30.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 233/6


РЕШЕНИЕ № 1/2016 НА КОМИТЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—ЙОРДАНИЯ

от 19 юли 2016 година

за изменение на протокол 3 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, относно определяне на понятието „продукти с произход“ и на списъка на дейностите по обработка или преработка, които се изисква да бъдат извършени върху материали без произход, за да могат някои категории продукти, произведени в специални зони за развитие и промишлени зони, свързани със създаването на работни места за бежанци от Сирия и за населението на Йордания, да получат статут на продукт с произход [2016/1436]

КОМИТЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—ЙОРДАНИЯ,

като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна (наричано по-долу „споразумението“), и по-специално член 94 от споразумението и член 39 от протокол 3 към споразумението,

като има предвид, че:

(1)

Хашемитско кралство Йордания (наричано по-долу „Йордания“) представи пред международната общност предложения за цялостен подход за икономически отговор на кризата със сирийските бежанци и като част от тази инициатива на 12 декември 2015 г. отправи конкретно искане за временно облекчаване на правилата за произход, прилагани съгласно споразумението, за да се подпомогне износът на Йордания за Съюза и да се създадат допълнителни възможности за заетост, особено за сирийските бежанци, но също така и за населението на Йордания.

(2)

В рамките на международната конференция за подкрепа за Сирия и региона, която се проведе на 4 февруари 2016 г. в Лондон, Йордания заяви намерението си да насърчи участието на сирийските бежанци на официалния пазар на труда в Йордания, като във връзка с това предостави 50 000 работни места за сирийски бежанци в рамките на една година след конференцията с оглед на постигане на общата цел за създаване на приблизително 200 000 работни места през следващите години.

(3)

Временното облекчаване на правилата за произход ще позволи за някои стоки, произведени в Йордания, за целите на определянето на преференциалното третиране на вноса в Съюза да се прилагат по-малко строги правила за произход, отколкото обичайно прилаганите. Това временно облекчаване на правилата за произход е част от подкрепата, която Съюзът предоставя на Йордания във връзка със сирийската криза и с цел намаляване на разходите, породени от приемането на голям брой сирийски бежанци.

(4)

Съюзът счита, че поисканото облекчаване на правилата за произход би допринесло за постигането на общата цел за създаване на приблизително 200 000 работни места за сирийски бежанци.

(5)

Облекчаването на правилата за произход ще зависи от определени условия, с които се цели да се гарантира, че от него се ползват износителите, които подпомагат Йордания в усилията ѝ да осигури заетост за сирийските бежанци.

(6)

Приложението към настоящото решение се прилага за стоки, произведени в производствени обекти, разположени в специални зони за развитие и промишлени зони в Йордания и допринасящи за създаването на работни места за сирийски бежанци и за населението на Йордания.

(7)

Целта на тази инициатива е да се насърчат търговията и инвестициите в тези зони за развитие и промишлени зони, като по този начин се допринесе за подобряването на икономическите възможности и възможностите за заетост както за сирийските бежанци, така и за населението на Йордания.

(8)

Поради това приложение II към протокол 3 към споразумението следва да бъде допълнено, за да се конкретизира списъкът на дейностите по обработка или преработка, които се изисква да бъдат извършени върху материали без произход, за да може произведеният продукт да получи статут на продукт с произход. Този допълнителен списък на дейностите по обработка или преработка следва да се основава на правилата за произход, прилагани от Съюза по отношение на вноса от най-слаборазвитите държави в рамките на общата система за преференции/инициативата „Всичко освен оръжие“.

(9)

Следва да бъде предвидена възможност за спиране на прилагането на приложението към настоящото решение, установяващо допълнителен списък на дейностите по обработка и преработка, по отношение на конкретен производствен обект, който не изпълнява условията, посочени в член 1, параграф 1 от приложението към настоящото решение.

(10)

Следва също така да бъде предвидена възможност за спиране на прилагането на приложението към настоящото решение по отношение на който и да е от продуктите, изброени в член 2 от приложението към настоящото решение, внасян в толкова големи количества и при такива условия, че предизвиква или заплашва да причини сериозни вреди за производителите от Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти на цялата територия на Съюза или на част от нея или да доведе до сериозни смущения в сектор на икономиката на Съюза в съответствие с членове 24 и 26 от споразумението.

(11)

Настоящото решение следва да действа през ограничен срок, достатъчен за да се създадат стимули за допълнителни инвестиции и създаване на работни места, и който следва да изтече на 31 декември 2026 г. Съюзът и Йордания ще извършат междинен преглед в съответствие с член 1, параграф 7 от приложението към настоящото решение и могат да изменят приложението към настоящото решение чрез решение на Комитета за асоцииране предвид натрупания опит от прилагането на настоящото решение.

(12)

Ако Йордания успее да постигне определената в рамките на международната конференция от 4 февруари 2016 г. цел за създаване на приблизително 200 000 работни места за сирийски бежанци, това би представлявало важен етап и по отношение на прилагането на настоящото решение, като след него Съюзът и Йордания ще обмислят допълнително опростяване на мярката за подкрепа. Това би наложило изменение на приложението към настоящото решение с решение на Комитета за асоцииране,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към протокол 3 към споразумението, съдържащо списъка на дейностите по обработка или преработка, които се изисква да бъдат извършени върху материали без произход, за да може произведеният продукт да получи статут на продукт с произход, се изменя и допълва с приложение IIа към протокол 3 към споразумението, съдържащо се в приложението към настоящото решение.

Член 2

В приложение IIа към протокол 3 към споразумението, съдържащо се в приложението към настоящото решение, са посочени условията за прилагане и списъкът на дейностите по обработка или преработка, които се изисква да бъдат извършени върху материали без произход, за да могат продукти, произведени в определени географски райони, в които се предоставят допълнителни възможности за заетост на сирийските бежанци, да получат статут на продукт с произход.

Член 3

Приложението съставлява неразделна част от настоящото решение.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му от Комитета за асоцииране.

То се прилага до 31 декември 2026 г.

Съставено в Аман на 19 юли 2016 година.

