6.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 258/4


ПРЕВОД

ДВУСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

Европейският съюз (ЕС) и Съединените американски щати (САЩ), страни по настоящото споразумение,

като споделят целта за защита на титулярите на застрахователни и презастрахователни полици и другите потребители при зачитане на системите за надзор и регулиране на застраховането и презастраховането на всяка от страните;

като потвърждават, че за САЩ пруденциалните мерки, приложими в Европейския съюз, заедно с изискванията и гаранциите, предвидени в настоящото споразумение, осигуряват ниво на защита на титулярите на полици и другите потребители по отношение на презастрахователните цесии и груповия надзор, което е съвместимо с изискванията на Закона за Федералната застрахователна служба от 2010 г. (Federal Insurance Office Act);

като признават все по-голямата необходимост от сътрудничество между надзорните органи на ЕС и САЩ, включително за обмен на поверителна информация предвид нарастващата глобализация на застрахователните и презастрахователните пазари;

като имат предвид, че практическите договорености относно трансграничното сътрудничество са от първостепенно значение за надзора на застрахователите и презастрахователите както в периоди на стабилност, така и по време на криза;

като имат предвид обменената информация относно регулаторната рамка на всяка от страните и след внимателно проучване на тези рамки;

като отбелязват ползите от повишаване на регулаторната сигурност при прилагането на регулаторните рамки в областта на застраховането и презастраховането за застрахователите и презастрахователите, осъществяващи дейност на територията на всяка от страните;

като признават последиците за намаляване на риска от презастрахователните договори в трансграничен контекст, при условие че се изпълняват приложимите пруденциални условия и при отчитане на защитата на титулярите на полици и другите потребители;

като признават, че груповият надзор на застрахователите и презастрахователите дава възможност на надзорните органи да направят добре обосновани преценки на финансовото състояние на тези групи;

като признават необходимостта от групово капиталово изискване или оценка на капитала на групата за застрахователи и презастрахователи — част от група, която осъществява дейност на територията на двете страни, и че груповото капиталово изискване или оценката на капитала на групата на равнището на глобалното предприятие майка може да се основава на принципа на страната по произход;

като потвърждават значението на спецификациите за груповото капиталово изискване или оценката на капитала на групата за груповия надзор и — когато това е оправдано — на прилагането на корективни, превантивни или други ответни мерки от надзорен орган въз основа на това изискване или оценка; и

като насърчават обмена на информация между надзорните органи с цел упражняване на надзор над застрахователите и презастрахователите в интерес на титулярите на полици и другите потребители,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цели

Настоящото споразумение е насочено към следното:

а)

отпадането, при определени условия, на изискванията за местно присъствие, налагани от една от страните или от нейните надзорни органи по отношение на презастраховател цесионер, чието централно управление или място на регистрация е в другата страна, като условие за сключване на презастрахователен договор със застраховател цедент, чието централно управление или място на регистрация е на нейна територия, или за разрешаване на застрахователя цедент да кредитира сумите по презастраховане или ефектите на намаляване на риска във връзка с презастрахователния договор;

б)

отпадането, при определени условия, на изискванията за обезпечение, налагани от една от страните или от нейните надзорни органи по отношение на презастраховател цесионер, чието централно управление или място на регистрация е в другата страна, като условие за сключване на презастрахователен договор със застраховател цедент, чието централно управление или място на регистрация е на нейна територия, или за разрешаване на застрахователя цедент да кредитира сумите по презастраховане или ефектите на намаляване на риска във връзка с презастрахователния договор;

в)

функцията на приемащите надзорни органи и надзорните органи по произход по отношение на пруденциалния групов надзор на застрахователна или презастрахователна група, чието глобално предприятие майка е в страната по произход, включително при определени условия: i) отпадането на равнището на глобалното предприятие майка на пруденциалните изисквания на приемащата страна за платежоспособност и капитал, управление и отчитане в областта на застраховането и ii) определяне, че надзорният орган по произход, а не приемащият надзорен орган ще упражнява глобален пруденциален надзор на застрахователната група, без да се засяга груповият надзор от приемащата страна на застрахователната или презастрахователната група на равнището на предприятието майка на нейна територия; както и

г)

взаимната подкрепа на страните за обмена на информация между надзорните органи на всяка от тях, както и препоръчаните практики за такъв обмен.

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение се прилагат следните определения:

а)

„застраховател цедент“ означава застраховател или презастраховател, който е контрагент на презастраховател цесионер съгласно презастрахователен договор;

б)

„обезпечение“ означава активи, като парични средства и акредитиви, заложени от презастрахователя в полза на застрахователя или презастрахователя цедент, за да се гарантират или обезпечат задължения на презастрахователя цесионер към застрахователя цедент, произтичащи от презастрахователния договор;

в)

„кредитиране на суми по презастраховане или на ефектите на намаляване на риска по презастрахователни договори“ означава правото на застраховател цедент съгласно пруденциалната регулаторна рамка да осчетоводи дължими суми от презастрахователи цесионери, свързани с изплатени и неизплатени щети по прехвърлени рискове, като активи или съответно намаления на пасивите;

г)

„група“ означава две или повече предприятия, най-малко едно от които е застрахователно или презастрахователно предприятие, като при това едно предприятие упражнява контрол върху едно или повече застрахователни или презастрахователни предприятия или друго нерегулирано предприятие;

д)

„групов надзор“ означава упражняването на регулаторен и пруденциален надзор от надзорен орган по отношение на застрахователна или презастрахователна група за цели, включващи защитата на титулярите на полици и другите потребители и насърчаването на финансовата стабилност и глобалния ангажимент;

е)

„страна по произход“ означава страна, на чиято територия е централното управление или мястото на регистрация на глобалното предприятие майка на застрахователна или презастрахователна група или предприятие;

ж)

„надзорен орган по произход“ означава надзорен орган на страната по произход;

з)

„приемаща страна“ означава страна, в която застрахователна или презастрахователна група или предприятие осъществява дейност, но не е територията, на която се намира централното управление или мястото на регистрация на глобалното предприятие майка на застрахователната или презастрахователната група или предприятие;

и)

„приемащ надзорен орган“ означава надзорен орган на приемащата страна;

й)

„застраховател“ означава предприятие, което има разрешение или лиценз за започване или извършване на пряко или първично застраховане;

к)

„предприятие майка“ означава регулирано или нерегулирано предприятие, което пряко или непряко притежава или упражнява контрол върху друго предприятие;

л)

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице с установена или подлежаща на установяване самоличност;

м)

„презастраховател“ означава предприятие, което има разрешение или лиценз за започване или извършване на презастрахователна дейност;

н)

„презастрахователна дейност“ означава дейността, която се състои в приемане на рискове, прехвърлени от застраховател или от друг презастраховател;

о)

„презастрахователен договор“ означава договор, с който презастраховател цесионер приема риск, прехвърлен от застраховател или презастраховател;

п)

„надзорен орган“ означава всеки орган за застрахователен или презастрахователен надзор в Европейския съюз или САЩ;

р)

„предприятие“ означава субект, който осъществява стопанска дейност;

с)

„американски щат“ означава всеки щат, общност, територия или владение на САЩ, Окръг Колумбия, Пуерторикански съюз, Общност Северни Мариански острови, Американска Самоа, Гуам или Американски Вирджински острови;

т)

„глобален“ означава обхващащ всички операции или дейности на една група, независимо къде се осъществяват; и

у)

„глобално предприятие майка“ означава крайното предприятие майка на група.

