30.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/23


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 18/2013

от 1 февруари 2013 година

за изменение на приложение IX (Финансови услуги) и на Протокол 37 към Споразумението за ЕИП, съдържащ списъка, предвиден в член 101

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално членове 98 и 101 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2010/C 326/07 на Комисията от 2 ноември 2010 г. за създаване на Многостранен европейски форум по електронното фактуриране (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

За да функционира добре Споразумението за ЕИП, Протокол 37 към Споразумението за ЕИП следва да се разшири така, че да включи Многостранния европейски форум по електронното фактуриране, създаден с Решение 2010/C 326/07 на Комисията, а приложение IХ към Споразумението за ЕИП следва да бъде изменено с цел уточняване на процедурите за присъединяване към тази форум.

(3)

Приложение IX и Протокол 37 към Споразумението за ЕИП следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 31дв (Решение 2010/578/ЕС на Комисията) от приложение IX към Споразумението за ЕИП се вмъква следното:

„31дг.

32010 D 1203(02): Решение 2010/C 326/07 на Комисията от 2 ноември 2010 г. за създаване на Многостранен европейски форум по електронното фактуриране (ОВ C 326, 3.12.2010 г., стр. 13).

Условия за асоциирането на държавите от ЕАСТ в съответствие с член 101 от Споразумението:

Всяка държава от ЕАСТ може да определи лице за участие като наблюдател в срещите на Многостранния европейски форум по електронното фактуриране.“

Член 2

В Протокол 37 (съдържащ списъка, предвиден в член 101) към Споразумението за ЕИП се вмъква следната точка:

„38.

Многостранен европейски форум по електронното фактуриране (Решение 2010/C 326/07 на Комисията).“

Член 3

Текстовете на Решение 2010/C 326/07 на Комисията на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня след внасянето на последната нотификация, предвидена в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 февруари 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ C 326, 3.12.2010 г., стр. 13.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.