За Комитета за асоцииране ЕС—Йордания

S. AL-KHARABSHEH


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IIа

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СПИСЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТКА ИЛИ ПРЕРАБОТКА, КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ВЪРХУ МАТЕРИАЛИ БЕЗ ПРОИЗХОД, ЗА ДА МОЖЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯТ ПРОДУКТ ДА ПОЛУЧИ СТАТУТ НА ПРОДУКТ С ПРОИЗХОД

Член 1

Общи разпоредби

A.   Определение за произход

1.

По отношение на продуктите, изброени в член 2, могат да се прилагат и следните правила вместо правилата, установени в приложение II към протокол 3, при условие че продуктите отговарят на следните условия:

а)

дейностите по обработка или преработка, които се изисква да бъдат извършени върху материали без произход, за да може произведеният продукт да получи статут на продукт с произход, се изпълняват в производствени обекти, разположени в една от следните зони за развитие и промишлени зони: Alhussein Bin Abdullah II Industrial City- Alkarak, Aljeeza Industrial Area- Amman, Alqastal Industrial Area- Amman, Al Quwayrah Industrial Area- Aqaba, Al Tajamuat Industrial City- Sahab, Dulail Industrial City- Zarqa, El-Hashmieh Industrial Area- Zarqa, El-Ressaiefeh Industrial Areas- Zarqa, El-Sukhneh Industrial Area- Zarqa, Irbid Development Zone и Irbid Alhassan Industrial City, King Abdullah II Bin Alhussein City- Sahab, King Hussein Bin Talal Development Zone- Mafraq (включително Mafraq Industrial City), Ma'an Development Zone- Ma'an, Marka Industrial Area- Amman и Muwaqqar Industrial City- Amman; Wadi El-Eisheh Industrial Area- Zarqa, и

б)

общият брой на работниците на всеки производствен обект, разположен в тези зони за развитие и промишлени зони, в които се обработват или преработват такива продукти, включва сирийски бежанци, чийто дял е равен на най-малко 15 % през първата и втората година след влизането в сила на настоящото приложение, и на най-малко 25 % от началото на третата година след влизането в сила на настоящото приложение. Съответният дял се изчислява в който и да е момент след влизането в сила на настоящото приложение, а след това — на годишна база, като се взема предвид броят на сирийските бежанци, които имат законна и достойна работа на база еквивалент на пълно работно време и са получили разрешително за работа, валидно за срок от най-малко дванадесет месеца съгласно приложимото законодателство на Йордания.

2.

Компетентните органи на Йордания следят за спазването на условията, посочени в параграф 1, определят номер на разрешение на износителите на продукти, отговарящи на тези условия, и незабавно го отнемат, ако условията вече не са изпълнени.

Б.   Доказателство за произход

3.

Доказателството за произход, изготвено в съответствие с настоящото приложение, трябва да съдържа следния текст на английски език: ‘Derogation — Annex II(a) of Protocol 3 — name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan’.(„Дерогация — приложение IIa към протокол 3 — наименование на зоната за развитие или промишлената зона и номер на разрешението, определен от компетентните органи на Йордания“.)

В.   Административно сътрудничество

4.

Когато в съответствие с член 33, параграф 5 от настоящия протокол, изменен с Решение № 1/2006 на Съвета за асоцииране ЕС—Йордания (1), митническите органи на Йордания уведомят Европейската комисия или запитващите митнически органи на държавите — членки на Европейския съюз (наричани по-долу „държавите членки“), за резултатите от проверката, те уточняват, че продуктите, посочени в член 2, отговарят на условията, посочени в параграф 1.

5.

Ако процедурата по проверка или каквато и да е друга налична информация покаже, че посочените в параграф 1 условия не са изпълнени, Йордания, по своя инициатива или по искане на Европейската комисия или на митническите органи на държавите членки, провежда подходящи разследвания или организира провеждането на такива разследвания с необходимата бързина за установяване и предотвратяване на тези нарушения. За тази цел Европейската комисия или митническите органи на държавите членки могат да участват в разследванията.

Г.   Докладване, наблюдение и преглед

6.

Всяка година след влизането в сила на настоящото приложение Йордания представя на Европейската комисия доклад за действието му и резултатите от него, включително статистически данни за производството и износа на 8-цифрово ниво или най-високата налична степен на подробност, и списък с предприятията, които произвеждат в зоните за развитие и промишлените зони, като посочва процента сирийски бежанци, заети във всяка една от тях по години. Страните извършват съвместен преглед на тези доклади и на всички въпроси, свързани с прилагането и наблюдението на настоящото приложение, в рамките на съществуващите органи, създадени съгласно Споразумението за асоцииране, и по-специално в рамките на Подкомитета по промишленост, търговия и услуги. Страните обмислят също така възможността за включване на съответните международни организации, като например Международната организация на труда и Световната банка, в процеса на наблюдение.

7.

Четири години след влизането в сила на настоящото приложение страните извършват междинен преглед, за да преценят дали са необходими изменения с оглед на натрупания опит от прилагането на настоящото приложение и развитието на конфликта в Сирия. Въз основа на този междинен преглед Комитетът за асоцииране може да разгледа възможността за евентуални изменения в настоящото приложение.

8.

След като Йордания постигне целта си за улесняване на по-масовото участие на сирийски бежанци на официалния пазар на труда чрез издаването на общо около 200 000 разрешения за работа на сирийски бежанци, страните ще разгледат възможностите за по-нататъшно опростяване на разпоредбите на настоящото приложение, като отчетат развитието на кризата със сирийските бежанци. За тази цел Комитетът за асоцииране може да измени настоящото приложение.

Д.   Спиране на прилагането

9.

a)

Съюзът може да сезира Комитета за асоцииране, ако счете, че няма достатъчно доказателства, че Йордания или конкретен производствен обект изпълняват условията, предвидени в параграф 1. В такъв случай при сезирането се посочва дали неизпълнението на условията, предвидени в параграф 1, е по вина на Йордания или на конкретен производствен обект.

б)

Ако в срок от 90 дни след сезирането му Комитетът за асоцииране не обяви, че e гарантирано изпълнението на условията, предвидени в параграф 1, или не измени настоящото приложение, прилагането на настоящото приложение се спира. Степента, в която се спира прилагането, съответства на посочената от Съюза при сезирането на Комитета за асоцииране.

