19.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 349/2


Известие относно временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Руската федерация за търговията с части и компоненти за моторни превозни средства между Европейския съюз и Руската федерация

Споразумението между Европейския съюз и правителството на Руската федерация за търговията с части и компоненти за моторни превозни средства между Европейския съюз и Руската федерация (1), подписано в Женева на 16 декември 2011 г., се прилага временно от 22 август 2012 г. по силата на присъединяването на Руската федерация към СТО на тази дата.


(1)  ОВ L 57, 29.2.2012 г., стр. 15.