21.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/4


Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

В съответствие с член 3, параграф 2 от Споразумението от 19 октомври 2005 г. между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (1) (наричано по-долу „Споразумението“), сключено чрез Решение 2006/325/ЕО на Съвета (2), при приемането на изменения на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (3) Дания нотифицира Комисията относно взетото от нея решение дали ще прилага съдържанието на тези изменения или не.

Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (4) бе приет на 12 декември 2012 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Споразумението с писмо от 20 декември 2012 г. Дания уведоми Комисията за решението си да прилага съдържанието на Регламент (ЕС) № 1215/2012. Това означава, че разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1215/2012 ще се прилагат в отношенията между Съюза и Дания.

В съответствие с член 3, параграф 6 от Споразумението направената от Дания нотификация поражда взаимни задължения между Дания и Общността. Следователно Регламент (ЕС) № 1215/2012 съставлява изменение на Споразумението и се счита за приложен към него.

Във връзка с член 3, параграфи 3 и 4 от Споразумението прилагането на Регламент (ЕС) № 1215/2012 в Дания може да се извърши чрез изменение на съществуващото законодателство посредством решение на датския парламент. В съответствие с член 3, параграф 5, буква б) от Споразумението Дания нотифицира Комисията относно датата, на която тези законодателни мерки по прилагането влизат в сила.


(1)  ОВ L 299, 16.11.2005 г., 11. стр. 62.

(2)  ОВ L 120, 5.5.2006 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 351, 20.12.2012 г., стp. 1.