11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/10


Нотификация от Европейския съюз до Княжество Андора относно техническо изменение, налагащо се поради присъединяването към Европейския съюз на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на Хърватия на 1 юли 2013 г., в приложение I към Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

Уважаеми господине,

Имам честта да се позова на Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания.

Поради присъединяването на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на Хърватия на 1 юли 2013 г. в приложение I към Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания, е необходимо да се направи техническо изменение във формата, предвиден в член 18, параграф 2, първа алинея от Споразумението.

В член 18, параграф 2, първа алинея от Споразумението се предвижда списъкът на компетентните органи в приложение I да може да се изменя чрез изпращане на обикновена нотификация до другата договаряща страна от Княжество Андора — за органа, посочен в буква а) от горепосоченото приложение, и от Европейската общност — по отношение на останалите органи.

С настоящото писмо Ви уведомявам от името на Съюза, че компетентните органи за България, Румъния и Хърватия са:

в България: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или упълномощен представител,

в Румъния: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală или упълномощен представител,

в Хърватия: Ministar financija или упълномощен представител

и че те следва да бъдат добавени в приложение I към Споразумението съответно като буква аа), аб) и ав) след компетентните органи, посочени в буква щ).

Моля, приемете, моите най-дълбоки почитания.

За Европейския съюз,

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“