Член 3

Презастраховане

1.   При спазване на условията по параграф 4 дадена страна няма — и гарантира, че нейните надзорни органи или други компетентни органи няма — като условие за разрешаване на презастраховател цесионер, чието централно управление или място на регистрация е на територията на другата страна (наричан по-нататък за целите на член 3 „презастраховател цесионер от страната по произход“), да сключи презастрахователен договор със застраховател цедент, чието централно управление или място на регистрация е на нейна територия (наричан по-нататък за целите на член 3 „застраховател цедент от приемащата страна“):

а)

да запазва или да приема изискване за предоставяне на обезпечение във връзка с цесии от застраховател цедент от приемащата страна на презастраховател цесионер от страната по произход и всяко свързано изискване за отчитане, отнасящо се до такова отпаднало обезпечение, или

б)

да запазва или да приема нови изисквания със същото по същество регулаторно въздействие върху презастрахователя цесионер от страната по произход, както изискванията за обезпечение, премахнати съгласно настоящото споразумение, или изискване за отчитане, отнасящо се до такова отпаднало обезпечение,

което в случая по буква а) или б) води до по-неблагоприятно третиране на презастрахователите цесионери от страната по произход в сравнение с презастрахователите цесионери, чието централно управление или място на регистрация е на територията на същия надзорен орган, където е застрахователят цедент от приемащата страна. Настоящият параграф не забранява на страна, на чиято територия е централното управление или мястото на регистрация на застраховател цедент (наричана по-нататък за целите на член 3 „приемащата страна“), или на нейните надзорни органи да прилагат изисквания като условие за разрешаване на презастрахователи цесионери от страната по произход да сключат презастрахователен договор със застраховател цедент от приемащата страна, ако същите изисквания се прилагат за презастрахователните договори между застраховател цедент и презастраховател цесионер, чието централно управление или място на регистрация е на територията на същия надзорен орган.

2.   При спазване на условията по параграф 4 приемаща страна няма и гарантира, че нейните надзорни органи или други компетентни органи няма — като условие за разрешаване на застраховател цедент от приемащата страна да кредитира сумите по презастраховане или ефектите на намаляване на риска във връзка с презастрахователни договори, сключени с презастраховател цесионер от страната по произход:

а)

да запазва или да приема изискване за предоставяне на обезпечение във връзка с цесии от застраховател цедент от приемащата страна на презастраховател цесионер от страната по произход и всяко свързано изискване за отчитане, отнасящо се до такова отпаднало обезпечение, или

б)

да запазва или да приема нови изисквания със същото по същество регулаторно въздействие върху презастрахователя цесионер от страната по произход, както изискванията за обезпечение, премахнати съгласно настоящото споразумение, или изискване за отчитане, отнасящо се до такова отпаднало обезпечение,

което в случая по буква а) или б) води до по-неблагоприятно третиране на презастрахователите цесионери от страната по произход в сравнение с презастрахователите цесионери, чието централно управление или място на регистрация е на територията на същия надзорен орган, където е застрахователят цедент от приемащата страна. Настоящият параграф не забранява на приемаща страна или на нейните надзорни органи да прилагат изисквания като условие за разрешаване на застраховател цедент от приемащата страна да кредитира сумите по презастраховане или ефектите на намаляване на риска във връзка с презастрахователни договори, сключени с презастраховател цесионер от страната по произход, ако същите изисквания се прилагат за презастрахователни договори между застраховател цедент и презастраховател цесионер, чието централно управление или място на регистрация е на територията на същия надзорен орган.

3.   При спазване на условията по параграф 4 приемаща страна няма и гарантира, че нейните надзорни органи или други компетентни органи съгласно приложимото няма — като условие за сключване на презастрахователен договор със застраховател цедент от приемащата страна или като условие за разрешаване на застраховател цедент от приемащата страна да кредитира сумите по презастраховане или ефектите на намаляване на риска във връзка с презастрахователния договор:

а)

да запазва или да приема изискване за презастраховател цесионер от страната по произход да има местно присъствие или

б)

да запазва или да приема нови изисквания със същото по същество регулаторно въздействие върху презастрахователя цесионер от страната по произход като местно присъствие,

което в случая по буква а) или б) води до по-неблагоприятно третиране на презастраховател цесионер от страната по произход в сравнение с презастрахователите цесионери, чието централно управление или място на регистрация е на територията на надзорния орган на застрахователя цедент от приемащата страна или чието централно управление или място на регистрация е на територията на приемащата страна и които имат лиценз или разрешение да осъществяват дейност на територията на надзорния орган на застрахователя цедент на приемащата страна. За американски щат изразът „има разрешение да осъществява дейност“ за целите на настоящата разпоредба означава „допуснат в този щат“.

4.   Параграфи 1 — 3 се прилагат при спазване на следните условия:

а)

презастрахователят цесионер разполага и поддържа текущо:

i)

най-малко 226 милиона евро, когато централното управление на застрахователя цедент е в ЕС, или 250 милиона щатски долара, когато мястото на регистрация на застрахователя цедент е в САЩ, под формата на собствен капитал или капитал и превишение на активите над пасивите, изчислени съгласно методиката на юрисдикцията му по произход, или

ii)

ако презастрахователят цесионер е асоциация, включваща корпоративни и индивидуални некорпоративни притежатели на акции или дялове:

A)

равностойни по размер минимален капитал и превишение на активите над пасивите (нето пасиви) или собствен капитал, изчислени съгласно методиката, приложима в неговата юрисдикция по произход, от най-малко 226 милиона евро, когато централното управление на застрахователя цедент е в ЕС, или 250 милиона щатски долара, когато мястото на регистрация на застрахователя цедент е в Съединените щати; и

Б)

централен фонд с наличност от най-малко 226 милиона евро, когато централното управление на застрахователя цедент е в ЕС, или 250 милиона щатски долара, когато мястото на регистрация на застрахователя цедент е в Съединените щати;

б)

презастрахователят цесионер разполага и поддържа текущо:

i)

коефициент на платежоспособност от 100-процентно покритие на капиталовото изискване за платежоспособност съгласно „Платежоспособност II“ или равнище на разрешен контрол на капитала, основаващ се на риска, от 300 процента съгласно приложимото на територията, на която е централното управление или мястото на регистрация на презастрахователя цесионер, или

ii)

ако презастрахователят цесионер е асоциация, включваща корпоративни и индивидуални некорпоративни притежатели на акции или дялове, коефициент на платежоспособност от 100 процентно покритие на капиталовото изискване за платежоспособност съгласно „Платежоспособност II“ или равнище на разрешен контрол на капитала, основаващ се на риска, от 300 процента съгласно приложимото на територията, на която е централното управление или мястото на регистрация на презастрахователя цесионер;

в)

презастрахователят цесионер се съгласява да отправи незабавно писмено уведомление и пояснение до надзорния орган на територията на застрахователя цедент, ако:

i)