в)

Комитетът за асоцииране може също така да реши да удължи 90-дневния срок, в който спирането поражда действие, когато Съветът за асоцииране не е предприел някое от действията, посочени в буква б), в рамките на така удължения срок.

г)

Прилагането на настоящото приложение може да бъде възобновено, ако Комитетът за асоцииране вземе такова решение.

д)

В случай на спиране на прилагането настоящото приложение продължава да се прилага за срок от 4 месеца по отношение на стоки, които преминават транзитно или са временно складирани в митнически складове или свободни зони в Съюза към датата на спирането на прилагането на приложението и за които надлежно е било изготвено доказателство за произход в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение преди датата на спиране на прилагането му.

Е.   Защитен механизъм

10.

Ако даден продукт, изброен в член 2 и ползващ се от прилагането на настоящото приложение, се внася в толкова големи количества и при такива условия, че предизвиква или заплашва да причини сериозна вреда за производителите от Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти на цялата територия на Съюза или на част от нея или да доведе до сериозни смущения в сектор на икономиката на Съюза в съответствие с членове 24 и 26 от споразумението, Съюзът може да отнесе въпроса за разглеждане до Комитета за асоцииране. Ако в срок от 90 дни след като бъде сезиран, Комитетът за асоцииране не вземе решение за прекратяването на тази сериозна вреда, заплаха от вреда или сериозни смущения или ако не е намерено друго задоволително решение, прилагането на настоящото приложение се спира по отношение на съответния продукт, докато Комитетът за асоцииране приеме решение, с което обявява, че сериозната вреда, заплахата от вреда или сериозните смущения са отпаднали, или докато страните не намерят задоволително решение и не уведомят за него Комитета по асоцииране.

Ж.   Влизане в сила и прилагане

11.

Настоящото приложение се прилага от деня на влизане в сила на решението на Комитета за асоцииране, към което е приложено, до 31 декември 2026 г.

Член 2

Списък на продуктите и дейностите по обработка или преработка, които се изисква да бъдат извършени

Списъкът на продуктите, за които се прилага настоящото приложение, и правилата по отношение на дейностите по обработка и преработка, които могат да бъдат прилагани вместо изброените в приложение II, са посочени по-долу.

Приложение I към протокол 3 към споразумението, съдържащо уводни бележки към списъка в приложение II към протокол 3 от споразумението, се прилага mutatis mutandis към списъка по-долу, при спазване на следните изменения:

 

В бележка 5.2, втора алинея се добавят следните основни материали:

стъклени влакна,

метални влакна.

 

Текстът на бележка 7.3 се заменя със следното:

За целите на позиции ex 2707 и 2713 прости операции като почистване, декантиране, обезсоляване, водно сепариране, филтриране, оцветяване, маркиране, получаване на определено сярно съдържание в резултат на смесване на продукти с различно сярно съдържание или всякаква комбинация от тези или подобни операции не дават статут на продукт с произход.

ex глава 25

Сол; сяра; пръст и камъни; гипс, вар и цимент; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex 2519

Натрошен естествен магнезиев карбонат (магнезит), в херметично запечатани контейнери, и магнезиев оксид, дори чист, различен от електростопен магнезиев оксид или калциниран до пълно обезводняване (фритован) магнезиев оксид

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Може обаче да бъде използван естествен магнезиев карбонат (магнезит)

ex глава 27

Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци, с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex 2707

Масла, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните, представляващи масла, близки до минералните масла, получени чрез дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, дестилиращи повече от 65 % от своя обем при температура до 250 °C (включително смесите от петролен спирт и бензол), предназначени да бъдат използвани като моторно гориво или като гориво за отопление

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (2)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

2710

Нефтени масла или масла от битуминозни материали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни материали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (3)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

2712

Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack wax), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (3)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

2713

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтeни масла или от масла от битуминозни материали

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (2)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

ex глава 28

Неорганични химични продукти; неорганични или органични съединения на благородни метали, на радиоактивни елементи, на редкоземни метали или на изотопи; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex 2811

Серен триоксид

Производство от серен диоксид

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex 2840

Натриев перборат

Производство от динатриев тетраборат пентахидрат

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

2843

Благородни метали в колоидно състояние; неорганични или органични съединения на благородните метали, с определен или неопределен химичен състав; амалгами на благородни метали

Производство от материали от която и да било позиция, включително от другите материали от позиция 2843

ex 2852

Съединения на живака с вътрешни етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Производство от материали от която и да било позиция. Стойността на всички използвани материали от позиция 2909 обаче не трябва да надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

 

Съединения на живака с нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен химичен състав; други хетероциклени съединения

Производство от материали от която и да било позиция. Стойността на всички използвани материали от позиции 2852 , 2932 , 2933 и 2934 обаче не трябва да надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex глава 29

Органични химични продукти; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex 2905

Метални алкохолати на алкохоли от настоящата позиция и на етанол с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, включително от другите материали от позиция 2905 . Могат обаче да се използват метални алкохолати от настоящата позиция, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45

Манитол; D-Глюцитол (сорбитол); Глицерол

Производство от материали от която и да било подпозиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от същата подпозиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

2915

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Производство от материали от която и да било позиция. Стойността на всички използвани материали от позиции 2915 и 2916 обаче не трябва да надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex 2932

Вътрешни етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Производство от материали от която и да било позиция. Стойността на всички използвани материали от позиция 2909 обаче не трябва да надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

 

Циклени ацетали и вътрешни хемиацетали и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Производство от материали от която и да било позиция

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

2933

Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми

Производство от материали от която и да било позиция. Стойността на всички използвани материали от позиции 2932 и 2933 обаче не трябва да надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

2934

Нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен химичен състав; други хетероциклени съединения

Производство от материали от която и да било позиция. Стойността на всички използвани материали от позиции 2932 , 2933 и 2934 обаче не трябва да надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

Глава 31

Торове

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

Глава 32

Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; пигменти и други багрилни вещества; бои и лакове; китове; мастила

