16.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/3


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ

между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово (*), от друга страна

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“ или „ЕС“, и ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ, наричана по-нататък „Евратом“,

от една страна, и

КОСОВО (*),

от друга страна,

наричани заедно по-нататък „страните“,

КАТО ОТЧИТАТ тесните връзки между страните и ценностите, които споделят, тяхното желание да задълбочат тези връзки и да установят близки и дълготрайни отношения на основата на реципрочност и взаимен интерес, което да позволи на Косово да укрепи и разшири отношенията си с ЕС;

КАТО ОТЧИТАТ важността на настоящото споразумение, в рамките на процеса на стабилизиране и асоцииране (ПСА) в Западните Балкани, за създаване и консолидиране на стабилен европейски ред, основан на сътрудничество, един от стълбовете на което е ЕС;

КАТО ОТЧИТАТ готовността на ЕС да предприеме конкретни стъпки за реализиране на европейската перспектива за Косово и за сближаване с ЕС в съответствие с перспективата за региона чрез интегриране на Косово в политическото и икономическо пространство на Европа, чрез текущото участие на Косово в ПСА с цел изпълнение на съответните критерии и условия на ПСА и в зависимост от успешното изпълнение на настоящото споразумение, по-специално по отношение на регионалното сътрудничество; този процес ще доведе до напредък по европейската перспектива за Косово и сближаване с ЕС, ако обективните обстоятелства го позволяват и Косово изпълни критериите, определени от Европейския съвет в Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г., и посочените по-горе условия;

КАТО ОТЧИТАТ ангажимента на страните да допринасят по подходящ начин за политическото, икономическото и институционалното стабилизиране на Косово и региона чрез развитие на гражданското общество и демократизация, институционално изграждане и реформа на публичната администрация, интегриране на регионалната търговия и задълбочаване на икономическото сътрудничество, широкообхватно сътрудничество, включително в областта на правосъдието и вътрешните работи, и укрепване на сигурността;

КАТО ОТЧИТАТ ангажимента на страните да разширяват политическите и икономическите свободи, който съставлява основата на настоящото споразумение, както и ангажимента си да спазват правата на човека, включително правата на лицата от малцинствата и уязвимите групи;

КАТО ОТЧИТАТ ангажимента на страните за подкрепа на институции, функциониращи при спазване на върховенството на закона, за прилагане на добро управление и за спазване на демократичните принципи чрез многопартийна система със свободни и честни избори;

КАТО ОТЧИТАТ ангажимента на страните да спазват принципите на Хартата на Организацията на обединените нации, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), по-специално тези от Заключителния акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа от 1975 г. (наричан по-нататък „Заключителният акт от Хелзинки“) и от Парижката харта за Нова Европа от 1990 г.;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ОТНОВО ангажираността на страните с изпълнението на международните задължения, по-специално, но не само, във връзка със закрилата на правата на човека и защитата на лицата от малцинствата и уязвимите групи, и във връзка с това отбелязват ангажимента на Косово да спазва съответните международни инструменти;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ОТНОВО правото на връщане на всички бежанци и вътрешно разселени лица и на защита на тяхната собственост и други сродни права на човека;

КАТО ОТЧИТАТ ангажимента на страните за спазване на принципите на свободната пазарна икономика и за устойчиво развитие, както и готовността на ЕС да допринася за икономическите реформи в Косово;

КАТО ОТЧИТАТ ангажимента на страните за свободна търговия в съответствие с приложимите принципи на Световната търговска организация (наричана по-нататък „СТО“), които трябва да се прилагат по прозрачен и недискриминационен начин;

КАТО ОТЧИТАТ ангажимента на страните да доразвиват редовния политически диалог по въпроси от взаимен интерес, включително по регионални аспекти;

КАТО ОТЧИТАТ значението, което страните отдават на борбата с организираната престъпност и корупцията и на засилването на сътрудничеството в борбата с тероризма в съответствие с достиженията на правото на ЕС, както и на предотвратяването на незаконната миграция, като същевременно подкрепят мобилността в законна и сигурна среда;

УБЕДЕНИ, че настоящото споразумение ще създаде нов климат за икономически отношения между страните и най-вече за развитие на търговията и инвестициите, които са решаващи фактори за икономическо преструктуриране и модернизация;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД ангажимента на Косово да сближи законодателството си в съответните сектори с това на ЕС и ефективно да го прилага;

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД готовността на ЕС да осигури решаваща подкрепа за провеждане на реформи и да използва за това начинание всички налични инструменти за сътрудничество и техническа, финансова и икономическа помощ на всеобхватна индикативна многогодишна основа, ако обективните обстоятелства го позволяват;

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че настоящото споразумение не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово;

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че ангажиментите и сътрудничеството, с които Съюзът се ангажира съгласно настоящото споразумение, се отнасят единствено до областите, попадащи в обхвата на достиженията на правото на ЕС или съществуващите политики на Съюза;

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че при получаване на документи, издадени от властите в Косово по силата на настоящото споразумение, може да се прилагат вътрешните процедури на държавите — членки на Европейския съюз (наричани по-долу „държавите членки“);

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че понастоящем се водят преговори за създаването на транспортна общност със Западните Балкани;

КАТО ПРИПОМНЯТ срещата на върха в Загреб от 2000 г., на която беше отправен призив за по-нататъшно укрепване на отношенията чрез ПСА, както и за засилено регионално сътрудничество;

КАТО ПРИПОМНЯТ, че Европейският съвет в Солун на 19 и 20 юни 2003 г. затвърди ПСА като рамка на политиката за отношенията на ЕС със Западните Балкани и подчерта перспективите на Западните Балкани за интегриране в ЕС въз основа на индивидуалния напредък по пътя на реформите и постигнатите успехи;

КАТО ПРИПОМНЯТ ангажиментите на Косово в контекста на Централноевропейското споразумение за свободна търговия, подписано в Букурещ на 19 декември 2006 г., сключено с цел увеличаване на способността на региона да привлича инвестиции и на перспективите за интегрирането му в световната икономика, ако обективните обстоятелства го позволяват;

В ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА УСТАНОВЯТ по-близко културно сътрудничество и да развият обмена на информация;

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че ако страните решат, в рамките на настоящото споразумение, да сключат специфични споразумения в областта на свободата, сигурността и правосъдието, които трябва да бъдат сключени от ЕС съгласно част трета, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз, разпоредбите на подобни бъдещи специфични споразумения няма да обвързват Обединеното кралство и/или Ирландия, освен ако ЕС, едновременно с Обединеното кралство и/или Ирландия по отношение на съответните им предходни двустранни отношения, не уведоми Косово, че подобни бъдещи специфични споразумения обвързват Обединеното кралство и/или Ирландия като част от ЕС в съответствие с Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз. Също така всички последващи вътрешни за ЕС мерки, които трябва да бъдат приети за изпълнение на настоящото споразумение по силата на споменатия по-горе дял V, няма да обвързват Обединеното кралство и/или Ирландия, освен ако те не са уведомили за желанието си да участват в подобни мерки или да ги приемат в съответствие с Протокол № 21. Като отбелязват също, че подобни бъдещи специфични споразумения или подобни последващи вътрешни за ЕС мерки попадат в приложното поле на Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към тези договори.

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

1.   С настоящото се установява асоцииране между ЕС, от една страна, и Косово, от друга страна.

2.   Целите на това асоцииране са:

а)

подкрепа на усилията на Косово за укрепване на демокрацията и върховенството на закона;

б)

допринасяне за политическата, икономическа и институционална стабилност в Косово, както и за стабилизирането на региона;

в)

предоставяне на подходяща рамка за политически диалог, позволяващ развитието на тесни политически отношения между страните;

г)

подкрепа на усилията на Косово да развива икономическото и международното си сътрудничество, ако обективните обстоятелства го позволяват, включително чрез сближаване на законодателството си с това на ЕС;

д)

подкрепа на усилията на Косово да завърши прехода си към функционираща пазарна икономика;

е)

насърчаване на хармонични икономически отношения и постепенно създаване на зона за свободна търговия между ЕС и Косово;

ж)

подпомагане на регионалното сътрудничество във всички области, обхванати от настоящото споразумение.

Член 2

Изразите, формулировките или определенията, използвани в настоящото споразумение, включително в приложенията и протоколите към него, не представляват нито признаване на Косово като независима държава от страна на ЕС, нито признаване на Косово като такава от страна на отделните държави членки, които досега не са предприели подобно действие.

ДЯЛ I

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 3

Зачитането на демократичните принципи и на правата на човека, провъзгласени във Всеобщата декларация за правата на човека на Организацията на обединените нации от 1948 г. и определени в Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи от 1950 г., в Заключителния акт от Хелзинки и Парижката харта за нова Европа, зачитането на принципите на международното право, включително пълното сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ), неговия остатъчен механизъм и Международния наказателен съд, и зачитането на върховенството на закона, както и на принципите на пазарната икономика съгласно посоченото в документа на Конференцията за икономическо сътрудничество, проведена в Бон в рамките на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, са в основата на политиките на ЕС и Косово и представляват съществени елементи на настоящото споразумение.

Член 4

Косово се ангажира да спазва международното право и инструменти, по-специално, но не само, във връзка със защитата на правата на човека и основните свободи и защитата на лицата от малцинствата, без дискриминация на каквото и да е основание.

Член 5

Косово се ангажира да продължи да работи за видимо и трайно подобряване на отношенията със Сърбия и за ефективно сътрудничество с мисията по линия на общата политика за сигурност и отбрана, докато тя съществува, както е определена в член 13. Тези ангажименти представляват съществени принципи на настоящото споразумение и са в основата на развитието на отношенията и сътрудничеството между страните. В случай на неспазване от страна на Косово на тези ангажименти ЕС може да предприеме мерките, които счита за необходими, включително спиране на прилагането на цялото или на част от настоящото споразумение.

Член 6

Страните потвърждават, че най-тежките престъпления, предизвикващи безпокойството на международната общност като цяло, не следва да остават ненаказани и че наказателното преследване за тези престъпления следва да се осигури чрез предприемане на мерки на национално и международно равнище.

В това отношение Косово се задължава по-специално да сътрудничи в пълна степен на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия и неговия остатъчен механизъм, както и по всички други разследвания и наказателни преследвания, провеждани с подкрепата на международната общност.

Също така Косово поема задължението да спазва Римския статут на Международния наказателен съд и в тази връзка да предприеме необходимите действия за неговото прилагане на вътрешно равнище.

Член 7

Развитието на регионалното сътрудничество и добросъседските отношения, както и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата от малцинствата, са от централно значение за ПСА. Сключването и изпълнението на настоящото споразумение се осъществяват в рамките на ПСА и се основават на собствените постижения на Косово.

Член 8

Косово се ангажира да продължи да насърчава сътрудничеството и добросъседските отношения в региона, включително необходимите взаимни отстъпки относно движението на хора, стоки, капитали и услуги, както и разработването на проекти от общ интерес в широк кръг от области, включително върховенството на закона. Този ангажимент представлява основен фактор за развитието на отношенията и сътрудничеството между страните, като по този начин допринася за регионалната стабилност.

Член 9

Асоциирането се осъществява постепенно и напълно в рамките на период от десет години.

Съветът за стабилизиране и асоцииране (наричан по-долу „ССА“), създаден съгласно член 126, извършва редовен преглед веднъж годишно на изпълнението на настоящото споразумение и на приемането и изпълнението от страна на Косово на законовите, административните, институционалните и икономическите реформи. Този преглед се извършва в съответствие с преамбюла и общите принципи на настоящото споразумение. Той е съгласуван с механизмите, установени в рамките на ПСА, по-специално с доклада за напредъка на ПСА.

Въз основа на този преглед ССА издава препоръки и може да взема решения.

Ако при прегледа се установят определени трудности, те могат да бъдат отнасяни до механизмите за разрешаване на спорове, установени в настоящото споразумение.

Не по-късно от петата година след влизане в сила на настоящото споразумение ССА прави задълбочен преглед на изпълнението му. Въз основа на този преглед ССА изготвя оценка за напредъка, постигнат от Косово, и може да вземе решения, от които зависи по-нататъшното развитие на процеса на асоцииране. ССА предприема подобни действия преди края на десетата година след влизането в сила на настоящото споразумение. Ако е оправдано с оглед на резултатите от прегледа, ССА може да вземе решение за удължаване на периода, посочен в първа алинея, с не повече от пет години. Ако ССА не вземе такива решения, настоящото споразумение продължава да се изпълнява, както е договорено в него.

Споменатият по-горе преглед не се прилага за свободното движение на стоки, за което в дял IV се предвижда специален график.

Член 10

Настоящото споразумение съответства напълно и се изпълнява съгласно съответните разпоредби на споразуменията на СТО, по-специално член XXIV на Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (ГАТТ от 1994 г.) и член V от Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС).

ДЯЛ II

ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ

Член 11

1.   Политическият диалог между страните се задълбочава допълнително в контекста на настоящото споразумение. Той съпътства и затвърждава сближаването между ЕС и Косово и спомага за установяването на тесни връзки на солидарност и на нови форми на сътрудничество между страните.

2.   Политическият диалог има за цел да насърчава по-специално:

а)

участието на Косово в международната демократична общност, ако обективните обстоятелства го позволяват;

б)

напредъка на европейската перспектива за Косово и сближаването с ЕС в съответствие с европейската перспектива за региона въз основа на индивидуалните постижения и в съответствие с ангажиментите на Косово по член 5 от настоящото споразумение;

в)

по-голямо сближаване по някои мерки на общата външна политика и политика на сигурност, по-специално ограничителните мерки, предприети от ЕС срещу трети държави, физически или юридически лица или недържавни образувания, също чрез обмен на информация, ако е уместно, и по-специално сближаване по онези въпроси, които могат да имат съществени последици за страните;

г)

ефективно, приобщаващо и представително регионално сътрудничество и развитието на добросъседски отношения в Западните Балкани.

Член 12

Страните провеждат диалог за политиките по останалите въпроси, обхванати от настоящото споразумение.

Член 13

1.   Политическият диалог и диалогът за политиките, в зависимост от случая, подпомагат процеса на нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия.

2.   Както е предвидено в член 5, Косово се ангажира да продължи да работи за видимо и трайно подобряване на отношенията със Сърбия. Този процес гарантира, че и двете страни могат да продължат по своя европейски път, като същевременно се избягват ситуации, при които едната от тях да пречи на другата в тези усилия, и постепенно следва да доведе до всестранното нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия, под формата на правнообвързващо споразумение, с перспективата и двете страни да могат пълноценно да упражняват правата си и да изпълняват задълженията си.

3.   В тази рамка Косово постоянно:

а)

изпълнява добросъвестно всички споразумения, постигнати в хода на диалога със Сърбия;

б)

зачита напълно принципите на приобщаващото регионално сътрудничество;

в)

решава чрез диалог и в дух на компромис други неуредени въпроси въз основа на практически и трайни решения и си сътрудничи по необходимите технически и правни въпроси със Сърбия;

г)

си сътрудничи ефективно с мисията по линия на общата политика за сигурност и отбрана, докато тя съществува, и съдейства активно за пълното и безпрепятствено изпълнение на мандата ѝ на цялата територия на Косово.

4.   ССА прави редовен преглед на напредъка на този процес и може да взема решения и да дава препоръки в тази връзка. Комитетът за стабилизиране и асоцииране може да подпомага този процес в съответствие с член 129.

Член 14

1.   Политическият диалог и диалогът за политиките се провеждат основно в рамките на ССА, който притежава обща компетентност по всички въпроси, които страните биха желали да поставят за разглеждане.

2.   По искане на някоя от страните тези диалози може да се провеждат и в следните формати:

а)

провеждане на срещи, когато това е необходимо, между висши служители, представляващи Косово, от една страна, и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и/или представител на Комисията, от друга страна;

б)

пълноценно използване на всички подходящи канали между страните, включително подходящи контакти в държави извън ЕС и в рамките на международни организации и други международни форуми, ако обективните обстоятелства го позволяват;

в)

всички други средства, които биха били полезни за консолидирането, развитието и напредъка на тези диалози, включително средствата, определени в Програмата от Солун, приета в Заключенията на Европейския Съвет в Солун на 19 и 20 юни 2003 г.

Член 15

Политическият диалог на парламентарно равнище се провежда в рамките на Парламентарния комитет за стабилизиране и асоцииране, създаден съгласно член 132.

ДЯЛ III

РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 16

В съответствие с ангажиментите си по членове 5 и 13 и за опазване на мира и стабилността на международно и регионално равнище, както и за развитие на добросъседски отношения Косово активно насърчава регионалното сътрудничество. ЕС може да подкрепя тези усилия чрез подходящи инструменти, включително чрез помощ за проекти, които имат регионално или трансгранично/транстериториално измерение.

Всеки път, когато планира да засили сътрудничеството си с една от държавите, посочени в членове 17, 18 и 19, Косово информира за това ЕС и се консултира с него съгласно разпоредбите на дял X.

Косово продължава да изпълнява Централноевропейското споразумение за свободна търговия.

Член 17

Сътрудничество с държави, подписали споразумение за стабилизиране и асоцииране

След подписването на настоящото споразумение и ако обективните обстоятелства го позволяват, Косово започва преговори с държавите, които вече са подписали споразумение за стабилизиране и асоцииране с ЕС, за сключване на двустранни конвенции за регионално сътрудничество, чиято цел е разширяване на приложното поле на сътрудничеството между тях.

Основните елементи на тези конвенции са:

а)

политически диалог;

б)

създаване на зони за свободна търговия съгласно съответните разпоредби на СТО;

в)

взаимни отстъпки относно движението на работници, правото на установяване, предлагането на услуги, текущите плащания и движението на капитали, както и относно други политики, свързани с движението на хора, на равнище — еквивалентно на посоченото в Споразумението за стабилизиране и асоцииране, което съответната държава е сключила с ЕС;

г)

разпоредби за сътрудничество в други области, независимо от това дали са обхванати от настоящото споразумение, и по-специално в областта на свободата, сигурността и правосъдието.

Тези конвенции съдържат разпоредби за създаване на необходимите институционални механизми, както е уместно.

Конвенциите се сключват в срок от две години след влизане в сила на настоящото споразумение.

Член 18

Сътрудничество с държави, включени в ПСА

Косово се стреми към регионално сътрудничество с държави, включени в ПСА, в някои или всички сфери на сътрудничество, обхванати от настоящото споразумение, както и в други области, свързани с ПСА, по-специално тези от общ интерес. Такова сътрудничество винаги следва да е съвместимо с принципите и целите на настоящото споразумение.

Член 19

Сътрудничество с държави — кандидатки за присъединяване към ЕС, които не са включени в ПСА

Косово насърчава сътрудничеството си и, ако обективните обстоятелства го позволяват, сключва конвенции за сътрудничество с всяка държава — кандидатка за присъединяване към ЕС, която не е включена в ПСА, в областите на сътрудничество, обхванати от настоящото споразумение, и в други области от взаимен интерес за Косово и тези държави. Такива конвенции следва да имат за цел постепенното синхронизиране на двустранните отношения между Косово и тези държави със съответното ниво на отношения между ЕС и Косово.

ДЯЛ IV

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

Член 20

1.   ЕС и Косово постепенно създават зона за свободна търговия на двустранно равнище за максимален срок от десет години, който започва да тече от влизането в сила на настоящото споразумение, в съответствие с настоящото споразумение и ГАТТ от 1994 г., и с разпоредбите на съответните споразумения на СТО. При това те вземат предвид специфичните изисквания, установени в параграфи 2—6 от настоящия член.

2.   При търговията между страните за класирането на стоките се прилага Комбинираната номенклатура.

3.   За целите на настоящото споразумение митата и таксите с равностоен на мито ефект включват всички мита или такси, наложени във връзка с внос или износ на стока, включително всички форми на допълнителни мита или допълнителни такси във връзка с такъв внос или износ, но не включват:

а)

такси, равностойни на вътрешни данъци, наложени съгласно член III, алинея 2 от ГАТТ от 1994 г.,

б)

антидъмпингови или изравнителни мерки;

в)

налози или такси, съизмерими с разходите за предоставените услуги.

4.   За всеки продукт, базовото мито, към което впоследствие следва да се приложат намаленията на митата, определени в настоящото споразумение, е:

а)

за ЕС — Общата митническа тарифа на ЕС, установена съобразно Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (1), която в действителност се прилага erga omnes от деня на подписване на настоящото споразумение;

б)

за Косово —тарифата, прилагана от Косово, считано от 31 декември 2013 г.

5.   Ако след подписване на настоящото споразумение се приложат erga omnes намаления на митата, така намалените мита заменят базовото мито, посочено в параграф 4, считано от датата, от която се прилагат тези намаления.

6.   ЕС и Косово се информират взаимно за съответните си базови мита и промените в тях.

ГЛАВА I

Промишлени продукти

Член 21

Определение

1.   Настоящата глава се прилага към продуктите с произход от ЕС или Косово, изброени в глави 25—97 на Комбинираната номенклатура, с изключение на продуктите, изброени в приложение 1, точка 1, подточка ii) от Споразумението на СТО за селското стопанство.

2.   Търговията между страните с продукти, обхванати от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, се осъществява в съответствие с посочения договор.