минималният капитал и превишението на активите над пасивите или собствения капитал съгласно приложимото, определени в буква а), или коефициентът на платежоспособност или на капиталова адекватност съгласно приложимото, определени в буква б), спаднат под минималните изисквания, или

ii)

е предприето регулаторно действие срещу него за сериозно нарушение на приложимото право;

г)

презастрахователят цесионер предоставя на приемащия надзорен орган писмено потвърждение, че е съгласен да приеме юрисдикцията на съдилищата на територията, на която е централното управление или мястото на регистрация на застрахователя цедент, в съответствие с приложимите изисквания на тази територия за даване на такова съгласие. Настоящото споразумение не ограничава, нито променя възможността на страните по презастрахователен договор да постигнат съгласие за алтернативни механизми за решаване на спорове;

д)

когато е приложимо за целите на призоваването, презастрахователят цесионер предоставя на приемащия надзорен орган писмено потвърждение, че е съгласен с определянето на този надзорен орган като представител за връчване на призовки. Приемащият надзорен орган може да изиска такова съгласие да бъде дадено на него и да бъде включено във всеки презастрахователен договор под негова юрисдикция;

е)

презастрахователят цесионер се съгласява писмено да заплати дължимото по всички окончателни решения на съда, по които се иска изпълнение, получени от застраховател цедент, които са обявени за изпълними на територията, на която е постановено решението;

ж)

във всеки презастрахователен договор, за който се прилага настоящото споразумение, презастрахователят цесионер се съгласява да предостави обезпечение за 100 процента от задълженията си, отнасящи се до прехвърленото презастраховане съгласно този договор, ако презастрахователят цесионер се противопоставя на изпълнението на окончателно съдебно решение, което е изпълнимо съгласно правото на територията, на която е постановено, или на надлежно изпълнимо арбитражно решение, независимо дали е постановено в полза на застраховател цедент или на неговия представител в случай на преструктуриране, ако е приложимо;

з)

презастрахователят цесионер или неговият правен предшественик/правоприемник, когато е приложимо, предоставя следната документация на приемащия надзорен орган, ако бъде поискана от този орган:

i)

за предшестващите сключването на презастрахователния договор две години и за всяка година след това — своя одитиран годишен отчет в съответствие с приложимото право на територията, на която се намира неговото централно управление, включително доклада от външния одит,

ii)

за предшестващите сключването на презастрахователния договор две години — доклада за платежоспособността и финансовото състояние или актюерска оценка, ако са подадени до надзорния орган на презастрахователя цесионер,

iii)

преди сключването на презастрахователния договор и не по-често от веднъж на шестмесечие след това — актуализиран списък на всички оспорени или просрочени презастрахователни претенции, неуредени в продължение на 90 или повече дни, по отношение на презастраховането, поето от застрахователи цеденти от юрисдикцията на застрахователя цедент, и

iv)

преди сключването на презастрахователния договор и не по-често от веднъж на шестмесечие след това — информация за поетото презастраховане от презастрахователя цесионер от дружество цедент, прехвърлено презастраховане от презастрахователя цесионер и възстановими суми от презастраховане по изплатени и неизплатени щети от презастрахователя цесионер, с цел да се даде възможност за оценка на критериите, предвидени в параграф 4, буква и);

и)

презастрахователят цесионер поддържа практика на бързо изплащане на претенциите по презастрахователни договори. Липсата на бързо изплащане се доказва, ако е изпълнен някой от следните критерии:

i)

над 15 процента от възстановимите суми по презастраховане са просрочени или оспорени съгласно отчетеното на надзорния орган,

ii)

над 15 процента от застрахователите или презастрахователите цеденти на презастрахователя имат просрочени възстановими суми от презастраховане по изплатени щети от 90 или повече дни, които не са оспорени и надвишават 90 400 евро за всеки застраховател цедент, ако централното управление на презастрахователя цесионер е в ЕС, или 100 000 щатски долара, ако мястото на регистрация на презастрахователя цесионер е в САЩ, или

iii)

общият размер на възстановимите суми от презастраховане по изплатени щети, които не са оспорени, но са просрочени с 90 или повече дни, надхвърля 45 200 000 евро, ако централното управление на презастрахователя цесионер е в ЕС, или 50 000 000 щатски долара, ако мястото на регистрация на презастрахователя цесионер е в САЩ;

й)

презастрахователят цесионер потвърди, че към момента не участва в договорености, свързани с план за оздравяване, който включва застрахователи цеденти от приемащата страна, и се съгласи да уведоми застрахователя цедент и неговия надзорен орган и да предостави 100 процента обезпечение на застрахователя цедент, съответстващо на условията на плана, ако презастрахователят цесионер сключи подобен договор;

к)

ако е субект на предвидена в закона процедура по преструктуриране, ликвидация или несъстоятелност, в зависимост от случая, застрахователят цедент или негов представител може да поиска и ако съдът, пред който е висящо производството по преструктуриране, ликвидация или несъстоятелност, намери за уместно, може да получи разпореждане, в което от презастрахователя цесионер се изисква да предостави обезпечение за всички неуредени прехвърлени задължения; и

л)

надзорният орган по произход на презастрахователя цесионер потвърждава пред надзорния орган на приемащата страна всяка година, че презастрахователят цесионер спазва изискванията по буква б).

5.   Настоящото споразумение не представлява пречка презастраховател цесионер да предоставя доброволно информация на надзорните органи.

6.   Всяка страна, в качеството си на приемаща страна, гарантира по отношение на своите надзорни органи, че ако приемащият надзорен орган реши, че когато презастраховател цесионер от страната по произход вече не отговаря на условията, посочени в параграф 4, приемащият надзорен орган налага някое от изискванията по параграфи 1 — 3 само ако същият следва процедурата, установена в букви а) — в):

а)

преди да наложи някое от изискванията, приемащият надзорен орган се свързва с презастрахователя цесионер и освен при извънредни обстоятелства, които налагат по-кратък срок с оглед на защитата на титулярите на полици или другите потребители, му предоставя срок от 30 дни от първоначалното съобщение, за да представи план за отстраняване на нередността, и срок от 90 дни от първоначалното съобщение — за отстраняването ѝ, като информира надзорния орган по произход;

б)

само ако след изтичането на срока от 90 дни или преди това при извънредни обстоятелства, както е определено в буква а), приемащият надзорен орган счете, че презастрахователят цесионер не предприема действия или предприетите действия са недостатъчни, приемащият надзорен орган може да наложи някое от изискванията по параграфи 1 — 3; и

в)

налагането на някое от изискванията по параграфи 1 — 3 се обяснява писмено и се съобщава на засегнатия презастраховател цесионер.

7.   При спазване на приложимото право и условията на настоящото споразумение настоящият член не ограничава, нито променя възможността на страните по презастрахователен договор да постигат съгласие относно изискванията за обезпечение или други условия в този презастрахователен договор.

8.   Настоящото споразумение се прилага само за презастрахователни договори, които се сключват, изменят или подновяват на или след датата, на която влиза в сила мярка за намаляване на обезпечение съгласно настоящия член, и само по отношение на понесени загуби и отчетени резерви от и след по-късната от двете дати: i) датата на мярката или ii) датата на влизане в сила на такъв нов презастрахователен договор, негово изменение или подновяване. Настоящото споразумение не ограничава, нито променя възможността на страните по презастрахователен договор да предоговорят този презастрахователен договор.

