писмен вид, когато бъдат изпълнени всички конституционни изисквания. Когато не се изисква провеждането на референдум, уведомяването се извършва непосредствено след изтичане на крайния срок за референдум. Ако се изисква провеждане на референдум, Княжество Лихтенщайн разполага със срок от максимум осемнадесет месеца от датата на уведомяване от страна на Европейския съюз, в рамките на който да представи своето уведомление. От датата, определена за влизане в сила на изменението по отношение на Княжество Лихтенщайн, и до уведомяването, че конституционните изисквания са били изпълнени, Княжество Лихтенщайн прилага временно съдържанието на изменението, ако това е възможно.

4.   Ако Княжество Лихтенщайн не приеме съдържанието на изменението, действието на настоящото споразумение се спира. Свиква се среща на договарящите страни, за да бъдат разгледани всички по-нататъшни възможности за продължаване на доброто функциониране на настоящото споразумение, включително възможността за признаване на еквивалентността на законодателството. Действието се възобновява непосредствено след като Княжество Лихтенщайн уведоми, че приема съдържанието на изменението или ако договарящите страни се съгласят да възобновят прилагането на споразумението.

5.   Ако в срок от шест месеца от спирането на действието договарящите страни не са постигнали съгласие за възобновяване на прилагането на споразумението, то престава да се прилага.

6.   Параграфи 4 и 5 от настоящия член не се прилагат за изменения, свързани с глава 3, 4 или 5 от Решение 2008/615/ПВР на Съвета или член 17 от Решение 2008/616/ПВР на Съвета, по отношение на които Княжество Лихтенщайн е уведомило Европейския съюз, че не приема изменението, като е посочило причините за своето възражение. В такива случаи и без да се засяга член 10 от настоящото споразумение, съответните разпоредби във версията преди изменението продължават да се прилагат в двустранните отношения между Княжество Лихтенщайн и всяка от държавите членки.

Член 6

Преразглеждане

Договарящите страни се споразумяват да извършат съвместно преразглеждане на настоящото споразумение не по-късно от пет години след влизането му в сила. Преразглеждането се отнася по-специално до практическото приложение, тълкуването и усъвършенстването на споразумението и включва също такива въпроси като последиците от развитието на Европейския съюз във връзка с предмета на настоящото споразумение.

Член 7

Връзка с други правни инструменти

1.   Княжество Лихтенщайн може да продължи да прилага двустранните или многостранните споразумения или договорености за трансгранично сътрудничество с държавите членки, които са в сила към датата на сключване на настоящото споразумение, доколкото подобни споразумения или договорености не са несъвместими с целите на настоящото споразумение. Княжество Лихтенщайн уведомява Европейския съюз за всички такива споразумения или договорености, които ще продължат да се прилагат.

2.   Княжество Лихтенщайн може да сключва или привежда в сила допълнителни двустранни или многостранни споразумения или договорености за трансгранично сътрудничество с държавите членки след влизането в сила на настоящото споразумение, доколкото подобни споразумения или договорености предвиждат задълбочаване или разширяване на целите на настоящото споразумение. Княжество Лихтенщайн уведомява Европейския съюз за всички такива нови споразумения или договорености в рамките на три месеца от подписването им или, ако се касае за споразумения или договорености, подписани преди влизането в сила на настоящото споразумение, в рамките на три месеца от влизането им в сила.

3.   Споразуменията и договореностите, посочени в параграфи 1 и 2, не засягат взаимоотношенията с държави членки, които не са страни по тях.

4.   Настоящото споразумение не засяга съществуващите споразумения за правна помощ или за взаимно признаване на съдебни решения.

Член 8

Уведомления, декларации и влизане в сила

1.   Договарящите страни се нотифицират взаимно за приключването на процедурите, необходими за изразяване на тяхното съгласие за обвързване с настоящото споразумение.

2.   Европейският съюз може да изрази своето съгласие да бъде обвързан от настоящото споразумение дори в случай че решенията, касаещи обработването на лични данни, които се предоставят или са били предоставени съгласно Решение 2008/615/ПВР на Съвета, все още не са приети по отношение на всички държави членки.

3.   Член 5, параграфи 1 и 2 се прилагат временно, считано от момента на подписване на настоящото споразумение.

4.   По отношение на измененията на разпоредбите, посочени в член 1, приети след подписването на настоящото споразумение, но преди влизането му в сила, тримесечният срок, упоменат в член 5, параграф 2, втора алинея, започва да тече от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

5.   При извършване на нотифицирането съгласно параграф 1 или по всяко време след това, ако така е предвидено, Княжество Лихтенщайн прави декларациите, предвидени в член 1, параграф 3.

