30.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/17


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 12/2013

от 1 февруари 2013 година

за изменение на приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение 2011/877/ЕС на Комисията от 19 декември 2011 г. за формулиране на хармонизирани референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електрическа и топлинна енергия, необходими съгласно Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 2007/74/ЕО на Комисията (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Решение за изпълнение 2011/877/ЕС отменя Решение 2007/74/ЕО на Комисията (2), което е включено в Споразумението за ЕИП и което следва съответно да отпадне от Споразумението за ЕИП.

(3)

Ето защо приложение IV към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение IV към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

След точка 24а (Решение 2008/952/ЕО на Комисията) се добавя следната точка:

„24б.

32011 D 0877: Решение за изпълнение 2011/877/ЕС на Комисията от 19 декември 2011 г. за формулиране на хармонизирани референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електрическа и топлинна енергия, необходими съгласно Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 2007/74/ЕО на Комисията (ОВ L 343, 23.12.2011 г., стр. 91).“

2.

Текстът на точка 29 (Решение 2007/74/ЕО на Комисията) се заличава.

Член 2

Текстовете на Решение за изпълнение 2011/877/ЕС на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 2 февруари 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 февруари 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 343, 23.12.2011 г., стр. 91.

(2)  ОВ L 32, 6.2.2007 г., стр. 183.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.