9.   За по-голяма яснота се пояснява, че в случай на прекратяване на настоящото споразумение надзорните органи или други компетентни органи не са възпрепятствани по никакъв начин от настоящото споразумение да изискват местно присъствие на презастрахователи цесионери от приемащата страна или да изискват предоставяне на обезпечение и свързани с това изисквания или спазване на други разпоредби на приложимото право по отношение на задължения по презастрахователните договори, описани в настоящото споразумение.

Член 4

Групов надзор

За целите на членове 9 и 10 страните определят следните практики за групов надзор:

а)

без да се засягат букви в) — з) и участието в колегиуми от надзорни органи, застрахователна или презастрахователна група от страната по произход подлежи единствено на глобален пруденциален надзор на застрахователната група, включващ глобалното управление, платежоспособността, капитала и, ако е приложимо, счетоводната отчетност на равнище група, от страна на нейните надзорни органи по произход и не подлежи на групов надзор на равнището на глобалното предприятие майка на застрахователната или презастрахователната група от приемащи надзорни органи;

б)

без да се засяга буква а), приемащите надзорни органи могат да упражняват надзор по отношение на застрахователна или презастрахователна група на страна по произход, както е предвидено в букви в) — з). Приемащите надзорни органи могат да упражняват групов надзор, когато е целесъобразно, по отношение на застрахователна или презастрахователна група на страна по произход на равнището на предприятието майка на тяхна територия. В останалите случаи приемащите надзорни органи не упражняват глобален групов надзор по отношение на застрахователна или презастрахователна група на страната по произход, без да се засяга груповият надзор на застрахователната или презастрахователната група на равнището на предприятието майка на територията на приемащата страна;

в)

когато към застрахователна или презастрахователна група на страна по произход се прилага, в съответствие с приложимото право, глобална система за управление на риска, което се доказва с подаването на собствена оценка на риска и платежоспособността (СОРП) на равнище глобална група, надзорният орган по произход, който е изискал СОРП, представя обобщение на СОРП на глобалната група:

i)

незабавно на приемащите надзорни органи, ако те са членове на колегиума от надзорни органи на застрахователната или презастрахователната група, както и

ii)

на надзорните органи на значимите дъщерни предприятия или клонове на тази група в приемащата страна, по искане на тези надзорни органи.

Когато към застрахователна или презастрахователна група на страна по произход не се прилага, в съответствие с приложимото право, такава СОРП на равнище глобална група, надзорният орган на съответния американски щат или на съответната държава — членка на ЕС, предоставя равностойна документация, изготвена съобразно приложимото право на надзорния орган по произход, както е посочено в подточки i) и ii) по-горе.

г)

обобщението на СОРП на равнище глобална група или равностойната документация, предвидена в буква в), включва следните елементи:

i)

описание на рамката за управление на риска на застрахователната или презастрахователната група,

ii)

оценка на експозицията към риск на застрахователната или презастрахователната група, както и

iii)

оценка на рисковия капитал на равнище група и прогнозна оценка на платежоспособността;

д)

независимо от буква а), ако обобщението на СОРП на равнище глобална група или, когато е приложимо, равностойната документация, предвидена в буква в), представлява каквато и да е сериозна заплаха за титуляря на полица или за финансовата стабилност на територията на приемащия надзорен орган, този приемащ надзорен орган може да наложи превантивни, корективни или други ответни мерки по отношение на застрахователите или презастрахователите в приемащата страна.

Преди да наложи такива мерки, приемащият надзорен орган се консултира със съответния надзорен орган по произход на застрахователната или презастрахователната група. Страните насърчават надзорните органи да продължат да разглеждат въпроси, свързани с пруденциалния надзор на застрахователни групи, в рамките на колегиумите от надзорни органи.

е)

изискванията за отчетност за целите на пруденциалния надзор на застрахователни групи, предвидени в приложимото право на територията на приемащата страна, не се прилагат на равнището на глобалното предприятие майка на застрахователната или презастрахователната група, освен ако не са пряко свързани с риск от сериозно въздействие върху способността на предприятията в рамките на застрахователната или презастрахователната група да изплащат претенции на територията на приемащата страна;

ж)

приемащият надзорен орган запазва възможността да изисква и получава информация от застраховател или презастраховател, упражняващ дейност на неговата територия и чието глобално предприятие майка има централно управление на територията на страната по произход, за целите на пруденциалния надзор на застрахователната група, когато приемащият надзорен орган счита, че тази информация е необходима, за да бъде избегната сериозна вреда за титулярите на полици или сериозна заплаха за финансовата стабилност, или сериозно въздействие върху способността на застраховател или презастраховател да изплаща предявени към него претенции на територията на приемащия надзорен орган. Приемащият надзорен орган основава такова искане за информация на критериите за пруденциален надзор и, когато е възможно, избягва обременителни и повтарящи се искания. Запитващият надзорен орган информира колегиума от надзорни органи за такова искане.

Независимо от буква а), ако застраховател или презастраховател не се съобрази с това искане на информация, това може да доведе налагането на превантивни, корективни или други ответни мерки на територията на приемащия надзорен орган;

з)

по отношение на застрахователна или презастрахователна група на страната по произход, която осъществява в приемащата страна дейност, която е предмет на оценка на капитала на групата в страната по произход и която отговаря на следните условия:

i)

оценката на капитала на групата включва изчисляване на глобалния капитал на групата, при което се взема предвид рискът на равнището на цялата група, включително глобалното предприятие майка на застрахователната или презастрахователната група, който може да повлияе на застрахователните и презастрахователните операции и дейности, осъществявани на територията на другата страна, както и

ii)

надзорният орган на територията на страната, в която се прилага оценката на капитала на групата, предвидена в подточка i) по-горе, има правомощията да налага превантивни, корективни или други ответни мерки въз основа на оценката, включително като изисква, когато е целесъобразно, свързани с капитала мерки,

приемащият надзорен орган не налага оценка на капитала на групата или групово капиталово изискване на равнището на глобалното предприятие майка на застрахователната или презастрахователната група в съответствие с приложимото право на своята територия.

Когато за застраховател или презастраховател на страната по произход се прилага групово капиталово изискване на територията на страната по произход, приемащият надзорен орган не налага групово капиталово изискване или оценка на капитала на групата на равнището на глобалното предприятие майка на застрахователната или презастрахователната група;

и)

независимо от разпоредбите на настоящото споразумение, то не намалява или ограничава и не цели да намали или ограничи възможността на надзорните органи на ЕС да упражняват надзорни или регулаторни правомощия спрямо субекти или групи, които притежават или контролират кредитни институции в ЕС, извършват банкови операции в ЕС или по отношение на които е установено, че техните съществени финансови затруднения или естеството, обхватът, размерът, мащабът, концентрацията, взаимосвързаността или съчетанието на техните дейности биха могли да представляват заплаха за финансовата стабилност на ЕС, включително и чрез прилагане на: Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ДКИ IV), Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (РКИ), Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране

и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 и Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, или други свързани законови и подзаконови актове.

