29.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 305/21


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 55/2017

от 17 март 2017 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1819]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/950 на Комисията от 15 юни 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества 2,4-ДБ, бета-цифлутрин, карфентразон-етил, Coniothyrium minitans щам CON/M/91-08 (DSM 9660), циазофамид, делтаметрин, диметенамид-Р, етофумезат, фенамидон, флуфенацет, флуртамон, форамсулфурон, фостиазат, имазамокс, йодосулфурон, ипродион, изоксафлутол, линурон, малеинов хидразид, мезотрион, оксасулфурон, пендиметалин, пикоксистробин, силтиофам и трифлоксистробин (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/952 на Комисията от 15 юни 2016 г. за одобряване на активното вещество с нисък риск Saccharomyces cerevisiae щам LAS02 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1424 на Комисията от 25 август 2016 г. за подновяване на одобрението на активното вещество тифенсулфурон-метил в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (3) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(4)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1429 на Комисията от 26 август 2016 г. за одобряване на активното вещество Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(5)

Поради това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава XV от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точка 13а (Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията) се добавят следните тирета:

„—

32016 R 0950: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/950 на Комисията от 15 юни 2016 г. (ОВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 3),

32016 R 0952: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/952 на Комисията от 15 юни 2016 г. (ОВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 10),

32016 R 1424: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1424 на Комисията от 25 август 2016 г. (ОВ L 231, 26.8.2016 г., стр. 25),

32016 R 1429: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1429 на Комисията от 26 август 2016 г. (OB L 232, 27.8.2016 г., стр. 1).“

2.

След точка 13щщщщщщн (Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1426 на Комисията) се вмъкват следните точки:

„13щщщщщщo.

32016 R 0952: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/952 на Комисията от 15 юни 2016 г. за одобряване на активното вещество с нисък риск Saccharomyces cerevisiae щам LAS02 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (ОВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 10).

13щщщщщщп.

32016 R 1424: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1424 на Комисията от 25 август 2016 г.за подновяване на одобрението на активното вещество тифенсулфурон-метил в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (OB L 231, 26.8.2016 г., стр. 25).

13щщщщщщр.

32016 R 1429: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1429 на Комисията от 26 август 2016 г. за одобряване на активното вещество Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (ОВ L 232, 27.8.2016 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на регламенти за изпълнение (ЕС) 2016/950, (ЕС) 2016/952, (ЕС) 2016/1424 и (ЕС) 2016/1429 на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 18 март 2017 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 17 март 2017 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Claude MAERTEN


(1)  ОВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 231, 26.8.2016 г., стр. 25.

(4)  ОВ L 232, 27.8.2016 г., стр. 1.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.