3.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/3


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за сътрудничество при прилагането на законодателството в областта на конкуренцията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ (наричан по-нататък „Съюза“),

от една страна, и

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ (наричана по-нататък „Швейцария“)

от друга страна,

наричани по-нататък „страна“ или „страни“,

КАТО ОТЧИТАТ близките отношения между Съюза и Швейцария икато признават, че сътрудничеството в борбата с антиконкурентните действия ще допринесе за подобряване и укрепване на техните взаимоотношения,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че разумното и ефективно прилагане на законодателството в областта на конкуренцията е въпрос от важно значение за ефективното функциониране на техните съответни пазари, за икономическото благосъстояние на потребителите и на двете страни, както и за търговията между тях,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че системите за прилагането на законодателството в областта на конкуренцията на Съюза и на Швейцария се основават на същите принципи и предвиждат сходни правила,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ преразгледаната Препоръка на Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие относно сътрудничеството между държавите членки при антиконкурентни практики, засягащи международната търговия, приета на 27 и 28 юли 1995 г.,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че сътрудничеството и координацията, включително обменът на информация и по-специално предаването на информация, която е получена от страните в хода на процедурите им по разследване, ще допринесат за по-ефективното прилагане на законодателството в областта на конкуренцията на двете страни,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел

Целта на настоящото споразумение е да допринесе за ефективното прилагане на законодателството в областта на конкуренцията на всяка от страните посредством сътрудничество и координация, включително обмен на информация, между органите за защита на конкуренцията на страните, и чрез избягване или намаляване на възможността за конфликти между страните по всички въпроси, свързани с прилагането на законодателството в областта на конкуренцията на всяка от страните.

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение посочените по-долу понятия се определят по следния начин:

(1)

„орган за защита на конкуренцията“ и „органи за защита на конкуренцията“ на страните означава:

а)

за Европейския съюз — Европейската Комисия, що се отнася до нейните отговорности по отношение на законодателството в областта на конкуренцията на Съюза, и

б)

за Швейцария — Комисията за защита на конкуренцията, включително нейният секретариат;

(2)

„компетентен орган на държава членка“ означава орган на всяка държава — членка на Съюза, който е компетентен за прилагането на законодателството в областта на конкуренцията. При подписването на настоящото споразумение Съюзът изпраща на Швейцария списък на тези органи. Европейската комисия ще изпраща на органа за защита на конкуренцията на Швейцария актуализиран списък винаги, когато настъпи промяна;

(3)

„законодателство в областта на конкуренцията“ означава:

а)

за Съюза — членове 101, 102 и 105 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Регламент (ЕО) № 139/2004 от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 139/2004“), членове 53 и 54 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък „Споразумението за ЕИП“) когато са във връзка с членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, регламентите за тяхното прилагане, както и всички изменения към тях, и

б)

за Швейцария — Федерален закон за картелите и други ограничения на конкуренцията от 6 октомври 1995 г. (наричан по-нататък „ЗКДОК“), и актовете за неговото изпълнение, а също така всякакви изменения към него;

(4)

„антиконкурентни действия“ означава всички действия, които могат да бъдат предмет на забрана, санкции или на други ограничителни мерки от страна на органите за защита на конкуренцията съгласно законодателството в областта на конкуренцията на една от страните или и на двете страни;

(5)

„дейности по прилагане“ означава всяко прилагане на законодателството в областта на конкуренцията чрез разследване или процедура, провеждана от органа за защита на конкуренцията на всяка от страните;

(6)

„информация, получена при процедура по разследване“ означава всяка информация, получена от една от страните при използване на нейните официални правомощия за разследване или предадена на една от страните по силата на правно задължение.

а)

За Съюза това означава информация, получена чрез искания за предоставяне на информация съгласно член 18 на Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренцията, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (1) (наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1/2003“), устни изявления съгласно член 19 на Регламент (ЕО) № 1/2003 и проверки, извършени от Европейската комисия или от името на Европейската Комисия съгласно членове 20, 21 и 22 на Регламент (ЕО) № 1/2003 или информация, получена в резултат на прилагането на Регламент (ЕО) № 139/2004.