Независимо от разпоредбите на настоящото споразумение, то не намалява или ограничава и не цели да намали или ограничи възможността на съответния надзорен орган на САЩ да упражнява надзорни или регулаторни правомощия спрямо субекти или групи, които притежават или контролират депозитарни институции в САЩ, извършват банкови операции в Съединените щати или по отношение на които е установено, че техните съществени финансови затруднения или естеството, обхватът, размерът, мащабът, концентрацията, взаимосвързаността или съчетанието на техните дейности биха могли да представляват заплаха за финансовата стабилност на САЩ, включително и чрез упражняването на правомощията по Закона за банковите холдингови дружества (Bank Holding Company Act) (12 U.S.C. § 1841 и сл.), Закона за кредитите на собственици на жилища (Home Owners' Loan Act) (12 U.S.C. § 1461 и сл.), Закона за международното банкиране (International Banking Act) (12 U.S.C. § 3101 и сл.), Закона Дод/Франк за реформа на „Уол Стрийт“ и за защита на потребителите (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) (12 U.S.C. § 5301 и сл.), или други свързани законови и подзаконови актове.

Член 5

Обмен на информация

1.   Страните насърчават надзорните органи в съответните им юрисдикции да си сътрудничат в обмена на информация в съответствие с практиките, предвидени в приложението. Страните разбират, че използването на такива практики ще засили сътрудничеството и обмена на информация, при спазване на висок стандарт на защита на поверителността.

2.   Нищо в настоящото споразумение не урежда евентуално приложимите изискванията по отношение на обмена на лични данни от страна на надзорните органи.

Член 6

Приложение

Приложението към настоящото споразумение съставлява неразделна част от него.

Член 7

Съвместен комитет

1.   Страните създават Съвместен комитет, съставен от представители на САЩ и представители на Европейския съюз, който осигурява на страните средище за консултации и обмен на информация относно административното обслужване на споразумението и правилното му прилагане.

2.   Страните се консултират в рамките на Съвместния комитет по отношение на настоящото споразумение:

а)

по взаимно съгласие на страните, ако някоя от страните предложи консултации;

б)

най-малко веднъж в рамките на 180 дни след по-ранната от двете дати — датата на влизане в сила или началната дата на временно прилагане на настоящото споразумение, и веднъж годишно след това, освен ако страните не решат друго;

в)

ако някоя от страните отправи писмено искане за задължителни консултации; както и

г)

ако някоя от страните отправи писмено предизвестие за намерение за прекратяване.

3.   Съвместният комитет може да разглежда:

а)

въпроси, свързани с изпълнението на споразумението;

б)

последиците от споразумението в юрисдикциите на страните върху потребителите на застрахователни и презастрахователни услуги и търговските операции на застрахователите и презастрахователите;

в)

всякакви изменения на настоящото споразумение, предложени от някоя от страните;

г)

всеки въпрос, който налага провеждането на задължителни консултации;

д)

предизвестие за намерение за прекратяване на настоящото споразумение; и

е)

други въпроси, определени от страните.

4.   Съвместният комитет може да приеме процедурен правилник.

5.   Съвместният комитет се председателства последователно от всяка една от страните за срок от една година, освен ако не бъде решено друго. Съвместният комитет може да се свиква от своя председател по време и начин, определени от страните.

6.   Съвместният комитет може да свиква работни групи, за да улесни работата си.

Член 8

Влизане в сила

Настоящото споразумение влиза в сила седем дни след датата, на която страните обменят помежду си писмени нотификации, удостоверяващи, че са изпълнени техните съответни вътрешни изисквания и процедури или на друга договорена между тях дата.

Член 9

Изпълнение на споразумението

1.   Считано от по-ранната от двете дати — датата на влизане в сила или началната дата на временно прилагане на настоящото споразумение, страните насърчават съответните органи да се въздържат от всякакви мерки, които са несъвместими с някое от условията или задълженията по споразумението, включително по отношение на отпадането на изискванията за обезпечение и местно присъствие в съответствие с член 3. Това може да включва, когато е целесъобразно, размяна на писма между съответните органи по въпроси, свързани с настоящото споразумение.

2.   Считано от по-ранната от двете дати — датата на влизане в сила или началната дата на временно прилагане на настоящото споразумение, страните предприемат всички необходими мерки за изпълнението и прилагането на настоящото споразумение възможно най-скоро в съответствие с член 10.

3.   Считано от по-ранната от двете дати — датата на влизане в сила или началната дата на временно прилагане на настоящото споразумение, САЩ насърчават всеки свой щат незабавно да приеме следните мерки:

а)

намаляването, всяка година след датата на влизане в сила или началната дата на временно прилагане на настоящото споразумение, на размера на обезпечението, което се изисква от всеки американски щат, за да разреши кредитиране на сумите по презастраховане в пълен размер, с 20 процента от обезпечението, което този щат е изисквал считано към 1 януари преди датата на подписване на настоящото споразумение; и

б)

прилагането на съответни законови и подзаконови актове в областта на кредитирането на сумите по презастраховане на американския щат, които са съвместими с член 3, като метод за приемане на мерки в съответствие с параграфи 1 и 2 от посочения член.

4.   Ако настоящото споразумение е влязло в сила, 42 месеца след датата на подписване на настоящото споразумение и на дата, не по-късна от първо число на месеца, САЩ започват оценка съгласно законовите и подзаконовите си актове за установяване на евентуално предимство на разпоредбите на настоящото споразумение по отношение на всяка застрахователна мярка на американски щат, която САЩ определят като несъвместима с настоящото споразумение и водеща до по-неблагоприятно третиране на застраховател или презастраховател от ЕС в сравнение със застраховател или презастраховател от САЩ с място на регистрация в този американски щат или чийто лиценз или друго разрешение е издаден в този американски щат. Ако настоящото споразумение е влязло в сила, 60 месеца след датата на подписване на настоящото споразумение и на дата, не по-късна от първо число на месеца, САЩ приключват необходимата оценка съгласно законовите и подзаконовите си актове за установяване на евентуално предимство на разпоредбите на настоящото споразумение по отношение на всяка застрахователна мярка на американски щат, която е предмет на такава оценка. За целите на настоящия параграф САЩ дават приоритет на щатите с най-голям обем на брутното прехвърлено презастраховане за целите на определянето на разпоредбите, които евентуално са с предимство.

Член 10

Прилагане на споразумението

1.   Освен ако не е посочено друго, настоящото споразумение започва да се прилага от по-късната от двете дати — датата на влизане в сила или 60 месеца от датата на подписването на настоящото споразумение.

2.   Независимо от член 8 и параграф 1 от настоящия член:

а)

Европейският съюз прилага временно член 4 от настоящото споразумение до датата на влизане в сила на настоящото споразумение, а след тази дата прилага член 4, като гарантира, че надзорните органи и другите компетентни органи следват практиките, заложени в него, от седмо число на месеца, следващ датата, на която страните са се нотифицирали взаимно за изпълнението на техните вътрешни изисквания и процедури, необходими за временното прилагане на настоящото споразумение.