Член 22

Отстъпки на ЕС за промишлени продукти

1.   Митата върху вноса в ЕС и таксите с равностоен ефект за промишлени продукти с произход от Косово се премахват с влизането в сила на настоящото споразумение.

Количествените ограничения на вноса в ЕС и мерките с равностоен ефект за промишлени продукти с произход от Косово се премахват с влизането в сила на настоящото споразумение.

Член 23

Отстъпки на Косово за промишлени продукти

1.   Митата върху вноса в Косово на промишлени продукти с произход от ЕС, различни от изброените в приложение I, се премахват с влизането в сила на настоящото споразумение.

2.   Таксите с равностоен на мито ефект върху вноса в Косово за промишлени продукти с произход от ЕС се премахват с влизането в сила на настоящото споразумение.

3.   Митата върху вноса в Косово на промишлени продукти с произход от ЕС, изброени в приложение I, постепенно се намаляват и премахват в съответствие с графика, определен в същото приложение.

4.   Количествените ограничения на вноса в Косово на промишлени продукти с произход от ЕС и мерките с равностоен ефект се премахват с влизането в сила на настоящото споразумение.

Член 24

Мита и ограничения на износа

1.   С влизането в сила на настоящото споразумение ЕС и Косово премахват всички износни мита и такси с равностоен ефект при търговията помежду си.

2.   С влизането в сила на настоящото споразумение ЕС и Косово премахват помежду си всички количествени ограничения на износа и мерки с равностоен ефект.

Член 25

Ускорено намаляване на митата

Косово заявява готовността си да намали своите мита при търговията с ЕС по-бързо от предвиденото в член 23, ако цялостното му икономическо състояние и положението в съответния икономически сектор го позволяват.

ССА анализира положението в това отношение и отправя съответните препоръки.

ГЛАВА II

Селско стопанство и рибарство

Член 26

Определение

1.   Настоящата глава се прилага към търговията със селскостопански и рибни продукти с произход от ЕС или от Косово.

2.   Терминът „селскостопански и рибни продукти“ се отнася за продуктите, изброени в глави 1—24 на Комбинираната номенклатура (2), и за продуктите, изброени в приложение 1, точка 1, подточка ii) от Споразумението на СТО за селското стопанство.

3.   Това определение включва риба и рибни продукти, обхванати от глава 3, позиции 1604 (Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби) и 1605 (Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани (с изключение на пушени) и подпозиции 0511 91 (Отпадъци от риби), 2301 20 (Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от риба или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека) и ex 1902 20 („пълнени макаронени изделия, които съдържат тегловно над 20 % риби, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни“).

То също така включва подпозиции 1212 21 00 (Водорасли), ex 1603 00 (Екстракти и сокове от риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни) и ex 2309 90 10 (Препарати от видовете, използвани за храна на животни: рибни разтворими вещества), както и 1504 10 и 1504 20 (мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени:

Масла от черен дроб от риби и техните фракции;

Мазнини и масла от риба и техните фракции, различни от маслата от черен дроб от риба).

Член 27

Преработени селскостопански продукти

Протокол I установява търговските договорености за преработените селскостопански продукти, които са изброени в него.

Член 28

Отстъпки на ЕС за внос на селскостопански продукти с произход от Косово

1.   От датата на влизане в сила на настоящото споразумение ЕС премахва всички количествени ограничения и мерки с равностоен ефект върху вноса на селскостопански продукти с произход от Косово.

2.   От датата на влизане в сила на настоящото споразумение ЕС премахва митата и таксите с равностоен ефект върху вноса на селскостопански продукти с произход от Косово, различни от тези по позиции 0102 (Живи животни от рода на едрия рогат добитък), 0201 (Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени), 0202 (Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени), 1701 (Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние), 1702 (Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи) и 2204 (Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, различна от тази от № 2009) от Комбинираната номенклатура.

За продуктите, обхванати от глави 7 и 8 на Комбинираната номенклатура, за които Общата митническа тарифа предвижда прилагането на мита ad valorem и специфично мито, премахването важи само относно частта ad valorem на митото.

3.   От датата на влизане в сила на настоящото споразумение ЕС определя митата приложими върху вноса в ЕС на продуктите от категория „baby beef“, посочени в приложение II и с произход от Косово, на 20 % от ad valorem митото и на 20 % от специфичното мито съгласно изложеното в Общата митническа тарифа в рамките на ограничението за годишна тарифна квота от 475 тона, изразени в кланично тегло.

Член 29

Отстъпки на Косово за селскостопански продукти

1.   От датата на влизане в сила на настоящото споразумение Косово премахва всички количествени ограничения и мерки с равностоен ефект върху вноса на селскостопански продукти с произход от ЕС.

2.   От датата на влизане в сила на настоящото споразумение Косово:

а)

премахва приложимите мита върху вноса на някои селскостопански продукти с произход от ЕС, различни от изброените в приложение III;

б)

премахва постепенно приложимите мита върху вноса на някои селскостопански продукти с произход от ЕС, изброени в приложение IIIа, IIIб и IIIв и в съответствие с посочения в това приложение график.

3.   Митото, приложимо за някои продукти, изброени в приложение IIIг, е базовото мито, прилагано в Косово на 31 декември 2013 г.

Член 30

Протокол „Вино и спиртни напитки“

Договореностите, приложими за виното и спиртните напитки, посочени в Протокол II, са уредени в същия Протокол.

Член 31

Отстъпки на ЕС за риба и рибни продукти

1.   От датата на влизане в сила на настоящото споразумение ЕС премахва всички количествени ограничения и мерки с равностоен ефект върху вноса на риба и рибни продукти с произход от Косово.

2.   От датата на влизане в сила на настоящото споразумение ЕС премахва всички мита и мерки с равностоен ефект върху риба и рибни продукти с произход от Косово, различни от изброените в приложение IV. Продуктите, изброени в приложение IV, са предмет на разпоредбите, установени в него.

Член 32

Отстъпки на Косово за риба и рибни продукти

1.   От датата на влизане в сила на настоящото споразумение Косово премахва всички количествени ограничения и мерки с равностоен ефект върху вноса на риба и рибни продукти с произход от ЕС.

2.   От датата на влизане в сила на настоящото споразумение Косово премахва всички мита и мерки с равностоен ефект върху риба и рибни продукти с произход от ЕС, различни от изброените в приложение V. Продуктите, изброени в приложение V, са предмет на разпоредбите, установени в него.

Член 33

Клауза за преразглеждане

Предвид обема на търговията със селскостопански и рибни продукти между страните, специфичните за тях чувствителни въпроси, правилата на общите политики на ЕС и на политиките за селско стопанство и за рибарство на Косово, ролята на селското стопанство и рибарството за икономиката на Косово, както и развитието в рамките на СТО, не по-късно от три години след влизането в сила на настоящото споразумение ССА разглежда продукт по продукт, последователно и на подходяща реципрочна основа, възможностите за предоставяне на по-нататъшни взаимни отстъпки с цел осъществяване на по-голямо либерализиране на търговията със селскостопански и рибни продукти.

Член 34

Защитна клауза относно селското стопанство и рибарството

Независимо от другите разпоредби на настоящото споразумение, и по-специално член 43, предвид специфичната чувствителност на пазарите на селскостопански и рибни продукти, ако вносът на продукти с произход от една от страните, които са предмет на отстъпките, предоставени съгласно членове 27, 28, 29, 30, 31 и 32, причини сериозни смущения на пазарите или на вътрешните регулаторни механизми в другата страна, страните започват незабавно консултации в рамките на Комитета за стабилизиране и асоцииране за намиране на подходящо решение. До намирането на такова решение съответната страна може да предприеме мерките, които счита за необходими.

Член 35

Закрила на географските означения за селскостопански, рибни и хранителни продукти, различни от вино и спиртни напитки

1.   Косово осигурява закрила на географските означения на ЕС, регистрирани в ЕС съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (3), съобразно условията на настоящия член. Географските означения на Косово се допускат за регистрация в ЕС при условията, посочени в същия регламент.

2.   Географските означения по параграф 1 са защитени срещу:

а)

всяко пряко или непряко използване на защитеното наименование в търговската дейност:

i)

за сходни продукти, които не съответстват на продуктовата спецификация на защитеното наименование, или

ii)

доколкото при такова използване се експлоатира известността на географското означение;

б)

всяка злоупотреба, имитиране или намек, дори ако е отбелязан истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено или придружено от израз като „вид“, „тип“, „метод“, „както се произвежда в“, „имитация“, „с аромат на“, „подобен(о) на“ или друг подобен израз;

в)

всяко друго невярно или заблуждаващо означение по отношение на източника, произхода, естеството или съществените качества на продукта, посочено върху вътрешната или външната опаковка, в рекламни материали или документи, свързани с продукта, и опаковането на продукта в опаковка, която може да създаде невярно впечатление относно неговия произход;

г)

всяка друга практика, която би могла да въведе в заблуждение потребителя относно истинския произход на сходен продукт.

3.   Предложено за регистрация наименование, което изцяло или частично е омоним на вече защитено наименование, не може да получи закрила, освен ако е налице достатъчно разграничение в практиката между условията за местно и традиционно използване и представяне на защитения впоследствие омоним и вече защитеното наименование, като се отчита необходимостта да се осигури равнопоставено третиране на съответните производители и да не се подвеждат потребителите. Омонимно наименование, което въвежда в заблуждение потребителя, че продуктите произхождат от друга територия, не се регистрира, дори ако наименованието е точно по отношение на действителната територия, район или място на произход на съответните продукти.

4.   Косово отказва регистрация на търговска марка, чието използване съответства на ситуациите по параграф 2.

5.   Търговските марки, чието използване съответства на посоченото в параграф 2 и които са били регистрирани в Косово или са се установили в резултат на употреба, престават да се използват пет години след влизането в сила на настоящото споразумение. Това обаче не се отнася за търговските марки, регистрирани в Косово, и търговските марки, установени в резултат на употреба, които са притежание на граждани на трети държави, при условие че те не са в състояние да въведат в заблуждение по някакъв начин обществеността относно качеството, спецификацията и географския произход на стоките.

6.   Всяко използване на географските означения, защитени съгласно параграф 1, като обичайни названия, употребявани в обикновения език за общо обозначаване на такива стоки, или на продукти, законно пуснати на пазара в Косово под това название, се преустановява най-късно пет години след влизането в сила на настоящото споразумение.

7.   Косово гарантира стоките, изнасяни от територията ѝ пет години след влизането в сила на настоящото споразумение, да не нарушават разпоредбите на настоящия член.

8.   Косово гарантира закрилата по параграфи 1—7 по своя собствена инициатива, както и по искане на заинтересованата страна.

ГЛАВА III

Общи разпоредби

Член 36

Приложно поле

Настоящата глава се прилага за търговията с всички стоки между страните, освен когато в настоящата глава или в протокол I е предвидено друго.

Член 37

По-големи отстъпки

Разпоредбите на настоящия дял не засягат по никакъв начин прилагането, на едностранна основа, на по-благоприятни мерки от една от страните.

Член 38

Запазване на съществуващото положение

1.   От датата на влизане в сила на настоящото споразумение, в търговията между ЕС и Косово не се въвеждат нови мита върху вноса или износа, нито нови такси с равностоен ефект, а вече прилаганите такива не се увеличават.

2.   От датата на влизане в сила на настоящото споразумение, в търговията между ЕС и Косово не се въвеждат нови количествени ограничения върху вноса или износа, нито нови мерки с равностоен ефект, а съществуващите такива не се увеличават.

3.   Без да се засягат отстъпките, направени съгласно членове 28, 29, 30, 31 и 32, разпоредбите на параграфи 1 и 2 от настоящия член не ограничават по никакъв начин изпълнението на съответните политики на ЕС и Косово в областта на селското стопанство и рибарството, нито вземането на мерки съгласно тези политики, доколкото не се засяга режима за внос по приложения II—V и протокол I.

Член 39

Забрана за фискална дискриминация

1.   ЕС и Косово се въздържат от всякакви мерки или практики от вътрешен фискален характер, които въвеждат, пряко или непряко, дискриминация между продуктите на едната страна и сходни продукти с произход от другата страна. Когато вече съществува такава мярка или практика, ЕС и Косово съответно я отменят или премахват.

2.   Продуктите, изнасяни на територията на една от страните, не могат да се ползват от възстановяването на косвени вътрешни данъци над размера на косвените данъци, с които са обложени тези стоки.

Член 40

Мита с фискален характер

Разпоредбите относно премахването на митата върху вноса, се прилагат и по отношение на митата с фискален характер.

Член 41

Митнически съюзи, зони за свободна търговия, трансгранични/транстериториални договорености

1.   Настоящото споразумение не изключва запазването или създаването на митнически съюзи, зони за свободна търговия или договорености за трансгранична/транстериториална търговия, доколкото те не променят търговските договорености, предвидени в настоящото споразумение.

2.   По време на преходния период, посочен в член 20, настоящото споразумение не засяга прилагането на специфичните преференциални договорености, уреждащи движението на стоки, предвидени в трансгранични/транстериториални договорености, сключени по-рано между една или повече държави членки и Косово, или произтичащи от посочените в дял III двустранни конвенции, сключени от Косово с цел насърчаване на регионалната търговия.

3.   Консултациите между страните във връзка договореностите, посочени в параграфи 1 и 2, и, когато е поискано, по други важни въпроси, свързани със съответните им търговски политики спрямо трети държави, се провеждат в рамките на ССА. По-специално в случай на присъединяване на трета държава към ЕС такива консултации се провеждат, за да се гарантира, че се вземат под внимание взаимните интереси на ЕС и Косово, посочени в настоящото споразумение.

Член 42

Дъмпинг и субсидии

1.   Настоящото споразумение не възпрепятства никоя от страните да предприема мерки за защита на търговията съгласно параграф 2 от настоящия член и член 43.

2.   Ако една от страните установи, че е налице дъмпинг и/или изравнително субсидиране при търговията с другата страна, тя може да вземе подходящи мерки срещу тази практика в съответствие със Споразумението на СТО за прилагане на член VI от ГАТТ от 1994 г. или Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки и съответното вътрешно законодателство, свързано с тези споразумения.

Член 43

Предпазна клауза

1.   Страните се договарят, че се прилагат правилата и принципите на член XIX от ГАТТ от 1994 г. и Споразумението на СТО за защитните мерки.

2.   Независимо от параграф 1, страната вносител може да предприеме подходящи двустранни защитни мерки при условията и в съответствие с процедурите, предвидени в настоящия член, когато даден продукт на една от страните се внася на територията на другата страна в толкова големи количества и при такива условия, че причинява или застрашава да причини:

а)

сериозни вреди на местната промишленост, произвеждаща подобни или пряко конкурентни продукти на територията на страната вносител, или

б)

сериозни смущения в който и да е сектор на икономиката или трудности, които могат да доведат до сериозно влошаване на икономическото положение в район на страната вносител.

3.   Двустранните защитни мерки по отношение на вноса от другата страна не надвишават необходимото за разрешаване на посочените в параграф 2 проблеми, възникнали в резултат на прилагането на настоящото споразумение. Приетата защитна мярка се изразява в спиране на увеличаването или намаляването на обхвата на преференциите, предвидени съгласно настоящото споразумение за съответния продукт до максимална граница, съответстваща на базовото мито по член 20, параграф 4, букви а) и б), и параграф 5 за същия продукт. Тези мерки са скрепени с ясни разпоредби, предвиждащи постепенното им премахване най-късно в края на определения срок, и се прилагат за срок не по-дълъг от две години.

При изключителни обстоятелства мерките може да бъдат продължени за допълнителен срок, не по-дълъг от две години. Спрямо вноса на продукт, който по-рано е бил предмет на двустранни защитни мерки, не се прилагат такива мерки за срок, равен на срока, през който са били прилагани предходните мерки, при условие че от края на срока на тяхното прилагане са изтекли поне две години.

4.   В случаите по настоящия член, преди да бъдат взети мерките, предвидени в него, а в случаите, в които се прилага параграф 5, буква б) от настоящия член — възможно най-скоро, ЕС или Косово предоставят на ССА цялата относима информация, необходима за внимателното разглеждане на случая, с оглед намиране на приемливо решение за страните.

5.   За прилагането на параграфи 1, 2, 3 и 4 важат следните разпоредби:

а)

Проблемите, възникващи от ситуация, посочена в настоящия член, се представят незабавно за разглеждане от ССА, който може да взема всякакви решения, необходими за отстраняване на такива проблеми.

Ако ССА или страната износител не са взели решение, отстраняващо проблемите, или ако не е било постигнато друго удовлетворително решение в срок от 30 дни след отнасяне на въпроса до ССА, страната вносител може да приеме подходящите мерки за разрешаване на проблема в съответствие с настоящия член. При избора на защитни мерки трябва да се отдава приоритет на тези, които най-малко смущават функционирането на договореностите по настоящото споразумение. Защитните мерки запазват равнището/обхвата на преференциите, предоставени съгласно настоящото споразумение.

б)

Когато изключителни и критични обстоятелства, изискващи незабавни действия, правят невъзможно предварителното информиране или разглеждане, в зависимост от случая, засегнатата страна може, в посочените в настоящия член ситуации, да приложи незабавно необходимите временни мерки за справяне със ситуацията, като незабавно информира другата страна за това.

ССА се уведомява незабавно за защитните мерки и по отношение на тях се провеждат периодични консултации в рамките на този орган, по-специално с оглед определяне на график за премахването им веднага щом обстоятелствата позволяват това.

6.   В случай че ЕС или Косово въведат спрямо вноса на продукти, който може да причини посочените в настоящия член проблеми, административна процедура, която има за цел бързо набиране на информация за тенденциите в търговските потоци, съответната страна уведомява другата страна.

Член 44

Клауза за недостиг

1.   Когато спазването на настоящия дял води до:

а)

критичен недостиг или заплаха за критичен недостиг на хранителни или други продукти, които са от основно значение за страната износител, или

б)

реекспорт в трета държава на продукт, по отношение на който страната износител поддържа количествени ограничения на износа, износни мита или мерки или такси с равностоен ефект, и когато посочените по-горе ситуации пораждат или съществува вероятност да породят значителни затруднения за страната износител,

тази страна може да вземе подходящи мерки при условията и съгласно процедурите, установени в настоящия член.

2.   При избора на мерките трябва да се отдава приоритет на тези, които най-малко смущават функционирането на договореностите по настоящото споразумение. Такива мерки не се прилагат по начин, който би представлявал средство за произволна или неоправдана дискриминация при преобладаване на едни и същи условия или прикрито ограничаване на търговията, и се премахват, когато условията повече не оправдават запазването им.

3.   Преди да бъдат взети мерките, предвидени в параграф 1, а в случаите, в които се прилага параграф 4 — възможно най-скоро, ЕС или Косово предоставят на ССА цялата относима информация с оглед намиране на приемливо за страните решение. ССА може да се споразумява за всякакви средства, необходими за преустановяване на затрудненията. Ако в 30-дневен срок след отнасянето на въпроса на вниманието на ССА не бъде постигнато споразумение, страната износител може да въведе мерките по настоящия член спрямо износа на съответния продукт.

4.   Когато изключителни и критични обстоятелства, изискващи незабавни действия, правят невъзможно предварителното информиране или разглеждане, в зависимост от случая, ЕС или Косово могат да въведат незабавно необходимите временни мерки за справяне със ситуацията, като незабавно информират другата страна за това.

5.   ССА се уведомява незабавно за всички мерки, въведени съгласно настоящия член, и по отношение на тях се провеждат периодични консултации в рамките на този орган, по-специално с оглед определяне на график за премахването им веднага щом обстоятелствата позволяват това.

Член 45

Държавни монополи

Във връзка с държавните монополи с търговски характер Косово гарантира, че при влизането в сила на настоящото споразумение не съществува дискриминация между гражданите на държавите членки и гражданите на Косово по отношение на условията за доставка и продажба на стоки.

Член 46

Правила за произход

Освен в случаите, когато в настоящото споразумение е предвидено друго, правилата за произход за прилагането на настоящото споразумение са уредени в протокол III.

Член 47

Позволени ограничения

Настоящото споразумение не е пречка за налагането на забрани или ограничения върху вноса, износа или транзитното преминаване на стоки, обосновани от съображения за обществен морал, обществен ред или обществена сигурност; за закрила на здравето и живота на хората, животните или растенията; за закрила на богатствата с художествена, историческа или археологическа стойност или за закрила на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, или правилата относно златото и среброто. При все това тези забрани или ограничения не трябва да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между страните.

Член 48

Неоказване на административно сътрудничество

1.   Страните се споразумяват, че административното сътрудничество е от съществено значение за прилагането и контрола на преференциалното третиране, предоставено съгласно настоящия дял, и подчертават своята ангажираност за борба с нередностите и измамите в областта на митническите и свързаните с тях въпроси.

2.   Когато една от страните установи, въз основа на обективна информация, че не се оказва административно сътрудничество и/или че са налице нередности или измами съгласно този дял, тя (наричана в настоящия член „засегнатата страна“) може временно да спре съответното преференциално третиране на засегнатия(те) продукт(ти) в съответствие с настоящия член.