б)

За Швейцария това означава информация, получена чрез искания за предоставяне на информация съгласно член 40 от ЗКДОК, устни изявления съгласно член 42, параграф 1 от ЗКДОК и проверки, извършени от органа за защита на конкуренцията съгласно член 42, параграф 2 от ЗКДОК или информация, получена в резултат на прилагането на Наредбата относно контрола върху концентрациите между предприятия от 17 юни 1996 г.;

(7)

„информацията, получена съгласно процедурата за освобождаване от глоби и намаляване на техния размер“ означава:

а)

за Съюза — информация, получена съгласно Известието на Комисията относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за картели, и

б)

за Швейцария — информация, получена съгласно член 49а, параграф 2 от ЗКДОК и членове 8—14 от Наредбата за налагане на санкции за незаконно ограничаване на конкуренцията от 12 март 2004 г.;

(8)

„информацията, получена съгласно процедура за постигане на споразумение“ означава:

а)

за Съюза — информацията, получена съгласно член 10а от Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕС (1) (наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 773/2004“), и

б)

за Швейцария — информацията, получена съгласно член 29 от ЗКДОК.

Член 3

Уведомления

1.   Органът за защита на конкуренцията на всяка страна уведомява писмено органа за защита на конкуренцията на другата страна за дейностите по прилагане, за които уведомяващият орган за защита на конкуренцията счита, че могат да засегнат важни интереси на другата страна. Уведомления съгласно този член могат да се изпращат чрез електронна поща.

2.   Дейностите по прилагане, които могат да засегнат важни интереси на другата страна, включват по-специално:

а)

дейности по прилагане във връзка с антиконкурентни действия, различни от концентрации, спрямо предприятие, учредено или организирано съгласно законите и разпоредбите, приложими на територията на другата страна;

б)

дейности по прилагане, които включват поведение, смятано за насърчено, изисквано или одобрено от другата страна;

в)

дейности по прилагане, които включват концентрация, при която една или повече от страните по сделката, е предприятие, учредено или организирано съгласно законите и разпоредбите, приложими на територията на другата страна;

г)

дейности по прилагане, които включват концентрация, при която предприятие, контролиращо една или повече от страните по сделката, е учредено или организирано съгласно законите и разпоредбите, приложими на територията на другата страна;

д)

дейности по прилагане спрямо антиконкурентни действия, различни от концентрации, които също се извършват или са се извършвали в значителната си част на територията на другата страна; и

е)

дейности по прилагане, които включват правни средства за защита, които изрично изискват или забраняват дадено поведение на територията на другата страна, или съдържат обвързващи задължения за предприятия на тази територия.

3.   Уведомленията по отношение на концентрациите съгласно параграф 1 се предоставят:

а)

в случая на Съюза, при откриване на процедура съгласно член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 139/2004; и

б)

в случая на Швейцария, при откриване на процедури съгласно член 33 от ЗКДОК.

4.   Уведомления по отношение на въпроси, различни от концентрации, съгласно параграф 1 се предоставя:

а)

в случая на Съюза, при откриване на процедура, посочена в член 2 от Регламент (ЕО) № 773/2004; и

б)

в случая на Швейцария, при откриване на процедури по член 27 от ЗКДОК.

5.   Уведомленията включват по-специално имената на страните по разследването, проучваните действия и пазарите, към които те се отнасят, съответните правни разпоредби и датата на дейностите по прилагане.

Член 4

Координация на дейностите по прилагане

1.   Когато органите за защита на конкуренцията на двете страни извършват дейности по прилагане по отношение на свързани въпроси, те могат да координират своите действия по прилагане. Те могат, в частност, да координират графика на своите проверки.

2.   Когато преценяват дали определени дейности по прилагане могат да бъдат координирани, органите за защита на конкуренцията на страните вземат под внимание по-специално следните фактори:

а)

последиците от такава координация за възможността органите за защита на конкуренцията на страните да изпълнят целите на своите дейности по прилагане;

б)

относителните възможности на органите за защита на конкуренцията на страните да получат информацията, която е необходима за провеждане на дейностите по прилагане;

в)

възможността за избягване на конфликтни задължения и ненужни тежести за предприятията, които са предмет на дейности по прилагане; и

г)

възможността техните ресурси да се използват по-ефективно.

3.   При условие, че уведоми по подходящ начин органа за защита на конкуренцията на другата страна, органът за защита на конкуренцията на всяка от страните може по всяко време да ограничи координацията на дейностите по прилагане и да продължи да работи самостоятелно по конкретна дейност по прилагане.

Член 5

Избягване на конфликти (пасивно зачитане)

1.   Органът за защита на конкуренцията на всяка от страните внимателно отчита важните интереси на другата страна по време на всички етапи от своите дейности по прилагане, включително решенията за започване на дейности по прилагане, обхвата на тези дейности и естеството на санкциите или за другите принудителни мерки, искани при всеки отделен случай.

