24.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 78/4


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Република Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-долу „Съюзът“ или „ЕС“, и

РЕПУБЛИКА ПЕРУ (наричана по-долу „Перу“),

заедно наричани по-долу „договарящите страни“,

С ЦЕЛ по-нататъшно развиване на приятелските отношения между договарящите страни и като желаят да улеснят пътуванията чрез осигуряване на безвизово влизане и кратък престой за своите граждани,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Регламент (ЕС) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (1), чрез — inter alia — прехвърляне на 19 трети държави, включително Перу, в списъка с трети държави, чиито граждани са освободени от изискването за виза за краткосрочно пребиваване в държавите членки,

КАТО ОТЧИТАТ, че в член 1 от Регламент (ЕС) № 509/2014 се предвижда, че за тези 19 държави освобождаването от изискването за виза се прилага от датата на влизане в сила на споразумение за освобождаване от изискването за виза, което се сключва със Съюза,

КАТО ЖЕЛАЯТ да защитят принципа на еднакво третиране на всички граждани на ЕС,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че лицата, пътуващи с цел упражняване на доходоносна дейност по време на своя кратък престой, не попадат в приложното поле на настоящото споразумение и следователно за тази категория продължават да се прилагат съответните правила на правото на Съюза и националното право на държавите членки, както и националното право на Перу във връзка със задължението за виза или освобождаването от изискването за виза и във връзка с достъпа до трудова заетост,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат по отношение на Обединеното кралство и Ирландия,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел

Настоящото споразумение предвижда безвизово пътуване за гражданите на Съюза и за гражданите на Перу, когато пътуват до територията на другата договаряща страна за период до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„държава членка“ означава всяка държава — членка на Съюза, с изключение на Обединеното кралство и Ирландия;

б)

„гражданин на Съюза“ означава гражданин на държава членка съгласно определението в буква а);

в)

„гражданин на Перу“ означава всяко лице, което притежава гражданство на Перу;

г)

„Шенгенско пространство“ означава пространството без вътрешни граници, обхващащо териториите на държавите членки съгласно определението в буква а), които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген.

Член 3

Приложно поле

1.   Гражданите на Съюза, които притежават валиден обикновен, дипломатически, служебен, официален или специален паспорт, издаден от държава членка, могат да влизат и остават без виза на територията на Перу за периода на престой, определен в член 4, параграф 1.

Гражданите на Перу, които притежават валиден обикновен, дипломатически, служебен, официален или специален паспорт, издаден от Перу, могат да влизат и остават без виза на територията на държавите членки за периода на престой, определен в член 4, параграф 2.

2.   Параграф 1 от настоящия член не се прилага за лицата, пътуващи с цел упражняване на доходоносна дейност.

За тази категория лица всяка държава членка може самостоятелно да реши да наложи изискването за виза за гражданите на Перу или да го отмени в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета (2).

За тази категория лица Перу може да реши да наложи изискването за виза или да премахне визите за гражданите на всяка държава членка поотделно в съответствие със своето национално право.

3.   Премахването на визите, предвидено с настоящото споразумение, се прилага, без да се засяга правото на договарящите страни във връзка с условията за влизане и кратък престой. Държавите членки и Перу си запазват правото да откажат влизане и кратък престой на своята територия, ако едно или повече от тези условия не са изпълнени.

4.   Премахването на визите се прилага независимо от вида транспорт, използван за преминаване на границите на договарящите страни.

5.   Необхванатите от настоящото споразумение въпроси се уреждат от правото на Съюза, националното право на държавите членки и националното право на Перу.

Член 4

Продължителност на престоя

1.   Гражданите на Съюза могат да остават на територията на Перу за период до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.

2.   Гражданите на Перу могат да останат на територията на държавите членки, прилагащи изцяло достиженията на правото от Шенген, за период до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. Този период се изчислява независимо от всякакъв престой в държава членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген.

Гражданите на Перу могат да остават за период до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни на територията на всяка от държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, независимо от продължителността на престоя, изчислена за територията на държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген.

3.   Настоящото споразумение не засяга възможността Перу и държавите членки да удължат периода на престой над 90 дни в съответствие с тяхното съответно национално право и с правото на Съюза.