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex глава 33

Етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни или тоалетни продукти и козметични препарати; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex 3301

Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така наречените „конкрети“ и „абсолю“; резиноиди; екстрахирани олеорезини; концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали, получени чрез екстракция или накисване; остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла; ароматични дестилирани води и водни разтвори на етерични масла

Производство от материали от която и да е позиция, включително от материали от различна „група“ (4) от настоящата позиция. Могат обаче да се използват материали от същата група като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex глава 34

Сапуни, повърхностноактивни органични продукти, препарати за пране, смазочни препарати, изкуствени восъци, восъчни препарати, препарати за лъскане или почистване, свещи и подобни артикули, пасти за моделиране, „зъболекарски восъци“ и състави за зъболекарството на базата на гипс; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex 3404

Изкуствени восъци и восъчни препарати:

На базата на парафин, нефтени восъци, восъци, получени от битуминозни минерали, суров парафин (slack wax) или парафинови отпадъци

Производство от материали от която и да било позиция

Глава 35

Белтъчни вещества; продукти на базата на модифицирани скорбяла или нишесте; лепила; ензими

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

Глава 37

Фотографски или кинематографски продукти

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex глава 38

Различни видове продукти на химическата промишленост; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex 3803

Рафинирано талово масло

Рафиниране на сурово талово масло

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex 3805

Терпентиново масло (есенция), получено при производството на целулоза по сулфатен метод, пречистено

Пречистване чрез дестилация или рафиниране на сурово терпентиново масло (есенция), получено при производството на целулоза по сулфатен метод

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

3806 30

Естерни смоли

Производство от смолни киселини

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex 3807

Дървесна смола (дървесен катран от смола)

Дестилация на дървесен катран

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

3809 10

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито включени другаде: на базата на скорбялни материали

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

3823

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини; промишлени мастни алкохоли

Производство от материали от която и да било позиция, включително от другите материали от позиция 3823

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

3824 60

Сорбитол, различен от посочения в подпозиция 2905 44

Производство от материали от всяка подпозиция, с изключение на тази на продукта и с изключение на материали от подпозиция 2905 44 . Могат обаче да се използват материали от същата подпозиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex глава 39

Пластмаси и пластмасови изделия; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта.

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex 3907

Съполимер, произведен от поликарбонат и акрилонитрил-бутадиен-стиренов съполимер (ABS)

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода (5)

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

 

Полиестер

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство от поликарбонат от тетрабромо-(бисфенол А)

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex 3920

Листове или фолио от йономери

Производство от частична сол на термопластмаса, която е съполимер на етилен и на метакриловата киселина, частично неутрализиран с метални йони, главно на цинка или на натрия

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex 3921

Фолио от пластмаса, метализирано

Производство от високопрозрачно полиестерно фолио с дебелина, по-малка от 23 микрона (6)

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex глава 40

Каучук и каучукови изделия; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

4012

Пневматични гуми от каучук, регенерирани или употребявани; бандажи, протектори за пневматични гуми и колани (предпазни ленти), от каучук:

 

 

Регенерирани пневматични гуми и бандажи, плътни или кухи (полуплътни), от каучук

Регенериране на употребявани гуми

 

Други

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от позиции 4011 и 4012

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex глава 41

Кожи (различни от кожухарските); с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

4101 — 4103

Сурови кожи от едър рогат добитък (включително биволските) или кожи от еднокопитни (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени; сурови овчи кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени, различни от тези, които са изключени със забележка 1, буква в) към глава 41; други сурови кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени, различни от тези, които са изключени със забележка 1, буква б) или в) към глава 41

Производство от материали от която и да било позиция

4104 — 4106

Дъбени или „crust“ кожи, обезкосмени, дори цепени, но необработени по друг начин

Повторно дъбене на дъбени или предварително дъбени кожи от подпозиции 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 или 4106 91 ,

или

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

4107 , 4112 , 4113

Дъбени или „crust“ кожи, допълнително обработени

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от подпозиции 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 и 4106 92 единствено ако се извършва операция по повторно дъбене на дъбени или „crust“ кожи в сухо състояние

Глава 42

Кожени изделия; седларски или сарашки артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex глава 43

Кожухарски кожи и облекла от тях; изкуствени кожухарски кожи; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

4301

Сурови кожухарски кожи (включително главите, опашките, крачетата и други части, годни за употреба в кожухарството), различни от суровите кожи от позиции 4101 , 4102 или 4103

Производство от материали от която и да било позиция

ex 4302

Дъбени или апретирани кожухарски кожи, съединени:

 

 

На платна, на кръстове и други подобни форми

Избелване или боядисване, в допълнение към рязането и съединяването на несъединени дъбени или апретирани кожухарски кожи

 

Други

Производство от несъединени дъбени или апретирани кожухарски кожи

4303

Облекла, допълнения към облеклото и други артикули от кожухарски кожи

Производство от несъединени дъбени или апретирани кожухарски кожи от позиция 4302

ex глава 44

Дървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex 4407

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина над 6 mm, рендосан, шлифован или клинозъбно съединен

Рендосване, шлифоване или клинозъбно съединяване

ex 4408

Фурнирни листове (включително тези, получени чрез нацепване на слоест дървен материал) и развиван фурнир за шперплат, с дебелина, непревишаваща 6 mm, челно съединен, и друг дървен материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, с дебелина, непревишаваща 6 mm, рендосан, шлифован или клинозъбно съединен

Челно съединяване, рендосване, шлифоване или клинозъбно съединяване

ex 4410 — ex 4413

Пръчки и дървени профили, включително обработени первази и други подобни обработени елементи

Преработка във форма на пръчки или дървени профили

ex 4415

Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен материал

Производство от дъски, неизрязани по размер

ex 4418

Дърводелски изделия и части за конструкции от дърво

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват порести дървесни плочи и покривни шиндри („shingles“ и „shakes“)

 

Пръчки и дървени профили

Преработка във форма на пръчки или дървени профили

ex 4421

Дървен материал, приготвен за кибритени клечки; дървени клечки или щифтове за обувки