2.   Ако специфичната дейност по прилагане, предвидена от органа за защита на конкуренцията на една от страните, може да засегне важни интереси на другата страна, то първата, без да се засяга правото ѝ на самостоятелна преценка, прави всичко възможно:

а)

да предостави на органа за защита на конкуренцията на другата страна своевременни сведения относно важни развития, свързани с интересите на същата страна,

б)

да даде на органа за защита на конкуренцията на другата страна възможност да представи коментари, и

в)

да вземе предвид коментарите на органа за защита на конкуренцията на другата страна при пълно зачитане на независимостта на органа за защита на конкуренцията на всяка страна за вземане на свое собствено решение.

Прилагането на настоящия параграф не засяга задълженията на органите за защита на конкуренцията на страните съгласно параграфи 3 и 4 на член III.

3.   Когато органът за защита на конкуренцията на една от страните прецени, че неговите дейности по прилагане могат да засегнат неблагоприятно важни интереси на другата страна, той полага всички усилия да потърси подходящо решение, удовлетворяващо интересите и на двете страни. При търсенето на такова решение органът за защита на конкуренцията на съответната страна следва да отчете следните фактори в допълнение към всички други фактори, които могат да са от значение при дадените обстоятелства:

а)

относителното значение на действителните или възможните последици от антиконкурентните действия за важни интереси на прилагащата страна в сравнение с последиците от тях върху важни интереси на другата страна;

б)

относителното значение за антиконкурентните действия, представляващи поведение или сделки, които се извършват на територията на една от страните, в сравнение с поведението или сделките, които се извършват на територията на другата страна;

в)

степента, в която биха били засегнати дейностите по прилагане на другата страна по отношение на същите предприятия, и

г)

степента, в която на предприятията ще бъдат наложени противоречиви изисквания от двете страни.

Член 6

Активно зачитане

1.   В случай че органът за защита на конкуренцията на една от страните счита, че антиконкурентните действия, извършени на територията на другата страна, засягат неблагоприятно важните интереси на първата страна, този орган, отчитайки значението на избягването на конфликти по отношение на компетентността и вземайки предвид факта, че органът за защита на конкуренцията на другата страна, може да извърши по-ефективни дейности по прилагане по отношение на такива антиконкурентни действия, може да поиска от органа за защита на конкуренцията на другата страна да започне или да разшири подходящи дейности по прилагане.

2.   Искането е максимално конкретно относно естеството на антиконкурентните действия и техните действителни или потенциални последици за важни интереси на страната, чийто орган за защита на конкуренцията подава искането, и включва предложение за по-нататъшна информация и друго сътрудничество, каквито подаващият искането орган за защита на конкуренцията може да предостави.

3.   Получилият искането орган за защита на конкуренцията внимателно преценява дали да започне дейности по прилагане или да разшири обхвата на вече текущи дейности по прилагане по отношение на антиконкурентните действия, посочени в искането. Получилият искането орган за защита на конкуренцията информира подаващия искането орган за защита на конкуренцията за своето решение във възможно най-кратък срок. Ако са започнати или разширени дейности по прилагане, то получилият искането орган за защита на конкуренцията информира подаващия искането орган за защита на конкуренцията за техния резултат и доколкото е възможно, за важни междинни развития.

4.   Нищо в настоящия член не ограничава правото на самостоятелна преценка на получилия искането орган за защита на конкуренцията съгласно неговото законодателството в областта на конкуренцията и политиките за прилагане по отношение на това, дали да предприеме дейности по прилагане във връзка с посочените в искането антиконкурентните действия, нито се ограничава възможността подаващият искането орган за защита на конкуренцията да го оттегли.

Член 7

Обмен на информация

1.   С оглед постигане на целите на настоящото споразумение, определени в член 1, органите за защита на конкуренцията на страните могат да обменят становища и информация, свързани с прилагането на тяхното съответно законодателство в областта на конкуренцията, както е предвидено в настоящия член и в членове 8, 9, и 10.

2.   Органите за защита на конкуренцията на страните могат да обсъждат всяка информация, включително информация, получена при процедура по разследване, както е необходимо за изпълнението на сътрудничеството и координацията, предвидени съгласно настоящото споразумение.

3.   Органите за защита на конкуренцията на страните могат да си предават един на друг информацията, с която разполагат, когато предприятието, което е предоставило информацията, е дало своето изрично съгласие в писмена форма. Когато тази информация съдържа лични данни, тези лични данни може да се предават само когато органите за защита на конкуренцията на страните проучват същото или подобно поведение или сделка. В противен случай се прилага член 9, параграф 3.