6.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от третия месец, следващ деня на последната нотификация, извършена съгласно параграф 1.

7.   Предоставянето на лични данни от държавите членки и Княжество Лихтенщайн в съответствие с настоящото споразумение не се осъществява, докато разпоредбите на глава 6 от Решение 2008/615/ПВР на Съвета не бъдат въведени в националното право на държавите, участващи във въпросното предоставяне на данни.

За да се провери дали случаят е такъв за Княжество Лихтенщайн, се извършват посещение за оценка и пилотен тест по отношение на Княжество Лихтенщайн при условия и договорености, приемливи за него, и аналогични на изпълнените по отношение на държавите членки в съответствие с глава 4 от приложението към Решение 2008/616/ПВР на Съвета.

Въз основа на доклад за цялостна оценка и при спазване на същата процедура като при започването на автоматизирани обмени на данни в държавите членки, Съветът определя датата или датите, считано от които държавите членки може да предоставят лични данни на Княжество Лихтенщайн съгласно настоящото споразумение.

8.   Княжество Лихтенщайн транспонира и прилага разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета. Княжество Лихтенщайн съобщава на Европейската комисия текста на основните разпоредби, които са приети в областта, обхваната от посочената Директива.

9.   Княжество Лихтенщайн транспонира и прилага членове 1 — 24, член 25, параграф 1, членове 26 — 32 и член 34 от Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета,. Княжество Лихтенщайн съобщава на Европейската комисия текста на основните разпоредби, които са приети в областта, обхваната от посоченото рамково решение на Съвета.

10.   Компетентните органи на Княжество Лихтенщайн не прилагат разпоредбите на глава 2 от Решение 2008/615/ПВР на Съвета, преди то да е транспонирало и приложило мерките, посочени в параграфи 8 и 9 от настоящия член.

Член 9

Присъединяване на нови държави членки към Европейския съюз

Присъединяването на нови държави членки към Европейския съюз поражда права и задължения съгласно настоящото споразумение между тези нови държави членки и Княжество Лихтенщайн.

Член 10

Прекратяване

1.   Настоящото Споразумение може да бъде прекратено по всяко време от една от договарящите страни посредством депозирането на нотификация за прекратяване пред другата договаряща страна.

2.   Прекратяването на настоящото споразумение в съответствие с параграф 1 влиза в сила шест месеца след депозирането на нотификацията за прекратяване.

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски езици, като всички текстове са еднакво автентични.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein


(1)  ОВ ЕС L 160, 18.6.2011 г., стр. 3.

(2)  ОВ ЕС L 386, 29.12.2006 г., стр. 89.

(3)  ОВ ЕС L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

(4)  ОВ ЕС L 210, 6.8.2008 г., стр. 12.

(5)  ОВ ЕС L 322, 9.12.2009 г., стр. 14.

(6)  ОВ ЕС L 119, 4.5.2016 г., стр. 89.

(7)  Официален сборник на Лихтенщайн LGBl. 2006 № 75; Класифициран сборник на Лихтенщайн LR 0.369.101.2.


Декларация на договарящите страни по повод подписването на Споразумението

Европейският съюз и Княжество Лихтенщайн, договарящи страни по Споразумението за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности (наричано по-долу „споразумението“), декларират:

 

За осъществяването на обмена на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрацията на превозни средства в съответствие със споразумението Княжество Лихтенщайн ще трябва да установи двустранни връзки за всяка от тези категории данни с всяка от държавите членки.

 

За да се осъществи и улесни тази дейност, на Княжество Лихтенщайн ще бъде предоставена цялата налична документация, софтуерни продукти и списъци с данни за контакт.

 

Княжество Лихтенщайн ще има възможност да установи неформални партньорства с държавите членки, които вече осъществяват такъв обмен на данни, с цел споделяне на натрупания опит и получаване на практическа и техническа подкрепа. Подробностите във връзка с тези партньорства се уреждат чрез преки контакти със съответните държави членки.

 

Експертите на Лихтенщайн може да се обръщат по всяко време към председателството на Съвета, Европейската комисия или водещи експерти по тези въпроси, за да получат информация, разяснения или друг вид подкрепа. Аналогично, когато в хода на изготвянето на предложения или съобщения Комисията се свързва с представители на държавите членки, тя ще се възползва от възможността да осъществи контакт и с представители на Княжество Лихтенщайн.

 

Експерти на Лихтенщайн могат да бъдат канени да присъстват на срещи, на които експерти от държавите членки обсъждат в рамките на Съвета технически аспекти, които са пряко относими към правилното прилагане и усъвършенстване на съдържанието на горепосочените решения на Съвета.