САЩ прилагат временно член 4 от настоящото споразумение до датата на влизане в сила на настоящото споразумение, а след тази дата прилагат член 4, като полагат всички усилия и насърчават надзорните органи и другите компетентни органи да следват практиките, заложени в него, от седмо число на месеца, следващ датата, на която страните са се нотифицирали взаимно за изпълнението на техните вътрешни изисквания и процедури, необходими за временното прилагане на настоящото споразумение.

б)

считано от по-късната от двете дати — датата на влизане в сила на настоящото споразумение или 60 месеца след подписването на настоящото споразумение:

i)

задълженията на всяка от страните, предвидени в член 3, параграфи 1 и 2 и член 9, са приложими само ако и докато надзорните органи на другата страна упражняват надзора, посочен в член 4, и изпълняват задълженията, предвидени в член 3, параграф 3;

ii)

практиките на всяка от страните, предвидени в член 4, и задълженията, предвидени в член 3, параграф 3, са приложими само ако и докато надзорните органи на другата страна изпълняват задълженията, предвидени в член 3, параграфи 1 и 2; и

iii)

задълженията на всяка от страните, предвидени в член 3, параграф 3, са приложими само ако и докато надзорните органи на другата страна упражняват надзора, предвиден в член 4, и изпълняват задълженията, предвидени в член 3, параграфи 1 и 2;

в)

когато съгласно член 4, буква и) компетентните надзорни органи на САЩ прилагат мерки извън територията на САЩ спрямо застрахователна или презастрахователна група от ЕС, за чиито затруднения или дейности Съветът за надзор на финансовата стабилност (Stability Oversight Council) е установил, че биха могли да представляват заплаха за финансовата стабилност на САЩ, чрез прилагане на Закона Дод/Франк за реформа на „Уол Стрийт“ и за защита на потребителите (12 U.S.C. § 5301 и сл.), всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение по ускорена процедура за задължителни консултации и прекратяване. Когато съгласно член 4, буква и) надзорните органи на ЕС прилагат мерки извън територията на Европейския съюз спрямо застрахователна или презастрахователна група от САЩ във връзка със заплаха за финансовата стабилност на ЕС, всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение по ускорена процедура за задължителни консултации и прекратяване;

г)

до датата, посочена в буква б), и без да се засягат механизмите, посочени в нея, разпоредбите на член 3, параграфи 1 и 2 относно презастраховането започват да се прилагат по отношение на презастраховател от ЕС в американски щат на по-ранната от двете дати:

i)

датата на приемане от този американски щат на мярка в съответствие с член 3, параграфи 1 и 2; или

ii)

датата на влизане в сила на акт, с който САЩ определят съгласно техните законови и подзаконови актове, че по отношение на мярка на американски щат в областта на застраховането с предимство се прилагат разпоредбите на настоящото споразумение, защото мярката е несъвместима с настоящото споразумение и води до по-неблагоприятно третиране на застраховател или презастраховател от ЕС в сравнение със застраховател или презастраховател от САЩ с място на регистрация в този американски щат или чийто лиценз или друго разрешение е издаден в този американски щат;

д)

считано от началната дата на временно прилагане, както е посочено в буква а), и в продължение на 60 месеца след това, при прилагането на член 4, буква з), надзорните органи в Европейския съюз не налагат групово капиталово изискване на равнището на глобалното предприятие майка на застрахователната или презастрахователната група по отношение на застрахователна или презастрахователна група от САЩ, осъществяваща дейност в Европейския съюз;

е)

считано от датата на подписване на настоящото споразумение, по време на 60-месечния срок, посочен в буква б), ако една от страните не изпълнява задълженията по член 3 по отношение на изискванията за местно присъствие, надзорните органи на другата страна могат, след задължителни консултации, да наложат оценка на капитала на групата или групово капиталово изискване на равнището на глобалното предприятие майка на застрахователна или презастрахователна група, чието централно управление или място на регистрация е на територията на другата страна;

ж)

член 3, параграф 3 започва да се изпълнява и става приложим на територията на ЕС не по-късно от 24 месеца от датата на подписване на настоящото споразумение, при условие че споразумението се е прилагало временно или е влязло в сила;

з)

при спазване на букви б) и г), член 3, параграфи 1 и 2 започва да се изпълнява и става изцяло приложим на цялата територия на двете страни не по-късно от 60 месеца от датата на подписване на настоящото споразумение от двете страни, при условие че споразумението е влязло в сила; както и

и)

считано от по-ранната от двете дати — датата на влизане в сила или началната дата на временно прилагане на настоящото споразумение, и двете страни започват да прилагат членове 7, 11 и 12.

3.   Когато една от страните не започне да се съобразява с параграф 2 до датите, посочени в него, другата страна може да поиска провеждането на задължителни консултации чрез Съвместния комитет.

Член 11

Прекратяване и задължителни консултации

1.   След провеждане на задължителни консултации всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение по всяко време с писмена нотификация до другата страна, при спазване на процедурите по настоящия член. Ако между страните писмено не е уговорено друго, прекратяването влиза в сила 180 дни или, по отношение на прекратяването, описано в член 10, параграф 2, буква в) — 90 дни след датата на нотификацията. По-специално, страните могат да прекратят настоящото споразумение, когато някоя от страните не е изпълнила задълженията си по настоящото споразумение или е предприела мерки, които са несъвместими с целите на настоящото споразумение.

2.   Преди да нотифицира за решението си за прекратяване на настоящото споразумение, включително по отношение на разпоредбите на член 10, всяка от страните нотифицира председателя на Съвместния комитет.

3.   Страните предприемат необходимите стъпки, за да съобщят на заинтересованите лица последиците от прекратяването за застрахователите и презастрахователите в съответните им юрисдикции.

4.   Провеждането на задължителни консултации чрез Съвместния комитет се изисква, ако е поискано от една от страните от председателя на Съвместния комитет, като те трябва да започнат не по-късно от 30 дни или, ако са поискани в съответствие с член 10, параграф 2, буква в) — 7 дни след отправяне на искането, освен ако страните не уговорят друго. Страната, която иска провеждането на задължителни консултации, отправя писмена нотификация относно основанията за задължителните консултации. Задължителните консултации могат да се проведат на място, определено от страните, а ако страните не могат да се споразумеят за място, страната, искаща задължителни консултации, предлага три неутрални места извън териториите на двете страни, а другата страна избира едно от предложените три неутрални места.

5.   Провеждането на задължителни консултации се изисква преди прекратяването на настоящото споразумение, включително по отношение на разпоредбите на член 10.

6.   Ако някоя от страните откаже да участва в задължителните консултации, предвидени в настоящия член, страната, която иска прекратяване, може да пристъпи към прекратяване на споразумението, както е предвидено в параграф 1 от настоящия член.

Член 12

Изменения

1.   Страните могат да се споразумеят писмено да изменят настоящото споразумение.

2.   Ако една от страните желае да измени настоящото споразумение, тя нотифицира писмено другата страна за искането си да започне преговори за изменение на споразумението.

3.   Искането за започване на преговори за изменение на споразумението се съобщава на Съвместния комитет.