3.   За целите на настоящия член неоказване на административно сътрудничество означава, inter alia:

а)

системно неизпълнение на задълженията за проверка на произхода на съответния(те) продукт(ти);

б)

системен отказ или неоснователно забавяне при извършването и/или съобщаването на резултатите от последвалата проверка на доказателството за произход;

в)

системен отказ или неоснователно забавяне при получаването на разрешение за провеждане на мисии за административно сътрудничество с цел проверка на автентичността на документите или точността на информацията от значение за предоставянето на въпросното преференциално третиране.

За целите на настоящия член нередности или измами могат да бъдат установени, наред с другото, в случай на бързо увеличение, без задоволително обяснение, на вноса на стоки, при което се надвишават обичайното равнище на производството и капацитета за износ на другата страна, свързано с обективна информация за нередности или измами.

4.   Прилагането на временно спиране се извършва при следните условия:

а)

страната, установила въз основа на обективна информация, че не е оказано административно сътрудничество и/или че са налице нередности или измами, уведомява незабавно Комитета за стабилизиране и асоцииране за констатацията си, като предоставя и обективната информация по случая, и започва консултации с другата страна в рамките на Комитета за стабилизиране и асоцииране въз основа на цялата относима информация и обективните констатации с оглед намиране на решение, приемливо и за двете страни.

б)

Когато страните са започнали консултации в рамките на Комитета за стабилизиране и асоцииране съгласно предвиденото в буква а) и не са успели да се споразумеят за приемливо решение в срок от три месеца след уведомяването, засегнатата страна може временно да спре съответното преференциално третиране на засегнатия(те) продукт(ти). Временното спиране се съобщава незабавно на Комитета за стабилизиране и асоцииране.

в)

Временното спиране по настоящия член се ограничава до минимално необходимото за защита на финансовите интереси на засегнатата страна. То не може да надхвърля срок от шест месеца, който може да бъде подновен. Комитетът за стабилизиране и асоцииране се уведомява за решенията за временно спиране веднага след приемането им. По отношение на тях се провеждат периодични консултации в рамките на Комитета за стабилизиране и асоцииране, по-специално с оглед на преустановяването им веднага щом условията за прилагането им престанат да съществуват.

5.   Едновременно с уведомяването на Комитета за стабилизиране и асоцииране по параграф 4, буква а) засегнатата страна публикува известие до вносителите в своя Официален вестник. В известието за вносителите се посочва, във връзка със засегнатия продукт, че въз основа на обективна информация е установено неоказване на административно сътрудничество и/или наличие на нередности или измами.

Член 49

В случай на грешка от страна на компетентните органи, касаеща правилното управление на системата на преференциите при износ, и по-специално прилагането на протокол III, когато грешката води до последствия за вносните мита, страната, изправена пред такива последствия, може да поиска от ССА да разгледа възможностите за приемане на подходящи мерки с цел разрешаване на проблема.

ДЯЛ V

УСТАНОВЯВАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И КАПИТАЛИ

Член 50

Определение

За целите на настоящото споразумение:

1)

„дружество от ЕС“ и „дружество от Косово“ означава съответно дружество, учредено съгласно законодателството на държава членка или на Косово, чието седалище, централно управление или основно място на стопанска дейност е на територията на ЕС или тази на Косово. Ако обаче дружеството има единствено седалище на територията съответно на ЕС или на Косово, дружеството се счита за дружество от ЕС или от Косово, ако дейността му е действително и трайно свързана с икономиката на една от държавите членки или на Косово;

2)

„дъщерно дружество“ означава дружество, което ефективно се контролира от друго дружество;

3)

„клон“ на дружество означава място на стопанска дейност без правосубектност, което изглежда постоянно, като например поделение на дружество майка, има собствено управление и е материално оборудвано да води преговори, свързани със стопанска дейност, с трети страни, така че последните, независимо че знаят, че при необходимост ще има правна връзка с дружеството майка, чието главно управление е в чужбина, не е необходимо да работят пряко с това дружество майка, а могат да сключват сделки на мястото на стопанска дейност, което представлява поделението;

4)

„установяване“ означава правото да се упражнява стопанска дейност посредством учредяване на дружества, включително дъщерни дружества и клонове, съответно в ЕС или в Косово;

5)

„дейности“ означава извършването на стопанска дейност;

6)

„стопанска дейност“ по принцип включва дейностите от промишлен, търговски или професионален характер и занаятчийските дейности;

7)

„гражданин на ЕС“ и „гражданин на Косово“ означава съответно физическо лице, което е гражданин на една от държавите членки или на Косово;

8)

„финансови услуги“ означава дейностите, описани в приложение VI.

ГЛАВА I

Установяване

Член 51

1.   Косово улеснява извършването на дейност на негова територия от страна на дружествата от ЕС. За тази цел от влизането в сила на настоящото споразумение Косово предоставя:

а)

по отношение на установяването на дружества от ЕС на територията на Косово, третиране не по-малко благоприятно от предоставеното на неговите собствени дружества или на което и да е дружество от трета държава, в зависимост от това, кое е по-благоприятно;

б)

по отношение на дейността на дъщерните дружества и клоновете на дружествата от ЕС на територията на Косово, след като вече са установени — третиране, не по-малко благоприятно от предоставеното на неговите собствени дружества и клонове или на което и да е дъщерно дружество и клон на дружество от която и да е трета държава, в зависимост от това, кое е по-благоприятно.

2.   От влизането в сила на настоящото споразумение ЕС предоставя:

а)

по отношение на установяването на дружества от Косово, третиране, не по-малко благоприятно от предоставеното от ЕС на собствените му дружества или на което и да е дружество на която и да е трета държава, в зависимост от това, кое е по-благоприятно;

б)

по отношение на дейността на дъщерните дружества и клоновете на дружествата от Косово, установени на негова територия — третиране, не по-малко благоприятно от предоставеното от ЕС на неговите собствени дружества и клонове или на което и да е дъщерно дружество и клон на дружество от която и да е трета държава, установено на негова територия, в зависимост от това, кое е по-благоприятно.

3.   Страните не приемат никакви нови разпоредби или мерки, въвеждащи, в сравнение със собствените им дружества, дискриминация по отношение на установяването на дружества на другата страна на тяхна територия или по отношение на дейността им след като вече са установени.

4.   Независимо от настоящия член,

а)

от влизането в сила на настоящото споразумение, дъщерните дружества и клоновете на дружества от ЕС имат право да ползват и наемат недвижимо имущество в Косово;

б)

в срок до пет години от влизането в сила на настоящото споразумение дъщерните дружества и клоновете на дружества от ЕС получават правото да придобиват и упражняват право на собственост върху недвижимо имущество като дружествата от Косово, а по отношение на обществените блага/блага от общ интерес — същите права като съответно упражняваните от дружествата от Косово, когато тези права са необходими за извършване на стопанските дейности, за които са установени.

Член 52

1.   При спазване на член 54 страните могат да уреждат установяването и упражняването на дейността на дружествата на тяхна територия, доколкото тази уредба не води до дискриминиране на дружествата на другата страна в сравнение със собствените дружества.

2.   По отношение на финансовите услуги, независимо от всякакви други разпоредби на настоящото споразумение, страните не са възпрепятствани да предприемат мерки от съображения за пруденциалност, включително за закрила на инвеститорите, вложителите, титулярите на полици или лицата, към които доставчиците на финансови услуги имат фидуциарно задължение, или за осигуряване на целостта и стабилността на финансовата система. Тези мерки не се използват като средство за избягване на задълженията на страната по настоящото споразумение.

3.   Нищо в настоящото споразумение не може да се тълкува като изискване към една от страните да разкрива информация, свързана с дейността и сметките на отделните клиенти, или каквато и да било поверителна или защитена информация, с която разполагат публичноправните субекти.

Член 53

1.   Настоящата глава не засяга разпоредбите на Договора за създаване на транспортна общност със Западните Балкани и на Многостранното споразумение за установяване на Общо европейско авиационно пространство, подписано на 9 юни 2006 г. (4)

2.   В рамките на приложното поле на транспортната политика на ЕС, в определени случаи ССА може да отправя препоръки с цел подобряване на условията за установяване и упражняване на дейност в областите, попадащи в приложното поле на параграф 1.

3.   Настоящата глава не се прилага по отношение на морския транспорт.

Член 54

1.   Членове 51 и 52 не възпрепятстват прилагането от някоя от страните на особени разпоредби относно установяването и извършването на дейност на нейна територия от клонове на дружества на другата страна, нерегистрирани като юридически лица на територията на първата страна, когато тези разпоредби са обосновани от правни или технически различия между такива клонове и клоновете на дружествата, регистрирани като юридически лица на нейна територия или, по отношение на финансовите услуги, от съображения за пруденциалност.

2.   Разликата в третирането не излиза извън границите на строго необходимото, налагано от такива нормативни или технически различия, или — по отношение на финансовите услуги — от съображения за пруденциалност.

ГЛАВА II

Предоставяне на услуги

Член 55

1.   Дружество от ЕС, установено на територията на Косово, или дружество от Косово, установено в ЕС, има право да наема пряко или чрез свое дъщерно дружество или клон и при спазване на действащото законодателство на приемащата територия на установяване, съответно на територията на ЕС и тази на Косово, служители, които са граждани съответно на ЕС или на Косово, при условие че тези служители са ключов персонал съгласно определението, съдържащо се в параграф 2, и че те се наемат на работа изключително от въпросните дружества, дъщерни дружества или клонове.

2.   Ключов персонал на горепосочените дружества, наричани по-долу „образувания“, са „лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер“ съгласно определението, съдържащо се в буква в), и спадащи към посочените по-долу категории, при условие че образуванието е юридическо лице и съответните лица са били наети на работа от него или са били партньори в него (но не в качеството на мажоритарни съдружници/акционери) поне през годината, непосредствено предхождаща преместването:

а)

лица, заемащи ръководна длъжност в образуванието, чиято основна функция е да управляват предприятието и които са под общия надзор или ръководството главно на съвета на директорите или акционерите на дружеството или на техния еквивалент, включително функции, свързани с:

i)

управление на предприятието или на отдел или подразделение на предприятието;

ii)

упражняване на надзор и контрол върху работата на други служители с надзорни, професионални или ръководни функции;

iii)

упражняване на правомощия лично да назначават и освобождават от длъжност или да дават препоръки за назначаване, освобождаване от длъжност или други кадрови въпроси;

б)

лица, работещи в дадено образувание, които притежават специализирани познания, които са от съществено значение за обслужването, изследователското оборудване, технологиите или управлението на предприятието. Оценката на такива познания може да отразява, освен специфичните за предприятието познания, и високото ниво на квалификация за вида работа или професия, изискващо специфични технически познания, в това число и принадлежността към регулирана професия;

в)

„лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер“ означава физическо лице, работещо в образувание на територията на една от страните, което временно се премества чрез трансфер в контекста на извършването на стопански дейности на територията на другата страна; основното място на стопанска дейност на съответното образувание трябва да е на територията на една от страните, а трансферът трябва да е към предприятие (клон, дъщерно дружество) на това образувание, което реално извършва сходна стопанска дейност на територията на другата страна.

3.   Влизането и временното пребиваване на територията на ЕС или на Косово на граждани съответно на Косово и на ЕС се допуска, когато тези представители на дружества са лица, заемащи ръководна длъжност в дружеството по смисъла на параграф 2, буква а), и отговарят за създаването в ЕС на дъщерно дружество или клон на дружество от Косово или за създаването в Косово на дъщерно дружество или клон на дружество от ЕС, съответно в държава членка или в Косово, когато:

а)

тези представители не осъществяват директни продажби или не предоставят услуги и не получават възнаграждение от източник, намиращ се на територията на приемащата територия на установяване, и

б)

основното място на стопанска дейност на дружеството е съответно извън ЕС или Косово и дружеството няма друг представител, офис, клон или дъщерно дружество съответно в тази държава членка или в Косово.

Член 56

С цел улесняване на получаването на достъп и упражняването от страна на гражданите на ЕС и гражданите на Косово на регламентирани професионални дейности съответно в Косово и в ЕС, в срок до две години от влизането в сила на настоящото споразумение ССА разглежда кои са необходимите стъпки за взаимно признаване на квалификациите. Той може да предприема всички необходими мерки за постигане на тази цел.

Член 57

Шест години след влизане в сила на настоящото споразумение ССА определя условията за разширяване на обхвата на разпоредбите на настоящата глава и по отношение на граждани на ЕС и граждани на Косово с оглед на временното влизане и пребиваване на доставчиците на услуги, установени като самостоятелно заети лица на територията на една от страните, и които са сключили договор bona fide за предоставяне на услуги с краен потребител в същата страна, което налага временното им присъствие в посочената страна с цел изпълнение на договора за предоставяне на услуги.

Член 58

1.   ЕС и Косово се задължават, в съответствие с параграфи 2 и 3, да предприемат необходимите стъпки, за да позволят постепенно предоставянето на услуги от дружества от ЕС, дружества от Косово или от граждани на ЕС или на Косово, които са установени на територията на страна, различна от тази на лицето, за което са предназначени услугите.

2.   Наред с процеса на либерализиране по параграф 1, страните разрешават временното движение на физическите лица, които предоставят услугата или са наети от доставчика на услуги като ключов персонал по смисъла на член 55, включително физически лица, които са представители на дружество от ЕС или от Косово или на гражданин на ЕС или на Косово, и които искат да влязат временно с цел водене на преговори за продажба на услуги или сключване на споразумения за продажба на услуги за доставчика на услуги, при условие че тези представители не се занимават с директни продажби за широката публика или не доставят лично услуги.

3.   След изтичането на пет години от влизането в сила на настоящото споразумение ССА взема необходимите мерки за постепенно изпълнение на параграфи 1 и 2. Взема се предвид постигнатия от Косово напредък в сближаването на законодателството му с достиженията на правото на ЕС.

Член 59

1.   Страните не предприемат никакви мерки или действия, които правят условията за доставка на услуги от граждани или дружества от ЕС и от Косово, постоянно пребиваващи или установени в странапо споразумението, различна от тази на лицето, за което са предназначени услугите, значително по-ограничителни в сравнение с положението, действащо в деня, предшестващ деня на влизане в сила на настоящото споразумение.

2.   Ако една от страните счита, че мерките, въведени от другата страна след влизане в сила на настоящото споразумение, водят до положение, което е значително по-ограничително по отношение на предоставянето на услуги в сравнение с действащото към датата на влизане в сила на настоящото споразумение, тя може да поиска от другата страна започване на консултации.

Член 60

По отношение на предоставянето на транспортни услуги между ЕС и Косово, се прилагат следните разпоредби:

1)

По отношение на въздушния транспорт условията за взаимен достъп до пазара се уреждат от Многостранното споразумение за установяване на Общо европейско авиационно пространство.

2)

По отношение на сухопътния транспорт условията за взаимен достъп до пазара и транзитния трафик при автомобилните превози се уреждат от Договора за създаване на транспортна общност.

3)

Косово привежда своето законодателство, включително административните, техническите и други норми, в съответствие със законодателството на ЕС, съществуващо във всеки момент в областта на въздушния и сухопътния транспорт, доколкото това спомага за либерализацията и взаимния достъп до пазарите на страните и улеснява движението на пътници и стоки.

4)

Косово се задължава да спазва всички международни конвенции, свързани с пътната безопасност, като същевременно обръща особено внимание на широкообхватната мрежа, договорена в рамките на Обсерваторията за транспорта в Югоизточна Европа (SEETO).

5)

Настоящата глава не се прилага за морските услуги.

ГЛАВА III

Транзитен трафик

Член 61

Определения

За целите на настоящото споразумение се прилагат следните определения:

1)

„транзитен трафик на ЕС“: превоз от превозвач, установен в ЕС, на стоки в режим на транзит през територията на Косово на път за или от държава членка;

2)

„транзитен трафик на Косово“: превоз от превозвач, установен в Косово, на стоки в режим на транзит от Косово през територията на ЕС до трета държава или на стоки от трета държава до Косово.

Член 62

Общи разпоредби

1.   Прилагането на настоящата глава се прекратява след влизането в сила на Договора за създаване на транспортна общност.

2.   Страните се споразумяват да предоставят неограничен достъп за транзитния трафик на ЕС през Косово и за транзитния трафик на Косово през ЕС считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

3.   Ако в резултат на правата, предоставени по параграф 2 от настоящия член, транзитният трафик на превозвачи от ЕС се увеличи до такава степен, че причинява или застрашава да причини сериозни вреди на пътната инфраструктура и/или затруднения за трафика по пътните артерии, и при същите обстоятелства възникнат проблеми на територията на ЕС в близост до държавната граница/териториалната граница на Косово, въпросът се отнася за разглеждане от ССА съгласно член 128 от настоящото споразумение. Страните могат да предлагат изключителни временни, недискриминационни мерки, необходими за ограничаването или смекчаването на тези вреди.

4.   Страните се въздържат от предприемане на каквито и да било едностранни действия, които биха могли да доведат до дискриминация на превозвачи или превозни средства от ЕС и превозвачи или превозни средства от Косово. Страните предприемат всички мерки, необходими за улесняване на автомобилните превози до или през територията на другата страна.

Член 63

Опростяване на формалностите

1.   Страните се договарят да опростят потока от стоки, превозвани с железопътен и автомобилен транспорт, независимо дали е двустранен или транзитен.

2.   Страните се договарят да предприемат до необходимата степен съвместни действия и да насърчават приемането на допълнителни мерки за опростяване.

ГЛАВА IV

Текущи плащания и движение на капитали

Член 64

В съответствие с член VIII от Учредителния договор на Международния валутен фонд страните се ангажират да разрешават извършването в свободно конвертируема валута на всички плащания и парични преводи по текущата сметка на платежния баланс между ЕС и Косово.

Член 65

1.   По отношение на операциите по капиталовата и финансовата сметка на платежния баланс, от влизането в сила на настоящото споразумение, страните осигуряват свободното движение на капитали, свързано с преки инвестиции в дружества, учредени в съответствие с приложимото законодателството, и с инвестиции, направени в съответствие с разпоредбите на глава I от дял V, и ликвидацията или репатрирането на тези инвестиции и на произтичащите от тях печалби.

2.   По отношение на операциите по капиталовата и финансовата сметка на платежния баланс, от влизането в сила на настоящото споразумение, страните осигуряват свободното движение на капитали, свързано с кредити по търговски сделки или предоставяне на услуги, включително финансови заеми и кредити, в които участва местно лице от една от страните. Настоящият член не обхваща портфейлни инвестиции, а именно придобиване на ценни книжа на капиталовия пазар, извършено единствено с цел финансова инвестиция и без намерение да се оказва влияние върху управлението и контрола на предприятието.

3.   В срок от пет години от влизането в сила на настоящото споразумение Косово предоставя национално третиране на гражданите на ЕС, които придобиват недвижимо имущество на негова територия.

4.   Без да се засяга параграф 1, страните не въвеждат нови ограничения върху движението на капитали и текущите плащания между лицата, пребиваващи в ЕС и Косово, и не придават по-ограничителен характер на съществуващата уредба.

5.   Без да се засяга настоящия член и член 64, когато при изключителни обстоятелства движението на капитали причинява или застрашава да причини сериозни затруднения при прилагането на политиката на обменния курс или на паричната политика на ЕС или на Косово, съответно ЕС и Косово могат да предприемат защитни мерки по отношение на движението на капитали между ЕС и Косово за срок, не по-дълъг от шест месеца, ако такива мерки са абсолютно необходими.

6.   Страните се консултират помежду си с оглед на улесняването на движението на капитали между ЕС и Косово за насърчаване постигането на целите на настоящото споразумение.

Член 66

1.   През първата година след влизането в сила на настоящото споразумение Косово предприема мерки, които позволяват да се създадат необходимите условия за по-нататъшно постепенно прилагане на правилата на ЕС в областта на свободното движение на капитали.

2.   До края на втората година след влизането в сила на настоящото споразумение ССА определя условията за цялостно прилагане в Косово на правилата на ЕС в областта на свободното движение на капитали.

ГЛАВА V

Общи разпоредби

Член 67

1.   Настоящият дял се прилага при спазване на ограниченията, обосновани от съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве.

2.   Настоящият дял не се прилага за дейностите на територията на всяка от страните, които — макар и понякога — са свързани с упражняването на официална власт.

Член 68

1.   За целите на настоящия дял нищо в настоящото споразумение не препятства прилагането от страните на техните законови и подзаконови разпоредби относно влизането и пребиваването, трудовата заетост, условията на труд, установяването на физически лица и предоставянето на услуги, особено що се отнася до издаването, подновяването или отказа на разрешение за пребиваване, при условие че с това не се премахват или намаляват ползите, произтичащи за една от страните от условията на конкретна разпоредба на настоящото споразумение или на достиженията на правото на ЕС. Настоящата разпоредба не засяга прилагането на член 67.

2.   Настоящият дял не се прилага по отношение на мерки, засягащи физическите лица, търсещи достъп до пазара на труда на някоя от страните, нито пък се прилага по отношение на мерките, засягащи гражданството, пребиваването и трудовата заетост с безсрочен характер.

Член 69

В приложното поле на настоящия дял попадат и дружествата, които са контролирани и изцяло притежавани съвместно от дружества или граждани на ЕС и дружества или граждани на Косово.