Производство от дървен материал от която и да било позиция, с изключение на профилирания дървен материал от позиция 4409

ex глава 51

Вълна, фини и груби животински косми; прежди и тъкани от конски косми; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

5106 — 5110

Прежди от вълна, от фини или груби животински косми или от конски косми

Изпридане на естествени влакна или екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане (7)

5111 — 5113

Тъкани от вълна, от фини или груби животински косми или от конски косми:

Тъкане (7)

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

ex глава 52

Памук; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

5204 — 5207

Прежди и конци от памук

Изпридане на естествени влакна или екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане (7)

5208 — 5212

Памучни тъкани:

Тъкане (7)

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

ex глава 53

Други растителни текстилни влакна; хартиена прежда и тъкани от хартиена прежда; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

5306 — 5308

Прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени прежди

Изпридане на естествени влакна или екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане (7)

5309 — 5311

Тъкани от други растителни текстилни влакна; тъкани от хартиени прежди:

Тъкане (7)

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

5401 — 5406

Прежди, монофиламенти и конци от синтетични или изкуствени нишки

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане, ИЛИ изпридане на естествени влакна (7)

5407 и 5408

Тъкани от прежди от синтетични или изкуствени нишки:

Тъкане (7)

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

5501 — 5507

Щапелни синтетични или изкуствени влакна

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна

5508 — 5511

Прежди и шевни конци от синтетични или изкуствени щапелни влакна

Изпридане на естествени влакна или екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане (7)

5512 — 5516

Тъкани от щапелни синтетични или изкуствени влакна:

Тъкане (7)

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

ex глава 56

Вати, филцове и нетъкани текстилни материали; специални прежди; канапи, въжета и дебели въжета; артикули на въжарството; с изключение на:

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане, или изпридане на естествени влакна

или

Флокиране, придружено от боядисване или печатане (7)

5602

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани:

 

 

Иглонабити филцове

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от образуване на тъкани,

Въпреки това:

полипропиленови нишки от позиция 5402 ,

полипропиленови влакна от позиция 5503 или 5506 , или

кабели от полипропиленови нишки от позиция 5501 ,

чиято линейна плътност във всички случаи на единична нишка или влакно е по-малка от 9 dtex,

могат да бъдат използвани, при условие че общата им стойност не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

или

Единствено образуване на тъкани в случая на филц, изработен от естествени влакна (7)

 

Други

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от образуване на тъкани,

или

Единствено образуване на тъкани в случая на друг филц, изработен от естествени влакна (7)

5603

Нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани

Която и да било преработка без тъкане, включително пробиване с игли

5604

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди, ленти и подобни форми от позиция 5404 или 5405 , импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси:

 

 

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил

Производство от нишки или въжета от каучук, непокрити с текстил

 

Други

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане, или изпридане на естествени влакна (7)

5605

Метални и метализирани прежди, дори обвити, съставени от текстилни прежди, от ленти или от подобни форми от позиция 5404 или 5405 , комбинирани с метал под формата на конци, ленти или прах или покрити с метал

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане, или изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна (7)

5606

Обвити прежди, обвити ленти и подобни форми от позиция 5404 или 5405 , различни от тези от позиция 5605 и различни от обвитите прежди от конски косми; шенилна прежда; прежди, наречени „във верижка“

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от изпридане, или изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна

или

Изпридане, придружено от флокиране

или

Флокиране, придружено от боядисване (7)

Глава 57

Килими и други подови настилки от текстилни материали:

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено във всеки от случаите от тъкане

или

Производство от прежди от кокосови влакна или сизал, или юта

или

Флокиране, придружено от боядисване или от печатане

или

Тъфтинг, придружен от боядисване или печатане

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от техники за обработка без тъкане, включително пробиване с игли (7)

Въпреки това:

полипропиленови нишки от позиция 5402 ,

полипропиленови влакна от позиция 5503 или 5506 , или

кабели от полипропиленови нишки от позиция 5501 ,

чиято линейна плътност във всички случаи на единична нишка или влакно е по-малка от 9 dtex, могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

Тъканите от юта могат да бъдат използвани като основа

ex глава 58

Специални тъкани; тъфтинг изделия; дантели; гоблени; пасмантерия; бродерии; с изключение на:

Тъкане (7)

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

5805

Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори конфекционирани

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

5810

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

5901

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, производството на калъфи или за подобни приложения; копирни платна или транспаранти за рисуване; платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

Тъкане, придружено от боядисване или от флокиране, или от промазване

или

Флокиране, придружено от боядисване или от печатане

5902

Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина, от найлон или от други полиамиди, от полиестери или от вискозна коприна:

 

 

Съдържащи тегловно не повече от 90 % текстилни материали

Тъкане

 

Други

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане

5903

Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси, различни от тези от позиция 5902

Тъкане, придружено от боядисване или от промазване

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

5904

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани

Тъкане, придружено от боядисване или от промазване (7)

5905

Стенни облицовки от текстилни материали:

 

 

Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с каучук, пластмаси или други материали

Тъкане, придружено от боядисване или от промазване

 

Други

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено във всеки от случаите от тъкане

или

Тъкане, придружено от боядисване или от промазване

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода (7):

5906

Гумирани тъкани, различни от тези от позиция 5902 :

 

 

Трикотажни или плетени тъкани

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено във всеки от случаите от плетене

или

Плетене, придружено от боядисване или от промазване

или

Боядисване на прежди от естествени влакна, придружено от плетене (7)

 

Други тъкани от прежди от синтетични нишки, съдържащи тегловно повече от 90 % текстилни материали

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане

 

Други

Тъкане, придружено от боядисване или от промазване

или

Боядисване на прежди от естествени влакна, придружено от тъкане

5907

Други импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета или за аналогични приложения

Тъкане, придружено от боядисване или от флокиране, или от промазване

или

Флокиране, придружено от боядисване или от печатане

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

5908

Фитили, изтъкани, сплетени или плетени от текстилни материали, за лампи, нагреватели, запалки, свещи или за други подобни; нажежаващи се чорапчета и тръбовидни плетени платове, служещи за тяхното производство, дори импрегнирани:

 

 

Нажежаващи се чорапчета, импрегнирани

Производство от тръбовидни плетени платове

 

Други

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

5909 — 5911

Технически артикули от вид, подходящ за промишлено приложение:

 

 

Полиращи дискове или пръстени, различни от тези от филц от позиция 5911

Тъкане

 

Тъкани от видовете, обикновено използвани за производство на хартия или за други технически цели, филцови или нефилцови, дори импрегнирани или промазани, тръбовидни или безконечни, с една или с няколко основи и/или вътъци, или плоскотъкани с няколко основи и/или вътъци, от позиция 5911

Тъкане (7)

 

Други

Екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки ИЛИ изпридане на естествени или щапелни синтетични или изкуствени влакна, придружено от тъкане (7)

или

Тъкане, придружено от боядисване или от промазване

Глава 60

Трикотажни платове

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено във всеки от случаите от плетене

или

Плетене, придружено от боядисване или от флокиране, или от промазване

или

Флокиране, придружено от боядисване или от печатане

или

Боядисване на прежди от естествени влакна, придружено от плетене

или

Пресукване или текстуриране, придружено от плетене, при условие че стойността на използваните непресукани и нетекстурирани прежди не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

Глава 61

Облекла и допълнения за облекла, трикотажни или плетени:

 

 

Получени чрез съшиване или съединяване по друг начин на две или повече парчета трикотажна или плетена тъкан, които са били изрязани във форма или получени направо във форма

Производство от тъкани

 

Други

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени нишки, придружено във всеки от случаите от плетене (плетени продукти, получени във форма)

или

Боядисване на прежди от естествени влакна, придружено от плетене (плетени продукти, получени във форма) (7)

ex глава 62

Облекла и допълнения за облеклата, различни от трикотажните или плетените; с изключение на:

Производство от тъкани

6213 и 6214

Носни кърпи и джобни кърпички, шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули:

 

 

Бродирани

Тъкане, придружено от конфекциониране (включително рязане)

ИЛИ

Производство от небродирани тъкани, при условие че стойността на използваните небродирани тъкани не надхвърля 40 % от цената на продукта франко завода (8)

ИЛИ

Конфекциониране, предшествано от печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода (7)  (8)

 

Други

Тъкане, придружено от конфекциониране (включително рязане)

или

Конфекциониране, последвано от печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на продукта франко завода (7)  (8)

6217

Други конфекционирани допълнения за облекла; части за облекла или за допълнения за облекла, различни от тези от позиция 6212 :

 

 

Бродирани

Тъкане, придружено от конфекциониране (включително рязане)

или

Производство от небродирани тъкани, при условие че стойността на използваните небродирани тъкани не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода (8)

 

Огнеустойчива екипировка от тъкани, покрити с фолио от алуминизиран полиестер

Тъкане, придружено от конфекциониране (включително рязане)

или

Промазване, при условие че стойността на използваната непромазана тъкан не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода, придружено от конфекциониране (включително рязане) (8)

 

Междинна подплата за яки и ръкавели, изрязана

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex глава 63

Други конфекционирани текстилни артикули; асортименти; парцали и употребявани облекла и текстилни артикули; парцали; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

6301 — 6304

Одеяла, спално бельо и т.н.; пердета и т.н.; други артикули за обзавеждане:

 

 

От филц, от нетъкан текстил

Която и да било преработка без тъкане, включително пробиване с игли, придружено от конфекциониране (включително рязане)

 

Други:

 

 

– –

Бродирани

Тъкане или плетене, придружено от конфекциониране (включително рязане)

или

Производство от небродирани тъкани, при условие че стойността на използваните небродирани тъкани не надхвърля 40 % от цената на продукта франко завода (8)  (9)

 

– –

Други

Тъкане или плетене, придружено от конфекциониране (включително рязане)

6305

Амбалажни чували и торбички

Тъкане или плетене и конфекциониране (включително рязане) (7)

6306

Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове или сухопътни ветроходи; артикули за къмпинг:

 

 

От нетъкан текстил

Която и да било преработка без тъкане, включително пробиване с игли, придружено от конфекциониране (включително рязане)

 

Други

Тъкане, придружено от конфекциониране (включително рязане) (7)  (8)

или

Промазване, при условие че стойността на използваната непромазана тъкан не надхвърля 40 % от цената на продукта франко завода, придружено от конфекциониране (включително рязане)

6307

Други конфекционирани артикули, включително шаблоните за облекла

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

6308

Асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци, дори с приспособления, за изработване на килими, на гоблени, на бродирани покривки за маси или салфетки или на подобни текстилни артикули, в опаковки за продажба на дребно

Всяко изделие от асортимента трябва да отговаря на правилото, което би се прилагало към него, ако то не е включено в асортимента. Могат обаче да бъдат включени артикули без произход, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 25 % от цената на асортимента франко завода

ex глава 64

Обувки, гети и подобни артикули; части за тях; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на комплекти, състоящи се от горни части на обувки, фиксирани върху вътрешните ходила или върху други части на ходилата от позиция 6406

6406

Части за обувки (включително горните части, дори фиксирани върху ходила, различни от външните ходила); сменяеми вътрешни ходила, табан хастари и подобни сменяеми артикули; гети, гамаши и подобни артикули и техните части

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

Глава 65

Шапки и части за шапки

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

ex глава 68

Изделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или аналогични материали, с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex 6803

Изделия от естествени или агломерирани шисти

Производство от обработени шисти

ex 6812

Изделия от азбест; изделия от смеси на базата на азбест или на базата на азбест и на магнезиев карбонат

Производство от материали от която и да било позиция

ex 6814

Изделия от слюда, включително агломерирана или възстановена слюда, върху подложка от хартия, от картон или от други материали

Производство от обработена слюда (включително агломерирана или възстановена слюда)

Глава 69

Керамични продукти

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex глава 70

Стъкло и изделия от стъкло, с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

7006

Стъкло от позиция 7003 , 7004 или 7005 , извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено

 

 