4.   При липса на съгласие, както е посочено в параграф 3, органът за защита на конкуренцията на една от страните може, при поискване, да предава получената при процедурата по разследване информация, с която разполага, на органа за защита на конкуренцията на другата страна, за да бъде използвана като доказателство, при спазването на следните условия:

а)

информация, получена при процедура по разследване, може да се предава само когато и двата органа за защита на конкуренцията разследват същото или подобно поведение или сделка;

б)

искането за такава информация следва да бъде представено в писмен вид и да включва общо описание на предмета и естеството на разследването или процедурата, за които се отнася искането, и свързаните с тях специфични законови разпоредби. В него се включват предприятията, които са предмет на разследването или процедурата, и чиято идентичност е налице към момента на искането; и

в)

получаващият искането орган за защита на конкуренцията определя, като се консултира с подаващия искането орган за защита на конкуренцията коя информация, с която разполага, е от значение и може да бъде предадена.

5.   Никой от органите за защита на конкуренцията не е длъжен да обсъжда или предава получената при процедура по разследване информация на друг орган за защита на конкуренцията, особено ако това би било несъвместимо с негови важни интереси или би представлявало неоправдана тежест.

6.   Органите за защита на конкуренцията на страните не обсъждат, нито си предават информация, получена в хода на процедури за освобождаване от глоби и намаляване на техния размер, освен ако предприятието, което е предоставило информацията, е дало своето изрично съгласие в писмена форма.

7.   Органите за защита на конкуренцията на страните не обсъждат, не искат и не предават информация, получена при процедура по разследване, ако използването на такава информация е забранено съгласно процесуалните права и привилегии, гарантирани от съответните закони на страните и приложимо към дейностите им по прилагане, включително правото да не се дават показания, които могат да доведат до самообвинение и до накърняване на поверителността на отношенията между адвокат и клиент.

8.   В случай че органът за защита на конкуренцията на една от страните научи, че документ, предаден по силата на настоящия член, съдържа невярна информация, той незабавно информира органът за защита на конкуренцията на другата страна, който я поправя или премахва.

Член 8

Използване на информация

1.   Информация, която органът за защита на конкуренцията на една от страните обсъжда със или предава на органа за защита на конкуренцията на другата страна съгласно настоящото споразумение, се използва само с цел прилагане на законодателството в областта на конкуренцията на другата страна от нейния орган за защита на конкуренцията.

2.   Информация, получена при процедура по разследване, която е обсъждана със или предадена на органа за защита на конкуренцията на другата страна съгласно настоящото споразумение, се използва от получаващия орган за защита на конкуренцията само за прилагането на законодателството в областта на конкуренцията по отношение на същото или подобно поведение или сделка.

3.   Информация, предадена съгласно член 7, параграф 4, се използва от получаващия орган за защита на конкуренцията само за целта, посочена в искането.

4.   Информация, обсъдена или предадена по силата на настоящото споразумение, не се използва за налагане на санкции на физически лица.

5.   Органът за защита на конкуренцията на една от страните може да поиска информацията, предадена съгласно настоящото споразумение, да бъде използвана при клаузи и условия, които той посочи. Получаващият орган за защита на конкуренцията не може да използва такава информация по начин, който противоречи на такива клаузи и условия, без предварителното съгласие на изпращащия орган за защита на конкуренцията.

Член 9

Защита и поверителност на информацията

1.   Органите за защита на конкуренцията на страните трябва да третират като поверително това, че е било отправено или получено искане. Информацията, получена по силата на настоящото споразумение, трябва да бъде запазена като поверителна от получаващия орган за защита на конкуренцията съгласно съответното законодателство. И двата органа за защита на конкуренцията се противопоставят, в частност, на всяко искане от трета страна или друг орган за разкриване на получената информация. Това не възпрепятства разкриването на такава информация за целите на:

а)

получаване на съдебна заповед във връзка с прилагането от страна на публичните органи на законодателството в областта на конкуренцията на една от страните;

б)

разкриване на предприятия, които са предмет на разследване или процедура съгласно законодателството в областта на конкуренцията на страните и срещу които информацията може да се използва, ако това разкриване се изисква от законодателството на страната, получаваща информацията;

в)

разкриване пред съдилищата в процедури по обжалване;

г)

разкриване, ако и доколкото това е необходимо за упражняването на правото на достъп до документи съгласно законите на страната.

В такива случаи получаващият орган за защита на конкуренцията осигурява гаранция за пълната защита на търговските тайни.

2.   Ако на органа за защита на конкуренцията на една от страните стане известно, че въпреки неговите максимални усилия информацията е била разкрита случайно или е използвана по начин, противоречащ на разпоредбите на настоящия член, тя веднага уведомява за това органа за защита на конкуренцията на другата страна. Страните своевременно се консултират относно мерки за свеждане до минимум на вредите, причинени от такова използване или разкриване, и за гарантиране, че подобна ситуация няма да се повтори.