Член 70

1.   Предоставеното третиране като най-облагодетелствана нация в съответствие с настоящия дял не се прилага за данъчните предимства, които страните предоставят или ще предоставят в бъдеще въз основа на споразумения, целящи избягването на двойното данъчно облагане или други данъчни договорености.

2.   Настоящият дял не се тълкува по начин, препятстващ приемането или прилагането от страните на мерки, целящи предотвратяване на избягването на данъци или отклонението от данъчно облагане в съответствие с данъчните разпоредби на споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане, други данъчни договорености или националното данъчно законодателство.

3.   Настоящият дял не се тълкува по начин, препятстващ страните при прилагането на съответните разпоредби на своето данъчно законодателство да правят разграничение между данъкоплатците, които не са в еднакво положение, по-специално по отношение на тяхното местопребиваване.

Член 71

1.   За целите на платежния баланс страните се стремят, доколкото е възможно, да избягват налагането на ограничителни мерки, включително мерки, свързани с вноса. Страната, която приема такива мерки, представя възможно най-бързо на другата страна график за тяхното премахване.

2.   Когато една или повече държави членки или Косово изпитват сериозни затруднения по отношение на платежния баланс или са неизбежно застрашени от това, ЕС или Косово могат, в съответствие с условията, определени в Споразумението за СТО, да приемат ограничителни мерки, включително мерки, свързани с вноса, които са с ограничена продължителност и не надвишават онова, което е строго необходимо за отстраняване на затрудненията, свързани с платежния баланс. ЕС или Косово, според случая, незабавно уведомява другата страна за това.

Член 72

Този дял се адаптира постепенно, по-специално с оглед на изискванията, произтичащи от член V от ГАТС.

Член 73

Настоящото споразумение не засяга прилагането от всяка от страните на мерки, необходими за предотвратяване на заобикалянето на мерките им по отношение на достъпа на трета държава до техния пазар чрез разпоредбите на настоящото споразумение.

ДЯЛ VI

СБЛИЖАВАНЕ НА ПРАВОТО НА КОСОВО С ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО НА ЕС, ПРАВОПРИЛАГАНЕ И ПРАВИЛА ЗА КОНКУРЕНЦИЯТА

Член 74

1.   Страните признават значението на сближаването на съществуващото законодателство на Косово с това на ЕС, както и значението на неговото ефективно прилагане. Косово се стреми да гарантира постепенното привеждане на действащото си право и бъдещото си законодателство в съответствие с достиженията на правото на ЕС. Косово гарантира правилното прилагане и изпълнение на действащото право и бъдещото законодателство.

2.   Това сближаване започва от датата на подписване на настоящото споразумение и до края на преходния период, определен в член 9, постепенно обхваща всички елементи от достиженията на правото на ЕС, посочени в настоящото споразумение.

3.   В началния етап сближаването се съсредоточава върху основните елементи от достиженията на правото на ЕС в областта на вътрешния пазар и в областта на свободата, сигурността и правосъдието, както и в сферите, свързани с търговията. На по-късен етап Косово се съсредоточава върху останалите части от достиженията на правото на ЕС.

Сближаването се извършва въз основа на програма, която следва да бъде съгласувана между Европейската комисия и Косово.

4.   Съгласувано с Европейската комисия, Косово също така определя подробните условия за наблюдение на изпълнението на сближаването на законодателството и действията по правоприлагане, които трябва да бъдат предприети, включително усилията на Косово за реформиране на съдебната си система с оглед прилагането на цялостната нормативна уредба.

Член 75

Конкуренция и други икономически разпоредби

1.   Несъвместими с правилното действие на настоящото споразумение, доколкото могат да засегнат търговията между ЕС и Косово, са:

а)

всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики между предприятия, имащи за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията;

б)

злоупотребата от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение на територията на ЕС или на Косово като цяло или на значителна част от нея;

в)

всяка държавна помощ, която нарушава или създава опасност от нарушаване на конкуренцията чрез поставянето в по-благоприятно положение на определени предприятия или определени продукти.

2.   Всички практики, които противоречат на настоящия член, се оценяват въз основа на критериите, произтичащи от прилагането на правилата за конкуренцията, приложими в ЕС, и по-специално от членове 101, 102, 106 и 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз и тълкувателните инструменти, приети от институциите на ЕС.

3.   Страните гарантират предоставянето на функционално независим орган на правомощията, необходими за пълното прилагане на параграф 1, букви а) и б) от настоящия член по отношение на частните и публичните предприятия и предприятията, на които са предоставени специални права.

4.   Косово гарантира предоставянето на функционално независим орган на правомощията, необходими за пълното прилагане на параграф 1, буква в). Този орган трябва да има, inter alia, правомощия да разрешава схеми за държавна помощ и отпускането на индивидуални безвъзмездни помощи в съответствие с параграф 2, както и правомощия да постановява възстановяване на държавна помощ, която е била отпусната незаконно.

5.   ЕС, от една страна, и Косово, от друга страна, гарантират прозрачността в областта на държавните помощи, inter alia, като представят на другата страна редовен годишен доклад или негов еквивалент, следвайки методологията и представянето на изследването на ЕС за държавните помощи. По искане на едната страна другата страна предоставя информация за конкретни отделни случаи на предоставяне на държавна помощ.

6.   Косово изготвя подробен опис на установените схеми за държавни помощи и привежда такива схеми за държавни помощи в съответствие с критериите по параграф 2 в срок, не по-дълъг от три години от влизането в сила на настоящото споразумение.

7.

а)

За целите на прилагането на параграф 1, буква в) страните признават, че по време на първите пет години след влизането в сила на настоящото споразумение всяка държавна помощ, предоставена от Косово, се оценява с оглед на факта, че Косово се счита за регион, идентичен с регионите на Европейския съюз, описани в член 107, параграф 3, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз.

б)

В срок от четири години от влизането в сила на настоящото споразумение Косово подава до Европейската комисия данните за своя БВП на глава от населението, хармонизирани на ниво NUTS II. След това органът по параграф 4 и Европейската комисия оценяват съвместно допустимостта на регионите на Косово, както и максималния интензитет на помощите за тях с цел изготвяне на карта за регионалните помощи въз основа на съответните насоки на ЕС.

8.   По отношение на продуктите, посочени в глава II от дял IV:

а)

параграф 1, буква в) от настоящия член не се прилага;

б)

всички практики, противоречащи на параграф 1, буква а) от настоящия член, се оценяват в съответствие с критериите, установени от ЕС въз основа на членове 42 и 43 от Договора за функционирането на Европейския съюз и специфичните инструменти на ЕС, приети на това основание.

9.   Ако една от страните счита, че конкретна практика е несъвместима с условията на параграф 1, тя може да предприеме подходящи мерки след консултации в рамките на ССА или след изтичането на 30 работни дни след внасянето на искане за такива консултации. Настоящият член не засяга по никакъв начин предприемането от страна на ЕС или на Косово на изравнителни мерки съгласно ГАТТ от 1994 г. и Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки, както и съответното вътрешно законодателство в тази област.

Член 76

Публични предприятия

До края на третата година след влизането в сила на настоящото споразумение Косово прилага спрямо публичните предприятия и предприятията, на които са били предоставени специални и изключителни права, принципите, установени в Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално в член 106 от него.

Специалните права на публичните предприятия по време на преходния период не включват възможност за налагане на количествени ограничения или мерки с равностоен ефект върху вноса от ЕС в Косово.

Член 77

Общи аспекти на интелектуалната собственост

1.   В съответствие с настоящия член и приложение VII страните потвърждават значението, което отдават на осигуряването на адекватна и ефективна закрила и защита на правата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост и на упражняването им по принудителен ред.

2.   Косово предприема необходимите мерки за осигуряване не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящото споразумение на ниво на закрила на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост, сходно на съществуващото в ЕС, включително на ефективни средства за защита на такива права.

3.   Косово поема ангажимента да спазва многостранните конвенции за правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост, изброени в приложение VII. ССА може да реши да задължи Косово да спазва определени многостранни конвенции в тази област.

Член 78

Свързани с търговията аспекти на интелектуалната собственост

1.   Във връзка с признаването и закрилата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост от влизането в сила на настоящото споразумение страните предоставят на дружествата на другата страна и на гражданите на ЕС и на Косово третиране, което не е по-малко благоприятно от предоставеното от тях на всяка трета държава по силата на двустранни споразумения.

2.   При възникване на проблеми в областта на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, които засягат условията на търговия, по искане на всяка от страните те се съобщават незабавно на ССА с оглед постигането на взаимно удовлетворителни решения.

Член 79

Обществени поръчки

1.   ЕС и Косово считат за желана цел отварянето на пазара на обществени поръчки въз основа на недискриминация и реципрочност, като се следват по-специално правилата на СТО.

2.   От влизането в сила на настоящото споразумение на дружествата от Косово, без оглед на това дали са установени в ЕС или не, се предоставя достъп до процедурите за възлагане на обществени поръчки в ЕС съгласно правилата на ЕС в тази област, като третирането им е не по-малко благоприятно от това на дружествата от ЕС.

Горепосочените разпоредби се прилагат и за обществени поръчки в сектора на обществените услуги, след като Косово приеме законодателството, с което се въвеждат правилата на ЕС в тази област. ЕС периодично проверява дали Косово действително е въвело такова законодателство.

3.   От влизането в сила на настоящото споразумение на дружествата от ЕС, установени в Косово съгласно глава I от дял V, се предоставя достъп до процедурите за възлагане на обществени поръчки в Косово, като третирането им е не по-малко благоприятно от това на дружествата от Косово.

4.   От влизането в сила на настоящото споразумение на дружествата от ЕС, които не са установени в Косово съгласно глава I от дял V, се предоставя достъп до процедурите за възлагане на обществени поръчки в Косово, като третирането им е не по-малко благоприятно от това на дружествата от Косово и на дружествата от ЕС, установени в Косово, с изключение на ценовите преференции, описани в параграф 5.

5.   От влизането в сила на настоящото споразумение Косово преобразува всички съществуващи преференции за дружества от Косово или за дружествата от ЕС, установени в Косово, и за обществени поръчки, възложени по процедури съгласно критериите за икономически най-изгодната оферта и най-ниската цена, в ценова преференция и постепенно премахва последната в срок от пет години в съответствие със следния график:

в края на втората година след влизането в сила на настоящото споразумение преференциите не трябва да превишават 15 %;

в края на третата година след влизането в сила на настоящото споразумение преференциите не трябва да превишават 10 %;

в края на четвъртата година след влизането в сила на настоящото споразумение преференциите не трябва да превишават 5 %; и

най-късно до края на петата година след влизането в сила на настоящото споразумение преференциите се премахват напълно.

6.   В срок от две години от влизането в сила на споразумението ССА може да преразгледа преференциите по параграф 5 и да реши да съкрати сроковете, предвидени в параграф 5.

7.   В срок от пет години от влизането в сила на настоящото споразумение Косово приема законодателство за прилагане на процесуалните стандарти, предвидени в достиженията на правото на ЕС.

8.   Косово представя на ССА годишен доклад относно мерките, които е предприело за подобряване на прозрачността и за осигуряване на ефективен съдебен контрол на решенията, взети в областта на обществените поръчки.

9.   По отношение на установяването, дейностите и предоставянето на услуги между ЕС и Косово се прилагат членове 50—66. Що се отнася до наемането и движението на работници във връзка с изпълнението на обществени поръчки, по отношение на гражданите на Косово в ЕС се прилагат достиженията на правото на ЕС, свързани с гражданите на трети страни. Що се отнася до наемането и движението на работници във връзка с изпълнението на обществени поръчки, по отношение на гражданите на ЕС в Косово Косово предоставя на работниците, които са граждани на държава членка, реципрочни права, подобни на тези на гражданите на Косово в ЕС.

Член 80

Стандартизация, метрология, акредитация и оценка на съответствието

1.   Косово предприема необходимите мерки с цел постепенно постигане на съответствие с хоризонталното и секторно законодателство на ЕС в областта на безопасността на продуктите и съобразяване на инфраструктурата по качеството, като стандартизация, метрология, акредитация и процедури за оценка на съответствието, с европейските стандарти.

2.   За целта страните се стремят да:

а)

насърчават използването на техническите регламенти на ЕС и на европейските стандарти и процедури за оценка на съответствието;

б)

осигуряват помощ за насърчаване на изграждането на инфраструктура по качеството: стандартизация, метрология, акредитация и оценка на съответствието;

в)

насърчават сътрудничеството на Косово с организации с функции по отношение на стандартите, оценката на съответствието, метрологията, акредитацията и подобни (напр. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EURАMET) (5), ако обективните обстоятелства го позволяват;

г)

сключат, когато е целесъобразно, споразумение за оценка на съответствието и приемане на промишлени продукти, след като законодателната рамка и процедурите на Косово бъдат приведени в достатъчна степен в съответствие с тези на ЕС и са налице подходящи експертни знания и опит.

Член 81

Защита на потребителите

Страните си сътрудничат с оглед постигане на сближаване на законодателството на Косово в областта на защитата на потребителите с достиженията на правото на ЕС, за да се гарантира:

а)

политика на активна защита на потребителите в съответствие с правото на ЕС, включително увеличаване на информацията и създаване на независими организации в Косово;

б)

хармонизиране на законодателството за защита на потребителите в Косово с това, което е в сила в ЕС;

в)

ефективна правна защита на потребителите с цел повишаване на качеството на потребителските стоки и поддържане на подходящи стандарти за безопасност;

г)

мониторинг на правилата от страна на компетентните органи и осигуряване на достъп до съответна правна защита в случай на спор;

д)

обмен на информация за опасни продукти.

Член 82

Условия на труд и равни възможности

Косово постепенно хармонизира своето законодателство с това на ЕС в областта на условията на труд, по-специално по отношение на здравето и безопасността на работното място и равните възможности.

ДЯЛ VII

СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

Член 83

Укрепване на институциите и върховенството на закона

При сътрудничеството си в областта на свободата, сигурността и правосъдието страните придават особено значение на засилването на върховенството на закона и укрепването на институциите на всички равнища в сферата на администрацията като цяло и в частност на правоприлагането и на правораздаването. Сътрудничеството има по-специално за цел укрепване на независимостта, безпристрастността и отчетността на съдебната власт в Косово, повишаване на нейната ефективност и създаване на адекватни структури за полицията, прокурорите, съдиите и другите съдебни и правоприлагащи органи, за да бъдат адекватно подготвени за сътрудничество по граждански, търговски и наказателни дела и да им се даде възможност ефективно да противодействат на организираната престъпност, корупцията и тероризма в рамките на дейностите по превенция, разследване, наказателно преследване и правораздаване.

Член 84

Защита на личните данни

Страните си сътрудничат по отношение на законодателството за защита на личните данни с цел постигане на ниво на защита на личните данни от страна на Косово, съответстващо на предвиденото в достиженията на правото на ЕС. Косово осигурява достатъчни финансови и човешки ресурси за един или повече независими надзорни органи с цел осъществяване на ефикасен мониторинг и гарантиране на прилагането на законодателството за защита на личните данни.

Член 85

Визи, управление на държавните граници/териториалните граници, убежище и миграция

Страните си сътрудничат в областта на визите, контрола на държавните граници/териториалните граници, убежището и миграцията и изготвят рамка за сътрудничество, включително на регионално равнище, в тези сфери, като вземат предвид и използват пълноценно другите съществуващи инициативи в тази област, когато е целесъобразно.

Сътрудничеството по въпросите, посочени в първата алинея, се основава на взаимни консултации и тясна координация между страните и може да включва техническа и административна помощ за:

а)

обмен на статистически данни и информация за законодателството и практиките;

б)

изготвяне на законодателни проекти;

в)

повишаване на ефективността на институциите;

г)

обучение на персонал;

д)

сигурност на документите за пътуване и разкриване на фалшиви документи;

е)

управление на държавните граници/териториалните граници.

Сътрудничеството се съсредоточава по-специално:

а)

в областта на убежището — върху приемането и прилагането от Косово на законодателство с цел постигане на съответствие със стандартите на Конвенцията за статута на бежанците, съставена в Женева на 28 юли 1951 г., и на Протокола за статута на бежанците, съставен в Ню Йорк на 31 януари 1967 г., с което да се осигури зачитането на принципа на забрана за връщане, както и на други права на търсещите убежище и на бежанците.

б)

в областта на законната миграция — върху правилата за допускане и правата и статута на приетите лица. По отношение на миграцията страните се споразумяват да третират справедливо гражданите на държави извън ЕС, които пребивават законно на територията на държава членка или в Косово, и да проучат възможностите за установяване на мерки за поощряване и подкрепа на действията на Косово за насърчаване на интеграцията на граждани на държави извън ЕС, пребиваващи законно в Косово.

Член 86

Законна миграция

Страните си сътрудничат с цел да подкрепят Косово при сближаване на неговото законодателството с достиженията на правото на ЕС в областта на законната миграция.

Страните признават, че гражданите на Косово се ползват от права съгласно достиженията на правото на ЕС, особено в областите, отнасящи се до условията на труд, възнаграждението и уволнението, събирането на семейството, дългосрочното пребиваване, студентите, изследователите и висококвалифицираните служители, сезонните работници, лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, и пенсиите. Страните признават също, че това не засяга реда и условията, приложими във всяка държава членка.

В срок от четири години след влизането в сила на настоящото споразумение Косово предоставя реципрочни права на гражданите на ЕС в областите, посочени във втората алинея. ССА разглежда необходимите мерки, които трябва да бъдат предприети за тази цел. ССА може да разгледа и всеки друг въпрос, свързан с прилагането на настоящия член.

Член 87

Предотвратяване и контрол на незаконната имиграция

ССА определя съвместните действия, които могат да бъдат осъществени от страните за предотвратяване и контрол на незаконната имиграция, включително на незаконното превеждане през граница и трафика на хора, като същевременно осигуряват зачитане и защита на основните права на мигрантите и помощ на бедстващите мигранти.

Член 88

Обратно приемане

За целите на сътрудничеството по предотвратяване и контрол на незаконната миграция, при поискване и без допълнителни формалности страните:

а)

приемат обратно всички граждани на Косово или на ЕС, пребиваващи незаконно в съответната друга страна;

б)

приемат обратно гражданите на държави извън ЕС и лицата без гражданство, влезли на територията на държава членка през Косово или в Косово през територията на държава членка.

Косово предоставя на гражданите си подходящи документи за самоличност и им предоставя достъп до необходимата за тази цел административна подкрепа.

Страните се споразумяват да проучат възможностите за започване на преговори с оглед сключването на споразумение, уреждащо специфичните процедури за обратно приемане на лицата, посочени в букви а) и б) от първа алинея.

Косово проучва възможностите за сключване на споразумения за обратно приемане, ако обективните обстоятелства го позволяват, с държавите, участващи в ПСА, и се ангажира да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира гъвкавото и бързо изпълнение на тези споразумения. ЕС ще проучи възможностите за подпомагане на съответните държави по време на целия този процес, ако обективните обстоятелства го позволяват.

Член 89

Изпиране на пари и финансиране на тероризма

Страните си сътрудничат с цел предотвратяване на използването на техните финансови системи за изпиране на приходи от престъпни дейности като цяло и в частност от престъпления, свързани с наркотици, и за финансиране на тероризма.

Сътрудничеството в тази област включва административна и техническа помощ за Косово с цел напредване в прилагането на правила и ефективно функциониране на подходящите стандарти и механизми за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, равностойни на приетите от ЕС и други международни форуми в тази област, в частност Специалната група за финансови действия (FATF).

Член 90

Сътрудничество в борбата с незаконните наркотици

Страните си сътрудничат с цел осигуряване на балансиран и интегриран подход към въпросите, свързани с наркотиците. Политиките и действията в областта на наркотиците се насочват към укрепване на структурите на Косово за борба с незаконните наркотици и техните прекурсори, намаляване на доставката, трафика и търсенето на незаконни наркотици, справяне със здравословните и социалните последици от злоупотребата с наркотици, както и към по-ефективен контрол на прекурсорите.

Страните се споразумяват относно необходимите методи на сътрудничество за постигане на тези цели. Действията се основават на общоприети принципи в съответствие със Стратегията на ЕС за борба с наркотиците за периода 2013—2020 г. и всеки последващ документ.

Член 91

Предотвратяване и борба с организираната престъпност и други незаконни дейности

Страните си сътрудничат с цел укрепване на структурите на Косово за борба и предотвратяване на престъпни дейности, особено на организираната престъпност, корупцията и други форми на тежка престъпност с трансгранично/транстериториално измерение. Косово спазва съответните международни конвенции и инструменти в тази област. Насърчава се регионалното сътрудничество в борбата с организираната престъпност.

Що се отнася до подправката на парични знаци в Косово, Косово си сътрудничи тясно с ЕС с цел борба с подправката на банкноти и монети, както и с цел преследване и наказване за подправката им. На ниво превенция Косово има за цел да прилага мерки, равностойни на предвидените в съответното законодателство на ЕС, и да спазва съответните международни конвенции и инструменти в тази област. Косово може да ползва подкрепа от ЕС за обмена, помощта и обучението по защита срещу подправката на парични знаци.

Член 92

Борба с тероризма

Страните си сътрудничат с цел укрепване на структурите на Косово за предотвратяване и преследване на терористични действия и тяхното финансиране, особено тези с трансгранично/транстериториално измерение. Сътрудничество в този контекст се осъществява в съответствие с върховенството на закона, правата на човека и основните свободи, международното бежанско право и международното хуманитарно право. Косово спазва съответните международни конвенции и инструменти в тази област.

ДЯЛ VIII

ПОЛИТИКИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 93

ЕС и Косово установяват тясно сътрудничество, което има за цел да допринесе към потенциала на Косово за развитие и растеж. Това сътрудничество засилва съществуващите икономически връзки на възможно най-широка основа в полза на двете страни.

Политиките и другите мерки се разработват така, че да водят до устойчиво икономическо и социално развитие на Косово. Тези политики гарантират, че в тях от самото начало са включени в пълна степен съображенията за опазване на околната среда и климата и че те отчитат изискванията за хармонично социално развитие.

Политиките за сътрудничество се интегрират в регионална рамка за сътрудничество. Специално внимание се отделя на мерките, които могат да насърчат сътрудничеството между Косово и съседните му държави, като по този начин допринасят за регионалната стабилност. САА определя приоритетите между отделните политики за сътрудничество, описани в този дял, както и в рамките на всяка от тях.

Член 94

Икономическа и търговска политика

ЕС и Косово улесняват процеса на икономически реформи, като си сътрудничат за подобряване на разбирането за основните механизми на своите икономики и за формулирането и прилагането на икономическата политика в условията на пазарна икономика.

За постигането на тези цели ЕС и Косово си сътрудничат, като:

а)

обменят информация относно макроикономическите резултати и перспективи и относно стратегиите за развитие;

б)

анализират съвместно икономически въпроси от взаимен интерес, включително подкрепата за икономическата политика и нейното прилагане; и

в)

насърчават по-широко сътрудничество с цел ускоряване на притока на ноу-хау и достъпа до нови технологии.

Косово се стреми да изгради функционираща пазарна икономика и постепенно да сближи своите политики с ориентираните към стабилност политики на Икономическия и паричен съюз. По искане на органите на Косово ЕС може да осигури помощ в подкрепа на усилията на Косово в това отношение.

Сътрудничеството цели също така укрепване на върховенството на закона в стопанския сектор чрез стабилна и недискриминационна правна уредба в областта на търговията.

Сътрудничеството в тази област включва обмен на информация относно принципите и функционирането на Икономическия и паричен съюз.

Член 95

Сътрудничество в областта на статистиката

Сътрудничеството между страните се съсредоточава основно върху приоритетните области, свързани с достиженията на правото на ЕС в областта на статистиката. То е насочено по-специално към разработване на ефикасна и устойчива статистическа система в Косово, способна да осигурява сравними с европейската статистика надеждни, обективни и точни данни, необходими за планиране и наблюдение на процеса на преход и реформа в Косово. С него се цели да се даде възможност на Статистическата агенция на Косово да отговори по-добре на потребностите на своите потребители (както в публичната администрация, така и в частния сектор). Статистическата система трябва да е в съответствие с принципите на Кодекса на европейската статистическа практика, Фундаменталните принципи на официалната статистика на ООН и разпоредбите на европейското право в областта на статистиката и да се развива в посока на прилагане на достиженията на правото на ЕС в областта на статистиката. Страните си сътрудничат по-специално за гарантиране на поверителността на личните данни, за постепенно увеличаване на събирането на данни и прехвърлянето им към Европейската статистическа система, както и за обмен на информация относно методите, трансфера на ноу-хау и обучението.

Член 96

Банково дело, застраховане и други финансови услуги

Сътрудничеството между ЕС и Косово се съсредоточава върху приоритетните области, свързани с достиженията на правото на ЕС в областта на банковите, застрахователните и финансовите услуги. Страните си сътрудничат с цел създаване и развитие на подходяща рамка за насърчаване на секторите на банкови, застрахователни и финансови услуги в Косово, основаваща се на практики на лоялна конкуренция и осигуряваща необходимите равнопоставени условия на конкуренция.

Член 97

Вътрешен финансов контрол в публичния сектор и външен одит

Сътрудничеството между страните се съсредоточава върху приоритетните области, свързани с достиженията на правото на ЕС в областта на вътрешния финансов контрол в публичния сектор. Страните си сътрудничат по-специално с цел постигане на допълнителен напредък при прилагането на ефикасен вътрешен контрол и функционално независими системи за вътрешен одит в публичния сектор в Косово в съответствие с международно приетите рамки и добрите практики на ЕС.

За да могат да се изпълняват задачите по координиране и хармонизиране, произтичащи от посочените по-горе изисквания, сътрудничеството се съсредоточава също така върху създаването и укрепването на централни звена за хармонизиране, отговарящи за финансовото управление и контрол и за вътрешния одит.

В областта на външния одит страните си сътрудничат по-специално с цел постигане на допълнителен напредък в развитието на независим външен одит в Косово в съответствие с международно приетите стандарти и добрите практики на ЕС. Сътрудничеството се съсредоточава и върху изграждането на капацитета на Службата на главния одитор.

Член 98

Насърчаване и защита на инвестициите

Сътрудничеството между страните в областта на насърчаването и закрилата на инвестициите се съсредоточава върху закрилата на чуждите преки инвестиции и цели създаване на благоприятен климат за частни инвестиции, както вътрешни, така и чуждестранни, което е от съществено значение за икономическото и промишлено съживяване на Косово. Конкретните цели на сътрудничество за Косово са свързани с подобряване на правната рамка, която благоприятства инвестициите и осигурява тяхната защита.

Член 99

Сътрудничество в областта на промишлеността

Сътрудничеството е насочено към насърчаване на модернизацията и преструктурирането на промишлеността и отделните сектори в Косово. То има също за цел да гарантира, че условията, необходими за конкурентоспособността на промишлеността на Косово, съществуват при условия, които гарантират опазването на околната среда.

Сътрудничеството взема предвид регионалните аспекти за промишлено развитие, като насърчава трансграничните/транстериториалните партньорства, когато е уместно. Инициативите може да бъдат насочени по-специално към създаване на подходяща рамка за предприятията, към подобряването на управленските знания и умения и насърчаване на пазарите, пазарната прозрачност и бизнес средата. Специално внимание се отделя на развитието на ефикасни дейности в Косово за насърчаване на износа.

При сътрудничеството се вземат предвид достиженията на правото на ЕС в областта на промишлената политика.

Член 100

Малки и средни предприятия

Сътрудничеството между страните е насочено към развитието и укрепването на малките и средните предприятия (МСП) от частния сектор, насърчаването на благоприятна среда за инициативността и за развитието на предприятията и по-специално на малките и средните предприятия, както и поощряване на среда, благоприятна за сътрудничество между предприятията. При сътрудничеството се вземат предвид принципите на „Small Business Act“ и приоритетните области, отнасящи се до достиженията на правото на ЕС в областта на МСП.

Член 101

Туризъм

Сътрудничеството между страните в областта на туризма има за цел:

а)

гарантиране на балансирано и устойчиво развитие на туризма и свързаните с него въпроси;

б)

увеличаване на потока на информация за туризма (чрез международните мрежи, бази данни и др.);

в)

насърчаване развитието на инфраструктура, която благоприятства за навлизането на инвестиции в туристическия сектор.

Сътрудничеството също е насочено към проучване на възможностите за съвместни действия и за засилване на сътрудничеството между туристическите предприятия, експерти и институции и техните компетентни агенции в областта на туризма, както и към предаване на ноу-хау (чрез обучение, обмени, семинари). При сътрудничеството се вземат предвид достиженията на правото на ЕС в областта на туризма.

Сътрудничеството може да бъде интегрирано в регионалната рамка за сътрудничество.

Член 102

Селско стопанство и промишлено селско стопанство

Сътрудничеството между страните се развива във всички приоритетни области, свързани с достиженията на правото на ЕС в областта на селското стопанство, както и в схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарната области. Сътрудничеството се насочва по-специално към модернизиране и преструктуриране на сектора на селското стопанство и промишленото селско стопанство в Косово, и по-специално към достигане на санитарните изисквания на ЕС, подобряване на управлението на водните ресурси и развитието на селскостопанските райони, както и към разработване на свързани аспекти в горския сектор в Косово и поддържане на постепенното сближаване на законодателството и практиките на Косово с достиженията на правото на ЕС.

Член 103

Рибни стопанства

Страните проучат възможността за определяне на взаимно полезни области от общ интерес в сектора на рибарството и аквакултурите. При сътрудничеството се вземат предвид приоритетните области, свързани с достиженията на правото на ЕС в тези области, и принципите на управление и опазване на рибните ресурси, основаващи се на правила, разработени от съответните международни и регионални организации в областта на рибарството.

Член 104

Митници

Страните установяват сътрудничество в тази област с оглед гарантиране на съответствие с разпоредбите, които предстои да бъдат приети в областта на търговията и за сближаване на митническите системи на Косово с тези на ЕС, с което спомагат за навлизане на мерките за либерализиране, планирани в настоящото споразумение, както и за постепенното сближаване на митническото законодателство на Косово с достиженията на правото на ЕС.

При сътрудничеството се вземат предвид приоритетните области, отнасящи се до достиженията на правото на ЕС в областта на митниците.

В протокол IV са установени правилата за взаимопомощ по административните въпроси в областта на митниците между страните.

Член 105

Данъчно облагане

ЕС си сътрудничи с Косово, за да подпомага развитието му в областта на данъчното облагане, включително по отношение на мерките, които целят по-нататъшни реформи на фискалната система на Косово и преструктуриране на данъчната администрация с оглед на осигуряване на ефективност при събирането на данъците и борба с данъчните измами.

При сътрудничеството се вземат предвид приоритетните области, свързани с достиженията на правото на ЕС в областта на данъчното облагане и борбата с вредната данъчна конкуренция. При изготвяне на законодателството си относно премахването на вредната данъчна конкуренция, Косово надлежно взема предвид принципите на Кодекса за поведение при данъчно облагане на предприятията, приет от Съвета и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета на 1 декември 1997 г. (6)

Сътрудничеството има за цел утвърждаване на принципите на доброто управление в данъчната област, подобряване на прозрачността, обмена на информация и справедливата данъчна конкуренция в Косово, с оглед улесняване на изпълнението на мерките за предотвратяване на данъчни измами, отклонение от данъчно облагане и избягването на данъци.

Член 106

Сътрудничество в социалната област

Страните си сътрудничат за улесняване на реформата на политиката в областта на заетостта в Косово в контекста на засилване на икономическата реформа и на интеграцията и с оглед на насърчаване на приобщаващия растеж. Сътрудничеството се стреми също да насърчава социалния диалог, както и постепенното сближаване на законодателството на Косово с достиженията на правото на ЕС в областта на трудовите правоотношения, здравеопазването, безопасността на работното място и равните възможности за жените и мъжете, за хората с увреждания и за малцинствата и други уязвими групи, като за референтно равнище на защита се ползва съществуващото в ЕС. В този процес може също така да се включи привеждането на законодателството на Косово в съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на трудовото право и условията на труд на жените. Сътрудничеството насърчава и приемането в Косово на всеобхватни политики за социално приобщаване и борба с дискриминацията. Сътрудничеството включва също и създаването на система за социална закрила в Косово, която да може да подкрепя трудовата заетост и приобщаващия растеж.

Страните си сътрудничат с цел сближаване на косовското законодателство с достиженията на правото на ЕС и за подобряване на здравословното състояние и предотвратяване на болестите сред населението, създаването на независими и ефективни административни структури и правомощия за прилагане на основните изисквания за безопасност и опазване на здравето, защита на правата на пациентите, предпазване на гражданите от заплахи за здравето и болести и насърчаване на здравословния начин на живот.

Косово трябва да се придържа към международните конвенции и другите инструменти в тези области. При сътрудничеството се вземат предвид приоритетните области, отнасящи се до достиженията на правото на ЕС в тези области.

Член 107

Образование и обучение

Страните си сътрудничат с цел повишаване на нивото на общото образование и на професионалното образование и обучение, както и на политиката за младежта и работата с младежта в Косово, като способ за повишаване на уменията, възможностите за наемане на работа, социалното приобщаване и икономическото развитие в Косово. Приоритет за системите на висше образование е постигането на адекватни стандарти за качество на институциите и програмите си, отговарящи на целите на декларацията от Болоня и Болонския процес.

Страните си сътрудничат и с цел гарантиране на това, че достъпът до всички нива на образование и обучение в Косово е недискриминационен по отношение на пола, расовия или етническия произход, религията или вярванията, уврежданията, възрастта или сексуалната ориентация. Сътрудничеството има за цел да отговори на нуждите на студентите с увреждания в Косово.

Сътрудничеството е насочено и към изграждането на капацитет в областта на научните изследвания и иновациите, по-специално чрез съвместни проекти за научни изследвания и иновации с участието на всички заинтересовани страни и гарантирането на трансфер на ноу-хау.

Съответните програми и инструменти на ЕС допринасят за осъвременяването на структурите и дейностите за образование, обучение, научни изследвания и иновации в Косово.

При сътрудничеството се вземат предвид приоритетните области, отнасящи се до достиженията на правото на ЕС в тази област.

Член 108

Сътрудничество в областта на културата

Страните се ангажират да насърчават сътрудничеството в областта на културата. Това сътрудничество следва да служи за укрепване на капацитета на Косово в областта на политиката в областта на културата, укрепване на капацитета на участниците в сферата на културата и увеличава взаимното разбиране между индивидите, малцинствата и народите. Страните се ангажират да подкрепят и институционалните реформи за насърчаване на културното разнообразие в Косово, включително въз основа на принципите, изведени в Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, приета в Париж на 20 октомври 2005 г.

Член 109

Сътрудничество в аудио-визуалната сфера

Страните си сътрудничат с цел поощряване на аудио-визуалната индустрия в Европа и насърчаване на копродукциите в сферата на киното и аудио-визуалните медии.

Наред с другото сътрудничеството може да включва програми и съоръжения за обучение на журналисти и други професионалисти, работещи в аудио-визуалните медии, както и техническа помощ за публичните и частните медии в Косово, така че да се увеличи тяхната независимост, професионализъм и връзки с европейските медии.

Косово привежда своите политики за регулиране на аспектите на съдържанието на трансгранични/транстериториални предавания в съответствие с тези на ЕС и хармонизира своето законодателство с достиженията на правото на ЕС. Косово обръща специално внимание на въпросите, свързани с придобиване на права на интелектуална собственост за програми и предавания, както и на осигуряването и укрепването на независимостта на съответните регулаторни органи.

Член 110

Информационно общество

Сътрудничеството се развива във всички области, свързани с достиженията на правото на ЕС по отношение на информационното общество. То подкрепя основно постепенното привеждане в съответствие на политиките и законодателството на Косово в този сектор с тези на ЕС.

Страните си сътрудничат и по отношение на по-нататъшното развитие на информационното общество на Косово. Общите цели са по-нататъшната подготовка на обществото като цяло за цифровата епоха, както и определянето на мерки за постигане на оперативна съвместимост между мрежите и услугите.

Член 111

Електронни комуникационни мрежи и услуги

Сътрудничеството е насочено основно към приоритетните области, свързани с достиженията на правото на ЕС в тази област.

По-специално страните укрепват сътрудничеството си в областта на мрежите и услугите за електронни комуникации, като крайната цел е Косово да приеме достиженията на правото на ЕС в сектора пет години след влизането в сила на настоящото споразумение, като обърне специално внимание на осигуряването и укрепването на независимостта на съответните регулаторни органи.

Член 112

Информация и комуникация

Страните предприемат мерките, необходими за стимулиране на взаимния обмен на информация. Дава се приоритет на програмите, насочени към предоставяне на широката общественост на основна информация за ЕС и по-специализирана информация на професионалните кръгове в Косово.

Член 113

Транспорт

Сътрудничеството между страните е насочено към приоритетните области, свързани с достиженията на правото на ЕС в областта на транспорта.

По-специално сътрудничеството може да е насочено към преструктуриране и модернизиране на транспортните системи на Косово и към подобряване на свързаните с тях инфраструктури (включително регионалните връзки, определени от Обсерваторията за транспорта в Югоизточна Европа), подобряване на свободното движение на пътници и стоки, както и постигането на оперативно съвместими стандарти, подобни на тези, преобладаващи в ЕС, и привеждане в съответствие на законодателството в областта на транспорта с това на ЕС, ако обективните обстоятелства го позволяват.

Сътрудничеството има за цел да допринесе за постепенния взаимен достъп до пазарите за транспорт и съоръжения на ЕС и Косово, както е предвидено в настоящото споразумение, развитието на транспортната система в Косово, така че да е оперативно съвместима и приведена в съответствие със системата на ЕС и подобряване на защитата на околната среда в областта на транспорта.

Член 114

Енергетика

В съответствие със съответните достижения на правото на ЕС, страните развиват и укрепват своето сътрудничество в областта на енергетиката в съответствие с принципите на пазарната икономика и Договора за създаването на Енергийна общност, подписан в Атина на 25 октомври 2005 г. (7) Сътрудничеството се развива с оглед на постепенното интегриране на Косово в енергийните пазари на Европа.

Сътрудничеството може да включва помощ за Косово, по-специално по отношение на:

а)

подобряване и диверсификация на доставките и подобряване на достъпа до енергийния пазар, в съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на сигурността на доставките и регионалната енергийна стратегия на Енергийната общност, и прилагане на правилата на ЕС и Европа по отношение на транзита, преноса, разпределението и възстановяването на електроенергийната междусистемна свързаност от регионално значение със съседните държави;

б)

подпомагане на Косово в прилагането на достиженията на правото на ЕС в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, както и на въздействието върху околната среда на енергийния сектор, и следователно насърчаване на икономията на енергия, на енергийната ефективност, на възобновяемата енергия и изучаването и смекчаването на отрицателното въздействие върху околната среда на производството и потреблението на енергия;

в)

формулиране на рамкови условия за преструктуриране на енергийните компании и сътрудничество между предприятията в този сектор в съответствие с правилата на ЕС за отделянето в областта на вътрешния енергиен пазар.

Член 115

Околна среда

Страните развиват и укрепват своето сътрудничество в областта на околната среда с оглед на жизненоважната задача за спиране на по-нататъшното влошаване и постигане на подобрение в екологичното състояние в Косово с цел устойчивото му развитие. Страните си сътрудничат в областта на качеството на въздуха и водата (включително по отношение на радиоактивните вещества във водата, предназначена за консумация от човека), основните норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение, всички форми на управление на отпадъците (включително отговорно и безопасно управление на радиоактивни отпадъци), опазването на природата, мониторинга и намаляването на промишлените емисии, осигуряването на безопасността на промишлените инсталации и класифицирането и безопасното боравене с химикали в Косово.

По-специално страните установяват сътрудничество с цел укрепване на административните структури на Косово и процедурите за осигуряване на стратегическо планиране по въпросите на околната среда и координацията между съответните участници в процеса, като се съсредоточават върху постепенното сближаване на законодателството на Косово с достиженията на правото на ЕС и Евратом, когато това е удачно. Сътрудничеството би могло да се съсредоточи и върху разработването на стратегии от страна на Косово за значително намаляване на местното, регионалното и трансграничното замърсяване на въздуха и водата с цел създаване на рамка за ефикасно, чисто, устойчиво и възобновяемо производство и потребление на енергия, и за изготвяне на оценка за екологичното въздействие и стратегическа екологична оценка.

Член 116

Изменение на климата

Страните си сътрудничат с цел да се съдейства на Косово да развие своята политика в областта на климата и интегрира въпросите на климата в политиките на енергетиката, транспорта, промишлеността, селското стопанство, образованието и други съответни политики. Това сътрудничество също така подкрепя постепенното сближаване на косовското законодателство с достиженията на правото на ЕС в областта на изменението на климата, по-специално по въпросите за ефективен мониторинг, докладване и проверка на емисиите на парникови газове. Сътрудничеството също така съдейства на Косово за установяване на подходящ административен капацитет и процедури за координация между всички заинтересовани участници с оглед на приемането и прилагането на нисковъглеродни и устойчиви на изменението на климата политики за растеж. Страните си сътрудничат с цел, ако обстоятелствата го позволяват, да се подпомогне участието на Косово в световните и регионалните усилия за смекчаване и адаптиране към изменението на климата.

Член 117

Гражданска защита

Страните развиват и укрепват сътрудничеството си в посока на подобряване на предотвратяването на природните и причинените от човека бедствия, на подготовката за тях и на ответните мерки в случай на такива бедствия. Сътрудничеството по-специално цели да увеличи капацитета за гражданска защита на Косово и постепенното сближаване на уредбата на Косово с достиженията на правото на ЕС, свързани с управлението на бедствия.

Сътрудничеството може да се съсредоточи върху следните приоритети:

а)

ранно уведомяване и предупреждение относно бедствия; европейските системи за ранно предупреждение и инструменти за наблюдение да включат в обхвата си Косово,

б)

създаване на ефективна 24-часова комуникация между службите за спешно реагиране на Косово и тези на Европейската комисия,

в)

осигуряване на сътрудничество в случай на сериозни извънредни ситуации, включително съдействие за предоставяне и получаване на помощ и подкрепа от страната — домакин,

г)

подобряване на знанията за бедствията и свързаните с тях рискове и разработване на оценка на риска от бедствия и планове за тяхното управление за цялата територия на Косово,

д)

прилагане на най-добрите практики и насоки в областта на предотвратяването на бедствия, подготвеността за бедствия и ответните мерки в случай на бедствия.

Член 118

Научни изследвания и развитие на технологиите

Страните насърчават сътрудничеството в областта на гражданските научни изследвания и развитието на технологиите (RTD) на основата на взаимен интерес и като вземат предвид наличните ресурси, адекватния достъп до съответните им програми при подходящи нива на ефективна защита на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост.

При сътрудничеството се вземат предвид приоритетните области, свързани с достиженията на правото на ЕС в областта на научните изследвания и технологичното развитие.

Член 119

Регионално и местно развитие

Страните се стремят да установят мерки за укрепването на сътрудничеството за регионално и местно развитие с цел допринасяне за икономическото развитие и намаляване на регионалните дисбаланси. По-специално внимание се отделя на трансграничното/транстериториалното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество.

При сътрудничеството се вземат предвид приоритетните области, свързани с достиженията на правото на ЕС в областта на регионалното развитие.

Член 120

Публична администрация

Сътрудничеството и диалогът имата за цел осигуряване на по-нататъшното развитие на една професионална, ефикасна и подотчетна публична администрация в Косово, въз основа на усилията за реформа, осъществени до момента в тази област, включително тези, които са свързани с процеса на децентрализация и създаването на нови общини. Сътрудничеството е насочено по-специално в подкрепа прилагането на практика на върховенството на закона, правилното функциониране на институциите в полза на цялото население на Косово и безпроблемно развитие на отношенията между ЕС и Косово.

Сътрудничеството в тази област се съсредоточава главно върху институционалното изграждане, включително развитието и прилагането на процедури за прозрачно, безпристрастно и основано на заслугите наемане на персонал на централно и местно равнище, управлението на човешките ресурси и кариерното развитие в областта на публичната администрация, текущото обучение и подчертаване на зачитането на професионалната етиката в рамките на публичната администрация. Сътрудничеството също включва подобряване на ефикасността и капацитета на независимите органи, които са от основно значение за функционирането на публичната администрация и за ефективна система на взаимен контрол и баланс на правомощията.

ДЯЛ IX

ФИНАНСОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 121

За постигане на целите на настоящото споразумение и в съответствие с членове 7, 122, 123 и 125 Косово може да получи финансова помощ от ЕС под формата на безвъзмездна помощ и заеми, включително заеми от Европейската инвестиционна банка. Финансовата помощ на ЕС зависи от по-нататъшния напредък в изпълнението на политическите критерии от Копенхаген. Вземат се предвид и изпълнението от страна на Косово на задълженията му по настоящото споразумение, както и годишните доклади за напредъка на страната. Финансовата помощ на ЕС е подчинена също така и на условията, предвидени в ПСА, и по-специално по отношение на ангажимента на бенефициерите да провеждат демократичните, икономическите и институционалните реформи. Финансовата помощ, отпусната на Косово, се използва за посрещане на установените потребности, постигане на одобрените приоритети, способността за поемане и погасяване на финансовите задължения и за осъществяване на мерките, предприети за реформиране и преструктуриране на икономиката.

Член 122

Финансовата помощ, под формата на безвъзмездна помощ, се предоставя в съответствие със съответната законова уредба на Европейския парламент и на Съвета, като част от многогодишна индикативна рамка, и се основава на годишни или многогодишни програми, изготвени от ЕС след консултации с Косово.

Член 123

Финансовата помощ може да обхваща всички съответни сектори на сътрудничество, като се отделя по-специално внимание на областите на, свободата, сигурността и правосъдието, на сближаването на законодателството с достиженията на правото на ЕС, на социалното и икономическото развитие, доброто управление, реформата на публичната администрация, енергетиката и селското стопанство.

Член 124

По искане на Косово и в случай на особена нужда, ЕС може да разгледа координирано с международните финансови институции възможността за отпускане при някои условия и по изключение, на макрофинансова помощ, като вземе предвид наличието на всички финансови ресурси. Помощта ще бъде отпусната, ако се изпълнят условията, които ще бъдат определени в контекста на програма, договорена между Косово и Международния валутен фонд.

Член 125

За да се позволи оптимално използване на наличните ресурси, страните гарантират, че финансовата помощ на ЕС се предоставя като се координира отблизо с помощта от други източници, като държавите членки например, държави извън ЕС и международни финансови институции.

За тази цел Косово редовно предоставя информация за всички източници на помощ.

ДЯЛ X

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 126

Създава се Съвет за стабилизиране и асоцииране (ССА), който да контролира прилагането и изпълнението на настоящото споразумение. Той заседава редовно на подходящо равнище и свиква извънредни заседания, когато обстоятелствата го изискват. ССА разглежда важни въпроси, възникващи в рамките на споразумението, както и други въпроси от взаимен интерес.

Член 127

1.   ССА се състои от представители на Европейския съюз, от една страна, и от представители на Косово, от друга.

2.   ССА приема своя процедурен правилник.

3.   Членовете на ССА могат да бъдат представлявани в съответствие с условията, които следва да се уточнят в неговия процедурен правилник.

4.   ССА се председателства последователно от представител на ЕС и представител на Косово в съответствие с разпоредбите, които следва да се уточнят в неговия процедурен правилник.

5.   Европейската инвестиционна банка участва в работата на ССА като наблюдател по въпроси, които я засягат.

Член 128

За постигане на целите на настоящото споразумение ССА разполага с правомощието да взема решения в рамките на приложното поле на настоящото споразумение в случаите, предвидени в него. Взетите решения са задължителни за страните, които предприемат мерките, необходими за изпълнение на взетите решения. ССА може да прави и подходящи препоръки. Той изготвя решенията и препоръките си на основата на съгласие между страните.

Член 129

1.   ССА се подпомага при осъществяването на задълженията си от Комитет за стабилизиране и асоцииране, съставен от представители на Европейския съюз, от една страна, и от представители на Косово, от друга страна.

2.   В процедурния си правилник ССА определя задълженията на Комитета за стабилизиране и асоцииране, които включват подготовка на заседанията на ССА, и определя начина на функциониране на Комитета.

3.   ССА може да делегира на Комитета всяко от своите правомощия. В този случай Комитетът по стабилизиране и асоцииране взема решенията си в съответствие с условията, предвидени в член 128.

Член 130

Комитетът за стабилизиране и асоцииране може да създава подкомитети и специализирани групи. Преди края на първата година след влизането в сила на настоящото споразумение, Комитетът за стабилизиране и асоцииране сформира необходимите подкомитети за адекватно изпълнение на споразумението.

Създава се подкомитет по въпросите на миграцията.

Член 131

ССА може да реши за създаде други специализирани комитети или органи, които могат да го подпомагат при изпълнението на неговите задължения. В своя процедурен правилник ССА определя състава и задълженията на такива комитети или органи и начина, по който те функционират.

Член 132

Създава се Парламентарен комитет по стабилизиране и асоцииране (оттук нататък наричан „Парламентарния комитет“). Той представлява форум, на който се събират и обменят възгледи членове на Европейския парламент и членове на парламента на Косово. Комитетът заседава на периоди, които сам определя, и поне един път годишно.

Парламентарният комитет се състои от членове на Европейския парламент и членове на парламента на Косово.

Парламентарният комитет приема свой вътрешен правилник.

Парламентарният комитет се председателства последователно от член на Европейския парламент и от член на парламента на Косово, в съответствие с разпоредбите, предвидени в неговия процедурен правилник.

Парламентарният комитет може да отправя препоръки към ССА.

Член 133

В рамките на обхвата на настоящото споразумение всяка страна се ангажира да гарантира, че физическите и юридическите лица на другата страна имат недискриминационен достъп до правни средства за защита на правата си.

Член 134

Настоящото споразумение не възпрепятства страна по него да предприеме мерките, които тя счита за необходими, за да предотврати разкриване на информация, което би било в противоречие на основните интереси на нейната сигурност.

Член 135

1.   В областите, които попадат в обхвата на настоящото споразумение:

а)

договореностите, прилагани от Косово по отношение на ЕС, не пораждат каквато и да е дискриминация между държавите членки, техните граждани или техните дружества или предприятия;

б)

договореностите, прилагани от ЕС по отношение на Косово, не пораждат дискриминация между гражданите на Косово, както и между косовските дружества или предприятия.

2.   Приложението на параграф 1 не засяга евентуалните особени разпоредби, съдържащи се в настоящото споразумение, включително и в частност член 70, параграф 3.

Член 136

1.   Страните предприемат всички общи или конкретни мерки, които се изискват за изпълнение на задълженията им, произтичащи от настоящото споразумение. Те гарантират постигането на целите, определени в настоящото споразумение.

2.   Страните се споразумяват да се консултират взаимно своевременно, използвайки подходящите за това канали, по искане на една от страните с цел обсъждане на всеки въпрос, който се отнася до тълкуването или прилагането на настоящото споразумение или до други аспекти на отношенията между страните.

3.   Страните отнасят до ССА всеки спор, свързан с прилагането или тълкуването на настоящото споразумение. В този случай се прилага член 137 и, според случая, протокол V.

ССА може да разреши спора чрез обвързващо за страните решение.

4.   Ако една от страните счита, че другата страна не е изпълнила задължение, произтичащо от настоящото споразумение, тя може да предприеме съответни мерки. Преди да направи това, с изключение на особено неотложни случаи, тя предоставя на ССА цялата информация, необходима за задълбоченото разглеждане на ситуацията, с цел търсене на приемливо решение за страните.

При избора на мерките трябва да се дава предимство на тези, които най-малко пречат на функционирането на настоящото споразумение. ССА се уведомява незабавно за тези мерки, като те са предмет на консултации, ако другата страна го изиска, в неговите рамки, в рамките на Комитета за стабилизиране и асоцииране или на който е да е друг орган, създаден на основание член 130 или член 131.

5.   Параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член по никакъв начин не нарушават и не засягат членове 34, 42, 43, 44, 48 и протокол III (Определение на понятието за стоки с произход и на методите за административно сътрудничество).

6.   Параграфи 3 и 4 от настоящия член не се прилагат спрямо членове 5 и 13.

Член 137

1.   При възникване на спор между страните относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение, всяка страна изпраща на другата страна и на ССА официално искане за уреждане на спорния въпрос.

Когато една страна счита, че мярка, предприета от другата страна, или бездействие на другата страна, представлява нарушение на задълженията ѝ съгласно настоящото споразумение, в официалното искане за разрешаване на спора се посочват причините за това мнение, както и това, че страната може да предприеме мерките, предвидени в член 136, параграф 4.

2.   Страните полагат усилия за разрешаването на спора като започват добросъвестни консултации в рамките на ССА и другите органи, съгласно предвиденото в параграф 3, с цел възможно най-бързо намиране на взаимно приемливо решение.

3.   Страните предоставят на Съвета за стабилизиране и асоцииране цялата необходима информация по случая, с цел неговото задълбочено разглеждане.

Докато спорът не бъде разрешен, той се разглежда на всяко заседание на ССА, освен ако не е била започната арбитражната процедура, предвидена в протокол V. Един спор се счита за разрешен, когато ССА е взел обвързващо решение за неговото решаване, така както е предвидено в член 136, параграф 3, или когато е обявил, че вече не съществува спор.

Консултациите за разрешаване на спора могат да се провеждат и по време на всяко заседание на Комитета за стабилизиране и асоцииране или на всеки друг съответен комитет или орган, създаден въз основа на членове 130 или 131, при наличието на съгласие между страните или по искане на една от страните. Консултациите могат да се провеждат и в писмена форма.

Цялата информация, разкрита по време на консултациите, остава поверителна.

4.   За въпросите, попадащи в приложното поле на протокол V, всяка страна може да представи спорния въпрос за разрешаване чрез арбитраж в съответствие със същия протокол, когато страните не са успели да разрешат спора в рамките на два месеца след започване на процедурата за разрешаване на спорове в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

Член 138

Докато не се постигнат равностойни права на гражданите и на икономическите оператори съгласно настоящото споразумение, то не засяга правата, които са им предоставени чрез съществуващите споразумения, обвързващи една или повече държави членки, от една страна и Косово, от друга страна.

Член 139

Приложения I — VII, Протоколи I, II, III, IV и V и Декларацията съставляват неразделна част от настоящото споразумение.

Член 140

Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок.

Всяка от страните има право да денонсира настоящото споразумение като нотифицира другата страна. Настоящото споразумение се прекратява шест месеца след датата на такава нотификация.

Всяка от страните може да спре прилагането на настоящото споразумение или на част от него незабавно, в случай на неспазване от другата страна на основен елемент на настоящото споразумение.

ЕС може да предприеме мерките, които счете за подходящи, включително незабавното спиране на прилагането на настоящото споразумение или на част от него, в случай на неспазване от страна на Косово на основните принципи, посочени в членове 5 и 13.

Член 141

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, в рамките на които се прилагат Договорът за Европейския съюз (ДЕС), Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Договорът за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно условията, установени в посочените договори, и от друга страна — на територията на Косово.

Член 142

Депозитар на настоящото споразумение е Генералният секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Член 143

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски, албански и сръбски език, като всички текстове са еднакво автентични.

Член 144

Страните одобряват настоящото споразумение в съответствие със собствените си процедури.

Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която страните се нотифицират взаимно за приключването на процедурите, посочени в първа алинея.

Съставено в Страсбург на двадесет и седми октомври две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Estrasburgo, el veintisiete de octubre de dos mil quince.

Ve Štrasburku dne dvacátého sedmého října dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Strasbourg den syvogtyvende oktober to tusind og femten.

Geschehen zu Strassburg am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Strasbourgis.

Έγινε στο Στρασβούργο, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Strasbourg on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and fifteen.

Fait à Strasbourg, le vingt-sept octobre deux mille quinze.

Sastavljeno u Strasbourgu dvadeset sedmog listopada dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Strasburgo, addì ventisette ottobre duemilaquindici.

Strasbūrā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Strasbūre.

Kelt Strasbourgban, a kéteze-tizenötödik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Strasburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Straatsburg, de zevenentwintigste oktober tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Estrasburgo, em vinte e sete de outubro de dois mil e quinze.

Întocmit la Strasbourg la douăzeci și șapte octombrie două mii cincisprezece.

V Štrasburgu dvadsiateho siedmeho októbra dvetisíctridsať.

V Strasbourgu, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Strasbourgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Strasbourg den tjugosjunde oktober år tjugohundrafemton.

Nënshkruar në Strazburg më njëzet e shtatë tetor, dy mijë e pesëmbëdhjetë.

Potpisano u Strazburgu dvadeset sedmog Oktobra dve hiljade petnaeste.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Për Bashkimin Europian

Za Evropsku Uniju

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell’energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F’isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Për Komunitetin Evropian për Energji Atomike

Za Evropsku Zajednicu za Atomsku Energiju

Image

Për Kosovën (**)

Za Kosovo (***)

Image

Image


(*)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

(1)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (ОВ ЕС L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(2)  Позоваванията на кодовете и описанията на стоките съответстват на Комбинираната номенклатура, прилагана през 2014 г. в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1001/2013 на Комисията от 4 октомври 2013 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ ЕС L 290, 31.10.2013 г., стр. 1).

(3)  ОВ ЕС L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 285, 16.10.2006 г., стр. 3.

(5)  Европейски комитет за стандартизация (CEN), Европейски комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC), Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI), Европейска организация за акредитация (EA), Европейска организация за сътрудничество в областта на законовата метрология (WELMEC), Европейска асоциация на националните метрологични институти (EURАMET).

(6)  Заключения на Съвета по икономически и финансови въпроси от заседанието му на 1 декември 1997 г. относно данъчната политика (ОВ ЕС С 2, 6.1.1998 г., стр. 1).

(7)  ОВ ЕС L 198, 20.7.2006 г., стр. 18.

(**)  Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

(***)  Ovaj naziv ne prejudicira stavove о statusu i u skladu je sa RSBUN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog Suda Pravde о deklaraciji о nezavisnosti Kosova.


СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА, ПРОТОКОЛИТЕ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I (член 23)

Тарифни отстъпки на Косово за промишлени продукти на ЕС

Приложение II (член 28)

Определение на продуктите от категория „baby beef“

Приложение II (член 29)

Тарифни отстъпки на Косово за селскостопански продукти на ЕС

Приложение IV (член 31)

Отстъпки на ЕС за рибни продукти на Косово

Приложение V (член 32)

Тарифни отстъпки на Косово за риба и рибни продукти на ЕС

Приложение VI (член 50)

Установяване: финансови услуги

Приложение VII (член 77)

Права на интелектуална, индустриална и търговска собственост

ПРОТОКОЛИ

Протокол I (член 27)

Търговия между ЕС и Косово с преработени селскостопански продукти

Протокол II (член 30)

Вина, спиртни напитки и ароматизирани вина

Протокол III (член 46)

Определение на понятието „стоки с произход“

Протокол IV (член 104)

Административна взаимопомощ по митнически въпроси

Протокол V (член 136)

Уреждане на спорове

ДЕКЛАРАЦИИ

Съвместна декларация


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia

ТАРИФНИ ОТСТЪПКИ НА КОСОВО ЗА ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ НА ЕС,

посочени в член 23

Базовото мито, към което впоследствие трябва да се приложат тарифните намаления, определени в настоящото приложение, е базовото мито от 10 %, което се прилага в Косово, считано от 31 декември 2013 г. Митата се намаляват както следва:

а)

с влизането в сила на настоящото споразумение вносното мито се намалява на 80 % от базовото мито, т.е. на 8 %;

б)

на 1 януари от първата година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение вносното мито се намалява на 60 % от базовото мито, т.е. на 6 %;

в)

на 1 януари от втората година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение вносното мито се намалява на 40 % от базовото мито, т.е. на 4 %;

г)

на 1 януари от третата година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение вносното мито се намалява на 20 % от базовото мито, т.е. на 2 %;

д)

на 1 януари от четвъртата година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение останалите вносни мита се премахват.

Код

Описание (1)

2501 00

Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост; морска вода:

 

-

Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост:

 

- -

Други:

2501 00 51

- - -

Денатурирани или предназначени за други промишлени цели (включително рафиниране), с изключение на консервиране или приготвяне на продукти, предназначени за храна на хора или животни

 

- - -

Други:

2501 00 91

- - - -

Сол, годна за консумация от човека

2501 00 99

- - - -

Други

2505

Всякакви видове естествен пясък, дори оцветен, с изключение на металоносните пясъци от глава 26:

2505 10 00

-

Силициев пясък и кварцов пясък

2506

Кварц (различен от естествения пясък); кварцити, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма:

2506 10 00

-

Кварц

2507 00

Каолин и други каолинови глини, дори калцинирани:

2507 00 80

-

Други каолинови глини

2508

Други глини (с изключение на експандираните глини от № 6806 ), андалузит, кианит, силиманит, дори калцинирани; мулит; шамотна или динасова пръст:

2508 10 00

-

Бентонит

2508 40 00

-

Други видове глини

2508 70 00

-

Шамотна или динасова пръст

2515

Мрамор, травертин, мушелкалк и други варовици, използвани за направа на паметници или в строителството, с привидна плътност, равна или по-голяма от 2,5 и алабастър, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

2517

Чакъл, трошени камъни от видовете, използвани главно за бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии, или други видове баластра, речен чакъл и кремък, дори термично обработени; макадам от шлаки или от други подобни промишлени отпадъци, дори съдържащ материали, упоменати в първата част на текста; смолен макадам; гранули, отломки и прах от камъните от № 2515 или 2516 , дори термично обработени:

2517 10

-

Чакъл, трошени камъни от видовете, използвани главно за бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии, или други видове баластра, речен чакъл и кремък, дори термично обработени:

2517 10 20

- -

Доломит и варовик, натрошени

2517 30 00

-

Смолен макадам

2520

Природен гипс; анхидрит; гипсови свързващи вещества, дори оцветени или съдържащи малки количества ускорители или забавители

2522

Вар, негасена, гасена или хидратна, с изключение на калциевия оксид и калциевия хидроксид от № 2825 :

2522 20 00

-

Гасена вар

2523

Видове хидравличен цимент (включително несмлян цимент, наречен „клинкер“), дори оцветени:

2523 10 00

-

Несмлян цимент, наречен „клинкер“

2526

Естествен стеатит, дори грубо дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма; талк:

2526 20 00

-

Смляни или стрити на прах

2530

Минерални продукти, неупоменати, нито включени другаде:

2530 90 00

-

Други

3001

Жлези и други органи за органо-терапевтични цели, в изсушено състояние, дори под формата на прах; екстракти от жлези и други органи или от техните секрети за органо-терапевтични цели; хепарин и неговите соли; други субстанции от човешки или животински произход, приготвени за терапевтични или профилактични цели, неупоменати, нито включени другаде:

3001 20

-

Екстракти от жлези или от други органи или от техните секрети:

3001 20 10

- -

От човешки произход

3001 90

-

Други:

 

- -

Други:

3001 90 91

- - -

Хепарин и неговите соли

3001 90 98

- - -

Други

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми, други кръвни съставки и имунологични продукти, дори модифицирани или получени по биотехнологичен път; ваксини, токсини, култури от микроорганизми (с изключение на маите) и други подобни продукти:

3002 10

-

Антисеруми, други кръвни съставки и имунологични продукти, дори модифицирани или получени по биотехнологичен път

3002 30 00

-

Ваксини за ветеринарната медицина

3002 90

-

Други:

3002 90 30

- -

Животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели

3002 90 50

- -

Култури от микроорганизми

3002 90 90

- -

Други

3003

Медикаменти (с изключение на продуктите от № 3002 , 3005 или 3006 ), съставени от продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични или профилактични цели, но непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно:

3003 10 00

-

Съдържащи пеницилини или производни на тези продукти със структура на пеницилиновата киселина, или стрептомицини или производни на тези продукти

3003 20 00

-

Съдържащи други антибиотици

 

-

Съдържащи хормони или други продукти от № 2937 , но несъдържащи антибиотици:

3003 31 00

- -

Съдържащи инсулин

3003 40

-

Съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъдържащи нито хормони, нито други продукти от № 2937 , нито антибиотици

3003 90 00

-

Други

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от № 3002 , 3005 или 3006 ), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози (включително тези за трансдермално приложение) или пригодени за продажба на дребно:

 

-

Съдържащи хормони или други продукти от № 2937 , но несъдържащи антибиотици:

3004 32 00

- -

Съдържащи кортикостероидни хормони, техните производни или структурни аналози

3004 50 00

-

Други медикаменти, съдържащи витамини или други продукти от № 2936

3004 90 00

-

Други

3005

Вати, марли, бинтове и аналогични артикули (например превръзки, пластири, синапизми), напоени или промазани с фармацевтични субстанции или пригодени за продажба на дребно за медицински, хирургически, стоматологични или ветеринарни цели:

3005 90

-

Други:

 

- -

Други:

 

- - -

От текстилни материали:

3005 90 50

- - - -

Други

3006

Фармацевтични препарати и артикули, посочени в забележка 4 от настоящата глава:

3006 10

-

Стерилни катгути и други подобни стерилни конци за хирургически шевове (включително стерилните резорбируеми конци, употребявани в хирургията или стоматологията) и стерилни лепила за органични тъкани, използвани в хирургията за затваряне на рани; стерилни ламинарии; стерилни резорбируеми кръвоспиращи средства, употребявани в хирургията или стоматологията; стерилни средства за предотвратяване на сраствания, използвани в хирургията или стоматологията, дори резорбируеми:

3006 10 10

- -

Стерилни катгути

3006 20 00

-

Реактиви, предназначени за определяне на кръвните групи или фактори

3006 30 00

-

Контрастни препарати за рентгенови прегледи; диагностични реактиви, предназначени за приложение върху пациенти

3006 50 00

-

Окомплектовани фармацевтични чанти и кутии за оказване на първа медицинска помощ

3006 60 00

-

Противозачатъчни химически препарати на базата на хормони, на други продукти от № 2937 или на спермициди

3006 70 00

-

Препарати, представени под формата на гел, предназначени за използване в хуманната или ветиринарната медицина като лубриканти преди хирургически операции или медицински преглед, или като свързващ агент между тялото и медицинските инструменти

 

-

Други:

3006 92 00

- -

Фармацевтични отпадъци

3208

Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда; разтвори, дефинирани в забележка 4 от настоящата глава:

3208 90

-

Други:

 

- -

Разтвори, посочени в забележка 4 от настоящата глава:

3208 90 19

- - -

Други

 

- -

Други:

3208 90 91

- - -

На базата на синтетични полимери

3303 00

Парфюми и тоалетни води:

3303 00 90

-

Тоалетни води

3304

Готови продукти за разкрасяване или гримиране и препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и препаратите за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр:

 

-

Други:

3304 91 00

- -

Пудри, включително компактните

3306

Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите, включително праховете и пастите за улесняване прилепването на зъбните протези; конци, използвани за почистване на зъбите (зъбни конци), представени в единични опаковки за продажба на дребно:

3306 10 00

-

Пасти за зъби

3307

Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня, депилатоари, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти и други козметични препарати, неупоменати, нито включени другаде; готови дезодоранти за помещения, дори неароматизирани, със или без дезинфекционни свойства:

3307 20 00

-

Дезодоранти за тяло и противопотни средства

3401

Сапуни; повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни, на пръчки, парчета или калъпи, дори съдържащи сапун; повърхностноактивни органични продукти и препарати, за миене на кожата, течни или под формата на крем и пригодени за продажба на дребно, дори и съдържащи сапун; хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти:

 

-

Сапуни, повърхностноактивни органични продукти и препарати, на пръчки, парчета или калъпи и хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти:

3401 19 00

- -

Други

3401 20

-

Сапуни под други форми:

3401 20 10

- -

На пластинки, на люспи, на гранули или на прах

3403

Смазочни препарати (включително маслата, употребявани при рязане, препаратите за намаляване триенето на гайките, препаратите против корозия и препаратите за откалъпване на базата на смазочни материали) и препарати за омасляване на текстилни материали, намасляване на кожи или на други материали, с изключение на тези, съдържащи като основен компонент 70 % или повече тегловно нефтени масла или масла от битуминозни минерали

3404

Изкуствени восъци и восъчни препарати

3405

Вакси и кремове за обувки, паркетини, политури, препарати за лъскане на каросерии, стъкла или метали, пасти и прахове за чистене и лъскане и подобни препарати (дори под формата на хартия, вата, филц, нетъкан текстил, порести пластмаси или порест каучук, напоени, промазани или покрити с тези препарати), с изключение на восъците от № 3404 :

3405 10 00

-

Вакси, кремове и подобни препарати за обувки или кожи

3405 20 00

-

Паркетини и подобни препарати за поддържане на дървени мебели, дървени подове и паркет или други дървени изделия

3405 40 00

-

Пасти, прахове и други препарати за чистене и лъскане

3405 90

-

Други:

3405 90 10

- -

Препарати за лъскане на метали

3407 00 00

Пасти за моделиране, включително тези за детски забавления (пластелини); състави, наречени „зъболекарски восъци“, представени в асортименти, в опаковки за продажба на дребно или на плочки, подкови, пръчици или в подобни форми; други състави, използвани в зъболекарството на базата на гипс

3605 00 00

Кибрити, различни от пиротехническите артикули от № 3604

3606

Фероцерий и други пирофорни сплави под всякакви форми; артикули от възпламенителни материали, упоменати в забележка 2 от настоящата глава:

3606 10 00

-

Течни горива и горива от втечнени газове от вида на използваните за запалки, представени в съдове със съдържание, непревишаващо 300 cm3

3606 90

-

Други:

3606 90 90

- -

Други

3801

Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита или на друг вид въглерод под формата на пасти, блокове, плочки или други полуфабрикати:

3801 10 00

-

Изкуствен графит

3801 30 00

-

Въглеродни пасти за електроди и други подобни пасти за вътрешна облицовка на пещи

3801 90 00

-

Други

3802

Активен въглен; естествени активирани минерални материали; животински въглен, включително обеднен животински въглен

3806

Колофони и смолни киселини и техните производни; есенция от колофон и масла от колофон; разтопени смоли:

3806 30 00

-

Естерни смоли

3806 90 00

-

Други

3807 00

Дървесен катран; дървесни катранени масла; дървесен креозот; дървесен метилов спирт; растителни катрани; смоли за пивоварното производство и подобни продукти на базата на колофоните, смолните киселини или растителните катрани:

3807 00 90

-

Други

3809

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито включени другаде:

 

-

Други:

3809 91 00

- -

От видовете, използвани при производството на текстил или в подобни производства

3809 92 00

- -

От видовете, използвани при производството на хартия или в подобни производства

3809 93 00

- -

От видовете, използвани при производството на кожи или в подобни производства

3810

Препарати за декапиране на метали; флюсове за заваряване или спояване и други спомагателни препарати, използвани при заваряване или спояване на металите; пасти и прахове за заваряване или спояване, съставени от метал и от други материали; препарати за обмазване или пълнене на електроди или пръчици за заваряване:

3810 10 00

-

Препарати за декапиране на метали; пасти и прахове за заваряване или спояване, съставени от метал и от други материали

3810 90

-

Други:

3810 90 90

- -

Други

3812

Препарати, наречени „ускорители на вулканизация“; сложни пластификатори за каучук или пластмаси, неупоменати, нито включени другаде; антиокислителни препарати и други сложни стабилизатори за каучук или пластмаси:

3812 20

-

Сложни пластификатори за каучук или пластмаси:

3812 20 90

- -

Други

3812 30

-

Антиокислителни препарати и други сложни стабилизатори за каучук или пластмаси:

3812 30 80

- -

Други

3813 00 00

Смеси и заряди за пожарогасители; пожарогасителни гранати и бомби

3815

Инициатори на реакции, ускорители на реакции и катализаторни препарати, неупоменати, нито включени другаде:

3815 90

-

Други:

3815 90 90

- -

Други

3818 00

Химични елементи, легирани с оглед използването им в електрониката под формата на дискове, пластинки или аналогични форми; химични съединения, легирани с оглед използването им в електрониката:

3818 00 10

-

Легиран силиций

3819 00 00

Течности за хидравлични спирачки и други течни препарати за хидравлични трансмисии, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни минерали или ги съдържат, но под 70 % тегловно

3820 00 00

Антифризи и препарати против заскрежаване

3821 00 00

Готови среди за развитие и съхранение на микроорганизми (включително вирусите и подобни организми) или растителни, човешки или животински клетки

3824

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде:

3824 10 00

-

Свързващи препарати за леярски форми или сърца

 

-

Смеси, съдържащи халогенопроизводни на метана, етана или пропана:

3824 78 00

- -

Съдържащи перфлуорокарбони (PFCs) или хидрофлуорокарбони (HFCs), но несъдържащи хлорофлуорокарбони (СFСs) или хидрохлорофлуорокарбони (НCFCs)

3824 79 00

- -

Други

3824 90

-

Други:

3824 90 10

- -

Нефтени сулфонати, с изключение на нефтените сулфонати на алкалните метали, на амония или на етаноламините; тиофенсъдържащи сулфонови киселини от масла от битуминозни минерали и техните соли

3824 90 35

- -

Антикорозионни препарати, съдържащи амини като активни съставки

3824 90 40

- -

Сложни неорганични разтворители и разредители на лакове и подобни продукти

 

- -

Други:

3824 90 45

- - -

Антинакипни и подобни препарати

3824 90 55

- - -

Смеси на моно-, ди-, и три- естери на мастните киселини с глицерола (емулгатори на мазнини)

 

- - -

Продукти и препарати, използвани за фармацевтични или хирургически цели:

3824 90 62

- - - -

Междинни продукти от производството на монезинови соли

3824 90 64

- - - -

Други

3824 90 70

- - -

Незапалими, непромокаеми и други препарати, използвани за защита в строителството

 

- - -

Други:

3824 90 75

- - - -

Пластини от литиев ниобат, нелегирани

3824 90 80

- - - -

Смеси от аминопроизводни на димери на мастните киселини, със средно молекулно тегло 520 или повече, но непревишаващо 550

3824 90 85

- - - -

3-(1-Етил-1-метилпропил)изоксазол-5-иламин, под формата на разтвор в толуол

3824 90 87

- - - -

Смеси, състоящи се главно от (5-етил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил метил метилфосфонат и бис[(5-етил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил] метилфосфонат, както и смеси, състоящи се главно от диметил метилфосфонат, оксиран и дифосфорен пентаоксид

3825

Отпадъчни продукти от химическата или свързани с нея промишлености, неупоменати, нито включени другаде; битови отпадъци; утайки от отпадъчни води; други отпадъци, упоменати в забележка 6 към настоящата глава

 

-

Отпадъци от органични разтворители:

3825 49 00

- -

Други

3825 90

-

Други:

3825 90 90

- -

Други

3826 00

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно:

3826 00 10

-

Моно-алкилни естери на мастни киселини, съдържащи обемно 96,5 % или повече естери (FAMAE)

3918

Пластмасови подови настилки, дори самозалепващи се, на роли или под формата на плочи или плочки; пластмасови облицовки за стени или тавани, определени в забележка 9 от настоящата глава

3919

Пластмасови самозалепващи се плочи, листове, ленти, фолио и други плоски форми, дори на роли

4004 00 00

Отпадъци, остатъци и изрезки от невтвърден каучук, дори раздробени на прах или гранули

4006

Други форми (например пръчки, тръби, профили) и артикули (например дискове, шайби), от невулканизиран каучук

4008

Плочи, листове, ленти, пръчки и профили от вулканизиран невтвърден каучук:

 

-

От порест каучук:

4008 11 00

- -

Плочи, листове и ленти

4008 19 00

- -

Други

 

-

От непорест каучук:

4008 21

- -

Плочи, листове и ленти:

4008 21 10

- - -

Подови настилки и изтривалки

4009

Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи):

 

-

Неподсилени, нито по друг начин комбинирани с други материали

4009 11 00

- -

Без принадлежности

 

-

Подсилени или по друг начин комбинирани само с метал:

4009 21 00

- -

Без принадлежности

 

-

Подсилени или по друг начин комбинирани само с текстилни материали:

4009 31 00

- -

Без принадлежности

 

-

Подсилени или по друг начин комбинирани с други материали:

4009 41 00

- -

Без принадлежности

4010

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук:

 

-

Транспортни ленти:

4010 11 00

- -

Подсилени само с метал

4010 19 00

- -

Други

 

-

Трансмисионни ремъци:

4010 32 00

- -

Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, различни от тези с V-жлебове, с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 60 сm, но непревишаваща 180 сm

4010 33 00

- -

Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, с V-жлебове, с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 180 сm, но непревишаваща 240 сm

4010 34 00

- -

Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, различни от тези с V-жлебове, с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 180 сm, но непревишаваща 240 сm

4010 36 00

- -

Безконечни ремъци за зъбни трансмисии (синхронни), с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 150 сm, но непревишаваща 198 сm

4014

Хигиенни или фармацевтични артикули (включително биберони) от невтвърден вулканизиран каучук, дори с части от втвърден каучук:

4014 10 00

-

Презервативи

4016

Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук:

 

-

Други:

4016 91 00

- -

Подови настилки и изтривалки

4016 95 00

- -

Други надуваеми артикули

4016 99

- -

Други:

 

- - -

За превозните средства от № 8701 до 8705 :

4016 99 52

- - - -

Части от каучук и метал

4201 00 00

Сарашки или седларски артикули за всякакви животни (включително ремъци, поводи, наколенници, намордници, седла, кобури за седла, облекла за кучета и подобни артикули) от всякакъв вид материали

4202

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, изолиращи чанти за храни и напитки, тоалетни чантички, раници, ръчни чанти, пазарски чанти, портфейли, портмонета, калъфи за карти за игра, калъфи за цигари, кесии за тютюн, кутии за инструменти, чанти за спортни артикули, кутии за флакони или бижута, пудриери, кутии за златарски изделия и други подобни, от естествена или възстановена кожа, от пластмасови листове, от текстилни материали, от вулканфибър или от картон, или покрити изцяло или в по-голямата си част с тези материали или с хартия:

 

-

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти и други подобни:

4202 11

- -

С външна повърхност от естествена или от възстановена кожа

4202 12

- -

С външна повърхност от пластмаси или от текстилни материали

4202 19

- -

Други

 

-

Ръчни чанти, дори чанти за през рамо, включително тези без дръжки:

4202 21 00

- -

С външна повърхност от естествена или от възстановена кожа

4202 22

- -

С външна повърхност от пластмасови листове или от текстилни материали

4202 29 00

- -

Други

 

-

Джобни артикули или артикули за ръчни чанти:

4202 31 00

- -

С външна повърхност от естествена или от възстановена кожа

4202 32

- -

С външна повърхност от пластмасови листове или от текстилни материали:

4202 32 90

- - -

От текстилни материали

4202 39 00

- -

Други

 

-

Други:

4202 91

- -

С външна повърхност от естествена или от възстановена кожа

4202 92

- -

С външна повърхност от пластмасови листове или от текстилни материали:

 

- - -

От пластмасови листове:

4202 92 11

- - - -

Пътни чанти, тоалетни чантички, раници и чанти за спортни артикули

4202 92 19

- - - -

Други

 

- - -

От текстилни материали:

4202 92 91

- - - -

Пътни чанти, тоалетни чантички, раници и чанти за спортни артикули

4202 92 98

- - - -

Други

4202 99 00

- -

Други

4203

Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена кожа:

4203 10 00

-

Облекла

 

-

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст:

4203 29

- -

Други

4203 30 00

-

Колани, поясоци и колани с презрамки

4203 40 00

-

Други допълнения към облеклото

4205 00

Други изделия от естествена или възстановена кожа:

 

-

За технически цели:

4205 00 11

- -

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци

4205 00 90

-

Други

4407

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm:

4407 10

-

Иглолистен:

 

- -

Друг:

 

- - -

Друг:

4407 10 93

- - - -

От бор от вида Pinus sylvestris L.

4411

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества:

 

-

Други:

4411 93

- -

С плътност, превишаваща 0,5 g/cm3, но непревишаваща 0,8 g/cm3:

4411 93 10

- - -

Без механична обработка и без повърхностно покритие

4806

Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листове:

4806 40

-

Хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни:

4806 40 10

- -

Хартия „кристал“

4810

Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, със или без свързващи материали, с изключение на всякакво друго покритие, дори повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери:

 

-

Крафт хартии и крафт картони, различни от видовете, използвани за писане, печатане или за други графични цели:

4810 32

- -

Равномерно избелени в масата си и на които повече от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от дървесни влакна, получени по химичен способ, с тегло на m2, превишаващо 150 g:

4810 32 90

- - -

Други

4823

Други хартии, картони, целулозна вата, платна от целулозни влакна, изрязани на формати; други изделия от хартиена маса, хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна:

 

-

Табли, чинии, чаши и подобни артикули, от хартия или картон:

4823 61 00

- -

От бамбук

5512

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно 85 % или повече синтетични щапелни влакна:

 

-

Съдържащи тегловно 85 % или повече полиестерни щапелни влакна:

5512 19

- -

Други

 

-

Съдържащи тегловно 85 % или повече акрилни или модакрилни щапелни влакна:

5512 29

- -

Други:

5512 29 90

- - -

Други

5513

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85 % от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, непревишаващо 170 g/m2:

 

-

Обагрени:

5513 21 00

- -

От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито

 

-

Печатани:

5513 41 00

- -

От полиестерни щапелни влакна, със сплитка лито

5513 49 00

- -

Други тъкани

5514

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85 % от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, превишаващо 170 g/m2:

 

-

Обагрени:

5514 23 00

- -

Други тъкани от полиестерни щапелни влакна

5514 29 00

- -

Други тъкани

 

-

Печатани:

5514 42 00

- -

От полиестерни щапелни влакна със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

5514 43 00

- -

Други тъкани от полиестерни щапелни влакна

5515

Други тъкани от синтетични щапелни влакна:

 

-

От полиестерни щапелни влакна:

5515 11

- -

Смесени предимно или само с щапелни влакна от вискозна коприна:

5515 11 90

- - -

Други

5515 12

- -

Смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки:

5515 12 90

- - -

Други

5515 19

- -

Други:

5515 19 90

- - -

Други

 

-

Други тъкани:

5515 99

- -

Други:

5515 99 80

- - -

Други

5516

Тъкани от изкуствени щапелни влакна:

 

-

Съдържащи тегловно по-малко от 85 % изкуствени щапелни влакна, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки

5516 23

- -

От прежди с различни цветове:

5516 23 10

- - -

Жакардови тъкани с широчина 140 сm и повече (дюшеклък)

 

-

Съдържащи тегловно по-малко от 85 % изкуствени щапелни влакна, смесени предимно или само с памук:

5516 43 00

- -

От прежди с различни цветове

 

-

Други:

5516 93 00

- -

От прежди с различни цветове

5601

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали:

 

-

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати:

5601 21

- -

От памук

5601 29 00

- -

Други

5601 30 00

-

Мъх от влакна, възли и пъпки от текстилни материали

5602

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани:

5602 10

-

Иглонабити филцове и продукти, изработени по метода прошивоплетене:

 

- -

Неимпрегнирани, нито промазани, нито покрити, нито ламинирани:

 

- - -

Иглонабити филцове:

5602 10 19

- - - -

От други текстилни материали

 

- - -

Продукти, изработени по метода прошивоплетене:

5602 10 38

- - - -

От други текстилни материали

5602 10 90

- -

Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани

 

-

Други филцове, неимпрегнирани, нито промазани, нито покрити, нито ламинирани:

5602 29 00

- -

От други текстилни материали

5602 90 00

-

Други

5603

Нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани:

 

-

От синтетични или изкуствени нишки

5603 11

- -

С тегло, непревишаващо 25 g/m2

5603 12

- -

С тегло, превишаващо 25 g/m2, но непревишаващо 70 g/m2

5603 13

- -

С тегло, превишаващо 70 g/m2, но непревишаващо 150 g/m2

5603 14

- -

С тегло, превишаващо 150 g/m2

 