Член 5

Териториално приложение

1.   По отношение на Френската република настоящото споразумение се прилага само за европейската територия на Френската република.

2.   По отношение на Кралство Нидерландия настоящото споразумение се прилага само за европейската територия на Кралство Нидерландия.

Член 6

Съвместен ръководен комитет за споразумението

1.   Договарящите страни създават Съвместен комитет от експерти (наричан по-долу „комитетът“), съставен от представители на Съюза и представители на Перу. Съюзът се представлява от Европейската комисия.

2.   Комитетът има, inter alia, следните задачи:

а)

наблюдение на прилагането на настоящото споразумение;

б)

представяне на предложения за изменения или допълнения на настоящото споразумение;

в)

уреждане на спорове, възникнали при тълкуването или прилагането на настоящото споразумение.

3.   Комитетът се свиква при необходимост по искане на една от договарящите страни.

4.   Комитетът приема своя процедурен правилник.

Член 7

Връзка на настоящото споразумение със съществуващи двустранни споразумения за премахване на визите между държавите членки и Перу

Настоящото споразумение има предимство пред всички двустранни споразумения или договорености, сключени между отделните държави членки и Перу, доколкото те уреждат въпроси, попадащи в приложното поле на настоящото споразумение.

Член 8

Заключителни разпоредби

1.   Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от договарящите страни в съответствие с техните съответни вътрешни процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата на по-късната от двете нотификации, чрез които договарящите страни се уведомяват една друга относно приключването на тези процедури.

Настоящото споразумение се прилага временно от деня след неговото подписване.

2.   Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок, освен ако действието му не бъде прекратено в съответствие с параграф 5.

3.   Настоящото споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на договарящите страни. Измененията влизат в сила, след като договарящите страни са се уведомили една друга за приключването на необходимите им за тази цел вътрешни процедури.

4.   Всяка договаряща страна може да спре изцяло или частично прилагането на настоящото споразумение, по-специално по причини, свързани с обществения ред, защитата на националната сигурност или защитата на общественото здраве, незаконната имиграция или повторното въвеждане на изискването за виза от някоя договаряща страна. Другата договаряща страна се уведомява за решението за спиране на прилагането не по-късно от два месеца преди планираната дата на неговото влизане в сила. Договарящата страна, която е спряла прилагането на настоящото споразумение, незабавно информира другата договаряща страна, ако причините за това спиране отпаднат, като възобновява прилагането.

5.   Всяка договаряща страна може да прекрати настоящото споразумение с писмено уведомление на другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила 90 дни след това.

6.   Перу може да спре прилагането на настоящото споразумение или да го прекрати само по отношение на всички държави членки.

7.   Съюзът може да спре прилагането на настоящото споразумение или да го прекрати само по отношение на всички свои държави членки.

Съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични.

Съставено в Брюксел на четиринадесети март през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el catorce de marzo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne čtrnáctého března dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende marts to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten März zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsikuu neljateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the fourteenth day of March in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le quatorze mars deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu četrnaestog ožujka godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici marzo duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada četrpadsmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų kovo keturioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év március havának tizennegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-erbatax-il jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, veertien maart tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia czternastego marca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em catorze de março de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la paisprezece martie două mii șaisprezece.

V Bruseli štrnásteho marca dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne štirinajstega marca leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den fjortonde mars år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Перу

Por la República del Perú

Za Peruánskou Republikudo

For Republikken Peru

Für die Republik Peru

Peruu Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Περού

For the Republic of Peru

Pour la république du pérou

Za Republiku Peru

Per la Republica del Perù

Peru Republikas vārdā –

Peru Respublikos vardu

A Perui Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Perù

Voor de Republiek Peru

W imieniu Peru

Pela República do Peru

Pentru Republica Peru

Za Peruánsku Republiku

Za Republiko Peru

Perun Tasavallan puolesta

För Republiken Peru

Image


(1)  ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 67.

(2)  Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1).


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИСЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН

Договарящите страни отбелязват съществуващите тесни връзки между Европейския съюз и Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, по-специално въз основа на споразуменията от 18 май 1999 г. и 26 октомври 2004 г. относно асоциирането на тези държави към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген.