3.   Страните гарантират защитата на личните данни съгласно съответните си законодателства.

Член 10

Информация от органите за защита на конкуренцията на държавите членки и от Надзорния орган на ЕАСТ

1.   Европейската комисия, в съответствие със законодателството в областта на конкуренцията на Съюза или на други международни разпоредби, свързани с конкуренцията:

а)

може да информира органите за защита на конкуренцията на държава членка, чиито важни интереси са засегнати от уведомленията, изпратени до нея от органа за защита на конкуренцията на Швейцария в съответствие с член 3;

б)

може да информира компетентните органи на държава членка за наличието на сътрудничество и координация на дейности по прилагане;

в)

може да разкрие само информация, предадена от органа за защита на конкуренцията на Швейцария в съответствие с член 7 на настоящото Споразумение, на компетентните органи на държавите членки, за да изпълни задължението си за информация по силата на членове 11 и 14 от Регламент (ЕО) № 1/2003 и член 19 от Регламент (ЕО) № 139/2004, и

г)

може да разкрие само информация, предадена от органа за защита на конкуренцията на Швейцария в съответствие с член 7 на настоящото Споразумение, на Надзорния орган на ЕАСТ, за да изпълни задълженията си за информация съгласно членове 6 и 7 на Протокол 23 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството между надзорните органи.

2.   Друга информация, различна от публично достъпната информация, която е съобщена на компетентните органи на държава членка, както и на Надзорния орган на ЕАСТ в съответствие с параграф 1, не може да се използва за цели, различни от прилагането на законодателството в областта на конкуренцията на Съюза от Европейската комисия, и не трябва да бъде оповестявана.

Член 11

Консултации

1.   Страните, по искане на една от тях, се консултират помежду си за всеки въпрос, който може да възникне, при изпълнението на настоящото споразумение. По искане на една от страните те обмислят дали да преразгледат функционирането на настоящото споразумение и разглеждат възможността за по-нататъшно развитие на сътрудничеството.

2.   Страните взаимно се информират, във възможно най-кратък срок, за всяко изменение на своето законодателството в областта на конкуренцията, за всяко изменение на други закони и разпоредби, както и за всяка промяна в практиката на прилагане от страна на техните органи за защита на конкуренцията, която може да повлияе на функционирането на настоящото споразумение. По искане на една от страните те провеждат консултации, за да оценят специфичните последствия от такова изменение или промяна на настоящото споразумение, и по-специално, за да установят дали настоящото споразумение следва да бъде изменено съгласно параграф 2 от член 14.

3.   Органите за защита на конкуренцията на страните провеждат срещи на подходящо ниво, по искане на една от тях. На тези срещи, те могат:

а)

да се информират относно своите настоящи усилия по прилагането и за приоритетите си във връзка със законодателството в областта на конкуренцията на всяка страна;

б)

да обменят становища относно икономическите сектори от взаимен интерес;

в)

да обсъждат въпроси на политиката от взаимен интерес; и

г)

да обсъждат други въпроси от взаимен интерес във връзка с прилагането на законодателството в областта на конкуренцията на всяка страна.

Член 12

Съобщения

1.   Освен ако не е договорено друго между страните или техните органи за защита на конкуренцията, съобщенията съгласно настоящото споразумение се изготвят на английски език.

2.   Органът за защита на конкуренцията на всяка от страните определя звено за контакт за улесняване на комуникацията между страните по всички въпроси, свързани с прилагането на настоящото споразумение.

Член 13

Съществуващо законодателство

Нищо в настоящото споразумение няма да се приема като накърняващо формулирането или прилагането на законодателството в областта на конкуренцията на всяка една от страните.

Член 14

Влизане в сила, изменение и прекратяване

1.   Настоящото споразумение се одобрява от страните в съответствие с техните вътрешни процедури. Страните се уведомяват взаимно за приключването на тези процедури. Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата на последното уведомление за одобрение.

2.   Страните могат да се споразумеят относно изменения на настоящото споразумение. Освен ако не е договорено друго, тези изменения влизат в сила чрез същите процедури, посочени в параграф 1.

3.   Всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение по всяко време чрез уведомяване на другата страна в писмена форма по дипломатически пътища. В този случай настоящото споразумение престава да бъде в сила шест (6) месеца след датата на получаване на уведомлението за това.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните, надлежно упълномощени от съответната страна, подписаха настоящото споразумение.

Съставено в два еднообразни екземпляра в Брюксел 17 май 2013 г. на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език.

 


(1)  В съответствие с член 5 от Договора от Лисабон, членове 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност бяха преномерирани като членове 101 и 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз.