7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/2


ПРОТОКОЛ

между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко


Член 1

Общи принципи

Настоящият протокол с приложението и допълненията към него е неразделна част от Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко от 28 февруари 2007 г., наричано по-долу „Споразумението за риболов“, което се вписва в рамките на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Кралство Мароко от 26 февруари 1996 г., наричано по-долу „Споразумението за асоцииране“. Настоящият протокол допринася за осъществяването на общите цели на Споразумението за асоцииране и се стреми да осигури устойчивостта на рибните ресурси в екологичен, икономически и социален план.

Прилагането на настоящия протокол се извършва в съответствие с член 1 от Споразумението за асоцииране относно развитието на диалога и сътрудничеството и член 2 от същото споразумение относно зачитането на демократичните принципи и основните права на човека.

Член 2

Срок на прилагане, продължителност и възможности за риболов

От момента на прилагането му и за срок от четири години възможностите за риболов, предоставени по член 5 от Споразумението за риболов, са посочените в таблицата, приложена към настоящия протокол.

Първа алинея се прилага при спазване на членове 4 и 5 от настоящия протокол.

Съгласно член 6 от Споразумението за риболов плаващи под флага на държава — членка на Европейския съюз (ЕС) кораби могат да осъществяват риболовни дейности в мароканската риболовна зона само ако притежават разрешително за риболов, издадено по силата на настоящия протокол и съгласно описаните в приложението към него условия.

Член 3

Финансово участие

1.   Общата прогнозна годишна стойност на настоящия протокол за периода, посочен в член 2, е 40 000 000 EUR. Тази сума се разпределя, както следва:

а)

30 000 000 EUR под формата на финансовото участие, посочено в член 7 от Споразумението за риболов, разпределено, както следва:

i)

16 000 000 EUR като финансова компенсация за достъпа до до рибните ресурси;

ii)

14 000 000 EUR като подкрепа за развитие на секторната политика на Кралство Мароко в областта на рибарството;

б)

10 000 000 EUR, съответстващи на прогнозната стойност на таксите, дължими от корабособствениците за разрешителните за риболов, предоставени в изпълнение на член 6 от Споразумението за риболов и в съответствие с разпоредбите на глава I, раздели Г и Д от приложението към настоящия протокол.

2.   Параграф 1 се прилага при спазване на разпоредбите на членове 4, 5, 6 и 8 от настоящия протокол.

3.   При спазване на разпоредбите на член 6, параграф 9, заплащането от страна на ЕС на финансовото участие, посочено в параграф 1, буква а), се извършва най-късно до три месеца, считано от датата на прилагане на настоящия протокол, за първата година, и най-късно на годишнината от протокола, за следващите години.

4.   Финансовото участие, посочено в параграф 1, буква а), се заплаща на главния ковчежник на Кралство Мароко по сметка, открита в Държавната хазна на Кралство Мароко, чиито банкови реквизити се предоставят от мароканските власти.

5.   При спазване на разпоредбите на член 6 от настоящия протокол, мароканските власти имат пълна свобода относно употребата, за която е отпуснато това финансово участие.

Член 4

Научно сътрудничество и експериментален риболов

1.   В съответствие с член 4, параграф 1 от Споразумението страните се ангажират да осигуряват, редовно и при нужда, провеждането на научни срещи за обсъждането на въпроси от научно естество, повдигнати от съвместния комитет за управление и техническо проследяване на настоящия протокол. Мандатът, съставът и организацията на научните срещи се определят от съвместния комитет, предвиден в член 10 от Споразумението за риболов.

2.   Двете страни се ангажират да поощряват отговорен риболов в мароканската риболовна зона въз основа на принципа на недискриминация между различните флотове, извършващи риболов в тези води.

3.   Въз основа на заключенията от срещите на научния комитет, в съответствие с член 4, параграф 2 от Споразумението за риболов, двете страни се консултират взаимно в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 10 от Споразумението, и вземат мерки, когато е необходимо и по взаимно съгласие, за да осигурят устойчивото управление на рибните ресурси.

4.   За целите на научното изследване и подобряването на научните познания, по искане на съвместния комитет в риболовната зона на Мароко може да бъде извършван експериментален риболов. Условията за осъществяването на експериментален риболов ще бъдат определени в съответствие с разпоредбите, предвидени в глава IV от приложението към настоящия протокол.

Член 5

Преразглеждане на възможностите за риболов

1.   Възможностите за риболов, посочени в член 2, могат да бъдат преразгледани от съвместния комитет по взаимно съгласие, доколкото преразглеждането цели устойчивостта на рибните ресурси на Мароко.

2.   В случай на увеличаване, посоченото в член 3, параграф 1, буква а), подточка i) финансово участие се увеличава пропорционално на възможностите за риболов, на принципа pro rata temporis. При все това увеличението се преизчислява по такъв начин, че общата сума на финансовото участие, заплащано от ЕС, да не надвишава удвоения размер на сумата, посочена в член 3, параграф 1, буква а), подточка i). Ако страните се договорят за намаляване на възможностите за риболов, посочени в член 2, финансовото участие се намалява пропорционално на възможностите за риболов и на принципа pro rata temporis.

3.   Разпределянето на възможностите за риболов между различните категории кораби също може да бъде преразгледано по взаимно съгласие между страните в рамките на условията за устойчивост на запасите, които биха могли да бъдат засегнати от това преразпределяне. Страните се договарят за съответното преизчисление на финансовото участие, ако преразпределянето на възможностите за риболов налага това.

Член 6

Подкрепа за развитие на секторната политика на Мароко в областта на рибарството

1.   Посоченото в член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от настоящия протокол финансово участие спомага за развитието и прилагането на секторната политика на Кралство Мароко в областта на рибарството в рамките на стратегията „Halieutis“ за развитие на сектор „Рибарство“.

2.   Разпределянето и управлението от Мароко на въпросното финансово участие се извършва в съответствие с целите и годишните и многогодишните програми за постигането им, набелязани от двете страни по взаимно съгласие в рамките на съвместния комитет, и в съответствие със стратегията „Halieutis“ и оценка на очакваното въздействие на проектите за изпълнение.

3.   За първата година от прилагането на протокола, разпределеното от Мароко финансово участие, посочено в параграф 1, се съобщава на ЕС в момента, когато насоките, целите, критериите и индикаторите за оценка бъдат одобрени в рамките на съвместния комитет. За всяка от следващите години, Мароко уведомява ЕС за това разпределение не по-късно от 30 септември на предходната година.

4.   Всяко изменение в тези насоки, цели, критерии и индикатори за оценка се одобрява от двете страни в рамките на съвместния комитет.

5.   Мароко представя доклад за напредъка по проектите, изпълнени в рамките на предвидената в настоящия протокол секторна подкрепа, който ще бъде представен и разгледан от съвместния комитет.

6.   В зависимост от естеството на проектите и периода за изпълнението им, по време на заседание на съвместния комитет, Мароко ще представи доклад за изпълнението на проектите, осъществени в рамките на предвидената в настоящия протокол секторна подкрепа, в т.ч. очакваното икономическо и социално въздействие, и по-специално въздействието върху заетостта, инвестициите и всяко количествено измеримо отражение на осъществените дейности, както и географското им разпределение. Тези данни ще се изготвят въз основа на показатели, които ще бъдат дефинирани по-подробно в рамките на съвместния комитет.

7.   Освен това, преди изтичането на протокола Мароко ще представи окончателен доклад за използването на предвиденото в настоящия протокол финансово участие, в т.ч. елементите, посочени в предходните параграфи.

8.   Двете страни продължават да наблюдават прилагането на секторната подкрепа, ако е необходимо, след изтичането на срока на действие на настоящия протокол, както и в случай на евентуални периоди на временно прекратяване, в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол.

9.   Изплащането на посоченото в член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от настоящия протокол финансово участие се извършва на траншове, като се базира на подход, основан на анализ на резултатите от прилагането на секторната подкрепа и на нуждите, установени при планирането.

10.   Съвместният комитет ще определи оперативната рамка на прилагането.

Член 7

Икономическа интеграция на оператори от ЕС в мароканския сектор „Рибарство“

В съответствие със съществуващото законодателство и административна уредба двете страни насърчават контактите и допринасят за съдействието между икономическите оператори в следните области:

развитието на свързаната с риболова странична промишленост, по-конкретно корабостроенето, ремонта на кораби, производството на материали и на риболовни съоръжения;

развитието на обмена на професионални познания и обучението на кадри в сектора на морския риболов;

пускането на рибни продукти на пазара;

маркетинга;

аквакултурите;

Член 8

Временно преустановяване на прилагането на протокола поради спорове в тълкуването или в прилагането му

1.   Всеки спор между страните по отношение на тълкуването на разпоредбите на настоящия протокол или на неговото прилагане е предмет на консултации между страните в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 10 на споразумението, на специално заседание, ако е необходимо.

2.   Прилагането на настоящия протокол може да се прекрати временно по инициатива на едната страна, ако спорът между двете страни се счита за сериозен и ако консултациите, проведени в рамките на съвместния комитет съгласно параграф 1 не са довели до разрешаване на спора по взаимно съгласие.

3.   Временно прекратяване на прилагането на протокола изисква от заинтересованата страна да уведоми писмено за своето намерение най-малко три месеца преди датата, на която прекратяването трябва да влезе в сила.

4.   В случай на временно прекратяване, страните продължават консултациите с оглед на разрешаване на техния спор по взаимно съгласие. Когато спорът бъде разрешен, прилагането на протокола се подновява. Сумата на финансовото участие се намалява пропорционално и pro rata temporis за периода, през който действието на протокола е било прекратено.

Член 9

Неизпълнение на произтичащи от протокола технически задължения

Съгласно разпоредбите на настоящия протокол и действащото законодателство, в случай на неизпълнение на разпоредби и задължения, произтичащи от прилагането на настоящия протокол, Мароко си запазва правото да прилага санкциите, посочени в приложението.

Член 10

Електронен обмен на информация

Мароко и ЕС се задължават да въведат възможно най-бързо необходимите системи за електронен обмен на цялата информация и всички документи, свързани с техническото управление на протокола, като например данни за улова, местоположение на кораба по VMS и нотификации относно влизането и напускането на зоната.

Член 11

Приложими разпоредби от националното законодателство

Дейностите на кораби, осъществявани в рамките на прилагането на настоящия протокол и приложението към него, по-специално трансбордирането на улова, използването на пристанищни услуги, покупката на материали и т.н., се регулират от приложимото национално законодателство на Мароко.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият протокол и приложението към него влизат в сила на датата, на която страните се уведомят взаимно за приключването на съответните вътрешни процедури, необходими за тази цел.

Възможности за риболов

Дребномащабен риболов

Дънен риболов

Промишлен пелагичен риболов

Промишлен пелагичен риболов, продукти без замразяване

Пелагичен риболов на север: грибове

Дребномащабен риболов на юг: въдици

Дребномащабен риболов на север: кораби с дънни парагади

Дребномащабен улов на риба тон: въдици

Дънни парагади и дънни трални мрежи

Пелагични и полупелагични тралове

Пелагични и полупелагични тралове

 

 

 

 

 

Запас В

Квота:

80 000 тона

20 кораба

10 кораба

35 кораба

27 кораба

16 кораба

18 кораба

Съставено в Брюксел на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého listopadu dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog studenoga dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év november havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de novembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece noiembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho novembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega novembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για τо Βασιλείου του Μαρόκου

For the Kingdom of Marocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno de Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké král'ovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ НА КОРАБИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В МАРОКАНСКАТА РИБОЛОВНА ЗОНА

ГЛАВА I

РАЗПОРЕДБИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

А.   Подаване на заявления за лиценз

1.

Лиценз за риболов в риболовната зона на Мароко могат да получат само кораби, удовлетворяващи изискванията за това.

2.

При отсъствие на възбрана за риболов във водите на Мароко на името на корабособственика, капитана или на самия кораб и в случай че корабът не фигурира в официалния списък на съдове, извършващи незаконни, нерегламентирани и недекларирани риболовни дейности, се приема, че корабът отговаря на изискванията.

3.

Корабите трябва да са изрядни пред мароканските власти по отношение на изпълнението на всички предходни задължения, свързани с риболовните им дейности в Мароко в рамките на сключени с ЕС споразумения за рибарство.

4.

Компетентните органи на Европейския съюз (наричани по-долу „Комисията“) предоставят на Министерството на земеделието и морското рибарство — Дирекция „Морско рибарство“ (наричана по-долу „Дирекцията“) списъците на корабите, подали заявления за извършване на риболовни дейности в рамките на ограниченията, определени във формулярите с данни, приложени към протокола, най-малко 20 дни преди началната дата на срока на валидност на поискания лиценз. Тези списъци ще бъдат предоставени по електронен път, във формат, съвместим с използвания в Дирекцията софтуер.

В тези списъци се указва броят на корабите по риболовни категории и по зони; в тях се посочват също, за всеки кораб, основните характеристики, сумата на плащанията, разбити по глави, и риболовното съоръжение или уреди, които ще бъдат използвани за срока на лиценза.

За категорията „промишлен пелагичен риболов“ в списъка се указва също, за всеки кораб, исканата квота в тонове улов под формата на месечни прогнози. Ако уловът за даден месец достигне прогнозираната месечна квота на кораба преди края на въпросния месец, корабособственикът има възможността, посредством Комисията, да предостави на Дирекцията актуализирани месечни прогнози за улова си и да поиска увеличаване на месечната прогноза на квотата.

Ако уловът за даден месец остане под нивото на прогнозираната месечна квота на кораба, съответното количество от квотата или от съответната такса ще бъдат кредитирани за следващия месец.

5.

Индивидуалните заявления за лиценз, групирани по риболовни категории, се представят в Дирекцията едновременно с предаването на списъците, посочени в точки 4 и 5, в съответствие с образеца на формуляра от допълнение 1.

6.

Към заявлението за издаване на лиценз се прилагат следните документи:

копие от сертификата за тонаж, надлежно заверено от държавата членка на флага;

заверена цветна снимка на един от бордовете на плавателния съд в актуалното му състояние. Минималните размери на снимката са 15 cm × 10 cm;

документи, доказващи плащането на таксите за лиценза за риболов, другите такси и разноските на наблюдателите. За категорията „промишлен пелагичен риболов“ документите, доказващи плащането на таксите, трябва да бъдат предадени преди 1-во число на месеца, за който са предвидени дейности в разрешената риболовна зона, указана на съответния технически фиш;

всеки друг документ или сертификат, който се изисква по силата на конкретните разпоредби, приложими в зависимост от вида кораб в съответствие с настоящия протокол.

7.

При подновяването, в рамките на настоящия протокол, на лиценз за следващата година за кораб, в чиито технически характеристики няма промяна, към заявлението за лиценз се прилагат само документи, доказващи плащането на таксите за лиценза за риболов, другите такси и разноските на наблюдателите.

8.

Формулярите за заявленията за лиценз, както и всички посочени в точка 6 документи, съдържащи необходимата информация за издаването на риболовен лиценз, могат да бъдат изпратени по електронен път във формат, съвместим с използвания в Дирекцията софтуер.

Б.   Издаване на лицензи

1.

Дирекцията издава лицензите за риболов на Комисията посредством Делегацията на Европейския съюз в Мароко (наричана по-долу „Делегацията“) в срок от 15 дни от получаването на всички документи, посочени в точка 6 по-горе, за всички кораби. В случай на отказ Дирекцията съобщава на Комисията причините, поради които е отказан лиценз за риболов.

2.

Лицензите за риболов се изготвят съгласно данните, съдържащи се в техническите фишове, приложени към протокола, като се посочва по-специално риболовната зона, разстоянието от брега, данни относно системите за позициониране и локализация с непрекъснато действие и сателитна връзка за предаване на данни (сериен номер на VMS системата), разрешените риболовни уреди, основните видове, разрешените размери на окото на мрежата, допустимите прилови, както и — за категорията „промишлен пелагичен риболов“ — прогнозираната месечна квота на разрешения за кораба улов. Може да бъде разрешено увеличаване на прогнозираната месечна квота на кораба в рамките на количествените ограничения, определени в съответния технически фиш.

3.

Лицензи за риболов се издават само на кораби, спазили всички административни формалности, необходими за издаването на лиценз.

4.

Двете страни работят в посока насърчаване на въвеждането на система за електронни разрешителни.

В.   Валидност и използване на лицензите

1.

Срокът на валидност на лицензите съвпада с календарната година, с изключение на първия период, който започва от датата на прилагане на протокола и завършва на 31декември, и последния период, който започва на 1 януари и завършва на датата на изтичане на валидността на протокола.

2.

Лицензите за риболов са валидни само за срока, за който се отнасят платените такси, и за риболовната зона, видовете риболовни уреди и категорията риболов, посочени във въпросния лиценз.

3.

Всеки лиценз за риболов се издава за конкретен кораб и не може да бъде преотстъпван. Все пак, при доказани форсмажорни обстоятелства, например в случай на загуба или продължителен престой на кораб поради сериозна техническа повреда, надлежно констатирана от компетентните органи на държавата на флага и по искане на Европейския съюз, лицензът на кораба се заменя своевременно от нов лиценз, издаден за друг кораб от същата риболовна категория като първия и ненадвишаващ неговия тонаж.

4.

Собственикът на кораба, претърпял повредата, или негов представител, връща лиценза за риболов на Дирекцията.

5.

Лицензите за риболов се съхраняват на борда на кораба през цялото време и се представят на инспектиращите органи при всяка проверка.

6.

Лицензите за риболов са валидни за срок от една календарна година, шест месеца или три месеца. Срокът на валидност на шестмесечните лицензи започва на 1 януари или на 1 юли, с изключение на първия и последния период на протокола. Срокът на валидност на тримесечните лицензи започва на 1 януари, 1 април, 1 юли или 1 октомври, с изключение на първия и последния период на протокола.

Г.   Такси за лиценз за риболов и други такси

1.

Годишните такси за лицензи за риболов се определят от действащото мароканско законодателство.

2.

Таксите за разрешително покриват календарната година, в която е издадено разрешителното, и се заплащат при подаване на първото за текущата година заявление за лиценз. Сумите на таксите за лицензите включват всички други свързани с тях такси и данъци, с изключение на пристанищните такси и таксите за обслужване.

3.

В допълнение към таксите за лиценз за риболов се изчисляват и други такси за всеки кораб въз основа на ставките, определени в техническите фишове, приложени към протокола.

4.

Таксите се изчисляват пропорционално на периода, за който лицензът за риболов е действително валиден, като се отчитат евентуалните периоди на естествено възстановяване.

5.

Всяко изменение в законодателството, регулиращо лицензите за риболов, се съобщава на Комисията не по-късно от два месеца преди влизането му в сила.

Д.   Условия за плащане

Таксите за лицензите за риболов, другите такси и разноските за наблюдателите се заплащат на името на главния министерски ковчежник към Министерството на земеделието и морското рибарство, по банкова сметка номер 0018100078000 20110750201 в Bank Al Maghrib (Мароко), преди издаването на лицензите за риболов.

Плащането на таксата за квотите, разпределени за траулери от категорията „промишлен пелагичен риболов“, се извършва по следния начин:

Таксата, съответстваща на прогнозираната месечна квота на кораба, поискана от корабособственика, се изплаща преди началото на риболовните дейности, т.е. на първо число от всеки месец.

В случай на увеличение на прогнозираната месечна квота, посочена в глава I, раздел А, точка 4, съответстващата на това увеличение такса трябва да бъде изплатена на мароканските власти преди продължаването на риболовните дейности.

В случай на надвишаване на прогнозираната месечна квота и на евентуалното ѝ увеличение сумата, съответстваща на това надвишаване, се умножава по коефициент 3. Месечният остатък, изчислен въз основа на действителния улов, се изплаща в рамките на два месеца след месеца, в който е осъществен улова.

ГЛАВА II

РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛАГАНИ СПРЯМО КОРАБИ ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН

1.

Таксата е 35 EUR за тон улов, добит в мароканската риболовна зона.

2.

Лицензите се издават за срок от една календарна година след авансово плащане на фиксирана сума в размер на 7 000 EUR за кораб.

3.

Авансовото плащане се изчислява пропорционално на периода на валидност на лиценза.

4.