Субстрати от стъклени плоскости, покрити с тънък диелектричен слой, полупроводници съгласно стандартите на SEMII (10)

Производство от непокрит субстрат от стъклени плоскости от позиция 7006

 

Други

Производство от материали от позиция 7001

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Рязане на изделия от стъкло, при условие че общата стойност на използваните ненарязани изделия от стъкло не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

7013

Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, различни от тези от позиция 7010 или 7018

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Рязане на изделия от стъкло, при условие че общата стойност на използваните ненарязани изделия от стъкло не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

или

Ръчно украсяване (с изключение на ситопечат) на ръчно издухани изделия от стъкло, при условие че общата стойност на използваните ръчно издухани изделия от стъкло не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

ex 7019

Изделия от стъклени влакна (различни от преждите)

Производство от:

неоцветени снопчета, ровинг, прежди или нарязани влакна, или

стъклена вата

ex глава 71

Естествени или култивирани перли, скъпоценни или полускъпоценни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети, с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

7106 , 7108 и 7110

Благородни метали:

 

 

В необработени форми

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от позиции 7106 , 7108 и 7110

или

Електролитно, термично или химично разделяне на благородни метали от позиция 7106 , 7108 или 7110

или

Топене и/или сплавяне на благородни метали от позиции 7106 , 7108 или 7110 един с друг или с неблагородни метали

 

В полуобработени форми или на прах

Производство от благородни метали в необработени форми

ex 7107 , ex 7109 и ex 7111

Плакета или дублета от благородни метали върху метали, в полуобработени форми

Производство от плакета или дублета от благородни метали върху метали, в необработени форми

7115

Други изделия от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

7117

Бижутерийна имитация

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство от части от неблагородни метали, непосребрени, непозлатени или неплатинирани, при условие че стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

ex глава 73

Изделия от чугун, желязо или стомана; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

ex 7301

Шпунтови прегради

Производство от материали от позиция 7207

7302

Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите

Производство от материали от позиция 7206

7304 , 7305 и 7306

Тръби и кухи профили, от желязо или стомана

Производство от материали от позиция 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 или 7224

ex 7307

Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана

Струговане, пробиване, райбероване (зенковане), нарязване на резба, почистване на чеплъци и мустаци и песъкоструйно почистване на ковани заготовки, при условие че общата стойност на използваните ковани заготовки не надвишава 35 % от цената на продукта франко завода

7308

Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана, с изключение на сглобяемите конструкции от позиция 9406 ; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Не могат обаче да се използват профили, получени чрез заваряване, от позиция 7301

ex 7315

Вериги за сняг

Производство, при което стойността на всички използвани материали от позиция 7315 не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

ex глава 74

Мед и изделия от мед; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид

Производство от материали от която и да било позиция

ex глава 76

Алуминий и изделия от алуминий; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

7601

Необработен алуминий

Производство от материали от която и да било позиция

7607

Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта и на позиция 7606

ex глава 78

Олово и изделия от олово, с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

7801

Необработено олово:

 

 

Рафинирано олово

Производство от материали от която и да било позиция

 

Друго

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Не могат обаче да се използват отпадъци и отломки от позиция 7802

Глава 80

Калай и изделия от калай

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

ex глава 82

Инструменти и сечива, ножарски артикули и прибори за хранене от неблагородни метали; части за тези артикули от неблагородни метали; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8206

Комплекти, пригодени за продажба на дребно, съставени най-малко от два инструмента от позиции 8202  — 8205

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от позиции 8202 — 8205 . В комплекта обаче могат да бъдат включени инструменти от позиции 8202 — 8205 , при условие че общата им стойност не надвишава 15 % от цената на комплекта франко завода

8211

Ножове (различни от тези от позиция 8208 ), с режещо острие или назъбени, включително и малките затварящи се косери за градинарството и техните остриета

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват остриета и дръжки на ножове от неблагородни метали

8214

Други ножарски артикули (например машинки за стригане, остриета за разцепване, сатъри, месарски или кухненски брадвички и ножове за разрязване на хартия); инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр (включително пили за нокти)

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват дръжки от неблагородни метали

8215

Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици за обиране на пяна, лопатки за торти, специални ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни артикули

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват дръжки от неблагородни метали

ex глава 83

Различни изделия от неблагородни метали; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex 8302

Други гарнитури, обкови и подобни артикули за сгради и приспособления за автоматично затваряне на врати

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват други материали от позиция 8302 , при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

ex 8306

Статуетки и други предмети за украса, от неблагородни метали

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват други материали от позиция 8306 , при условие че общата им стойност не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

ex глава 84

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8401

Ядрени реактори; неотработени (необлъчени) топлоотделящи елементи (касети) за ядрени реактори; машини и апарати за изотопно разделяне

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8407

Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно действие (Ванкел), с искрово запалване

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8408

Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8427

Кари високоповдигачи; други товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно устройство

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8482

Сачмени, ролкови или иглени лагери

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex глава 85

Електрически машини и апарати, електроматериали и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8501 , 8502

Електрически двигатели и генератори; Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта и на позиция 8503

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8513

Портативни електрически лампи, предназначени да функционират с помощта на собствен източник на енергия (например с батерии, акумулатори, магнети), различни от осветителните апарати от позиция 8512

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8519

Апарати за записване на звук; апарати за възпроизвеждане на звук; апарати за записване и възпроизвеждане на звук

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта и на позиция 8522

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8521

Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, дори с вграден приемател на образ и звук (видеотунер)

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта и на позиция 8522

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8523

Носители, без запис, подготвени за записване на звук или за аналогични записвания, различни от продуктите от глава 37

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8525

Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или възпроизвеждане на звук; телевизионни камери, цифрови фотоапарати и други записващи видеокамери

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта и на позиция 8529

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8526

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта и на позиция 8529

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8527

Приемателни апарати за радиоразпръскване, дори комбинирани в една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта и на позиция 8529

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8528

Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен телевизионен апарат; приемателни телевизионни апарати, дори с вграден приемателен апарат за радиоразпръскване или с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта и на позиция 8529