При тези обстоятелства е желателно властите на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, от една страна, и на Перу, от друга страна, незабавно да сключат двустранни споразумения за премахване на визите за краткосрочно пребиваване при условия, подобни на тези на настоящото споразумение.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА КАТЕГОРИЯТА ЛИЦА, ПЪТУВАЩИ С ЦЕЛ УПРАЖНЯВАНЕ НА ДОХОДОНОСНА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ПРЕДВИДЕНОТО В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2 ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

В желанието си да осигурят общо тълкуване договарящите страни се съгласяват, че за целите на настоящото споразумение категорията лица, упражняващи доходоносна дейност, обхваща лицата, които влизат с цел упражняване на доходоносно занятие или платена дейност на територията на другата договаряща страна като наето лице или като доставчик на услуги.

Тази категория следва да не обхваща:

представителите на деловите среди, т.е. лицата, пътуващи с делова цел (без да са наети в държавата на другата договаряща страна),

спортистите или хората на изкуството, извършващи дейност по конкретен повод,

журналистите, изпратени от медиите на своята държава по пребиваване, и

стажантите в рамките на едно и също предприятие.

Прилагането на настоящата декларация се наблюдава от Съвместния комитет в рамките на отговорностите му съгласно член 6 от настоящото споразумение, като той може да предложи изменения, когато въз основа на опита на договарящите страни счита това за необходимо.

Настоящата декларация не засяга определението в националното право на Перу, отнасящо се до категориите пътници, пътуващи с цел влизане, излизане, транзитно преминаване и престой на територията на Перу.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА ПЕРИОДА ДО 90 ДНИ В РАМКИТЕ НА ВСЕКИ ПЕРИОД ОТ 180 ДНИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4 ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Договарящите страни приемат, че периодът до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни, както е предвидено в член 4 от настоящото споразумение, означава или непрекъснато посещение, или няколко последователни посещения, чиято обща продължителност не надвишава 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.

Понятието „всеки“ предполага прилагането на „подвижен“ референтен период от 180 дни, като се гледа назад всеки ден от престоя за последния период от 180 дни, за да се провери дали продължава да бъде изпълнявано изискването за 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. Наред с другото това означава, че липсата на непрекъснат период от 90 дни позволява нов престой до 90 дни.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИНФОРМИРАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВИЗИТЕ

Като признават значението на прозрачността за гражданите на Европейския съюз и гражданите на Перу, договарящите страни се съгласяват да гарантират пълно разпространение на информацията за съдържанието и последиците от споразумението за премахването на визите и свързаните с него въпроси, като условията за влизане.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПАСПОРТИ С БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ ОТ РЕПУБЛИКА ПЕРУ

Като договаряща страна Република Перу декларира, че е възложила обществена поръчка относно отпечатването на паспорти с биометрични данни и поема ангажимента да издава само паспорти с биометрични данни на своите граждани не по-късно от 31 юли 2016 г. Тези паспорти следва да отговарят напълно на изискванията на ИКАО, посочени в документ 9303 на ИКАО.

Договарящите страни се съгласяват, че неспазването на ангажимента за издаване само на паспорти с биометрични данни, считано от 31 юли 2016 г., представлява достатъчно основание за суспендиране на настоящото споразумение в съответствие с процедурата, предвидена в член 8, параграф 4 от него.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТНОСНО НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ

Договарящите страни припомнят, че по силата на член 49, параграф 3 от Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Андската общност и нейните държави членки, от друга страна, те се съгласяват да приемат обратно незаконно пребиваващите лица.

Договарящите страни ще следят отблизо изпълнението на този ангажимент. По искане на някоя договаряща страна, и по-специално в случай на увеличение на незаконната миграция и в случай на проблеми, свързани с обратното приемане на незаконно пребиваващи лица след влизането в сила на настоящото споразумение, договарящите страни се съгласяват да сключат споразумение, в което да се уреждат конкретните задължения на двете страни по отношение на обратното приемане на незаконно пребиваващи лица.

Договарящите страни се съгласяват, че несключването на такова споразумение за обратното приемане по искане на някоя договаряща страна представлява достатъчно основание за суспендиране на настоящото споразумение в съответствие с процедурата, предвидена в член 8, параграф 4.