23.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 315/7


РЕЗОЛЮЦИЯ (1)

относно инфраструктурното сътрудничество между ЕС и страните от Източното партньорство: съвместни пътни, железопътни и въздушни транспортни проекти

(2015/C 315/02)

ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ ЕВРОНЕСТ,

като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 23 октомври 2013 г. относно „Европейската политика на съседство: към укрепване на партньорството — позиция на Европейския парламент относно докладите от 2012 г.“,

като взе предвид резолюциите на Европейския парламент относно прегледа на европейската политика за съседство и нейното източно измерение, както и резолюциите относно Република Армения, Република Азербайджан, Република Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна,

като взе предвид Съвместната декларация от срещата на високо равнище на Източното партньорство (Вилнюс, 28 – 29 ноември 2013 г.) — „Източно партньорство: пътят напред“,

като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, озаглавено „ЕС и неговите съседни региони: подновен подход към сътрудничеството в сектора на транспорта“ (COM(2011)0415), и изготвения от Комисията план на Европейския съюз за транспорта в рамките на политиката за съседство, който включва сектора на въздухоплаването, морския и вътрешния воден транспорт, автомобилния и железопътния транспорт и инфраструктурните връзки,

като взе предвид съвместната декларация относно бъдещето на сътрудничеството в областта на транспорта в рамките на Източното партньорство от министрите на транспорта на държавите — членки на ЕС, и държавите – партньори от Източното партньорство, както и представители на Европейската комисия,

като взе предвид заключенията на Съвета относно сътрудничеството в областта на транспорта със съседните на ЕС региони, приети по време на 3116-ото заседание на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика,

като взе предвид Бялата книга на Комисията от 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“,

като взе предвид списъка с приоритетни инфраструктурни проекти на регионалната транспортна мрежа на Източното партньорство, одобрена на срещата на министрите на транспорта от ЕС и държавите от Източното партньорство на 9 октомври 2013 г. в Люксембург,

като взе предвид подписването на споразумения за асоцииране съответно между ЕС и Украйна, ЕС и Молдова и ЕС и Грузия,

като взе предвид ефикасността на морското и речното корабоплаване като системи за превоз на стоки, свързване на хора и развитие на по-добра интеграция на пазара,

1.

подчертава факта, че транспортът е от жизненоважно значение за благоденствието на Европа, тъй като той прави възможно ефективното разпространение на стоките и свободното пътуване на гражданите; припомня, че ЕС е важен политически и икономически партньор на държавите от Източното партньорство (ИП) и че засиленото сътрудничество в сектора на транспорта може значително да помогне на тези държави да станат икономически по-силни и политически по-стабилни; подчертава, че гражданите и предприятията в ЕС и съседните региони са пряко облагодетелствани от подобреното сътрудничество в областта на транспорта, което цели да намали времето и ресурсите, използвани за превоз на стоки, услуги и пътници, както и че по-тясното интегриране на пазара може да спомогне също за откриването на нови пазарни възможности за предприятията както в ЕС, така и в съседните региони;

2.

счита, че по-добри транспортни връзки могат да бъдат осъществени чрез усъвършенстване на транспортната инфраструктура и чрез по-тясна пазарна интеграция, като се осигури безпроблемно пътуване за пътниците и ефикасен и безопасен транспорт на стоките, като се отчита специфичното географско положение на държавите от Източното партньорство; изразява надежда във връзка с това, че ще се установи видима връзка между политиката в областта на транспорта в страните от Източното партньорство и стратегията „Европа 2020“;

3.

подчертава, че по-тясната интеграция между транспортните пазари на ЕС и източните му партньори зависи от желанието и готовността в това отношение на всяка отделна държава, както и от напредъка на съседните държави в прилагането на стандарти, равностойни на тези в ЕС, в области като безопасността, сигурността, околната среда и социалните въпроси; призовава ЕС да предостави цялата необходима техническа и консултантска помощ и да не прибягва до протекционизъм;

4.

подчертава, че продължават да съществуват големи разлики по отношение на транспортната инфраструктура между източните и западните части на Европа, по отношение на които трябва да бъдат взети мерки, и че европейският континент трябва да бъде по-хомогенен по отношение на транспортната инфраструктура;

5.

припомня, че задръстванията са основен проблем, особено в автомобилния и въздушния транспорт; подчертава необходимостта от преодоляване на значителните затруднения в пропускателната способност на европейската транспортна мрежа, за да бъдат посрещнати изискванията на гражданите да пътуват и потребностите на икономиката от транспортиране на стоки и услуги, като същевременно се предвидят ограниченията, произтичащи от ресурсите и околната среда;

6.

отчита приемането на новите насоки за трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), които задават формата на основната и широкообхватна мрежа от стратегическа европейска инфраструктура в източната и западната част на Европейския съюз и по този начин оформят Единното европейско транспортно пространство; призовава Европейската комисия да обмисли възможността за свързване на основната трансевропейска транспортна мрежа с транспортната мрежа в страните от ИП;

7.

