23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/19


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 228/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1166]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2015/1933 на Комисията от 27 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на полициклични ароматни въглеводороди в какаови влакна, чипс от банан, хранителни добавки, сушени билки и сушени подправки (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент (ЕС) 2015/1940 на Комисията от 28 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества от склероции на мораво рогче в определени непреработени зърнени храни и разпоредбите относно мониторинга и докладването (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Настоящото решение се отнася до законодателството в областта на хранителните продукти. Законодателството в областта на хранителните продукти не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в уводната част на глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(4)

С оглед на това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В глава ХII, точка 54щщщщ (Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията) от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавят следните тирета:

„—

32015 R 1933: Регламент (ЕС) 2015/1933 на Комисията от 27 октомври 2015 г. (ОВ L 282, 28.10.2015 г., стр. 11),

32015 R 1940: Регламент (ЕС) 2015/1940 на Комисията от 28 октомври 2015 г. (ОВ L 283, 29.10.2015 г., стр. 3).“

Член 2

Текстовете на регламенти (ЕС) 2015/1933 и (ЕС) 2015/1940 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 282, 28.10.2015 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 283, 29.10.2015 г., стр. 3.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.