Капитани на кораби, притежаващи лиценз за риболов на далекомигриращи видове, водят редовно риболовен дневник съгласно образеца в допълнение 6 към настоящото приложение.

5.

Те изпращат също копие от него до своите компетентни органи не по-късно от 15 дни след разтоварването на улова. Въпросните компетентни органи своевременно предоставят копие от този дневник на Комисията, която се ангажира да го предаде на Дирекцията.

6.

До 30 април Комисията изпраща на Дирекцията отчет за дължимите такси за предходната риболовна година на база декларациите за улов, направени от всеки корабособственик и проверени от компетентните научни институти на държавите членки и на Мароко, като например IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía), IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) и INRH (Institut National de Recherche Halieutique).

7.

За последната година на прилагане на протокола, уведомяването за отчета на дължимите такси за кампанията от предходната година се извършва в срок от четири месеца след изтичането на протокола.

8.

Окончателният отчет се изпраща на заинтересованите корабособственици, които, след уведомлението за одобрение на сумите от Дирекцията, разполагат с 30 дни да погасят своите финансови задължения. Документ, доказващ извършеното от корабособственика плащане, в евро и на името на Главния ковчежник на Мароко по сметката, посочена в глава I, раздел Д, се изпраща от Комисията до Дирекцията не по-късно от месец и половина след уведомлението.

9.

Същевременно, в случай че сумата по окончателния отчет е по-малка от аванса, разликата не подлежи на възстановяване.

10.

Корабособствениците предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че са изпратени копия от риболовния дневник и че всички допълнителни плащания са извършени в рамките на крайните срокове, посочени в точки 5 и 8.

11.

Ако корабособственик не изпълни задълженията си по точки 5 и 8, това автоматично води до прекратяване на действието на лиценза за риболов, докато тези задължения не бъдат изпълнени.

ГЛАВА III

РИБОЛОВНИ ЗОНИ

Преди началната дата на прилагане на протокола Мароко предоставя на Европейския съюз географските координати на изходните си линии, на риболовната си зона и на всички забранени за риболов зони в нейните рамки, различни от средиземноморската зона на Мароко, разположена източно от 35°47′18″ N – 5°55′33″ W (нос Spartel), която не е включена в настоящия протокол.

Риболовните зони за всяка категория риболовна дейност в атлантическата зона на Мароко са определени в техническите фишове (допълнение 2).

ГЛАВА IV

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН РИБОЛОВ

Двете страни решават съвместно i) кои европейски оператори ще извършват експериментален риболов, ii) кой е най-благоприятният период за този риболов и iii) какви са приложимите условия. Дирекцията изпраща всички налични научни данни, както и други изходни данни с оглед улесняването на проучвателната работа на корабите. Двете страни се договарят относно научния протокол, който да бъде прилаган в подкрепа на експерименталния риболов и предаден на съответните оператори.

Мароканският риболовен сектор също участва активно (координиране и диалог по условията за осъществяване на проучвателен риболов).

Продължителността на експедициите е най-много шест месеца и най-малко три месеца, освен ако страните не се споразумеят за промяна.

Европейската комисия изпраща на мароканските власти заявленията за лицензи за експериментален риболов. Тя предоставя техническа документация, посочваща:

техническите характеристики на кораба,

професионалната квалификация на корабните офицери за такъв вид риболов,

предложението за техническите параметри на кампанията (продължителност, риболовни уреди, райони на изследване и др.),

начина на финансиране.

Дирекцията организира диалог относно техническите и финансовите аспекти с Комисията, от една страна, и заинтересованите корабособственици, от друга, ако смята това за необходимо.

Преди началото на експедицията за експериментален риболов корабите на Европейския съюз подлежат на предвидените в глава IX, точки 1.1 и 1.2 от настоящото приложение инспекции, които се извършват в пристанище на Мароко.

Преди отплаване корабособствениците предоставят на Дирекцията и на Комисията:

декларация за улова, който вече е на борда,

техническите характеристики на риболовните уреди, които ще се използват в експедицията,

уверение, че ще спазват мароканското законодателство в областта на рибарството.

По време на експедицията за експериментален риболов, заинтересованите корабособственици:

изпращат на Дирекцията и на Комисията седмичен доклад с подробни данни за дневните улови и техническите параметри на пътуването за всеки улов (местоположение, дълбочина, дата и време, улови и други наблюдения или коментари),

съобщават местоположението на кораба, скоростта и курса чрез VMS,

гарантират, че на борда присъства научен наблюдател, който има мароканско гражданство или е избран от мароканските власти. Ролята на наблюдателя е да събира научна информация въз основа на уловите, както и проби от тях. Отношението към наблюдателите е като към офицери на кораба, като корабособственикът поема техните дневни разноски за престоя им на борда. Решението за времето на наблюдателите на борда, продължителността на техния престой и пристанището на качване и слизане се определя по взаимно съгласие с мароканските власти. Ако страните не решат другояче, корабът не е длъжен да влиза в пристанище повече от един път на два месеца,

разрешават инспектирането на кораба преди напускане на риболовната зона на Мароко, ако мароканските власти поискат това,

спазват мароканското законодателство в областта на рибарството.

Уловът, включително приловът, от експедиция за експериментален риболов остава притежание на корабособственика, при условие че отговаря на съответните разпоредби, приети от съвместния комитет, и на разпоредбите от научния протокол.

Дирекцията посочва лице за контакт, отговорно за отстраняване на непредвидени препятствия пред развитието на експерименталния риболов.

ГЛАВА V

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СПЪТНИКОВОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА ЕС, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В МАРОКАНСКАТА РИБОЛОВНА ЗОНА ВЪЗ ОСНОВА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Общи разпоредби

1.

За корабите на Европейския съюз, които осъществяват или имат намерение да осъществяват дейности в мароканската риболовна зона в рамките на настоящия протокол, е приложимо законодателството на Мароко, уреждащо функционирането на устройствата за спътниковото позициониране и локализация. Държавата на флага гарантира, че плаващите под неин флаг кораби спазват разпоредбите на въпросното законодателство.

2.

За целите на спътниковото наблюдение, мароканските власти съобщават на ЕС координатите (географска дължина и ширина) на мароканската риболовна зона и на всички зони, забранени за риболов.

i)

Дирекцията предоставя тези данни на Комисията преди началната дата на прилагане на настоящия протокол.

ii)

Данните се предоставят в електронен вид, изразени в десетични градуси N/S ГГ.ггг (WGS84).

iii)

За всяка промяна в тези координати се съобщава незабавно.

3.

Държавата на флага и Мароко определят по един кореспондент VMS, който ще изпълнява ролята на лице за контакт.

i)

Преди началната дата на прилагане на протокола центровете за наблюдение и контрол на рибарството (ЦНКР) в държавата на флага и в Мароко се уведомяват взаимно за координатите (име, адрес, телефон, телекс, електронна поща) на съответните си кореспонденти VMS.

ii)

Всяка промяна в координатите на кореспондента VMS се съобщава незабавно.

Данни от VMS

4.

Допустимото отклонение при определяне на местоположението на корабите е под 100 m, с доверителен интервал от 99 %.

5.

Когато кораб, извършващ риболов в рамките на споразумението и който е обект на сателитно проследяване съгласно условията на настоящия протокол, навлезе в мароканската риболовна зона, последващите доклади за местоположението на кораба се предават незабавно от ЦНКР в държавата на флага към ЦНКР в Мароко. Съобщенията се предават, както следва:

i)

по електронен път чрез сигурен протокол;

ii)

с честота, по-малка или равна на 2 часа;

iii)

във формата, посочен в допълнение 3;

iv)

под формата на доклади за местоположението.

6.

Освен това местоположението по VMS се определя, както следва:

i)

Първото отчетено местоположение след навлизане в риболовната зона на Мароко се обозначава с код „ENT“.

ii)

Всяко следващо местоположение се обозначава с код „POS“.

iii)

Първото отчетено местоположение след излизане от риболовната зона на Мароко се обозначава с код „EXI“.

iv)

Местоположение, изпратено ръчно, в съответствие с точка 13, се обозначава с код „MAN“.

7.

Софтуерните и хардуерните компоненти на системата за спътниково наблюдение трябва да бъдат:

i)

надеждни и да не позволяват въвеждането или предаването на неверни данни за местоположението или да дават възможност за ръчно манипулиране на данните;

ii)

напълно автоматични и да могат да функционират по всяко време, независимо от климатичните и природните условия.

8.

Забранява се намиращата се на кораба система за позициониране и локализация с непрекъснато действие и сателитна връзка за предаване на данни да бъде премествана, изключвана, разрушавана, повреждана или работата ѝ да бъде възпрепятствана; забранява се предаваните или записвани чрез тази система данни да бъдат умишлено променяни, отклонявани или фалшифицирани.

9.

Капитаните на кораби гарантират, че:

i)

данните не се променят;

ii)

не се пречи на антената или антените, свързани към оборудването за спътниково проследяване;

iii)

електрозахранването на оборудването за спътниково проследяване не се прекъсва;

iv)

оборудването за спътниково проследяване не се демонтира.

10.

Страните се споразумяват при поискване да обменят информация във връзка с оборудването за сателитно наблюдение, с цел проверка на съответствието на всеки елемент от оборудването с изискванията на другата страна с оглед прилагането на настоящите разпоредби, както и за да се изготвят евентуални протоколи за обмен в случай на интеграция на функции, които позволяват предаване на данните за улова.

Техническа неизправност или повреда на инсталираното на борда на кораба устройство за наблюдение

11.

При техническа неизправност или повреда на инсталираното на борда на риболовния кораб устройство за постоянно сателитно наблюдение, държавата на флага своевременно уведомява за това Дирекцията и Комисията.

12.

Повреденото устройство се сменя в рамките на 10 работни дни от потвърждаването на повредата. След този срок въпросният кораб трябва да напусне мароканската риболовна зона или да се върне в мароканско пристанище с цел отстраняване на повредата.

13.

До момента на подмяната на повреденото устройство капитанът изпраща ръчно, на всеки четири часа, по електронен път, радиопредавател или факс, общ доклад за позицията, в т.ч. докладите за местоположението, записани от капитана на кораба съобразно предвидените в точка 5 условия.

14.

Тези ръчно изпратени съобщения се предават на ЦНКР в държавата на флага, която своевременно ги предава на ЦНКР в Мароко.

