30.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/20


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 15/2013

от 1 февруари 2013 година

за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1244/2010 на Комисията (1) изменя Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2), които са включени в Споразумението за ЕИП, и следователно Регламент (ЕС) № 1244/2010 следва да бъде посочен в точка 2 от приложение VI.

(2)

Ето защо приложение VI към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 2 (Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета) от приложение VI към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32010 R 1244: Регламент (ЕС) № 1244/2010 на Комисията от 9 декември 2010 г. (ОВ L 338, 22.12.2010 г., стр. 35).“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 2 февруари 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (3)

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 февруари 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 338, 22.12.2010 г., стр. 35.

(2)  ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.