призовава Комисията да извърши и публикува, съвместно с правителствата на източните партньори, съвместно проучване за оценка на транспортната инфраструктура, транспортните възли и връзки от взаимен интерес, което би могло да служи за всеобхватна основа за бъдещи съвместни проекти;

8.

отбелязва повишения натиск върху обществените ресурси за финансиране на инфраструктурата; подчертава, че е необходим нов подход към финансирането и ценообразуването, основан на публично-частни партньорства, които биха дали възможност на местните общности да си сътрудничат със заинтересовани частни субекти и правителствени агенции и да използват международни фондове за създаване на транспортни средства, които ще са от полза за всички участващи страни; настоятелно призовава държавите – членки на ЕС, и страните от Източното партньорство да обменят най-добрия опит и да засилят сътрудничеството в тази област;

9.

признава значението на по-нататъшното подобряване на инвестиционната среда в страните от ИП с цел привличане на инвестиции от държави – членки на ЕС, в секторите на пътния, железопътния, морския и въздушния транспорт, които ще подпомогнат развитието на съответната инфраструктура, интегрирането на страните от ИП и държавите — членки на ЕС, приемането на стандартите на ЕС и развитието на капацитет в страните от ИП;

10.

призовава Комисията и правителствата на държавите от ИП за включване на принципа за удобство на транспорта в бъдещите търговски споразумения;

11.

подчертава, че реформите в транспортния сектор в държавите от ИП следва да осигурят по-голямо сближаване с транспортните стандарти на ЕС; счита, че следва да бъдат приключени преговорите по споразумения за въздухоплавателни услуги между ЕС и тези държави от ИП, които са започнали преговори, и в тази връзка изразява надежда за бързо започване на подобни преговори с останалите държави от ИП; счита, че морската безопасност и сигурност трябва да се подобрят чрез реформа на политиката, че флаговете следва да се подобрят в съответствие с Парижкия меморандум за държавния пристанищен контрол, и че държавите партньори следва да са в състояние да демонстрират по-добри резултати по отношение на пътната безопасност, както и че предприемат конкретни мерки за повишаване на железопътната оперативна съвместимост с ЕС; счита, че транспортните връзки с ЕС следва да бъдат подобрени чрез по-добро планиране на мрежите и работа по приоритетни инфраструктурни проекти, които допринасят за свързването на държавите партньори с трансевропейската транспортна мрежа; насърчава страните партньори да преустроят съществуващите пътища и да изградят нови такива;

12.

отбелязва съществуването на затворени граници в рамките на територията на Източното партньорство, както и на трудности в областта на комуникацията за онези държави, които нямат пряк достъп до море, и във връзка с това призовава ЕС да допринесе за по-отворени и по-достъпни начини за връзка чрез изпълнението на осезаеми проекти;

13.

подчертава, че единното европейско небе, което е в процес на изграждане, също следва да бъдат разширено, така че да включи съседните на ЕС държави, като признаването на правото на ЕС и на принципа за „посочване от ЕС“ е минималното предварително условие за това; изтъква, че инициативата за Единно европейско небе има за цел да подобри безопасността и намали закъсненията, разходите и емисиите, както и че в рамките на поетапния подход към установяването на единно европейско небе съседните на ЕС държави имат желание да формират или да се присъединят към функционални блокове за въздушно пространство (ФБВП) с държавите — членки на ЕС; призовава държавите от Източното партньорство да допринасят за доброто функциониране на въздушните съобщения както между ЕС и страните от Източното партньорство, така и в рамките на територията на Източното партньорство;

14.

припомня, че сухопътният транспорт има ключова роля за търговския поток с тези държави от Източното партньорство, с които ЕС има общи сухопътни граници; при все това изтъква, че тромавите административни процедури при преминаване на границата продължават да възпрепятстват ефикасния поток на стоки между ЕС и източните му съседи и че средно 40 % от общото време за превоз се губи по границите заради несъответствия между административните процедури; подчертава, че поради това улесняването на процедурите за преминаване на границата е от основно значение за стимулирането на търговията чрез намаляване на времето и на разходите и че споделянето на опита от успешните реформи в тази област ще бъде от полза за държавите от Източното партньорство;

15.

обръща внимание на факта, че смъртността от пътно-транспортни произшествия е значително по-висока в повечето държави от ИП в сравнение със средното за ЕС, и че следователно ниското равнище на пътната безопасност в страните от ИП е пряк повод за тревога в ЕС; подчертава, че подобряването на пътната безопасност посредством обучения, обмен на добри практики, повишаване на осведомеността и насърчаване на по-безопасната пътна инфраструктура, включително безопасно паркиране, е приоритетно за сътрудничеството на ЕС и за неговата финансова помощ за съседните региони; насърчава Европейската комисия да проучи възможността за разширяване на обхвата на общите системи на ЕС за предоставяне на интелигентни транспортни услуги, така че те да обхванат държавите от Източното партньорство;

16.