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8535 — 8537

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги; конектори за оптични влакна, снопове или кабели от оптични влакна; табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни за електрическо управление или разпределение

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта и на позиция 8538

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8540 11 и 8540 12

Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници, включително тръбите за видеомонитори

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

от ex 8542 31 до ex 8542 33 и ex 8542 39

Монолитни интегрални схеми

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

или

Процес на дифузия, при която интегралните схеми се формират върху полупроводникова подложка чрез селективно въвеждане на подходящ легиращ примес, дори сглобени и/или изпитани в държава, която не е страна по споразумението

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници (дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна, дори съдържащи електрически проводници или снабдени с части за свързване

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8545

Графитни електроди, графитни четки, въглени за лампи или батерии и други артикули от графит или от друг въглерод, със или без метал, за електрически приложения

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8546

Изолатори за електричество от всякакви материали

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8547

Изолационни части, изцяло от изолиращи материали или съдържащи обикновени метални части за сглобяване (например фасунги с резба), вградени в масата им, за машини, апарати или електрически инсталации, различни от изолаторите от позиция 8546 ; изолационни тръби и техните части за свързване, от неблагородни метали с вътрешна изолация

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8548

Остатъци и отпадъци от електрически батерии, съставени от един или от няколко галванични елемента, и от електрически акумулатори; електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба, и електрически акумулатори, негодни за употреба; електрически части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

Глава 86

Превозни средства и оборудване за железопътни или подобни линии и техните части; механични сигнализационни устройства (включително електромеханичните) за комуникационни пътища.

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex глава 87

Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности; с изключение на:

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

8711

Мотоциклети (включително мотопедите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex глава 90

Оптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико-хирургически инструменти и апарати; части и принадлежности за тези инструменти или апарати, с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

9002

Лещи, призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, монтирани, за инструменти или апарати, различни от същите тези артикули, от оптически необработено стъкло

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

9033

Части и принадлежности, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за машини, апарати, инструменти или артикули от глава 90

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

Глава 91

Часовникарски изделия

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

Глава 94

Мебели; медицинска и хирургическа мебелировка; спални артикули и други подобни; осветителни тела, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули; сглобяеми конструкции

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex глава 95

Играчки, игри, артикули за забавление или за спорт; техните части и принадлежности, с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

ex 9506

Стикове за голф и техните части

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват грубо оформени заготовки за изработване на глави за стикове за голф

ex глава 96

Разни видове изделия; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

9601 и 9602

Обработени слонова кост, кости, черупки на костенурки, рога, еленови рога, корали, седеф и други животински материали за резбарство и изделия от тези материали (включително изделията, получени чрез отливане).

Обработени растителни или минерални материали за резбарство и изделия от тези материали; отляти или резбовани изделия от восък, от парафин, от стеарин, от естествени гуми или от естествени смоли, от пасти за моделиране и други отляти или резбовани изделия, неупоменати, нито включени другаде; обработен невтвърден желатин, различен от този в позиция 3503 , и изделия от невтвърден желатин

Производство от материали от която и да било позиция

9603

Метли и четки, дори представляващи части от машини, от апарати или от превозни средства, механични ръчни метли, различни от тези с двигател, четки и метлички от пера; готови глави за четкарски артикули; тампони и валяци за боядисване; чистачки от каучук или от аналогични меки материали

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

9605

Пътнически комплекти за личен тоалет, шиене или почистване на обувки или на облекла

Всяко изделие от комплекта трябва да отговаря на правилото, което би се прилагало към него, ако то не е включено в комплекта. Могат обаче да бъдат включени артикули без произход, при условие че общата им стойност не надвишава 15 % от цената на комплекта франко завода

9606

Копчета и секретни копчета; форми за копчета и други части за копчета или за секретни копчета; заготовки за копчета

Производство:

от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта, и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

9608

Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки; дубликаторни писалки; автоматични моливи; държатели за писалки и моливи и подобни държатели; части за тези артикули (включително капачките и закачалките), с изключение на артикулите от позиция 9609

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват писци или върхове за писци от същата позиция като тази на продукта

9612

Ленти за пишещи машини и подобни ленти, напоени с мастило или обработени по друг начин с цел да оставят отпечатъци, дори навити на ролки или в пълнители; тампони за печат, дори напоени, със или без кутия

Производство:

от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта, и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 70 % от цената на продукта франко завода

9613 20

Газови джобни запалки за многократно пълнене

Производство, при което общата стойност на използваните материали от позиция 9613 не надвишава 30 % от цената на продукта франко завода

9614

Лули (включително главите за лули), цигарета за пури и за цигари, и техните части

Производство от материали от която и да било позиция


(1)  Решение № 1/2006 на Съвета за асоцииране ЕС—Йордания от 15 юни 2006 г. за изменение на протокол 3 към Евро-средиземноморското споразумение относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методи на административно сътрудничество (ОВ L 209, 31.7.2006 г., стр. 30).

(2)  За специалните условия, отнасящи се до „специфичните преработки“, вж. уводни бележки 7.1 и 7.3.

(3)  За специалните условия, отнасящи се до „специфичните преработки“, вж. уводна бележка 7.2.

(4)  Под „група“ се разбира всяка част от позицията, която е отделена от останалите части с точка и запетая.

(5)  Ако продуктите са съставени от материали, класирани едновременно в позиции 3901 — 3906, от една страна, и в позиции 3907 — 3911, от друга страна, настоящото ограничение се прилага само за тази група материали, която преобладава тегловно в продукта.

(6)  Следните видове фолио се считат за високопрозрачни: фолио, чието оптично затъмняване, измерено в съответствие с ASTM-D 1003-16 по мътномер на Гарднър (т.е. коефициент на помътняване), е под 2 %.

(7)  За специалните условия, отнасящи се до продуктите, произведени от смесени текстилни материали, вж. уводна бележка 5.

(8)  Вж. уводна бележка 6.

(9)  За трикотажните или плетените артикули, които не са еластични или гумирани и са получени чрез зашиване или съединяване по друг начин на парчета от трикотажни или плетени тъкани (изрязани във форма или изработени директно във форма), вж. уводна бележка 6.

(10)  SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.“