31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/1


Известие относно временното прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

Следните части от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, подписано в Брюксел на 21 март 2014 г. и на 27 юни 2014 г., ще се прилага временно по силата на член 4, от решенията на Съвета относно подписването и временното прилагане на споразумението (1), второто от които изменено (2) от 1 ноември 2014 г., доколкото уредените в тях въпроси попадат в областта на компетентност на Съюза:

 

дял I;

 

дял II, членове 4,5 и 6;

 

дял III: членове 14 и 19;

 

дял V: глава 1 (с изключение на член 338, буква к) и членове 339 и 342), глава 6 (с изключение на член 361, член 362, параграф 1, буква в), член 364 и член 365, букви a) и в), глава 7 (с изключение на член 368, параграф 3 и член 369 (3), букви a) и г)), глави 12 и 17 (с изключение на член 404, буква з), глава 18 (с изключение на член 410, буква б) и член 411), глави 20, 26 и 28, както и членове 353 и 428;

 

дял VI;

 

дял VII (с изключение на член 479, параграф 1), доколкото разпоредбите на този дял са ограничени до целта да се гарантира временното прилагане на споразумението;

 

приложение XXVI, приложение XXVII (с изключение на ядрените въпроси), приложения XXVIII—XXXVI (с изключение на точка 3 от приложение XXXII),

 

приложения XXXVIII—XLI, приложения XLIII и XLIV, както и протокол III.


(1)  ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 1.

ОВ L 278, 20.9.2014 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 289, 3.10.2014 г., стр. 1.

(3)  Посочването в член 369, буква в) на „изработване на стратегии за финансиране, съсредоточени върху поддръжката, капацитетните ограничения и липсващите звена на инфраструктурата“ не създава никакви задължения за финансиране за държавите членки.