отбелязва със задоволство, че няколко държави от Източното партньорство изразиха интерес към увеличаване на пазарния достъп до сухопътен транспорт с ЕС, и смята, че ЕС трябва да упражнява външните си правомощия в тази област с оглед на по-нататъшното пазарно интегриране с тези държави; във връзка в това призовава Комисията да следи отблизо държавите партньори, за да се увери, че те изпълняват и прилагат съответните стандарти за безопасност и сигурност и социални и екологични стандарти, и да гарантира, че държавите членки не прибягват до протекционистки мерки; счита, че основната цел на подобна инициатива следва да бъде постепенно да се премахнат количествените ограничения в замяна на прилагането на стандарти, които гарантират качеството на услугите за сухопътен транспорт между ЕС и страните от ИП, като тази идея не е включена в действащите двустранни схеми;

17.

подчертава, че откритите, справедливи, недискриминационни, прозрачни и ефикасни системи за товарене, за ползване на железопътната инфраструктура по коридорите между ЕС и източните му съседи, Близкия изток и Азия са необходими, за да се използва пълният потенциал на железопътния превоз на товари (включително преустройството на съществуващи железопътни линии и изграждането на нови, по-ефективни такива); насърчава регионалното сътрудничество в тази област и отбелязва с тревога, че сред физическите пречки пред търговията и увеличаването на товарите се нареждат също липсата на оперативна съвместимост на железопътните системи, недостатъчните технологии и лошото състояние на подвижния състав; подчертава, че ефикасността на железопътния превоз на пътници може да се увеличи чрез засилване на сътрудничеството по отношение на преминаването през граница, без да се изискват значителни инвестиции в инфраструктурите;

18.

насърчава популяризирането на превозни средства с ниски въглеродни емисии и на инфраструктурата за алтернативните горива с цел да се намали потреблението на изкопаеми горива, а оттук и за намаляване на въздействието на транспорта върху околната среда;

19.

подчертава, че реформите, насочени към приближаването на железопътния транспорт на държавите от ИП до стандартите на ЕС (безопасност, сигурност, околна среда, социални въпроси и оперативна съвместимост), трябва да продължат, тъй като това би било от полза не само за превоза на пътници и товари, но и за привличането на допълнителни инвестиции в сектора на железопътния транспорт; изтъква, че високото търсене на модернизиране на подвижния състав в съседните държави създава допълнителни пазарни възможности за дружествата от ЕС; подчертава, че горепосочените реформите са и предварително условие за всяко бъдещо отваряне на пазара;

20.

настоятелно призовава ЕС да съдейства за постигането на съответствие чрез споделянето на информация относно разработването на национални програми за сигурност на гражданската авиация и споделяне на добри практики по отношение на прилагането и качествения контрол на мерките за авиационна сигурност; подчертава, че международните стандарти за авиационна сигурност, установени от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), трябва да бъдат изцяло изпълнени и подчертава, че и регулаторното сближаване в региона, което се простира отвъд международните стандарти, би могло да се улесни, като се подобрят познаването и прилагането на разпоредбите за авиационна сигурност на Европейската конференция за гражданска авиация (ЕКГА) и на принципите, заложени в първичното законодателство на ЕС;

21.

изтъква, че страните от Източното партньорство следва да бъдат също така бъдещите бенефициери в рамките на Единното европейско небе от Програмата за изследване на управлението на въздушното движение (SESAR), която има за цел да модернизира инфраструктурата за контрол на въздушния трафик в Европа, както и че ще бъде приветствана по-голяма помощ от страна на ЕС за страните от Източното партньорство, които имат желание да модернизират системите си за управление на въздушния трафик;

22.

подкрепя по-нататъшното регулаторно сближаване и постигане на съответствие във всички области на транспорта, институционалното развитие на правителствените агенции, отговорни за развитието на автомобилния, железопътния, морския и въздушния транспорт в страните от ИП, и приемането на съответните стандарти чрез обмен на най-добри практики на ЕС, техническа помощ и организиране на обучения, семинари и форуми;

23.

подкрепя изпълнението на проекти в областта на транспортната инфраструктура по транспортната мрежа на Източното партньорство посредством съществуващи програми и инструменти на ЕС, които подобряват връзките с основната мрежа на TEN-T, както и завършването на текущите проекти за свързване на страните от Източното партньорство с транспортни мрежи в ЕС;

24.

счита, че е необходимо Украйна, Молдова и Грузия, като страни, подписали споразумения за асоцииране, да получат подходяща подкрепа от ЕС в развитието на автомобилния, железопътния, въздушния и морския сектор;

25.

подчертава, че морският транспорт и плавателните пътища представляват основен елемент за развитието на търговията, за улесняване на движението на пътниците и за по-добра взаимосвързаност между транспортните системи, след като се отчетат специфичните географски характеристики на държавите от Източното партньорство;

26.

възлага на своите съпредседатели да предадат настоящата резолюция на председателя на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС и държавите от Източното партньорство.


(1)  Приета на 17 март 2015 г. в Ереван, Армения.