26.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/12


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 262/2014

от 12 декември 2014 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2015/2129]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 418/2014 на Комисията от 24 април 2014 г. за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход по отношение на субстанцията ивермектин (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 13 (Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията) от глава XIII на приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32014 R 0418: Регламент за изпълнение (ЕС) № 418/2014 на Комисията от 24 април 2014 г. (ОВ L 124, 25.4.2014 г., стр. 19)“.

Член 2

Текстовете на Регламент за изпълнение (ЕС) № 418/2014 на исландски и норвежки език, които се публикуват в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 13 декември 2014 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2014 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Kurt JÄGER


(1)  ОВ L 124, 25.4.2014 г., стр. 19.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.