Неполучаване на данни VMS от страна на ЦНКР в Мароко

15.

Ако ЦНКР в Мароко установи, че държавата на флага не изпраща информацията по точка 5, незабавно се информират Комисията и съответната държава на флага.

16.

Повреденият ЦНКР в държавата на флага и/или в Мароко трябва незабавно да уведомят за всяка нередност във функционирането по отношение на предаването и приемането на доклади за местоположението между двата ЦНКР с оглед на намирането на техническо решение на проблема възможно най-бързо. Комисията трябва да бъде уведомена за решението, съгласувано от двата ЦНКР.

17.

Всички доклади, останали непредадени по време на повредата, се изпращат отново веднага щом бъде възстановена връзката между ЦНКР в държавата на флага и ЦНКР в Мароко.

18.

Преди влизането в сила на настоящия протокол ЦНКР на държавата на флага и ЦНКР в Мароко заедно определят алтернативни комуникационни средства, които да бъдат използвани за предаването на данните от VMS в случай на неизправност на ЦНКР, и взаимно се осведомяват за всяко свързано с тях изменение.

19.

Прекъсването на комуникацията между ЦНКР в Мароко и ЦНКР на членуващите в ЕС държави на флага не оказва влияние върху нормалното извършване на дейностите на риболовните кораби. При все това незабавно се пристъпва към предаването на данните по начина, определен в точка 18.

20.

Мароко информира за това компетентните си контролни служби, за да не се счита, че корабите на ЕС са в нарушение в случай на непредаването на данни от VMS поради повреда на ЦНКР и ги информира относно средството за предаване на данни, прието съгласно точка 18.

Защита на данните от VMS

21.

Всички данни от наблюдението, съобщавани от едната на другата страна в съответствие с настоящите разпоредби, са предназначени единствено за проследяването, контрола и наблюдението от страна на органите на Мароко на флота на Европейския съюз, упражняващ риболовна дейност в рамките на настоящото споразумение, както и за научни изследвания, провеждани от мароканска страна в рамките на управлението и развитието на сектор „Рибарство“.

22.

Тези данни не могат да се предават при никакви обстоятелства на трети страни.

23.

Всеки спор относно тълкуването или прилагането на настоящите разпоредби е предмет на консултации между страните в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 10 от Споразумението, който ще вземе решение по въпроса.

24.

Ако е необходимо, страните се договарят да изменят тези разпоредби в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 10 от Споразумението.

ГЛАВА VI

ДЕКЛАРИРАНЕ НА УЛОВА

1)   Риболовен дневник

1.

Капитаните на кораби използват риболовен дневник, специално предназначен за риболов в мароканската риболовна зона и чийто образец е поместен в допълнение 7 към приложението, и водят този риболовен дневник съгласно разпоредбите на обяснителната забележка към него.

2.

Корабособствениците са длъжни да изпращат копие от риболовния дневник до своите компетентни органи не по-късно от 15 дни след разтоварването на улова. Въпросните компетентни органи своевременно предоставят копие от този дневник на Комисията, която се ангажира да го предаде на Дирекцията.

3.

В случай че корабособствениците не изпълнят задълженията по точки 1 и 2 по-горе, това води до автоматично спиране на действието на лиценза за риболов, докато задълженията не бъдат изпълнени. Комисията незабавно бива уведомена за подобно решение.

2)   Тримесечни декларации за улова

1.

До края на третия месец на всяко тримесечие Комисията уведомява Дирекцията за уловените количества от всички кораби на ЕС през предходното тримесечие, в съответствие с образците, показани в допълнения 8 и 9 към настоящото приложение.

2.

Тази информация се разбива по месеци и по категории, за всички кораби и всички видове, посочени в риболовния дневник.

3.

Тези данни се изпращат също и до Дирекцията в компютърен файл във формат, съвместим със софтуера, използван от министерството.

3)   Достоверност на данните

Информацията в документите по точки 1 и 2 по-горе трябва да отразява действителния риболов, за да послужи като един от елементите за проследяване на промените в запасите.

4)   Преминаване към електронна система

Двете страни съставиха протокол за електронен обмен на всички данни относно улова и декларациите (Система за електронно отчитане, „Electronic Reporting System“), наричани „данни ERS“; този протокол е посочен в допълнение 11. Двете страни предвиждат прилагането на този протокол и замяната на декларирането на улова на хартиен носител с декларацията на улова чрез данни ERS веднага щом Мароко въведе необходимото оборудване и софтуер.

5)   Разтоварване на улова извън Мароко

Корабособствениците са длъжни да изпращат на своите компетентни органи декларациите за разтоварване на улова, извършен в рамките на настоящия протокол, не по-късно от 15 дни след разтоварването. Въпросните компетентни органи своевременно предоставят копие от тях на Делегацията, която се ангажира да ги предаде по предназначение.

ГЛАВА VII

НАЕМАНЕ НА МАРОКАНСКИ МОРЯЦИ

1.

За целия период на своето присъствие в мароканската риболовна зона корабособствениците с лиценз за риболов по настоящото Споразумение вземат на борда марокански моряци в съответствие с разпоредбите в техническите фишове, поместени в допълнение 2.

2.

Съответните държави на флага получават от Комисията списък, предаден ѝ от Дирекцията, на лицата, успешно завършили училище за морска подготовка, от където корабособствениците подбират моряците, които да качат на корабите си. Списъкът се актуализира на 1 февруари всяка година. Корабособствениците избират свободно онези измежду кандидатите в списъка, които притежават най-подходящите умения и опит.

3.

Трудовите договори на мароканските моряци, копие от които се дава на подписалите ги страни, се съставят между представителя(ите) на корабособствениците и моряците и/или техните профсъюзи или представители, консултирайки компетентните марокански власти. Тези договори гарантират на моряците възможността да се ползват от приложимия за тях режим на социална сигурност, включително застраховка „Живот“ и застраховка за болест и злополука.

4.

Веднага след като компетентните органи на съответната държава членка заверят даден договор, корабособственикът или неговият представител изпраща копие от него на Дирекцията, чрез Делегацията.

5.

Корабособственикът или неговият представител информират Дирекцията, чрез Делегацията, за имената на мароканските моряци, взети на борда на кораба, като посочват и тяхната длъжност в екипажа.

6.

Два пъти годишно, на 1 февруари и на 1 август, Делегацията изпраща на Дирекцията списък на марокански моряци, взети на борда на всеки кораб на ЕС, като предоставя данни за тяхната регистрация като членове на екипажа на въпросните кораби.

7.

Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и права в областта на труда се прилага по право за моряците, наети на борда на риболовните кораби на ЕС. Това се отнася, по-специално, за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне и премахване на дискриминацията по отношение на заетостта и на професионален признак.

8.

Заплатите на мароканските моряци се плащат от корабособствениците. Тези заплати се определят преди издаването на разрешителните, по взаимно съгласие между корабособствениците или техните агенти и заинтересованите марокански моряци или техните представители. При все това условията на заплащане на мароканските моряци не могат да бъдат по-лоши от тези на мароканските екипажи и съответстват на стандартите на МОТ, като при никакви обстоятелства не спадат под тези стандарти.

9.

Ако един или повече наети моряци не се явят в определения час за отплаването, корабът може да започне планираното плаване, след като уведоми компетентните органи на пристанището на качване за липсата на необходимия брой моряци и след като актуализира списъка на екипажа. Пристанищните власти уведомяват за това Дирекцията.

10.

Корабособственикът трябва да вземе необходимите мерки, за да гарантира, че изискваният от настоящото споразумение брой моряци са налице на борда на кораба, най-късно за следващото плаване.

11.

Когато на борда не са взети марокански моряци по причини, различни от посочените в предходната точка, собствениците на кораби на Европейския съюз трябва да заплатят фиксирана сума от 20 EUR за всеки марокански моряк, който не е взет на борда, на риболовен ден в мароканската риболовна зона, в срок от 3 месеца.

12.

Тази сума ще бъде използвана за обучение на марокански моряци-рибари и ще бъде преведена по банкова сметка № 0018100078000 20110750201 в Bank Al Maghrib (Мароко).

13.

С изключение на обстоятелствата, описани в точка 9, многократното неспазване на задължението за наемане на изисквания брой марокански моряци от страна на корабособствениците води до автоматично спиране на действието на лиценза за риболов на кораба, докато не бъдат изпълнени тези задължения. Делегацията незабавно бива уведомена за подобно решение.

ГЛАВА VIII

МОНИТОРИНГ И НАБЛЮДЕНИЕ НА РИБОЛОВА

А.   Наблюдение на риболова

1.

Корабите, които имат разрешение за риболов в мароканската риболовна зона в рамките на настоящия протокол, вземат на борда наблюдатели, посочени от Мароко, при условията, посочени по-долу.

1.1.

До 25 % от корабите с разрешително с тонаж над 100 БТ вземат на борда наблюдатели всяко тримесечие.

1.2.

Съдовете за промишлен пелагичен риболов качват на борда си научен наблюдател за целия си период на дейност в мароканската риболовна зона.

1.3.

Другите риболовни кораби на Европейския съюз с тонаж под или равен на 100 БТ се наблюдават по време на максимум десет пътувания годишно и за категорията риболов.

1.4.

Дирекцията изготвя списък на кораби, определени да вземат наблюдател на борда, и списък на посочените наблюдатели. Тези списъци се изпращат до Делегацията веднага след изготвянето им.

1.5.

Дирекцията информира въпросните корабособственици, чрез Делегацията, за името на посочения наблюдател, който ще бъде качен на борда на техния съд, по времето, когато се издава лиценза, или не по-късно от 15 дни преди датата на планираното качване на наблюдателя.

2.

Наблюдателите присъстват на борда на пелагичните траулери през цялото време. При останалите категории риболов наблюдателите правят по един рейс с всеки кораб.

3.

Условията, при които се качват наблюдатели на борда, се договарят между корабособствениците или техните представители и мароканските власти.

4.

Наблюдателите се качват на борда в пристанище, избрано от корабособственика, в началото на първия рейс в мароканската риболовна зона, след изпращането на списъка с определените кораби.

5.

Съответните корабособственици съобщават датите и имената на пристанищата, от които ще се осъществи качването, най-късно две седмици преди датата, на която е предвидено то.

6.

Когато на борда се вземат наблюдатели в чуждестранно пристанище, транспортните им разходи се поемат от корабособственика. Ако кораб с марокански наблюдател на борда напусне мароканската риболовна зона, се вземат всички мерки за връщането на наблюдателя в Мароко възможно най-скоро, за сметка на корабособственика.

7.

В случай че наблюдателите пропуснат рейс поради това, че корабособствениците не изпълнят поетите от тях задължения, корабособствениците изплащат на наблюдателите пътни разноски и дневни, равни на тези, получавани от мароканските длъжностни лица с равностоен ранг, за пропуснатите работни дни на наблюдателите. Също така, в случай на закъснение при качване на борда по вина на корабособственика, последният изплаща на наблюдателя дневните разноски, описани по-горе.

Всяко изменение в правилата и разпоредбите относно дневните разноски се съобщава на Делегацията не по-късно от два месеца преди влизането му в сила.

8.

Ако наблюдателят не се яви на уговореното място и време, и в срок от 12 часа след уговореното време, корабособственикът автоматично се освобождава от задължението да качи този наблюдател на борда си.

9.

На борда наблюдателите се третират като офицери. Те извършват следните задачи:

9.1.

наблюдават риболовните дейности на корабите;

9.2.

проверяват местоположението на корабите, извършващи риболовни операции;

9.3.

извършват дейности по вземане на биологични проби в рамките на научни програми;

9.4.

отбелязват използваните риболовни уреди;

9.5.

проверяват данните за уловите в мароканската риболовна зона, вписани в риболовния дневник;

9.6.

проверяват процентите на приловите и изчисляват ориентировъчно изхвърлените количества от видовете риба, ракообразни и главоноги;

9.7.

докладват данните за риболова по факс или по радиостанция, включително количеството улов и прилов на борда.

10.

Капитаните правят всичко, което е по възможностите им, за да осигурят физическата безопасност и благоприятни условия за наблюдателите при изпълнение на техните задължения.

11.

На наблюдателя се предоставят всички условия, необходими за упражняване на функциите му. Капитаните улесняват достъпа на наблюдателите до средствата за комуникация, необходими за изпълнение на задълженията им, до документите, пряко свързани с риболовните дейности на кораба, и по-специално до риболовния дневник и навигационния дневник, и до онези части на кораба, необходими за лесното изпълнение на техните задачи на наблюдатели.

12.

По време на престоя си на борда наблюдателят:

1.

предприема всички необходими мерки, за да може условията на неговото качване и присъствие на борда да не прекъсват или пречат на риболовните дейности,

2.

се отнася с грижата на добър стопанин към имуществото и оборудването на борда на кораба и спазва поверителността на всички корабни документи.

13.

В края на периода на наблюдение и преди да напусне кораба, наблюдателят изготвя доклад за дейността си, който се изпраща до компетентните власти в Мароко, с копие до Делегацията. Той го подписва в присъствието на капитана, който може да добави или да поиска да бъдат добавени всички наблюдения, които счита за полезни, и се подписва. При напускане на кораба наблюдателят предоставя на капитана копие от доклада.

14.

Разходите за настаняване и прехрана на наблюдателите се поемат от корабособственика при условията, предвидени за офицерите, в съответствие с практическите възможности на кораба.

15.

Заплатата и социалните осигуровки на наблюдателя се поемат от компетентните марокански органи.

16.

За да бъдат възстановени на Мароко разходите, свързани с присъствието на наблюдателите на борда на корабите, към таксата, която плащат корабособствениците, се прибавят и „разходи за наблюдатели“, изчислени в размер на 5,5 EUR на БТ, на тримесечие и на кораб, извършващ риболов в мароканската риболовна зона.

Изплащането на тези разходи се извършва според условията на плащане, определени в глава I, раздел Д от настоящото приложение.

17.

Ако корабособственикът не изпълни задълженията си по точка 4, това води до автоматично спиране на действието на лиценза за риболов, докато задълженията не бъдат изпълнени. Делегацията незабавно бива уведомена за подобно решение.

Б.   Съвместен мониторинг на риболова

1.

Договарящите се страни установяват система за съвместен мониторинг и наблюдение на проверката при разтоварване на уловите, с цел подобряване ефективността на контрола, за да се гарантира спазване на разпоредбите на настоящия протокол.

2.

Страните изготвят годишен план за съвместен мониторинг, включващ всички риболовни категории, предвидени в настоящия протокол.

3.

За тази цел компетентните органи на всяка договаряща се страна посочват представител, който да присъства на проверките при разтоварване на уловите и да наблюдава организацията за провеждане на тези проверки, като посочва неговото име на другата договаряща се страна.

4.

Представителят на компетентните органи на Мароко присъства като наблюдател на проверките при разтоварване на кораби, извършили дейност в мароканската риболовна зона, които се провеждат от националните инспектиращи органи на държавите членки.

5.

Представителят придружава националните инспектиращи длъжностни лица при техните посещения на пристанищата, на борда на корабите, на доковете, на борсите, на тържищата на едро, хладилните складове и другите помещения за разтоварване на риба преди пускането ѝ на пазара, и разполага с достъп до проверяваните документи.

6.

Представителят на компетентните органи на Мароко изготвя и представя доклад, в който описва подробно проверките, на които е присъствал. Копие от този доклад се представя на Делегацията.

7.

Дирекцията отправя покана с едномесечно предизвестие към Делегацията да присъства на посещения за инспекции, планирани в пристанищата на разтоварване.

8.

По молба на Комисията, европейски инспектори по риболова могат да присъстват като наблюдатели на проверките, извършвани от мароканските власти при операции по разтоварване на кораби на Европейския съюз в марокански пристанища.

9.

Практическите разпоредби за тези операции се определят по взаимно съгласие между компетентните органи на двете страни.

ГЛАВА IX

КОНТРОЛ

1.   Технически прегледи

1.1.

Веднъж годишно и след всяко изменение в техническите характеристики или заявление за промяна на категорията риболов, което налага използването на различен вид риболовни уреди, корабите на Европейския съюз, притежаващи лиценз за риболов по силата на настоящия протокол, трябва да се явят в мароканско пристанище за извършване на необходимите проверки, предвидени в действащото законодателство. Тези проверки се извършват задължително в срок от 48 часа след пристигането на кораба в пристанището.

1.2.

След удовлетворителното завършване на прегледа, на капитана на кораба се издава удостоверение със същия срок на валидност, както лиценза, и което фактически се удължава за корабите, които подновяват лиценза си през същата година. Същевременно максималният срок на валидност не може да надвишава една година. Във всеки един момент това удостоверение трябва да се съхранява на борда на кораба.

1.3.

Техническият преглед има за цел да провери съответствието на техническите характеристики и на съоръженията на борда, както и функционирането на устройствата за спътниковото позициониране и локализация, инсталирани на кораба, и да провери дали разпоредбите относно мароканския екипаж са спазени.

1.4.

Разходите за инспекцията се поемат от корабособственика по тарифи, заложени в мароканското законодателство. Те не могат да надвишават сумите, които други кораби обичайно заплащат за същите услуги.

1.5.

Неспазването на предвидените в точки 1.1 и 1.2 по-горе разпоредби води до автоматично временно прекратяване на лиценза за риболов до момента, в който корабособственикът изпълни тези задължения. Делегацията незабавно бива уведомена за подобно решение.

2.   Влизане и напускане на зоната

2.1.

Корабите на Европейския съюз, притежаващи лиценз за риболов по силата на настоящия протокол, известяват на Дирекцията най-малко 6 часа предварително намерението си да влязат в мароканската риболовна зона или да напуснат тази зона. Те също така предоставят и следната информация:

2.1.1.

Дата и час на предаване на съобщението;

2.1.2.

Местоположение на кораба в съответствие с точка 5 от глава V;

2.1.3.

Теглото в килограми на намиращия се на борда улов, разбит по видове, обозначени с трибуквения им код Alfa-3.

2.1.4.

Видът на съобщенията, например „улов при навлизане“ (COE) и „улов при напускане“ (COX).

2.2.

Тази информация се предава за предпочитане по факс, а за корабите, които не разполагат с такъв — по радиостанция (за подробности вж. указанията, поместени в допълнение 10).

2.3.

Корабите от категорията „промишлен пелагичен риболов“ се нуждаят от предварителното разрешение на Дирекцията за окончателното напускане на мароканската риболовна зона. Това разрешение се издава в срок от 24 часа след искането за напускане, подадено от капитана или от пълномощника на кораба, с изключение на случаите, когато искането бива подадено непосредствено преди уикенд, като в такъв случай разрешението се издава в понеделник. В случай на отказ на разрешение Дирекцията незабавно информира корабособственика и Европейската комисия за причините за този отказ.

2.4.

Кораб, за който се установи, че извършва риболов, без да е уведомил Дирекцията, се счита за кораб без лиценз.

2.5.

Корабособственикът посочва в заявлението за лиценз за риболов номерата на факса и телефона на кораба, както и електронния адрес на капитана.

3.   Процедури за контрол

3.1.

Капитаните на кораби на Европейския съюз, притежаващи лиценз за риболов в рамките на настоящия протокол, осигуряват достъп и оказват съдействие при изпълнение на задълженията на всеки марокански служител, отговарящ за инспекцията и контрола на риболовните дейности.

3.2.

Присъствието на борда на тези длъжностни лица не надвишава необходимото време за изпълнението на задълженията им.

3.3.

След приключване на всяка инспекция и контрол се издава удостоверение на капитана на кораба.

4.   Задържане на кораб за проверка

4.1.

Дирекцията уведомява Делегацията в най-кратки срокове, и най-късно до 48 часа, за всяко задържане на кораб на Европейския съюз и всяка санкция срещу такъв кораб, намиращ се в мароканската риболовна зона.

4.2.

Комисията получава също така и кратък доклад относно обстоятелствата и причините, довели до задържането на кораба за проверка.

5.   Протокол от задържането на кораб за проверка

5.1.

След като мароканските органи, отговорни за проверката, изготвят акт, капитанът на кораба го подписва.

5.2.

Този подпис не накърнява правата и средствата, които капитанът може да използва в своя защита по отношение на нарушението, в което е обвинен.

5.3.

Капитанът закарва кораба на пристанище, посочено от мароканските органи, отговорни за инспекцията. Корабът, нарушил действащото мароканско законодателството за морски риболов, остава в пристанището до приключване на обичайните административни формалности, отнасящи се до задържането за проверка.

6.   Уреждане на нарушения

6.1.

Преди задействането на каквато и да е съдебна процедура се прави опит за уреждане на нарушението по взаимно съгласие. Тази процедура приключва най-късно до три работни дни след задържането.

6.2.

В случай на споразумение по взаимно съгласие, сумата на глобата се определя съгласно мароканското законодателство в областта на рибарството.

6.3.

Ако случаят не може да се реши по взаимно съгласие и трябва да се отнесе към компетентна съдебна инстанция, корабособственикът открива банкова гаранция, възлизаща на разходите по задържането за проверка, глобите и компенсацията, дължими от отговорните за нарушението страни, по банкова сметка, посочена от компетентните марокански власти.

6.4.

Банковата гаранция е неотменима до приключване на съдебната процедура. Тя се освобождава, ако съдебното производство завърши с оправдателна присъда. Аналогично, в случай на наказателна присъда и глоба, по-малка от откритата гаранция, разликата се освобождава от компетентните марокански власти.

6.5.

На кораба се разрешава да напусне пристанището:

след изпълнение на задълженията, произтичащи от споразумението по взаимно съгласие, или

когато банковата гаранция по точка 6.3 се открие и приеме от компетентния марокански орган, до приключване на съдопроизводството.

7.   Трансбордиране

7.1.

Забранява се всякакво трансбордиране в морето на улови в мароканската риболовна зона. Промишлени пелагични траулери на ЕС обаче, притежаващи лиценз за риболов по силата на настоящия протокол, които желаят да извършат трансбордиране в мароканската риболовна зона, правят това в мароканско пристанище или на друго място, посочено от компетентните марокански власти, след разрешение от Дирекцията. Такова трансбордиране се извършва под надзора на наблюдателя или на представител на делегацията за морско рибарство и на контролните органи. Всеки нарушител на тази разпоредба подлежи на санкциите, предвидени в действащото мароканско законодателство.

7.2.

Преди всяко трансбордиране корабособствениците трябва да съобщят следната информация на Дирекцията най-малко 24 часа предварително:

имената на корабите, които ще извършват трансбордиране;

имената на товарните съдове, флага им, регистрационните номера и позивните им;

тонажа на улова за трансбордиране по видове;

местоназначението на уловите;

датата и деня на трансбордиране.

7.3.

Мароко си запазва правото да откаже трансбордирането, ако транспортиращият кораб е извършил незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов както във, така и извън мароканската риболовна зона.

7.4.

Трансбордирането се счита като излизане от мароканската риболовна зона. Следователно корабите трябва да предадат на Дирекцията техните декларации за улов и да уведомят дали възнамеряват да продължат риболова или да напуснат мароканската риболовна зона.

7.5.

Капитаните на промишлени пелагични траулери на Европейския съюз, притежаващи лиценз за риболов по силата на настоящия протокол, които извършват разтоварване или трансбордиране в мароканско пристанище, разрешават и улесняват контрола над такива операции от страна на марокански инспектори. След всяка инспекция и проверка в пристанище на капитана на кораба се издава удостоверение.

ГЛАВА Х

РАЗТОВАРВАНЕ НА УЛОВА

Договарящите се страни, осъзнаващи преимуществата на едно по-добро интегриране в съвместното развитие на сектора за риболов, приемат следните разпоредби относно разтоварванията в мароканските пристанища на част от улова, осъществен в мароканската риболовна зона, от кораби на Европейския съюз, притежаващи лиценз за риболов по силата на настоящия протокол.

Задължителното разтоварване се извършва в съответствие с разпоредбите, посочени в приложените към настоящия протокол технически фишове.

Финансови стимули:

1.

Разтоварвания

Кораби на Европейския съюз от типа на тези за улов на риба тон или снабдените с хладилни резервоари с морска вода (действащи върху запаси В от дребни пелагични видове), които притежават лиценз за риболов по силата на настоящия протокол и разтоварват в мароканско пристанище повече от 25 % от задължителното количество за разтоварване, определено в технически фишове № 5 и 6, се ползват с 5 % намаление върху таксата за всеки тон улов, разтоварен над този задължителен праг.

2.

Правила за прилагане

Рибните пазари издават разписка за теглото при операциите за разтоварване, която служи като основа за проследяване на продукта.

За продажбите на рибните пазари се изготвя отчет за продажбите и намаленията.

Копия от посочените по-горе разписки за тегло и от отчетите се изпращат на Делегацията за морско рибарство в пристанището на разтоварване. След като документите бъдат одобрени от Дирекцията, съответните корабособственици биват информирани за сумата, която ще им се възстанови. Тези суми се приспадат от дължимите такси за бъдещи заявления за лицензи.

3.

Оценка

Нивото на финансовите стимули се регулира в рамките на съвместния комитет, в съответствие със социално-икономическото отражение от разтоварванията.

4.

Санкции в случай на неизпълнение на задълженията за разтоварване

Корабите от подлежащите на задължително разтоварване категории, които не изпълнят това си задължение, посочено в съответните технически фишове, са длъжни да заплатят санкция в размер на 5 % при плащането на следващата си вноска. В случай на повторно неизпълнение на това задължение, съвместният комитет решава какви да бъдат санкциите.

Допълнения

1)

Формуляр за заявление за лиценз

2)

Технически фишове

3)

Изпращане на VMS съобщения до Мароко, доклад за местоположението

4)

Координати на риболовните зони

5)

Адрес на ЦНКР в Мароко

6)

Риболовен дневник на ICCAT за улов на риба тон

7)

Риболовен дневник (други видове)

8)

Формуляр за деклариране на улова (промишлен пелагичен риболов)

9)

Формуляр за деклариране на улова (с изключение на промишлен пелагичен риболов и улов на риба тон)

10)

Данни за радиостанцията на Дирекция „Морско рибарство“ на Мароко

11)

Протокол ERS

Допълнение 1

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РИБОЛОВ МАРОКО — ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗ ЗА РИБОЛОВ

НОМЕР НА РИБОЛОВНАТА КАТЕГОРИЯ

Image

Допълнение 2

Условията за риболов при всяка категория се договарят всяка година преди издаването на разрешителните.

Риболовен технически фиш № 1

Дребномащабен риболов на север: пелагични видове

Брой разрешени кораби

20

Разрешено съоръжение

Гриб

Максимални разрешени размери, съответстващи на условията в зоната: 500 m × 90 m.

Забрана за риболов с лампари.

Вид на кораба:

< 100 БТ

Такса

75 EUR на БТ за тримесечие

Географски граници на разрешената зона

Северно от 34°18′00″

Позволено е простиране до паралел 33 25′00″ за 5 кораба едновременно, които действат на ротационен принцип и са обект на научно наблюдение.

Повече от 2 морски мили

Целеви видове

Сардина, хамсия и други малки пелагични видове

Задължение за разтоварване в Мароко

30 % от декларирания улов

Период на естествено възстановяване

Два месеца: февруари и март

Задължение да се наемат

по трима марокански моряци на кораб

Забележки

Простирането на юг от паралел 34°18′00 N на дейността на петте сейнера ще подлежи на оценка след една година прилагане, за да се измери ефектът на евентуалните взаимодействия с националната флота и въздействието върху ресурсите.

Риболовен технически фиш № 2

Дребномащабен риболов на север

Брой разрешени кораби:

35

Разрешено съоръжение

Дънна парагада

Кат. a) < 40 БT – максимален разрешен брой куки на парагада: 10 000 поставени, монтирани и готови за употреба куки с максимум 5 дънни парагади.

Кат. б) ≥ 40 БT и < 150 БT – 15 000 поставени, монтирани и готови за употреба куки с максимум 8 дънни парагади.

Вид на кораба:

а)

< 40 БТ: 32 лиценза

б)

≥ 40 БТ и < 150 БТ: 3 лиценза

Такса

67 EUR на БТ за тримесечие

Географски граници на разрешената зона

Северно от 34°18′00″ N

Позволено е простиране до паралел 33 25′00″ за 4 кораба едновременно (1), които действат на ротационен принцип и са обект на научно наблюдение.

Повече от 6 морски мили.

Целеви видове

Черна риба сабя, спаридови и други дънни видове

Задължение за разтоварване в Мароко

Доброволно разтоварване

Период на естествено възстановяване

От 15 март до 15 май

Прилов

0 % риба-меч и плитководни акули

Задължение за наемане

< 100 БТ: доброволно

≥ 100 БT: 1 марокански моряк

Забележки

Простирането на юг от паралел 34°18′00 N на дейността на четирите кораба с парагади ще подлежи на оценка след една година прилагане, за да се измери ефектът на евентуалните взаимодействия с националната флота и въздействието върху ресурсите.

Риболовен технически фиш № 3

Дребномащабен риболов на юг

Брой разрешени кораби

10

Разрешени риболовни съоръжения

Въдици

Вид на кораба:

< 80 БТ

Такса

67 EUR на БТ за тримесечие

Географски граници на разрешената зона

Южно от 30°40′00″N

Повече от 3 морски мили

Целеви видове

Горбил, спаридови

Задължение за разтоварване в Мароко

Доброволно разтоварване

Период на естествено възстановяване

Гриб, разрешен за улов на жива стръв

Отвори на мрежата от 8 mm за улова на жива стръв

Гриб, използван отвъд 3 морски мили.

Прилов

0 % главоноги и ракообразни

5 % други дънни видове

Задължение да се наемат

по двама марокански моряци на кораб

Риболовен технически фиш № 4

Дънен риболов

Брой разрешени кораби

16 кораба: 5 траулера и 11 кораба с парагади

Разрешено съоръжение

За траулери:

дънен трал

Отвори на торбата от 70 mm

Забранено е дублирането на тралната торба.

Забранено е дублирането на влакната на тралната торба.

За кораби с парагади:

дънна парагада:

максимум 20 000 куки на кораб

Вид на кораба:

 

Траулери:

Максимален тонаж от 600 БТ на кораб;

 

Кораби с парагади:

Максимален тонаж от 150 БТ на кораб.

Такса

60 EUR на БТ за тримесечие

Географски граници на разрешената зона

Южно от 29°N

Отвъд 200-метровата изобата за траулерите;

Отвъд 12-те морски мили за корабите с парагади

Целеви видове

Черна мерлуза, риба сабя, лихия/паламуд

Задължение за разтоварване в Мароко

30 % от улова на рейс

Период на естествено възстановяване

Прилов

0 % главоноги, ракообразни и 5 % дънни акули.

Задължение да се наемат

по 4 марокански моряци за корабите с парагади

по 7 марокански моряци за траулерите

Риболовен технически фиш № 5

Улов на риба тон

Брой разрешени кораби

27

Разрешени риболовни съоръжения

Влачещи и други въдици

Географски граници на разрешената зона

Отвъд 3 мили

Цялата атлантическа зона на Мароко с изключение на защитената зона източно от линията, свързваща точките 33°30′ N/7°35′ W и 35°48′ N/6°20′ W

Целеви вид

Риба тон

Задължение за разтоварване в Мароко

25 % от декларирания улов, съставен от Katsuwonus pelamis, Sarda sarda и Auxis thazard, на рейс.

Период на естествено възстановяване

Сейнери, разрешени за улов на жива стръв

8 mm мрежа за улова на жива стръв, гриб за използване отвъд три морски мили

Такси

35 EUR/тон улов

Авансови плащания

За годишен лиценз се плаща фиксирана авансова сума от 7 000 EUR

Задължение да се наемат

по трима марокански моряци на кораб

Риболовен технически фиш № 6

Промишлен пелагичен риболов

Брой разрешени кораби

18

Разрешени риболовни съоръжения

Пелагичен или полупелагичен трал

Разпределена квота

80 000 тона годишно,

с максимум от 10 000 тона на месец общо за целия флот,

с изключение на месеците от август до октомври, когато таванът на месечния улов се повишава на 15 000 тона.

Вид на кораба

Промишлен пелагичен траулер

Брой разрешени кораби

Разпределяне на корабите с лиценз за риболов:

10 кораба с тонаж над 3 000 БТ

3 кораба с тонаж между 150 и 3 000 БТ

5 кораба с тонаж под 150 БТ

Максимален разрешен тонаж на кораб

7 765 БТ, като се вземе предвид структурата на риболовния флот на Европейския съюз.

Географски граници на разрешената зона

Южно от 29°N.

Отвъд 15-те морски мили за траулери с дълбоко замразяване

Отвъд 8-те морски мили за траулери с хладилни резервоари с морска вода

Целеви видове

Сардина, сардинела, скумрия, сафрид и хамсия.

Състав на улова (по групи видове)

сафрид/скумрия/хамсия: 65 %;

сардина/сардинела: 33 %;

прилов: 2 %

Възможно е този състав на улова да бъде преразгледан в рамките на съвместния комитет.

Задължение за разтоварване в Мароко

25 % от улова на рейс

Период на естествено възстановяване

Риболовните кораби с лиценз трябва да съблюдават всички периоди на естествено възстановяване, определени от Министерството в разрешената риболовна зона1 и да преустановяват всяка риболовна дейност в нея. (2)

Разрешена мрежа

Минималният размер на окото на разпънатия пелагичен или полупелагичен трал е 40 mm.

Джобът на пелагичния или полупелагичния трал може да бъде подсилен с мрежа с минимални размери на окото 400 mm в отворено положение и с ленти, разположени най-малко на метър и половина (1,5 m) една от друга с изключение на тази, намираща се в края на трала, която не може да се намира на по-малко от 2 m от прозореца на джоба.

Подсилването или дублирането на торбата по какъвто и да е друг начин е забранено и с трала не трябва да се извършва целеви риболов на каквито и да е други видове освен разрешените малки пелагични видове.

Прилов

Максимум 2 % от други видове.

Списъкът с разрешените видове за прилов е определен от мароканското законодателство относно „улова на дребни пелагични видове в южната част на Атлантическия океан“.

Промишлена преработка

Промишлената преработка на уловите в рибно брашно и/или масло от риба е строго забранена.

Същевременно, повредената риба и отпадъкът при манипулирането на улова могат да се преработват в рибно брашно или рибно олио, в рамките на максималната граница от 5 % от общия разрешен улов.

Такси

За промишлените пелагични траулери с дълбоко замразяване:

100 EUR/тон, които се заплащат предварително всеки месец.

За промишлените пелагични траулери с улов в прясно състояние:

35 EUR/тон, които се заплащат предварително всеки месец.

В случай на надвишаване на разрешения улов таксата се умножава по коефициент 3.

Задължение да се наемат

за кораби с тонаж < 150 БT:

по двама марокански моряци

за кораби с тонаж между 150 БТ и 1 500 БТ:

по четирима марокански моряци

за кораби с тонаж между 1 500 БТ и 5 000 БТ:

по осем марокански моряци

за кораби с тонаж между 5 000 БТ и 7 765 БТ:

по 16 марокански моряци.


(1)  Ако след изтичането на една година положението е благоприятно и съвместният комитет даде препоръка за това, броят на корабите, които имат право да действат в разширената зона, може да бъде преразгледан.

(2)  Дирекцията предварително уведомява Комисията за своето решение, като посочва периода или периодите, за които има забрана за риболов, както и съответните зони.

Допълнение 3

ИЗПРАЩАНЕ НА VMS СЪОБЩЕНИЯ ДО МАРОКО

ДОКЛАД ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

Данни

Код

Задължително/незадължително

Съдържание

Начало на записа

SR

З

Елемент на системата, указващ началото на записа

Получател

AD

З

Елемент на съобщението – Получател Код 3-Alpha на държавата (ISO-3166)

Подател

FR

З

Елемент на съобщението – Подател Код 3-Alpha на държавата (ISO-3166)

Държава на флага

FS

З

Елемент на съобщението – Знаме на държавата код 3-Alpha (ISO-3166)

Вид на съобщението

TM

З

Елемент на съобщението – Вид на съобщението (ENT, POS, EXI)

Радиопозивна (IRCS)

RC

З

Елемент на кораба – Международна радиопозивна на кораба (IRCS)

Вътрешен референтен номер на договарящата страна

IR

Н

Елемент на кораба – Единен номер на договарящата страна код 3-Alpha (ISO-3166), следван от номера

Външен регистрационен номер

XR

З

Елемент на кораба – страничен номер на кораба (ISO 8859.1)

Географска ширина

LT

З

Елемент на местоположението на кораба – местоположение в градуси и десетични градуси С/Ю ГГ.ггг (WGS84)

Географска дължина

LG

З

Елемент на местоположението на кораба – местоположение в градуси и десетични градуси И/З ГГ.ггг (WGS84)

Курс

CO

З

Курс на кораба, скала 360 градуса

Скорост

SP

З

Скорост на кораба в десети от възела

Дата

DA

З

Елемент на местоположението на кораба – дата на регистриране на местоположението UTC (ГГГГММДД)

Час

TI

З

Елемент на местоположението на кораба – час на регистриране на местоположението UTC (ЧЧMM)

Край на записа

ER

З

Елемент на системата, указващ края на записа

По време на предаването са необходими следните данни, за да може ЦНКР в Мароко да идентифицира ЦНКР подател:

IP адрес на сървъра на ЦНКР и/или данни DNS

SSL-сертификат (пълен списък на сертифициращите органи)

Предаването на данни е структурирано по следния начин:

1.

Използваните знаци трябва да отговарят на стандарта ISO 8859.1

2.

Две наклонени черти (//) и буквите „SR“ отбелязват началото на съобщението.

3.

Отделните данни се обозначават със съответния им код и се разделят с две наклонени черти (//) от други данни.

4.

С една наклонена черта (/) се отделя кодът от данните.

5.

С код „ER“, последван от две наклонени черти (//), се обозначава краят на съобщението.

6.

Незадължителните данни трябва да бъдат вместени между началото и края на съобщението.

Допълнение 4

КООРДИНАТИ НА РИБОЛОВНИТЕ ЗОНИ

Технически фишове

Категория

Риболовна зона (географска ширина)

Разстояние от брега

1

Дребномащабен риболов на север: пелагични видове

34°18′00″ N— 35°48′00″ N (простиране до 33°25′00″ N, в съответствие с условията, предвидени в технически фиш № 1)

Отвъд 2 мили

2

Дребномащабен риболов на север: парагади

34°18′00″ N— 35°48′00″ N (простиране до 33°25′00″ N, в съответствие с условията, предвидени в технически фиш № 2)

Отвъд 6 мили

3

Дребномащабен риболов на юг

На юг от 30°40′00″

Отвъд 3 мили

4

Дънен риболов

На юг от 29°00′00″

Кораби с парагади: Отвъд 12 мили

Траулери: отвъд 200-метровата изобата

5

Улов на риба тон

Цялата атлантическа зона, освен пространството, определено от границите: 35°48′ N; 6°20′ W/33°30′ N; 7°35′ W

Отвъд 3 мили и 3 мили за стръв

6

Промишлен пелагичен риболов

На юг от 29°00′00″ N

Отвъд 15 мили (дълбоко замразяване

Отвъд 8 мили (кораби с хладилни резервоари с морска вода)

Преди влизането в сила на настоящия протокол Дирекцията съобщава на Комисията географските координати на мароканската изходна линия, на мароканската риболовна зона и на зоните, забранени за корабоплаване и риболов. Също така Дирекцията съобщава всяко изменение, свързано с тези координати, най-малко един месец предварително.

Допълнение 5

АДРЕС НА ЦНКР В МАРОКО

Наименование на ЦНКР в Мароко: CNSNP (Centre National de Surveillance des Navires de Pêche — Национален център за наблюдение на риболовните кораби)

Телефон на CNSNP: +212 5 37 68 81 45/46

Факс на CNSNP: +212 5 37 68 83 29/82

Електронен адрес на CNSNP:

 

cnsnp@mpm.gov.ma

 

cnsnp.radio@mpm.gov.ma

Координати на радиостанцията:

Радиопозивна: CNM

Ленти

Честота на предаване на кораба

Честота на приемане на кораба

8

8 285 kHz

8 809 kHz

12

12 245 kHz

13 092 kHz

16

16 393 kHz

17 275 kHz

Електронни адреси на лицата, отговорни за протокола на предаване на данните от VMS:

 

boukhanfra@mpm.gov.ma

 

belhad@mpm.gov.ma

 

abida@mpm.gov.ma

Допълнение 6

БОРДОВИ ДНЕВНИК НА ICCAT ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН

Image

Допълнение 7

РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК (ЗА УЛОВ, РАЗЛИЧЕН ОТ РИБА ТОН)

Формата на риболовния дневник за улов, различен от риба тон, ще бъде уточнена по взаимно споразумение преди влизането в сила на настоящия протокол.

Image

Допълнение 8

Image

Допълнение 9

Image

Допълнение 10

ДАННИ ЗА РАДИОСТАНЦИЯТА НА ДИРЕКЦИЯ „МОРСКО РИБАРСТВО“ НА МАРОКО

MMSI:

242 069 000

Радиопозивна:

CNM

Местоположение:

Рабат

Честотен обхват:

от 1,6 до 30 mHz

Клас на излъчване:

SSB-AIA-J2B

Предавателна мощност:

800 W


Работни честоти

Ленти

Канали

Предаване

Приемане

Обхват 8

831

8 285 kHz

8 809 kHz

Обхват 12

1206

12 245 kHz

13 092 kHz

Обхват 16

1612

16 393 kHz

17 275 kHz


Работно време на станцията

Период

Разписания

Работни дни

от 8.30 часа до 16.30 часа

Събота, неделя и официални празнични дни

от 9.30 часа до 14.00 часа


УКВ:

Канал 16

Канал 70 ASN

Радио телекс:

 

 

 

Тип:

DP-5

 

Клас на излъчване:

ARQ-FEC

 

Номер:

31356

Телефакс:

 

 

 

Номера

212 5 37 68 8329

Допълнение 11

ПРОТОКОЛ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА ДАННИ ОТНОСНО РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ (СИСТЕМА ERS)

Общи разпоредби

1.

Всеки риболовен кораб на ЕС трябва да бъде оборудван с функционираща система за електронно записване и отчитане, наричана по-долу „система ERS“, която е в състояние да записва и предава данни относно риболовните дейности на кораба, наричани по-долу „данни ERS“, докато корабът извършва риболов в мароканската риболовна зона.

2.

На кораб на ЕС, който не е оборудван със система ERS или чиято система ERS не работи, не се разрешава да навлиза в мароканската риболовна зона с цел извършването на риболовни дейности.

3.

В съответствие с процедурите на държавата на флага на кораба, данните ERS се предават в Центъра за наблюдение и контрол на рибарството (наричан по-долу ЦНКР) на държавата на флага.

4.

ЦНКР на държавата на флага предава автоматично и своевременно изпращаните от кораба съобщения в реално време (COE, COX, PNO) на ЦНКР в Мароко. Декларациите за дневния улов (FAR) се предоставят автоматично и своевременно на ЦНКР в Мароко.

5.

Държавата на флага и Мароко гарантират, че техните ЦНКР са оборудвани с хардуер и софтуер, необходими за автоматичното предаване на данни ERS във формат XML, достъпен на интернет страницата на ГД „Рибарство и морско дело“ на Европейската комисия, и разполагат с предпазна процедура, чрез която е възможно записването и съхраняването на данни ERS във вид, удобен за разчитане с компютър, за период от поне три години.

6.

Всяка промяна или актуализация на въпросния формат трябва да бъде посочена и датирана и да влезе в сила шест месеца след началото на прилагането ѝ.

7.

За предаването на данни ERS се използват средствата за електронна комуникация, управлявани от Европейската комисия от името на ЕС, обозначени като DEH (Data Exchange Highway).

8.

Държавата на флага и Мароко определят по един кореспондент ERS, който ще изпълнява ролята на контактно лице.

9.

Кореспондентите ERS се назначават за минимален период от 6 месеца.

10.

ЦНКР на държавата на флага и на Мароко се уведомяват взаимно за координатите (име, адрес, телефон, телекс, електронна поща) на съответните си кореспонденти ERS веднага щом системата ERS започне да функционира. За всяка промяна в координатите на кореспондента ERS се съобщава незабавно.

Изготвяне и съобщаване на данните ERS

11.

Всеки риболовен кораб от ЕС трябва:

а)

ежедневно да изготвя данните ERS за всеки ден, прекаран в мароканската риболовна зона;

б)

при всяко изтегляне на мрежата или трала или използване на парагадата да записва за всеки вид количеството улов, задържано на борда като целеви вид или като прилов или изхвърлено обратно в морето;

в)

да посочва също така и липсата на улов за всеки вид, обозначен в разрешението за риболов, издадено от Мароко;

г)

да обозначава всеки вид с неговия код 3-Alpha по ФАО;

д)

да описва количествата в килограми живо тегло и ако е необходимо, в брой екземпляри;

е)

да записва за всеки вид в данните ERS количествата, които са трансбордирани и/или разтоварени;

ж)

да записва в данните ERS при всяко влизане (COE) и излизане (COX) от риболовната зона на Мароко специфично съобщение, съдържащо за всеки вид, обозначен в разрешението за риболов, издадено от Мароко, количествата, задържани на борда, при всяко преминаване;

з)

да предава всекидневно данните ERS на ЦНКР на държавата на флага, по електронен път и в посочения в точка 5 формат XML, най-късно до 23,59 ч. UTC.

12.

Капитанът е отговорен за точността на записаните и предадените данни ERS.

13.

ЦНКР на държавата на флага предоставя на ЦНКР в Мароко данните ERS по автоматичен начин и възможно най-бързо, в посочения в точка 5 формат XML.

14.

ЦНКР в Мароко потвърждава получаването на всички съобщения ERS чрез изпращането на ответно съобщение (RET).

15.

ЦНКР в Мароко обработва всички данни ERS при спазване на поверителност.

Неизправност в системата ERS на борда на кораба и/или при предаването на данни ERS между кораба и ЦНКР на държавата на флага

16.

Държавата на флага незабавно информира капитана и/или собственика на кораб, плаващ под неин флаг, или неговия представител, за всяка техническа неизправност в системата ERS, монтирана на борда на кораба, или за прекратяването на предаването на данните ERS между кораба и ЦНКР на държавата на флага.

17.

Държавата на флага информира Мароко за всяка забелязана неизправност и за предприетите мерки за отстраняването ѝ.

18.

В случай на повреда на системата ERS на борда на кораба капитанът и/или корабособственикът осигуряват поправката или замяната на системата ERS в срок от 10 работни дни. Ако корабът осъществи междинно влизане в пристанище в рамките на тези 10 работни дни, той ще може да продължи риболовните си дейности в мароканската риболовна зона едва когато системата ERS на борда отново е в състояние да функционира безпроблемно, освен ако не получи разрешение от страна на Мароко да стори друго.

19.

Риболовен кораб не може да напуска дадено пристанище след техническа неизправност на неговата система ERS, преди:

а)

системата му ERS да е отново изправна по начин, който удовлетворява държавата му на флага, или

б)

преди това, ако получи разрешение за това от страна на държавата му на флага. В последния случай държавата на флага осведомява Мароко за решението си преди отплаването на кораба.

20.

Всеки кораб на ЕС, извършващ риболовни дейности в риболовната зона на Мароко с неизправна система ERS, всекидневно и най-късно до 23,59 ч. UTC предава данните ERS на ЦНКР на държавата на флага чрез всяко друго електронно средство за комуникация, намиращо се на негово разположение.

21.

Посочените в точка 11 данни ERS, чието предоставяне на Мароко не е било възможно поради техническа неизправност, биват предадени от ЦНКР на държавата на флага на ЦНКР в Мароко под съвместно договорена алтернативна електронна форма. Това алтернативно предаване ще се счита за приоритетно предвид на това, че е възможно нормално приложимият срок за предаване да не бъде спазен.

22.

Ако ЦНКР на Мароко не получи данните ERS на даден кораб в рамките на 3 последователни дни, Мароко може да разпореди на кораба да се яви незабавно в дадено пристанище за разследване.

Неизправност на ЦНКР — неполучаване на данните ERS от ЦНКР в Мароко

23.

В случай че даден ЦНКР не получава данни ERS, неговият кореспондент ERS незабавно уведомява за това кореспондента ERS на другия ЦНКР и ако трябва, съдейства за отстраняването на проблема, колкото е необходимо.

24.

Преди задействането на системата ERS ЦНКР на държавата на флага и ЦНКР в Мароко заедно определят алтернативни комуникационни средства, които да бъдат използвани за предаването на данните ERS в случай на неизправност на ЦНКР, и взаимно се осведомяват за всяко свързано с тях изменение.

25.

В случай че ЦНКР в Мароко сигнализира, че данните ERS не са получени, ЦНКР на държавата на флага намира причината за проблема и взема необходимите мерки за отстраняването му. ЦНКР на държавата на флага информира ЦНКР в Мароко и ЕС за резултатите от направения анализ и предприетите мерки в срок от 24 часа.

26.

Ако за отстраняването на проблема са нужни повече от 24 часа, ЦНКР на държавата на флага незабавно предава на ЦНКР в Мароко липсващите данни ERS, като използва алтернативните електронни средства, посочени в точка 24.

27.

Мароко информира за това компетентните си контролни служби, за да не се счита, че корабите на ЕС са в нарушение поради непредаването на данни ERS поради техническа неизправност на ЦНКР.

Поддръжка на ЦНКР

28.

Планираните операции по поддръжката на даден ЦНКР (програма за поддръжка), които биха могли да засегнат обмена на данни ERS, трябва да бъдат съобщени на другия ЦНКР най-малко 72 часа предварително, като при възможност се съобщи датата и времетраенето на поддръжката. Непланирани операции по поддръжка се съобщават на другия ЦНКР при първа възможност.

29.

По време на поддръжката предаването на данните ERS може да бъде забавено, докато системата започне да функционира отново. В такъв случай въпросните данни ERS биват предадени веднага след края на поддръжката.

30.

Ако операцията по поддръжката продължи повече от 24 часа, данните ERS се предават на другия ЦНКР, като се използват алтернативните електронни средства, посочени в точка 24.

31.

Мароко информира за това компетентните си контролни служби, за да не се счита, че корабите на ЕС са в нарушение поради непредаването на данни ERS в случай на операция по поддръжка на някой ЦНКР.