Done at Washington on the twenty second day of September in the year two thousand and seventeen.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ

Примерни условия на меморандум за разбирателство относно обмена на информация между надзорните органи

Член 1

Цел

1.   Надзорният орган на (американски щат) и националният надзорен орган на (държава — членка на ЕС), органите, подписали настоящия меморандум за разбирателство, признават необходимостта от сътрудничество при обмена на информация.

2.   Органите признават, че практическите правила, свързани с трансграничното сътрудничество и обмен на информация, са от съществено значение както за надзора при кризисни ситуации, така и за текущия надзор.

3.   Целта на настоящия меморандум за разбирателство е да се улесни сътрудничеството при обмена на информация между органите до степента, допустима от приложимото право, и в съответствие с надзорните и регулаторните цели.

4.   Органите потвърждават, че нищо в настоящия меморандум за разбирателство не урежда изискванията, които могат да се прилагат по отношение на обмена на лични данни от страна на надзорните органи.

5.   На територията на органите съществува приложимо право в областта на обмена и защитата на поверителна информация, което има за цел защита на поверителния характер на данните, обменяни между органите по настоящия меморандум за разбирателство. Наред с другото, това приложимо право има за цел да гарантира, че:

а)

обменът на поверителна информация се осъществява само за цели, пряко свързани с изпълнението на надзорните функции на органите; и

б)

всички лица, които получават достъп до такава поверителна информация при изпълнението на своите задължения, ще запазят поверителността на тази информация, освен при някои определени обстоятелства, както е посочено в член 7.

Член 2.

Определения

За целите на настоящия меморандум за разбирателство се прилагат следните определения:

а)

„приложимо право“ означава всички законови, подзаконови и административни разпоредби или друга правна практика, приложими в юрисдикцията на органа по отношение на застрахователния и презастрахователния надзор, обмена на информация във връзка с надзора, защитата на поверителността и обработването и разкриването на информация;

б)

„поверителна информация“ означава всяка предоставена информация, разглеждана като поверителна от юрисдикцията на запитания орган;

в)

„застраховател“ означава предприятие, което има разрешение или лиценз за започване или извършване на пряко или първично застраховане;

г)

„лице“ означава физическо лице, юридическо лице, партньорство или неперсонифицирано сдружение;

д)

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице с установена или подлежаща на установяване самоличност;

е)

„предоставена информация“ означава всяка информация, предоставена от запитан орган на запитващ орган в отговор на искане за информация;

ж)

„регулиран субект“ означава застраховател или презастраховател, лицензиран или контролиран от надзорен орган на Европейския съюз или САЩ;

з)

„презастраховател“ означава предприятие, което има разрешение или лиценз за започване или извършване на презастрахователна дейност;

и)

„запитан орган“ означава органа, до който е отправено искане за информация;

й)

„запитващ орган“ означава органа, който отправя искане за информация;

к)

„надзорен орган“ означава всеки орган за застрахователен или презастрахователен надзор в Европейския съюз или САЩ; и

л)

„предприятие“ означава субект, който осъществява стопанска дейност.

Член 3

Сътрудничество

1.   При спазване на приложимото право, запитаният орган следва да разглежда исканията на запитващия орган с необходимата сериозност и да отговаря своевременно. Той следва да предоставя на запитващия орган възможно най-пълен отговор на искането за информация в съответствие с неговите регулаторни функции.

2.   При спазване на приложимото право, съществуването и съдържанието на всяко искане за информация следва да се третира като поверително от страна както на запитания, така и на запитващия орган, освен ако двата органа съвместно не решат друго.

Член 4

Използване на предоставената информация

1.   Запитващият орган следва да отправя искания за информация само ако за искането има законосъобразна регулаторна или надзорна цел, пряко свързана със законосъобразен надзор над регулиран субект от страна на запитващия орган. По принцип искането на информация за физически лица от страна на запитващ орган не се счита за законосъобразна регулаторна или надзорна цел, освен ако искането не е пряко свързано с изпълнението на надзорни функции.

2.   Запитващият орган следва да използва предоставената информация само за законосъобразни цели, свързани с функциите на органа в областта на регулирането, надзора, финансовата стабилност или пруденциалните му функции.

3.   При спазване на приложимото право, всяка обменена предоставена информация принадлежи на запитания орган и остава негова собственост.

Член 5

Искане за информация

1.   Исканията за информация от запитващия орган следва да бъдат писмени или — когато имат неотложен характер — в съответствие с параграф 2 и да включват следните елементи:

а)

участващите органи, съответната област на надзор и целта, за която се иска информацията;

б)

името или наименованието на съответното лице или регулиран субект;

в)

подробна информация за искането, която може да включва описание на фактите, на които се основава искането, конкретни въпроси, предмет на проверка, както и указание за чувствителност по отношение на искането;

г)

исканата информация;

д)

датата, до която се иска информацията, както и всички съответни правни срокове; и

е)

ако е уместно, дали, как и на кого може да бъде предадена информацията в съответствие с член 7.

2.   В случай на искания с неотложен характер, искането може да бъде отправено устно, като следва да бъде последвано от писмено потвърждение без неоправдано забавяне.

3.   Запитаният орган следва да обработи искането, както следва:

а)

запитаният орган следва да потвърди получаването на искането;

б)

запитаният орган следва да оцени всяко искане с оглед на всеки отделен случай, за да определи най-широкия обхват на информацията, която може да бъде предоставена съгласно условията на настоящия меморандум за разбирателство и процедурите, приложими в юрисдикцията на запитания орган. При вземането на решение дали и до каква степен да изпълни искането, запитаният орган може да вземе предвид:

i)

дали искането е в съответствие с меморандума за разбирателство;

ii)

дали изпълнението на искането би било толкова обременяващо, че да се наруши правилното изпълнение на функциите на запитания орган;

iii)

дали предоставянето на исканата информация няма да противоречи по друг начин на съществените интереси на юрисдикцията на запитания орган;

iv)

всякакви други въпроси, предвидени в приложимото право на юрисдикцията на запитания орган (по-специално онези, свързани с поверителността и професионалната тайна, защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот и справедливостта на процеса); и

v)

дали изпълнението на искането може по друг начин да засегне неблагоприятно изпълнението от страна на запитания орган на неговите функции;

в)

когато запитан орган отказва или не е в състояние да предостави цялата или част от поисканата информация, запитаният орган следва, доколкото е практически осъществимо и целесъобразно при спазване на приложимото право, да обясни мотивите си да не предостави информацията и да разгледа възможните алтернативни начини за постигане на надзорната цел на запитващия орган. Искането за информация може да бъде отхвърлено от запитания орган по-специално когато то би изисквало запитаният орган да действа по начин, който би нарушил приложимото за него право.

Член 6

Третиране на поверителната информация

1.   Като общо правило, всяка информация, получена съгласно настоящия меморандум за разбирателство, следва да се третира като поверителна информация, освен ако не е посочено друго.

2.   Запитващият орган следва да предприеме всички законосъобразни и разумно осъществими действия, за да запази поверителността на поверителната информация.

3.   При спазване на член 7 и приложимото право, запитващият орган следва да ограничи достъпа до поверителна информация, получена от запитан орган, до лица, които работят за запитващия орган или действат от негово име и които:

а)

са обвързани от задълженията на запитващия орган в неговата юрисдикция за предотвратяване на неразрешено разкриване на поверителна информация;

б)

са под надзора и контрола на запитващия орган;

в)

имат необходимост от тази информация, която е в съответствие и е пряко свързана със законосъобразна регулаторна или надзорна цел; и

г)

са обвързани от изисквания за запазване на поверителността след напускане на запитващия орган.

Член 7

Последващо споделяне на предоставената информация

1.   Освен в съответствие с предвиденото в член 7, параграф 2, запитващият орган следва да не предава на трето лице предоставената информация, която е получена от запитаната страна, освен ако:

а)

запитващият орган е получил предварително писмено съгласие от запитания орган за последващо споделяне на тази информация, освен когато искането е с неотложен характер, като в този случай то може да бъде отправено устно и да бъде последвано без забавяне от писмено потвърждение; и

б)

третото лице се задължава да спазва ограничения, които съответстват на степен на поверителност, по същество подобна на тази, която се прилага за запитващия орган, както е предвидено в настоящия меморандум за разбирателство.

2.   При спазване на приложимото право, ако запитващият орган е правно задължен да изпълни искане или да спази правно задължение за разкриване на предоставената информация, запитващият орган следва да уведоми запитания орган възможно най-бързо предвид ситуацията за това искане и всички свързани с него процедури с цел улесняване на възможността за намеса и утвърждаване на поверителния характер на информацията. Ако съгласието на запитания орган за предаване на предоставената информация не бъде дадено, запитващият орган следва да предприеме всички разумни стъпки, когато е уместно, за да се противопостави на разкриването ѝ, включително като използва правни средства да се противопостави на разкриването и да отстоява и защитава поверителността на всяка поверителна информация, която може да бъде разкрита.


ПРЕВОД

 

 

Брюксел, 18 септември 2017 г.

Н.Пр. посланик Лайтхайзер

Търговски представител на Съединените щати

Служба на търговския представител на Съединените щати

600 17th Street NW

Washington, DC 20508

САЩ

Уважаеми господин посланик,

Имам удоволствието да пристъпя към подписването на двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (наричано по-долу „споразумението“), приложено към настоящото писмо. Окончателният правен текст на английски език беше одобрен от Съединените щати и представители на Европейския съюз на 12 януари 2017 г.

Страните са завършили всички вътрешни процедури, необходими за подписването на споразумението. Страните признават езиковия режим на Европейския съюз. Европейската комисия е взела под внимание изявлението в решението на Съвета, прието на 15 септември 2017 г., което урежда следното по отношение на споразумението:

Настоящото споразумение се подписва на английски език. Съгласно правото на Съюза настоящото споразумение се изготвя от Съюза също на български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език. Тези допълнителни езикови версии следва да бъдат заверени чрез размяна на дипломатически ноти между Европейския съюз и Съединените щати. Всички автентични версии имат еднаква стойност.

Съединените щати потвърждават ангажимента си да работят с Европейския съюз, в контекста на решението на Съвета, по удовлетворяването на искания за установяване на автентичността на допълнителни езикови версии на споразумението.

Имам удоволствието да потвърдя, че размяната на писма между страните за започване на временното прилагане следва да се основава на подписаното споразумение на английски език. Процедурите за влизане в сила на споразумението, както процедурите за временно прилагане след подписването, са независими от удостоверяването на автентичността на други езикови версии.

Настоящата размяна на писма ще бъде публикувана от Европейския съюз заедно с текста на споразумението.

Писмо със същия текст изпратих до министър Мнучин.

С уважение,

Валдис ДОМБРОВСКИС

Заместник-председател на Европейската комисия

 

Брюксел, 18 септември 2017 г.

Г-н Стивън Мнучин

Министър на финансите на САЩ

1500 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20220

Уважаеми господин министър,

Имам удоволствието да пристъпя към подписването на двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (наричано по-долу „споразумението“), приложено към настоящото писмо. Окончателният правен текст на английски език беше одобрен от Съединените щати и представители на Европейския съюз на 12 януари 2017 г.

Страните са завършили всички вътрешни процедури, необходими за подписването на споразумението. Страните признават езиковия режим на Европейския съюз. Европейската комисия е взела под внимание изявлението в решението на Съвета, прието на 15 септември 2017 г., което урежда следното по отношение на споразумението:

Настоящото споразумение се подписва на английски език. Съгласно правото на Съюза настоящото споразумение се изготвя от Съюза също на български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език. Тези допълнителни езикови версии следва да бъдат заверени чрез размяна на дипломатически ноти между Европейския съюз и Съединените щати. Всички автентични версии имат еднаква стойност.

Съединените щати потвърждават ангажимента си да работят с Европейския съюз, в контекста на решението на Съвета, по удовлетворяването на искания за установяване на автентичността на допълнителни езикови версии на споразумението.

Имам удоволствието да потвърдя, че размяната на писма между страните за започване на временното прилагане следва да се основава на подписаното споразумение на английски език. Процедурите за влизане в сила на споразумението, както процедурите за временно прилагане след подписването, са независими от удостоверяването на автентичността на други езикови версии.

Настоящата размяна на писма ще бъде публикувана от Европейския съюз заедно с текста на споразумението.

Писмо със същия текст изпратих до посланик Лайтхайзер.

С уважение,

Валдис ДОМБРОВСКИС

Заместник-председател на Европейската комисия

 

22 септември 2017 г.

Валдис Домбровскис

Заместник-председател

Европейска комисия

Брюксел, Белгия

Уважаеми господин заместник-председател,

Имаме удоволствието да пристъпим към подписването на двустранното споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (наричано по-долу „споразумението“), приложено към настоящото писмо. Окончателният правен текст на английски език беше одобрен от Съединените щати и представители на Европейския съюз на 12 януари 2017 г.

Страните са завършили всички вътрешни процедури, необходими за подписването на споразумението. Страните признават езиковия режим на Европейския съюз. Европейската комисия е взела под внимание изявлението в решението на Съвета, прието на 15 септември 2017 г., което урежда следното по отношение на споразумението:

Настоящото споразумение се подписва на английски език. Съгласно правото на Съюза настоящото споразумение се изготвя от Съюза също на български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език. Тези допълнителни езикови версии следва да бъдат заверени чрез размяна на дипломатически ноти между Европейския съюз и Съединените щати. Всички автентични версии имат еднаква стойност.

Съединените щати потвърждават ангажимента си да работят с Европейския съюз, в контекста на решението на Съвета, по удовлетворяването на искания за установяване на автентичността на допълнителни езикови версии на споразумението.

Имаме удоволствието да потвърдим, че размяната на писма между страните за започване на временното прилагане следва да се основава на подписаното споразумение на английски език. Процедурите за влизане в сила на споразумението, както процедурите за временно прилагане след подписването, са независими от удостоверяването на автентичността на други езикови версии.

Настоящата размяна на писма ще бъде публикувана от Европейския съюз заедно с текста на споразумението.

С уважение,

Министър Стивън Т. МНУЧИН

Министерство на финансите на САЩ

Посланик Робърт Е. ЛАЙТХАЙЗЕР

Търговски представител на Съединените щати