-

Други:

5603 91

- -

С тегло, непревишаващо 25 g/m2

5603 91 10

- - -

Промазани или покрити

5603 92

- -

С тегло, превишаващо 25 g/m2, но непревишаващо 70 g/m2

5603 92 10

- - -

Промазани или покрити

5603 93

- -

С тегло, превишаващо 70 g/m2, но непревишаващо 150 g/m2

5603 94

- -

С тегло, превишаващо 150 g/m2

5603 94 90

- - -

Други

5604

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди, ленти и подобни форми от № 5404 или 5405 , импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси:

5604 90

-

Други:

5604 90 90

- -

Други

5605 00 00

Метални и метализирани прежди, дори обвити, съставени от текстилни прежди, от ленти или от подобни форми от № 5404 или 5405 , комбинирани с метал под формата на конци, ленти или прах или покрити с метал

5606 00

Обвити прежди, обвити ленти и подобни форми от № 5404 или 5405 , различни от тези от № 5605 и различни от обвитите прежди от конски косми; шенилна прежда; прежди, наречени „във верижка“:

5606 00 10

-

Прежди, наречени „във верижка“

 

-

Други:

5606 00 91

- -

Обвити прежди

5607

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, дори импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси:

 

-

От сизал или от други текстилни влакна от рода Аgavе:

5607 29 00

- -

Други

 

-

От полиетилен или полипропилен:

5607 41 00

- -

Канапи за свързване или връзване

5607 49

- -

Други

5607 50

-

От други синтетични влакна

5607 90

-

Други:

5607 90 90

- -

Други

5608

Мрежи със завързани бримки, на платна или на части, изработени от канапи, въжета или дебели въжета; конфекционирани мрежи за риболов и други конфекционирани мрежи, изработени от текстилни материали:

 

-

От синтетични или изкуствени текстилни материали:

5608 19

- -

Други:

 

- - -

Конфекционирани мрежи:

 

- - - -

От найлон или от други полиамиди:

5608 19 19

- - - - -

Други

5608 19 30

- - - -

Други

5608 19 90

- - -

Други

5609 00 00

Артикули от прежди, от ленти или от подобни форми от № 5404 или 5405 , от канапи, въжета или дебели въжета, неупоменати, нито включени другаде

5702

Тъкáни килими и други тъкáни подови настилки от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани, включително килимите, наречени „Kelеm“, „Schumacks“, „Karamanie“ и подобни ръчно тъкáни килими:

5702 50

-

Други, без влас, неконфекционирани:

 

- -

От синтетични или изкуствени текстилни материали:

5702 50 31

- - -

От полипропилен

5702 50 39

- - -

Други

5703

Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг, дори конфекционирани:

5703 30

-

От други синтетични или изкуствени текстилни материали:

 

- -

От полипропилен:

5703 30 12

- - -

С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 1 m2

 

- -

Други:

5703 30 82

- - -

С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 1 m2

5801

Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда, различни от артикулите от № 5802 или 5806 :

5801 10 00

-

От вълна или от фини животински косми

 

-

От синтетични или изкуствени влакна:

5801 31 00

- -

Кадифета и плюшове, вътъчни, с неразрязан флор

5801 32 00

- -

Рипсени кадифета и рипсени плюшове, вътъчни, с разрязан флор

5801 36 00

- -

Тъкани от шенилна прежда

5801 37 00

- -

Кадифета и плюшове, основни

5802

Хавлиени тъкани, различни от артикулите от № 5806 ; тъфтинг изделия, различни от продуктите от № 5703 :

5802 20 00

-

Хавлиени тъкани от други текстилни материали

5804

Тюлове и други мрежести тъкани, с изключение на изтъканите и плетените изделия; дантели на парче, на ленти или на мотиви, различни от артикулите от № 6002 до 6006 :

5804 10

-

Тюлове и други мрежести тъкани:

5804 10 90

- -

Други

5806

Ленти, различни от артикулите от № 5807 ; ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило:

5806 10 00

-

Ленти от кадифе, от плюш, от тъкани от шенилна прежда или от хавлиени тъкани

 

-

Други ленти:

5806 31 00

- -

От памук

5806 32

- -

От синтетични или изкуствени влакна:

5806 32 10

- - -

С истински иви

5807

Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, небродирани

5810

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви:

 

-

Други бродерии:

5810 92

- -

От синтетични или изкуствени влакна:

5810 92 90

- - -

Други

5810 99

- -

От други текстилни материали:

5810 99 90

- - -

Други

5901

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, производството на калъфи или за подобни приложения; копирни платна или транспаранти за рисуване; платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

5902

Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина, от найлон или от други полиамиди, от полиестери или от вискозна коприна:

5902 10

-

От найлон или от други полиамиди:

5902 10 90

- -

Други

5903

Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси, различни от тези от № 5902

5903 10

-

С поли(винилхлорид):

5903 10 90

- -

Промазани, покрити или ламинирани

5903 20

-

С полиуретан

5903 90

-

Други

5904

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани

5905 00

Стенни облицовки от текстилни материали:

 

-

Други:

5905 00 90

- -

Други

5906

Гумирани тъкани, различни от тези от № 5902 :

5906 10 00

-

Лепливи ленти с широчина, непревишаваща 20 сm

 

-

Други:

5906 99

- -

Други:

5906 99 90

- - -

Други

5907 00 00

Други импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета или за аналогични приложения

5909 00

Маркучи за помпи и подобни маркучи, от текстилни материали, дори армирани или с допълнения от други материали

5910 00 00

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси или подсилени с метал или с други материали

5911

Текстилни продукти и артикули за техническо приложение, посочени в забележка 7 на настоящата глава:

5911 10 00

-

Тъкани, филцове и тъкани, съчетани с филц, импрегнирани, промазани или покрити с един или повече слоя каучук, кожа или други материали, от видовете, използвани за производството на гарнитури за дараци и аналогични продукти за други технически приложения, включително кадифените ленти, импрегнирани с каучук за покритие на кросна

5911 20 00

-

Тъкани за пресяване и прецеждане (за сита), дори конфекционирани

 

-

Тъкани и филцове, безконечни или снабдени със свързващи средства от видовете, използвани за машините за производство на хартия или за подобни машини (например за целулозна маса, за азбестоцимент):

5911 32

- -

С тегло на m2, равно или по-голямо от 650 g:

 

- - -

От естествена коприна, от синтетични или от изкуствени влакна:

5911 32 19

- - - -

Други

5911 32 90

- - -

От други текстилни материали

5911 90

-

Други

6001

Кадифета, плюшове (включително платовете, наречени „с дълъг влас“) и хавлиени платове, трикотажни:

6001 10 00

-

Платове, наречени „с дълъг влас“

 

-

Хавлиени платове:

6001 21 00

- -

От памук

6001 22 00

- -

От синтетични или от изкуствени влакна:

6001 29 00

- -

От други текстилни материали

 

-

Други:

6001 92 00

- -

От синтетични или от изкуствени влакна:

6001 99 00

- -

От други текстилни материали

6002

Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm, съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери или каучукови нишки, различни от тези от № 6001 :

6002 40 00

Съдържащи тегловно 5 % или повече прежди от еластомери, но несъдържащи каучукови нишки

6005

Осново-плетени платове (включително тези, получени чрез машина за галониране), различни от тези от № 6001 до 6004 :

 

-

От синтетични влакна:

6005 32

-

Обагрени:

6005 32 90

- - -

Други

6006

Други трикотажни платове:

 

-

От памук:

6006 23 00

- -

От прежди с различни цветове

 

-

От синтетични влакна:

6006 31

- -

Неизбелени или избелени

6006 33

- -

От прежди с различни цветове:

6006 33 90

- - -

Други

6006 34

-

Печатани:

6006 34 90

- - -

Други

6006 90 00

-

Други

6102

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета, с изключение на артикулите от № 6104 :

6102 90

-

От други текстилни материали:

6102 90 90

- -

Анораци, якета, блузони и подобни артикули

6103

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), трикотажни или плетени, за мъже или момчета:

 

-

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти:

6103 42 00

- -

От памук

6103 43 00

- -

От синтетични влакна

6104

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), трикотажни или плетени, за жени или момичета

 

-

Рокли:

6104 42 00

- -

От памук

6107

Слипове и други долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, трикотажни или плетени, за мъже или момчета:

 

-

Други:

6107 99 00

- -

От други текстилни материали

6108

Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета:

 

-

Нощници и пижами:

6108 39 00

- -

От други текстилни материали

 

-

Други:

6108 91 00

- -

От памук

6203

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), за мъже или момчета:

 

-

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти:

6203 42

- -

От памук:

 

- - -

Панталони с пластрон и презрамки:

6203 42 59

- - - -

Други

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета:

 

-

Ансамбли:

6204 21 00

- -

От вълна или от фини животински косми

6204 23

- -

От синтетични влакна

6204 23 80

- - -

Други

6208

Долни фланели и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или момичета:

 

-

Комбинезони и фусти:

6208 11 00

- -

От синтетични или от изкуствени влакна:

6209

Облекла и допълнения за облеклата, за бебета:

6209 30 00

-

От синтетични влакна:

6211

Горни спортни облекла, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми; други облекла:

 

-

Други облекла, за мъже или момчета:

6211 33

- -

От синтетични или от изкуствени влакна:

 

- - -

Горни спортни облекла с подплата:

6211 33 31

- - - -

Чиято външна част е изработена от един и същи плат

 

- - - -

Други:

6211 33 42

- - - - -

Долни части

6211 33 90

- - -

Други

6211 39 00

- -

От други текстилни материали

 

-

Други облекла, за жени или момичета:

6211 42

- -

От памук:

 

- - -

Горни спортни облекла с подплата:

6211 42 31

- - - -

Чиято външна част е изработена от един и същи плат

6211 43

- -

От синтетични или от изкуствени влакна:

 

- - -

Горни спортни облекла с подплата:

 

- - - -

Други:

6211 43 42

- - - - -

Долни части

6301

Одеяла:

6301 30

-

Одеяла (различни от електрическите одеяла) от памук:

6301 30 10

- -

Трикотажни или плетени

6301 40

-

Одеяла (различни от електрическите одеяла) от синтетични влакна:

6301 40 90

- -

Други

6302

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня:

 

-

Друго спално бельо, печатано:

6302 22

- -

От синтетични или изкуствени влакна:

6302 22 10

- - -

От нетъкан текстил

6302 29

- -

От други текстилни материали:

6302 29 90

- - -

Друго

 

-

Друго спално бельо:

6302 32

- -

От синтетични или изкуствени влакна:

6302 32 90

- - -

Друго

 

-

Други покривки и кърпи за маса:

6302 51 00

- -

От памук

6302 53

- -

От синтетични или изкуствени влакна:

6302 53 10

- - -

От нетъкан текстил

6302 59

- -

От други текстилни материали:

6302 59 90

- - -

Други

 

-

Други:

6302 91 00

- -

От памук

6302 99

- -

От други текстилни материали:

6302 99 90

- - -

Други

6303

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла:

 

-

Други:

6303 92

- -

От синтетични влакна

6303 92 90

- - -

Други

6303 99

- -

От други текстилни материали:

6303 99 10

- - -

От нетъкан текстил

6304

Други артикули за обзавеждане, с изключение на тези от № 9404 :

 

-

Други:

6304 91 00

- -

Трикотажни или плетени

6306

Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове или сухопътни ветроходи; артикули за къмпинг:

 

-

Палатки:

6306 22 00

- -

От синтетични влакна

6307

Други конфекционирани артикули, включително шаблоните за облекла:

6307 10

-

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и артикули за подобна употреба:

6307 10 10

- -

Трикотажни или плетени

6307 10 30

- -

От нетъкан текстил

6307 90

-

Други:

 

- -

Други:

 

- - -

Други:

6307 90 92

- - - -

Чаршафи за еднократна употреба, конфекционирани от продуктите от № 5603 , от вида използван при хирургически процедури

6308 00 00

Асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци, дори с приспособления, за изработване на килими, на гоблени, на бродирани покривки за маси или салфетки или на подобни текстилни артикули, в опаковки за продажба на дребно

6402

Други обувки с външни ходила и горна част от каучук или пластмаси:

 

-

Други обувки:

6402 99

- -

Други:

 

- - -

Други:

 

- - - -

С горна част от пластмаси:

6402 99 50

- - - - -

Пантофи и други домашни обувки

6403

Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа:

 

-

Други обувки с външни ходила от естествена кожа:

6403 51

- -

Покриващи глезена:

6403 51 05

- - -

С основно ходило от дърво, без вътрешни ходила

6403 59

- -

Други:

 

- - -

Други:

 

- - - -

Други, с вътрешно ходило с дължина:

 

- - - - -

24 сm или повече:

6403 59 99

- - - - - -

За жени

6404

Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или възстановена кожа и горна част от текстилни материали:

 

-

Обувки с външни ходила от каучук или от пластмаси:

6404 19

- -

Други:

6404 19 10

- - -

Пантофи и други домашни обувки

6404 20

-

Обувки с външни ходила от естествена или възстановена кожа:

6404 20 10

- -

Пантофи и други домашни обувки

6406

Части за обувки (включително горните части, дори фиксирани върху ходила, различни от външните ходила); сменяеми вътрешни ходила, табан хастари и подобни сменяеми артикули; гети, гамаши и подобни артикули и техните части:

6406 20

-

Външни ходила и токове от каучук или пластмаси

6501 00 00

Щумпи, неоформени, нито фасонирани дискове, цилиндри (дори разцепени по височина), от филц, за шапки

6504 00 00

Шапки, плетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, дори гарнирани

6505 00

Шапки от трикотаж или конфекционирани от дантели, филц или други текстилни продукти, на парчета (но не от ленти), дори гарнирани; мрежи и филета за коса от всякакви материали, дори гарнирани

6506

Други шапки, дори гарнирани:

6506 10

-

Предпазни шапки

 

-

Други:

6506 91 00

- -

От каучук или от пластмаси

6506 99

- -

От други материали:

6506 99 90

- - -

Други

6507 00 00

Ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, вътрешни предпазни приспособления, козирки и подбрадници за шапкарството

6601

Чадъри, сенници и слънчобрани (включително чадърите бастуни, плажните чадъри, градинските сенници и подобни артикули)

6602 00 00

Бастуни, бастуни столове, камшици, бичове и подобни артикули

6603

Части, гарнитури и принадлежности за артикулите от № 6601 или 6602 :

6603 20 00

-

Сглобени елементи, дори със стойки или стойки с дръжки, за чадъри, сенници или слънчобрани

6802

Обработени дялани или строителни камъни (различни от шистите) и изделия от тези камъни, с изключение на тези от № 6801 ; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки от естествени камъни (включително шистите), дори върху подложка; гранули, отломки и прах от естествени камъни (включително шистите), оцветени изкуствено:

 

-

Други дялани или строителни камъни и изделия от тях, просто разрязани или разцепени, с равна или гладка повърхност:

6802 21 00

- -

Мрамор, травертин и алабастър

 

-

Други:

6802 91 00

- -

Мрамор, травертин и алабастър

6811

Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни:

 

-

Несъдържащи азбест

6811 82 00

- -

Други плочи, пана, плочки, керемиди и подобни артикули

6901 00 00

Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия от инфузорна силикатна пръст (например кизелгур, трипел, диатомит) или от аналогична силикатна пръст

6902

Огнеупорни тухли, плочи, плочки и аналогични керамични изделия за строителството, различни от тези от инфузорна силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст

6903

Други огнеупорни керамични изделия (например реторти, тигели, муфели, форсунги, запушалки, стойки, чашки, тръби, защитни обвивки, пръчки), различни от тези от инфузорна силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст:

6903 20

-

Съдържащи тегловно повече от 50 % диалуминиев триоксид (Al2O3) или смес или комбинация от диалуминиев триоксид и силициев диоксид (SiO2):

6903 20 10

- -

Съдържащи тегловно по-малко от 45 % диалуминиев триоксид (Al2O3)

6904

Строителни тухли, подови блокчета, кахли и подобни артикули от керамика

6905

Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти, от керамика, и други керамични изделия за строителството

6907

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, нелакирани, нито емайлирани; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, от керамика, нелакирани, нито емайлирани, дори върху подложка:

6907 90

-

Други

6908

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, лакирани или емайлирани; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, от керамика, лакирани или емайлирани, дори върху подложка

6909

Прибори и артикули от керамика за химически или други технически цели; корита, вани и подобни съдове за селското стопанство от керамика; гърнета и подобни съдове за транспорт или амбалаж, от керамика:

 

-

Прибори и артикули за химически или други технически цели:

6909 11 00

- -

От порцелан

6909 12 00

- -

Артикули с твърдост, равна на 9 или повече по скалата на Моос

6909 90 00

-

Други

6910

Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, клозетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна употреба, от керамика

6911

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули, от порцелан

6912 00

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули от керамични материали, различни от порцелана

6913

Статуетки и други предмети за украса, от керамика

6914

Други изделия от керамика

7106

Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах:

 

-

Други:

7106 92 00

- -

В полуобработени форми

7113

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали:

 

-

От благородни метали, дори покрити, плакирани или дублирани с благородни метали:

7113 11 00

- -

От сребро, дори покрито, плакирано или дублирано с други благородни метали

7114

Златарски артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали:

 

-

От благородни метали, дори покрити, плакирани или дублирани с благородни метали:

7114 11 00

- -

От сребро, дори покрито, плакирано или дублирано с други благородни метали

7117

Бижутерийна имитация:

 

-

От неблагородни метали, дори посребрени, позлатени или платинирани:

7117 19 00

- -

Други

7117 90 00

-

Други

7201

Необработени чугуни и огледални „шпигел“ чугуни във вид на отливки, слитъци или други първични форми:

7201 20 00

-

Необработени нелегирани чугуни, съдържащи тегловно повече от 0,5 % фосфор

7205

Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана:

 

-

Прахове:

7205 29 00

- -

Други

7206

Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми, с изключение на желязото от № 7203 :

7206 90 00

-

Други

7207

Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани:

 

-

Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод:

7207 12

- -

Други, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното):

7207 12 90

- - -

Ковани

7210

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити:

 

-

С калай:

7210 12

- -

С дебелина, по-малка от 0,5 mm

7210 12 80

- - -

Други

7210 20 00

-

Покрити с олово, включително с оловно-калаено покритие

7210 30 00

-

Електролитно поцинковани

 

-

Поцинковани по друг начин:

7210 41 00

- -

Вълнообразни

7210 50 00

-

Покрити с хромни оксиди или с хром и хромни оксиди

7210 70

-

Боядисани, лакирани или покрити с пластмаси:

7210 70 10

- -

Бяла ламарина, лакирана; продукти, покрити с хромни оксиди или с хром и хромни оксиди, лакирани

7212

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина, по-малка от 600 mm, плакирани или покрити:

7212 10

-

С калай:

7212 10 90

- -

Други

7212 50

-

Покрити по друг начин:

7212 50 20

- -

Покрити с хромни оксиди или с хром и хромни оксиди

 

- -

Покрити с алуминий:

7212 50 69

- - -

Други

7212 60 00

-

Плакирани

7214

Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване:

7214 10 00

-

Изковани

 

-

Други:

7214 91

- -

С правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно):

7214 91 10

- - -

Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод

7214 99

- -

Други:

 

- - -

Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод:

7214 99 10

- - - -

От вида, използван за арматура за бетон

 

- - - -

Други, с кръгло напречно сечение, с диаметър:

7214 99 31

- - - - -

80 mm или повече

7214 99 50

- - - -

Други

 

- - -

Съдържащи тегловно 0,25 % или повече въглерод:

 

- - - -

С кръгло напречно сечение, с диаметър:

7214 99 71

- - - - -

80 mm или повече

7214 99 79

- - - - -

По-малък от 80 mm

7214 99 95

- - - -

Други

7215

Други пръти от желязо или от нелегирани стомани:

7215 50

-

Други, само получени или завършени чрез студена обработка:

 

- -

Съдържащи тегловно по-малко от 0,25 % въглерод:

7215 50 19

- - -

Други

7216

Профили от желязо или от нелегирани стомани:

 

-

L- или Т-профили, само горещовалцувани или горещоизтеглени, с височина, по-малка от 80 mm:

7216 22 00

- -

Т-профили

 

-

U-, I- или Н-профили, само горещовалцувани или горещоизтеглени, с височина 80 mm или повече:

7216 31

- -

U-профили:

7216 31 90

- - -

С височина, превишаваща 220 mm

7216 32

- -

I-профили:

 

- - -

С височина 80 mm или повече, но непревишаваща 220 mm

7216 32 11

- - - -

С успоредни повърхности на рамената

7216 32 19

- - - -

Други

 

- - -

С височина, превишаваща 220 mm:

7216 32 99

- - - -

Други

7216 33

- -

H-профили:

7216 33 10

- - -

С височина 80 mm или повече, но непревишаваща 180 mm

7216 40

-

L- или Т-профили, само горещовалцувани или изтеглени на горещо, с височина 80 mm или повече: